Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVTALEVERKET OG FORHANDLINGSTEKNIKK KS-området v/advokat Liv Torill Evenrud Tlf 94 00 71 47 FORHANDLINGSKURS 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVTALEVERKET OG FORHANDLINGSTEKNIKK KS-området v/advokat Liv Torill Evenrud Tlf 94 00 71 47 FORHANDLINGSKURS 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVTALEVERKET OG FORHANDLINGSTEKNIKK KS-området v/advokat Liv Torill Evenrud liv@econa.no Tlf 94 00 71 47 FORHANDLINGSKURS 2016

2 Oversikt avtaleverket - forhandlinger Hovedavtalen ‒forhandlingsordningen ‒tillitsvalgtes rett til fri ifm lønnsforhandlingene ‒interessetvister Hovedtariffavtalen ‒generelle lønns- og stillingsbestemmelser ‒sentrale lønns- og stillingsbestemmelser ‒lokale lønns- og stillingsbestemmelser ‒Vedlegg 3: Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk FORHANDLINGSKURS 2016

3 Forhandlingsordningen Partsforholdet: Econa er part Forhandlingssammenslutningsmodellen ‒Hva/hvem er en forhandlingssammenslutning Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 ‒HA del A § 4-7 Ulike samarbeidsformer FORHANDLINGSKURS 2016

4 Lønns- og stillingsbestemmelsene Generelle, kap. 3: ‒Lokal lønnspolitikk Lokale drøftinger Lønnssamtale ‒Rett og plikt til forhandlinger ‒Ledere FORHANDLINGSKURS 2016

5 Lønns- og stillingsbestemmelsene Sentrale, kap. 4: -Sentrale lønnsforhandlinger -Garantilønn fastsatt sentralt -Lønnsansiennitet fastsatt sentralt -Mulighet for lokal pott, ramme fastsatt sentralt FORHANDLINGSKURS 2016

6 Lønns- og stillingsbestemmelsene Lokale, kap. 5: -Lønn fastsettes og forhandles lokalt uten sentral ramme -Årlig lønnsforhandling og prinsippene for lønnsfastettelsen -Annen lønnsregulering FORHANDLINGSKURS 2016

7 Innplassering Kap. 3.4 – ledere: ‒Lederstrukturen fastsettes lokalt ‒Lønnsfastsettelse skjer lokalt Toppledere – 3.4.1 Andre ledere – 3.4.2 ‒Administrative ledere, faglige ledere kap. 5 ‒Partene lokalt skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes, arbeidsgiver avgjør ved uenighet FORHANDLINGSKURS 2016

8 Innplassering Kap. 4 C ‒Undervisningsstillinger i skolen Kap. 5 ‒Våre medlemmer som ikke er i 3.4 eller 4 C ‒Ansatte med høyere akademisk utdanning skal ha sine lønnsvilkår fastsatt etter kap. 5, jf. forordet til HTA Ta kontakt sentralt ved tvist om innplassering FORHANDLINGSKURS 2016

9 Lokal lønnspolitikk Det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk Skal skape forutberegnelighet og ‒mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken Det forutsettes at lønn brukes som et personalpolitisk virkemiddel Skal vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling FORHANDLINGSKURS 2016

10 Lokal lønnspolitikk Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til: ‒Motivere til kompetanseutvikling ‒Motivere til mer heltid ‒Beholde, utvikle og rekruttere ‒Sikre kvalitativt gode tjenester Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling Jf også kap. 5. FORHANDLINGSKURS 2016

11 Lokal lønnspolitikk – tillitsvalgtes rolle Lokal lønnspolitikk skal drøftes med tillitsvalgte Kriterier for lokale lønnstillegg skal drøftes med tillitsvalgte FORHANDLINGSKURS 2016

12 Virkemidler utenom årlige lønnsforhandlingene Lønnssamtale. Kap. 3.2.2. ‒Den enkelte ansatte kan be om lønnssamtale ‒Skal i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling ‒Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det – og det bør man be om! FORHANDLINGSKURS 2016

13 Virkemidler utenom årlige lønnsforhandlingene Annen lønnsregulering, kap. 5.3 ‒Spesielle behov for å beholde og rekruttere ‒Skifte av stilling ‒Vesentlig endring av stillingens arbeidsområde ‒Drøftinger, ikke forhandlinger og arbeidsgiver bestemmer FORHANDLINGSKURS 2016

14 Lønnsforhandlingene Årlig lønnsforhandling: ‒Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 01.05. og 01.10. hvert år, kap. 5.2 ‒Toppledere fastsettes av kommunen, toppledergruppen etter forhandlinger men uten ankerett, kap. 3.4.1 ‒Andre ledere som kap. 5.2, jf. 3.4.2. FORHANDLINGSKURS 2016

15 Lønnsforhandlingene Virkningstidspunkt ‒1. mai dersom ikke noe annet er avtalt ‒Gjelder også ved eventuell streik i det sentrale oppgjøret ‒Gjelder også 2015-oppgjøret, jf. protokollen ‒Men N.B – hvis ikke annet er avtalt FORHANDLINGSKURS 2016

16 Lønnsforhandlingene - forberedelser Likeverdige parter! Ikke ansatt/underordnet Rett til permisjon med lønn ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger, HA del B § 3-5 Kunnskap er makt! FORHANDLINGSKURS 2016

17 Lønnsforhandlingene - forberedelser Hva må/bør du vite: ‒Tall og begreper: Hva er forskjellen på årslønnsvekst og datolønnsvekst? Hva er overheng? Hva er glidning? ‒Lønnsmassen ‒Lønnsutviklingen, herunder i sammenliknbare områder FORHANDLINGSKURS 2016

18 Lønnsforhandlingene - forberedelser Innsyn i lønnsvilkår ‒Offentleglova ‒HTA vedlegg 3 Hva tror vi arbeidsgiver ønsker å oppnå? FORHANDLINGSKURS 2016

19 Lønnsforhandlingene - prosessen Drøftingsmøte Forhandlinger Enighet eller brudd Evalueringsmøte Tillitsvalgte har rett til fri med lønn, HA del B § 3-4 FORHANDLINGSKURS 2016

20 Lønnsforhandlingene - prosessen Drøftingsmøte ‒HTA kap 3.2.1 og vedlegg 3 ‒Særskilte drøftingsmøter, dersom ikke annet er avtalt ‒Erfaringer fra tidligere forhandlinger ‒Forhandlingsforløp ‒Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning ‒Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til uorganiserte Uorganiserte er uorganiserte FORHANDLINGSKURS 2016

21 Lønnsforhandlingene - prosessen Drøftingsmøte ‒Lokal lønnspolitikk og –kriterier: Spesielle utfordringer i kommunen? ‒Prioriteringer og begrunnelser ‒Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem ‒Rutiner for informasjon av forhandlingsresultat FORHANDLINGSKURS 2016

22 Lønnsforhandlingene - prosessen Drøftingsmøte ‒Forhandlinger i drøftingsmøtet? ‒Forhandlinger om ramme, pott e.l.? Ved forhandlinger kan det avtales både generelle og individuelle tillegg samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver, kap. 5.2, 3.4.2 Men: drøftingsmøte er uansett ikke forhandlingsmøte ‒Og husk – også her: Likeverdige parter! FORHANDLINGSKURS 2016

23 Lønnsforhandlingene - prosessen Forhandlinger: ‒Rett og plikt til å forhandle, kap. 3.2.4 ‒Hva innebærer forhandlinger? ‒Også rett – og plikt – til å bruke kriteriene i HTA FORHANDLINGSKURS 2016

24 Lønnsforhandlingene - prosessen Brudd ‒Ta kontakt før du ev. bryter ‒Lokal nemnd Vurdere gjensidige eller ensidige bemerkninger i protokoll Evalueringsmøte FORHANDLINGSKURS 2016

25 Lønnsforhandlingene - kriteriene Ledere, 3.4.2 – bl.a. ett eller flere av følgende: ‒Endret ansvarsområde ‒Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål ‒Utøvelse av lederskap ‒Betydelige organisatoriske endringer ‒Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft FORHANDLINGSKURS 2016

26 Lønnsforhandlingene - kriteriene Kap. 5.2 – generelle og overordnede prinsipper Kap. 5.4 – individuelle prinsipper Lønnsutviklingen i tariffområdet Kommunens…totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet Stillingens kompleksitet Den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse Behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling FORHANDLINGSKURS 2016

27 Lønnsforhandlingene - kriteriene Tariffpolitiske forutsetninger Partene forutsetter at de lokale parter gjennomfører lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 3.4 og 5.2 innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon samt resultatene i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder - tilnærmet likt HTA kap. 5.2 Partene legger til grunn at det over tid må være en balanse i lønnsveksten mellom de ulike lønnskapitlene i HTA FORHANDLINGSKURS 2016

28 Lønnsforhandlingene - kriteriene Tariffpolitiske forutsetninger og bruk av beregningsmodeller ‒Blåkopi av kap. 4 er ikke meningen ‒Bruk av overheng lokalt ‒Bruk av glidning lokalt = nei Resultatet ett moment – andre forhold? FORHANDLINGSKURS 2016

29 Lønnsforhandlingene - kriteriene Protokollen 2015: ‒Akseptert resultatet mellomoppgjøret ‒Før lokale forhandlinger 2016, innkaller KS Akademikerne til møte for å drøfte behovet for omforente beregningsmodeller i kap 5 og hvordan slike modeller eventuelt kan brukes lokalt FORHANDLINGSKURS 2016


Laste ned ppt "AVTALEVERKET OG FORHANDLINGSTEKNIKK KS-området v/advokat Liv Torill Evenrud Tlf 94 00 71 47 FORHANDLINGSKURS 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google