Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY AML Endringar i arbeidsmiljølova pr. 1.7.-15. Arbeidsmiljølova Forebyggande lov –Forebygge HMS på arbeidsplassen Vernelov –Gir rettar til arbeidstakar,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY AML Endringar i arbeidsmiljølova pr. 1.7.-15. Arbeidsmiljølova Forebyggande lov –Forebygge HMS på arbeidsplassen Vernelov –Gir rettar til arbeidstakar,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY AML Endringar i arbeidsmiljølova pr. 1.7.-15

2 Arbeidsmiljølova Forebyggande lov –Forebygge HMS på arbeidsplassen Vernelov –Gir rettar til arbeidstakar, og avgrensar styringsretten Maksimumslov –Set grenser for t.d arbeidstid, overtid, mm Minimumslov –Set minstestandardar som arbeidstakar og arbeidsgjevar piktar å følgje(skriftleg arbeidskontrakt) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3 Kva endringar er relevant for oss? § 10 - Arbeidstid § 14 - Ansettelse § 15 - Opphør av arbeidsforhold Gjennomgang av dei ulike ledda i dei ulike paragrafane som er relevante for våre tillitsvalgte

4 10-4: Alminneleg arbeidstid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4 Ny/endring Omtale Konsekvens 10-4 Tredje ledd Alminnelig arbeidstid - endring (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale fravike bestemmelsen i første punktum. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke urimelig. Tidlegare 1/5 av vakta. Teke inn at ein skal ta omsyn til vakta si belastning. Dette punktet er ikkje regulert i HTA. Lite aktuelt for våre medlemsgrupper. Har registrert at vi har nokre medlemar i turnus i enkelte kommunar.

5 10-5: Gjennomsnitsberekning av alminneleg arbeidstid I Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5 Ny/endring Omtale Konsekvens 10-5 Første ledd Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid - endring (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke. Avtale etter dette ledd kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt med grunnlag i § 14-9 første ledd bokstav f. Endring frå 9 til 10 timer. Nye reglar for gjennomsnittsberekning. Mellombels tilsette etter § 14-9 1-f kan ikkje ha slik avtaler om gjennomsnittsberekning. Avtaleregulert SFS 2201: 9 timar-jmf AML/37,5 t/v(+HTA). SFS 2213: maksimalt 9 timar pr. dag/37,5 t/v

6 10-5: Gjennomsnittsberekning av alminneleg arbeidstid II Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6 Ny/endra Omtale Konsekvens 10-5 Andre ledd (2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. Endring frå 10 til 12,5 t. Helse og velferdsaspektet skal vektleggjast. Avtaleregulert sfs 2201/2213

7 10-6: Overtid I Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7 Ny/endring Omtale Konsekvens 10-6 Femte ledd Overtid – endring (5) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Auke frå 15 til 20 timer Auke frå 40 til 50 timer Total overtid over eit år er lik, men kan fordelast annleis. Har lite å seie for våre grupper i skule/BHG For undervisningspersonalet gjeld eigne avtalar – sfs 2213 – om overtid, men dei kanlikevel ikkje gå ut over omfanget i AML

8 10-8: Dagleg og vekentleg arbeidsfri Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8 Ny/endring Omtale Konsekvens 10-8 Fjerde ledd Daglig og ukentlig arbeidsfri – endring (4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag. Endrar frå tredje til fjerde veke. Våre medlemar arbeider i utgangspunktet ikkje helg.

9 15-3: Opphør av arbeidsforhold Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9 Ny/endring Omtale Konsekvens 15-13a Første, andre, tredje og fjerde ledd Opphør av arbeidsforhold grunnet alder - endring (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. (2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. (3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte. (4) Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd. Endra frå 70 til 72 år. Konsekvensen er at du kan få lov til å jobbe til du er 72 før dei kastar deg ut. Iflg KS har denne lovendringa ingen konsekvens for kommunane iom at aldersgrensene der er lovfesta (undervisningspersonalet) og tariff- festa????

10 14-6: Skriftleg arbeidsavtale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10 Ny/endraOmtaleKonsekvens 14-6 eSkriftleg arbeidsavtale - endring Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9, Arbeidsavtalen må vise til grunnlaget i § 14- 9 (1) dvs om det er bokstav a,b,c,d,e eller f

11 14-9: Mellombels tilsetjing I Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11 § 14-9.Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidet er av midlertidig karakter, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid, d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten, e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

12 14-9: Mellombels tilsetjing II Ny/endringOmtaleKonsekvens 14-9 f Mellombels tilsetjing – ny For en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker. § 14-9 f gir høve til å tilsette mellombels på generelt grunnlag i 12 mnd utan særskild grunn men med avgrensingar i omfang. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 14-9: Mellombels tilsetjing III Ny/endringOmtaleKonsekvens 14-9 Første ledd Mellombels tilsetjing – endring Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. Utvidar innhaldet i drøftingane Ytterlegare regulert i HTA kap. 1, §2.3 - To gonger i året Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 14-9: Mellombels tilsetjing IV Ny/endraOmtaleKonsekvens 14-9 Fjerde ledd Mellombels tilsetjing – ny Bestemmelsen i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold. Dei som er mellombels tilsett etter § 14-9 – 1(f) kan ikkje tilsetjast utover 12 mnd Ei presisering om at oppseiingsreglane gjeld for denne type tilsetjingar. Mellombels tilsette har ei oppseiingstid på 1 mnd, men dette må kome fram i arbeidsavtalen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 14-9: Mellombels tilsetjing V Ny/endraOmtaleKonsekvens 14-9 Endring av punkt, nytt sjette ledd. Mellombels tilsetjing – ny (endring) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Mellombels tilsette får fast tilsetjing etter meir enn 3 og 4 år slik: - a: Arbeidet er av mellombels karakter: 4 år. - b: Arbeid for ein annan (vikar): 3 år. - f: Mellombels tilsetjing på generelt grunnlag i 12 md: 3 år - Ved kombinasjon a, b og f: 3 år. Endringane gjeld arbeidsavtalar som er inngått etter 1.7.2015??? Ikkje fråtrekk ved fråver(t.d: fødselspermisjon, sjukefråvær) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 14-9: Mellombels tilsetjing VI Ny/endraOmtaleKonsekvens 14-9 Nytt syvende ledd Mellombels tilsetjing – ny Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser som nevnt i første punktum Reglar for karantene ved mellombels tilsetjing etter § 14-9-1(f). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 14-11: Verknaden av mellombels tilsetjing Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17 Ny/endraOmtaleKonsekvens 14-11 1 ledd nytt 3 punktum Virkninger av mellombels tilsetjing - ny Ved brudd på bestemmelsen om kvote i § 14-9 første ledd bokstav f, kan retten avsi dom etter første punktum når særlige grunner tilsier det Om arbeidstakar held fram utover tilsetjingsperioden på 12 mnd, så bryt arbeidsgjevar karantenetida og arbeidstakar vil ha krav på fast tilsetjing. Det same gjeld for tilsette som vert tilsett i karantenetida(vernledd som gjeld tilsette etter 14-9-1(f)

18 Plenumsdrøfting Kva med dei kommunane som har vedteke å følgje «den gamle Arbeidsmiljølova»? –Ulovleg! –Kva med 14-9/sjette ledd? 3 eller 4 år? –Kan ved tariffavtale eller vedtak om delegeringsmynde gjere avgrensingar Døme: HTA eller lokal avtale kan gå under eller over AML Døme: Rådmann får ikkje fullmakter til å tilsette etter 14-9 1.(f) Kva har dette å seie for våre medlemsgrupper? –Vil vi få «påtrykk» om bruk av overtid? –Vil vi få meir bruk av gjennomsnittsberekning av arbeidstid? –Vil vi få ein haug av mellombelse tilsette? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Case – ei særs aktuell problemstilling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19 01.08.2012 starta Tore som vikar(§ 14-9(1) b) på Storetunet skule med arbeidsavtale fram til 31.07.2013. Tore blei reengasjert som vikar for skuleåret 13-14 og 14-15. Våren 2015 var Tore i pappapermisjon i 10 veker. Tore blei 31.07 reengasjert i kommunen, men no i vikariat ved Lilletunet skule for skuleåret 2015-2016. Han har heile tida hatt full stilling. Når er Tore rekna som fast tilsett?

20 KS-Infoserie 22/4(har ikkje funne rundskriv) Endringer i fireårsregelen til både fireårsregel og treårsregel I Innstillingen gjøres det endringer i fireårsregelen. Arbeidsmiljøloven § 14-9 nåværende femte ledd andre og tredje punktum blir nytt sjette ledd og skal lyde: Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Det innebærer at fireårsregelen i nåværende femte ledd ikke lenger er en ren fireårsregel, men det vil gjelde en fireårsregel når grunnlaget for midlertidigheten er første ledd bokstav a) - arbeid av midlertidig karakter - og en treårsregel når grunnlaget for midlertidigheten er enten bokstav b) eller f), eller begge disse. Det siste gjelder også om det er gjort avtale etter a) og f), a) og b) eller a), b) og f). Lovbestemmelsen skal altså forstås slik at det kun er tilfeller hvor hjemmelen i hele perioden er bokstav a) at kravet er fire år. Endringene gjelder arbeidsavtaler som er inngått etter lovens ikrafttredelsestidspunkt. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Arbeids- og Sosialdep. – referert av KS i artikkel 27/4 Arbeids- og Sosialdepartementet…har uttalt: Etter ikrafttredelsen gjelder loven fullt ut etter ordlyden ved inngåelse av nye kontrakter – dvs at har arbeidstaker tidligere vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år når vedkommende tilbys en ny avtale om vikariat, vil arbeidstaker etter vårt syn umiddelbart ha krav på fast ansettelse etter den nye regelen. Dvs. at tidligere midlertidige arbeidsforhold som omfattes av reglene må regnes med, selv om disse er gjennomført før ikrafttredelse. På tidspunktet for inngåelse av vikariatavtalen, vil arbeidsgiver vite om de nye reglene, og dermed konsekvensen av å ansette den aktuelle arbeidstakeren i vikariatet. Dette i motsetning til for avtaler som er inngått før og løper videre på ikrafttredelsestidspunktet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Ergo… KS advokatane har laga ein artikkel der dei viser til ArbSosDep si tolking I eigen infoserie nemner dei ikkje ArbSosDep si tolking Har ikkje funne rundskriv frå KS Kan vere ulike oppfatningar i kommunane? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 Kva no? Viss det ikkje er gjort – bør(skal) ein melde det som sak i drøftingsmøte med arbeidsgjevar - Fellesforståing av lova samla - Særleg ta runda på 3/4-årsregelen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Medfører dette behov for innskrenkingar? Arbeidsmiljølov: – Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold Hovedtariffavtalen: –Kapittel 1. Fellesbestemmelser § 3: Oppsigelse, omplassering Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24


Laste ned ppt "NY AML Endringar i arbeidsmiljølova pr. 1.7.-15. Arbeidsmiljølova Forebyggande lov –Forebygge HMS på arbeidsplassen Vernelov –Gir rettar til arbeidstakar,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google