Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hvorfor har Arbeidstilsynet valgt å gjennomføre tidenes største tilsynsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hvorfor har Arbeidstilsynet valgt å gjennomføre tidenes største tilsynsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen

3 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hvorfor har Arbeidstilsynet valgt å gjennomføre tidenes største tilsynsprosjekt rettet mot arbeidsmiljøet i sykehusene? Tidligere tilsyn viser store mangler ved HMS og oppfølging av arbeidsmiljø En rekke henvendelser fra en sektor med over 100.000 ansatte Nullpunktsundersøkelsen (AFI notat 08/04) 5200 spørreskjema –Svarprosent 60 % (av disse 66 % sykepleiere, 19 % hjelpepleiere, 15 % leger) –25 % mener de har helseplager som helt eller delvis skyldes jobben –Over 50% sier at arbeidstempoet har økt siste to år –61 % sier de har smerter i skulder/nakke. Noen daglig, andre ukentlig eller noen ganger i måneden

4 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hvor har vi vært og hva har vi gjort i sykehusene? Tilsyn i 22 helseforetak og 5 private sykehus – 875 tilsyn og møter på alle nivå i foretakene Tilsynsmetode –fra RHF til postnivå og tilbake(7 faser) –Dokumentasjonsgjennomgang –gruppesamtaler og individuelle intervjuer –5262 ansatte og 1260 ledere

5 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hovedfunn Ansatte opplever et misforhold mellom oppgaver de skal løse og egen arbeidskapasitet –Opplevelse av utilstrekkelighet, dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil Førstelinjeledere har ofte en helsebelastende arbeidssituasjon –Krysspress, tillagt ansvaret for personal og HMS-oppfølging, administrative oppgaver etc Omstillinger håndteres i liten grad som arbeidsmiljøutfordring –Manglende konsekvensvurderinger, mangler og uheldige sider ved omstillingsprosessene, f. eks medvirkning

6 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen HMS har ikke tilstrekkelig prioritet og fokus –Mangler status, aksept og anerkjennelse som lederverktøy –Ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon, organisatoriske, ledelsesmessige og kulturelle utfordringer følges ikke godt nok opp. Mangler systematisering og oppfølging mellom nivåene Verneombudene har lav status, samarbeid med ledelsen er tilfeldig, rollen er lite kjent og medvirkning mangler i viktige arbeidsmiljøsaker Uegnede lokaler og bygningsmessig forfall bidrar til ergonomiske belastninger og vansker med å opprettholde et godt smittevern

7 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Ansatte opplever god støtte fra de man arbeider sammen med til daglig Ansatte gir uttrykk for at arbeidet er meningsfylt, interessant. –Stor omsorg for pasientene og deres behov, tidvis på bekostning av egen helse og velferd

8 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Helseforetakene har fått pålegg om å sikre balanse mellom oppgaver og ressurser Krav til kartleggingen – individ, grupper og helhet Objektive og subjektive kriterier må vurderes –Tid til pauser? Vikarbruk? Overtid? Turnover? –Korridorsenger som uttrykk for overbelastning av kapasiteten –Rapportert arbeidsrelatert sykefravær, opplevelse av belastning og helse –Hyppig brudd på kvalitetsrutiner –Tid til å ivareta HMS og personaloppfølging –Tilgjengelig leder –dårlig samvittighet, redd for å gjøre feil

9 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Forholdet mellom oppgaver og ressurser Oppgaver Krav fra egen samvittighet Krav fra fagetikken Krav fra pasientene Krav fra pårørende Krav fra enhetsleder Krav fra arbeidsgiver Krav fra RHF Krav fra myndighetene Ressurser Antall ansatte Kompetanse Ledelse Organisering Utstyr Lokaler Arbeidsmiljø Kultur Helsetilstand

10 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Noen eksempler Ledelsesutfordringene må tas tak i –Det må skapes et handlingsrom som gjør personaloppfølging mulig –Ledere må lede og få støtte og aksept for å utøve lederskapet Organisering og tilrettelegging av arbeidet –Flaskehalsproblematikk, manglende kommunikasjon og samarbeid Kulturelle utfordringer –Tause avvik, HMS-arbeidet lite anerkjent, særinteresser, åpenhet Arbeidstilsynet følger opp at påleggene gjennomføres Fortsatt mye ugjort i Helseforetakene som kan redusere de belastninger ansatte opplever og således skape et bedre arbeidsmiljø

11 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Oppfølging og anbefalinger Oppfølging av funn fra God Vakt er en nasjonal utfordring –Funnene i God Vakt er like mellom Helseregioner, og mellom Helseforetakene. Sykehuseier –Støtte og stille krav om større fokus på de forhold som er påpekt Arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene –Medvirke til gode arbeidsvilkår i sykehusene Arbeidstilsynet –Etablere effektprosjekt i samarbeid med partene og sykehuseier –Kontrolltilsyn

12 Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Arbeidstilsynet10. oktoberTom Østhagen Hvorfor har Arbeidstilsynet valgt å gjennomføre tidenes største tilsynsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google