Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortrinnsrett til videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortrinnsrett til videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortrinnsrett til videregående opplæring
Informasjonsmøte 3.september 2014

2 MÅL for info-møtet i dag:
Endring av «Inntaksforskriften» 3.sept 2013 De viktigste endringene Erfaringer fra inntaksåret 2014 Fortrinnsrett til videregående opplæring Hvem omfattes Vilkår Kommunens ansvar for å melde elever til fylkeskommunen innen 1.oktober Fylkeskommunens ansvar for saksbehandling Gjennomgang av aktuelle skjema

3 Forskriftsendringene i korte trekk
Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Mer utfyllende regulering av inntak av voksne Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

4 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til innsøking:
Kommunens ansvar (Skolen og PPT): Utarbeide enkeltvedtak for 10.trinn Utarbeide oppdaterte sakkyndige vurderinger for elever på 10.trinn. Melde fra om elever med behov for fortrinnsrett til vgo, etter samtykke, innen 1.oktober. Overføre opplysninger vedr elever med behov for spesialundervisning. Overføre evt opplysninger om pleie-/medisinskfaglig oppfølging i skoletiden som faller inn under lov om helse og omsorgstjenester §3-2 og § 2-1 i pasient- og brukerrettighetsloven

5 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til innsøking
Fylkeskommunens ansvar: (inntaksansvarlig, PPT og VGS): Inntaksansvarlig i VAF vurderer hvilke saker som skal sendes videre til PPT for vurdering om fortrinn (§6-15). Inntaksansvarlig i VAF fatter enkeltvedtak om inntak til videregående opplæring. Fylkeskommunal PPT utarbeider sakkyndig vurdering For nye elever har som har rett til fortrinn etter §§ 6-15 og 6-18. For nye elever med opplagt behov for spesialundervisning før skolestart. For nye elever når skolen har prøvd ut tilpassing av ordinær opplæring – etter skolestart. VGS innkaller til avklaringsmøter før inntak, overføringsmøter etter inntak, og fatter enkeltvedtak om spesialundervisning.

6 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Tidligere: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”. Nå: Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket ! Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak: Elever med fortrinnsrett avklares og tas inn først. Elever med opplagt behov for spesialundervisning vurderes individuelt etter § 6-22/6-35 (skal sikres inntak til 1 av 3 utdanningsprogram og rettigheter til spesialundervisning) Alle øvrige 1.februar søkere får sin søknad vurdert individuelt (skal sikres inntak til 1 av 3 utdanningsprogram)

7 Erfaringer fra inntaksåret 2014
§ 6-15 36 meldinger til vurdering fra kommunene 3 saker sendt videre for vurdering av PPT 41 søkte om fortrinn (Vigo-web, 1 februar) 3 elever tatt inn med fortrinn etter § 6-15 § 6-17 Ca 90 meldinger til vurdering fra kommunene 174 søkte om fortrinn (Vigo-web, 1.februar) 189 elever tatt inn med fortrinn etter § 6-17/6-30 Flere av «meldingene» ble veiledet til å søke inn etter andre bestemmelser (fortrinnsvis § 6-22, § 6-25)

8 Erfaringer fra inntaksåret 2014
Kriterier og vilkår for å søke om fortrinn og individuell behandling har blitt tydeligere (spesielt for oss som saksbehandlere  ) Vi har redusert antall søkere som gis fortrinn (tidligere inntak til særskilt prioritert Vg1) Ansvarsfordeling mellom kommune og fylkeskommune er blitt tydeligere, ref avklaringer vedr ansvar for sakkyndige vurderinger. VAF har utviklet gode interne samarbeidsrutiner vedr innsøking og overgang til vgo (Inntak, PPT og VGS) Enklere å kommunisere med NAV om videre samarbeid rundt elever med behov for koordinerte tjenester (når de søkes inn etter § 6-17)

9 Erfaringer fra inntaksåret 2014
Krevende å veilede rådgivere, elever og foresatte i forhold til aktuell § å søke inn etter. VIGO-WEB gir for mange avkryssingsmuligheter Vanskelig for noen søkere/foresatte å identifisere seg med «sterkt nedsatt funksjonsevne» (§ 6-17) Vedlagte enkeltvedtak og sakkyndige vurderinger(som skulle være gjeldende for 10.trinn) var av svært varierende kvalitet. Skjema, rutiner og informasjon, som ble utviklet underveis, var en utfordring !

10 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (§ 6-14)
Kategori Skal ivareta inntak til: Melding til VAF 1.okt Søknads-frist Fortrinnsrett 6-15 1(2) Særskilt(e) utdannings-program Ja 1.februar 6-17 En bestemt skole – særskilt tilrettelagt. 6-18 Bruk av tolk i ord vgs. 1 av 3 utdannings-program Henvisning til PPT (VAF) innen 1.november 6-19 Samme Vg1 som det er innvilget utvidet tid. Frist for å søke om utvidet rett (15/1-14)

11 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (2)
Kategori Skal ivareta inntak til: Kommentar Søknads-frist Ordinære søkere 6-20 6-21 1 av 3 UTD-program Konkurrerer kun med poeng 1.mars Individuell behandling 6-22 Elever med spes.u og mangler mer enn halvparten av karakterene 1.februar ,, 6-23 Elever med rett til særskilt språkopplæring og mangler mer enn halvparten av karakterene 6-24 Elever uten tallkarakterer 6-25 Elever med særlige, tungtveiende grunner 6-26 Elever uten vurdering med karakter i halvparten av faga 6-27 Deltidselever

12 § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram
Vilkår: Søkere må ha omfattende behov for spesialundervisning og det må foreligge enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn Søkere må ha et særlig behov for 1 (2) særskilt utdanningsprogram. Mulighet for å fullføre opplæringen med yrkes eller studiekompetanse. Krav til sammenheng og at mulighetene for å fullføre vgo bedres. I vurderingen skal det ikke trekkes inn: Om søkeren kan fullføre med grunnkompetanse Søkerens mestring av utdanningsprogrammet Søkerens motivasjon eller behov for forutsigbarhet

13 § 6-17 fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne
Vilkår: Søkere må ha rett til spesialundervisning Søkere må ha sterkt nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) Søkere må ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging, tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. Må foreligge dokumentasjon av elevenes særlige behov (tidligere enkeltvedtak, helseopplysninger fra spesialisthelsetjenesten, statped, osv) Søkeren har ikke rett på 1.valget sitt. Det kan heller ikke for disse elevene klages på skoleplassering

14 § 6-18 Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter Oppl § 3-9
Kan søke ordinær videregående skole med bruk av tolk. Kan søke om inntak til en knutepunktskole (§6-40 til § 6-43 Må oppgi i søknaden hva som prioriteres Sakkyndig instans er den fylkeskommunale PPT Må henvises for sakkyndig vurdering innen 1.nov.

15 Hva skjer videre ? 1.oktober: frist for melding av elever som skal vurderes i forhold til fortrinnsrett (§§ 6-15 og 6-17) 1.november. Frist for å ta kontakt med PPT i VAF vedr elever som vil søke fortrinn etter § 6-18 Oktober – januar: Saksbehandling og skriving av sakkyndige vurderinger. Svar til elev/foresatte/kommune der kommunens melding IKKE blir videresendt til PPT i VAF. 1.februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett og elever som skal vurderes individuelt (ref oversikt) Februar – mars: VGS kaller noen elever og deres avgangsskole til avklaringsmøter. Ca 1 april 2015: Inntaksvedtak til elever som tas inn med fortrinn sendes ut. April – Juni : VGS kaller inn til overføringsmøter

16 Melding av elever for vurdering av fortrinn
Bruk egne skjema som finnes på «Pedagogisk rapport» er nå innarbeidet i skjemaene. Skal ivareta: Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning OG hvorfor kommunen mener søkeren oppfyller vilkårene i § 6-15 Tidligere tiltak som er satt: eks. eneundervisning, alt. Opplæringsarena, avvik fra læreplaner, særlige hjelpemidler Hva kommunen mener vanskene vil ha å si for videregående opplæring – eks. hvilken tilrettelegging vil søkeren trolig ha behov for i vgo. Er det forskjell på utdanningsprogrammene? Eget skjema for elever med behov for pleie-/medisinskfaglig oppfølging i skoletiden Frist 1.oktober 2014

17


Laste ned ppt "Fortrinnsrett til videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google