Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelse lokale lønnsforhandlinger 2014 Tema på Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforenings studietur 5.-7. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelse lokale lønnsforhandlinger 2014 Tema på Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforenings studietur 5.-7. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelse lokale lønnsforhandlinger 2014 Tema på Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforenings studietur 5.-7. september 2014

2 Meklerens forslag 1.HTA (Hovedtariffavtalen) kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.5.2014. Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2014, dog minst 8500,-. I tillegg gis det sentrale lønnstillegg til enkelte grupper. (Se tabell Sentrale lønnstillegg utover generelt tillegg pr. 1.5.2014

3 Minstelønn fra 1.5.2014 til 30.4.2015 Stillings-grupperMinstelønn fra 1.5.2014 til 30.4.2015 0 år2 år4 år6 år8 år10 år20 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 273 700 (+8500) 273 700 (+8500) 278 800 (+8500) 278 800 (+8500) 293 800 (+8500) 339 900 (+8500) 364 000 (+13300) Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger 316300 (+10500) 316300 (+10500) 318600 (+8500) 318600 (+8500) 327500 (+14200) 375100 (+13200) Stillinger med krav om høyskoleutdanning 364500 (+10500) 364500 (+10500) 369500 (+8500) 369500 (+8500) 386000 (+13000) 419500 (+14400) Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 383100 (+10500) 383100 (+10500) 387600 (+8500) 387600 (+8500) 398700 (+13400) 447600 (+14300) Stillinger med krav om mastergrad 411800 (+8700) 411800 (+8700) 422000 (+8900) 422000 (+8900) 462100 (+11700) 491500 (+15200)

4 Meklerens forslag - Forts. Det er avsatt 1 % til lokale lønnsforhandlinger som gis pr. 1.7.2014. Det er enighet mellom partene av ledere i HTA kapittel 4B og 4C bør prioriteres Det er avsatt midler til 1.5.2015 også. Og tabellen s. 4 gir en pekepinn på de sentrale lønnstilleggene. I de nye sentrale lønns- og stillingsbestemmelsene står det: «Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.» Dvs. den skal flyte oppå

5 Meklerens forslag – forts… Nytt kapittel i HTA. 4.A.4 Kompetanse. Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Årlig lønnsforhandling Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn forbehandling ved lokal nemnd etter Hovedavtalen del A § 6-2.

6 Litt forklaring av ord m.v. I lokale forhandlinger er det ikke konfliktrett. Lokale avtaler bygger på en sentral tariffavtale, og disse forhandlingene er alltid omfattet av fredsplikten. Forhandlinger foregår mellom to likeverdige parter.

7 Overheng Virkningen av lønnstillegg som ble gitt året før. Eksempel. Årslønn på kr 360 000 når vi gikk inn i 2007. Dvs. kr 30000 i måneden. Årslønn på 372 000 når vi gikk ut av året. Dvs. månedslønn på kr 31000. Gjennomsnittslønn i 2007 kr 366000. I 2008 vil du ha 12 måneder med 31000 og du vil få en årslønn på kr 372000, kr 6000 mer enn året før. Det betyr at du vil få en årslønnsvekst på kr 6000 i 2008, uten å få en krone i lønnstillegg. Det er dette vi kaller overheng. Rent teknisk beregner vi overhenget som differansen mellom lønnsnivået ved utgangen av året og gjennomsnittslønna i kalenderåret – i % av gjennomsnittslønna, slik: Lønnsnivå per desember372 000 - Gjennomsnittslønn i kalenderåret366 000 = Overheng i kroner 6 000 Overheng i %: 6000 * 100 / 366000 = 1,64 %.

8 Lønnsglidning - Ramme Lønnsglidning er betegnelsen på lønnsøkningen som skjer lokalt, utenom de sentrale oppgjørene. Eksempel. Medarbeider får endret stillingsinnhold og går opp i lønn. Bedriften får inn en dyrere medarbeider Ramme for lønnsvekst Når de sentrale tariffparter kostnadsberegner resultatet av årets lønnsoppgjør, regner de også med forventet lønnsglidning i tallet.

9 Eksempel med lønnsglidning, ramme og overheng Lønnsnivå i desember372 000 Gjennomsnittslønn i kalenderåret366 000 Overheng i kroner 6 000 Overheng i %1,64 % Kr%Årslønns- vekst Årslønns- ramme Generelt tillegg1 9500,53 %1 4630,40 % Andre avtale forbedringer2 5500,69 %1 9130,52 % Overheng fra i fjor6 0001,64 % Glidning36501,00 % Ramme4 5001,21 %13 0253,56 %

10 Datagrunnlag lokale forhandlinger 2014 LO/KSKap 4Kap 3,4Kap 5 Ramme3,34 Overheng fra 2013-0,40-0,90-1,20 Glidning-0,20-- «Rest» som datolønnsvekst1,003,663,21 Omregnet til generelt tillegg pr årsverk 1.7.2014 4 000 Omregnet til generelt tillegg pr årsverk 1.5.2014 23 00017 300 Brukt ved sentrale forhandlinger13 800

11 Policydokumentet 2014 Fagforbundets tillitsvalgte med fullmakt til å gjennomføre forhandlinger lokalt om en sentralt fastsatt pott, plikter lojalt å fullføre årets hovedoppgjør i tråd med landsstyrets vedtak om rammekrav og prioriteringer. Stram regi lokalt for å sikre et best mulig resultat for medlemmene og for å legge et størst mulig press på arbeidsgiver. Målgruppen for policydokumentet er Fagforbundets tillitsvalgte med ansvar og fullmakter til å gjennomføre årets lokale forhandlinger.

12 Policydokumentet Rammekrav tariffperioden 2014-2016 Sikring av kjøpekraft for alle arbeidstakere Sikre likelønn og lønnsutvikling ved kombinasjon av generelle tillegg og heving av tariffavtalenes ansiennitetsstiger Sikre garantiordninger for å fremme likelønn og lønnsutvikling for lavtlønte Forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar Forsterke retten til full stilling og fast ansettelse Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid Følge opp Stortingets behandling av offentlig uførepensjon, og sikre vilkår og nivå for offentlig AFP og tjenestepensjon.

13 Policydokumentet Økonomisk ramme 3,3 % «Flyte-oppå-problematikken» Nytt lønnssystem fra 1.5.2015. Nye trinn på 2 og 6 år, for å få en jevnere opprykkstakt. 1,0 % per 1.7.2014. Prioriterte krav: Uttelling for kompetanse, ivaretakelse av relasjonen mellom lederstilling og dem de er satt til å lede.

14 Policydokumentet Forhandlinger etter kapittel 3.4 og kapittel 5 skal føres innen 1. oktober. Hvis høyere lønnsvekst i kapitlene 3.4 og 5, må tillitsvalgte kreve av arbeidsgiver legger mer penger i potten i kapittel 4. I mange kommuner og fylkeskommuner er det budsjettert med 3,5 % lønnsvekst i tråd med hva Regjeringen la opp til i nasjonalbudsjettet.

15 Policydokumentet Lokale forhandlinger etter kapittel 4.A.1 – føringer Ledere i kapittel 4. Kvinnelige ledere vs. mannlige i tilsvarende stillinger. Kompetanse, læring og utvikling Kapittel 4.A.4 – Forsterket forhandlingsbestemmelse om kompetanse Likestilling

16 Lønnspolitisk plan i NTFK Nord- Trøndelag fylkeskommunes lønnspolitikk har som mål: å bidra til å rekruttere, utvikle, motivere og beholde kvalifiserte medarbeidere å virke rettferdig og stimulerende på arbeidsmiljøet å sikre sammenheng mellom lønn, kompetanse, måloppnåelse og stillingens innhold å stimulere til økt produktivitet og bedre ressursutnyttelse å sikre lik lønn for arbeid av samme kvalitet, innsats og resultat, og lik mulighet for lønnsutvikling uavhengig av kjønn

17 Lønnspolitisk plan i NTFK Overordnede føringer: Fylkeskommunens lønn skal være konkurransedyktig. Vi skal ha gode prosesser ved lønnsfastsettelse ved tilsetting og ved forhandlinger. Det skal foretas stillingsanalyse ved ledighet for å sikre riktig kompetanse og riktig lønn. Dette skal skje i henhold til virksomhetens kompetanseplan. Faglig kompetanse og dyktighet i alle ledd skal verdsettes.

18 Lønnspolitiske drøftingsmøter Drøftingsmøtene er hjemlet i avtaleverket. Følgende saker skal tas opp: Grunnlaget for forhandlingene – sentrale føringer og anbefalinger, virkningstidspunkt Lokale føringer Erfaringer fra tidligere forhandlinger Lokal lønnspolitikk og kriterier Lønnspolitiske hensyn, herunder vurderinger om det er grunnlag for spesielle prioriteringer Gjennomføring av forhandlingene, framdriftsplan, prosedyrer, konfidensialitet, ansvar for informasjon og formidling av resultat De økonomiske rammer og pottberegning, lønnsstatistikk Avklare om organisasjonene vil benytte hovedsammenslutningsmodellen Valg av tvisteløsning Hvem som omfattes av forhandlingene. Forholdet til uorganiserte

19 Kriterier ved lønnsforhandlinger Den enkelte ansatte skal kunne påvirke sin egen lønn gjennom relevant kompetanseheving, innsats og resultater. God ledelse, desentraliserte fullmakter og tett oppfølging gjennom utviklingssamtaler er viktige forutsetninger for at en mer individuell lønnspolitikk skal bli vellykket – og bidra til en mer effektiv organisasjon og således bedre ressursutnyttelse. Kriteriene må være etterprøvbare Ledere med personalansvar må kommunisere godt med sine ansatte Funksjonslønn må benyttes over en forutsigbar periode Det utarbeides retningslinjer for lokal kriterieforståelse Kriteriene må preges av stabilitet Alle skal ha tilbakemelding på resultat

20 Kriterier ved lønnsforhandlinger Formell kompetanse og realkompetanse Funksjoner og spesielle arbeidsoppgaver Individuell aktivitet som medvirker til økt måloppnåelse Utilsiktede eller urimelige lønnsmessige forskjeller. Likelønns- og likestillingsaspektet.

21 Vurdering ved lønnsforhandlinger Ansatte i fødselspermisjon, omsorgspermisjon, fosterforeldrepermisjon, eller permisjon i forbindelse med adopsjon skal vurderes på lik linje med de som er i jobb. Seniorer skal ha lønnsutvikling på lik linje med andre ansatte. For ansatte over 62 år kan en ved lønnsvurdering også ta hensyn til den totale yrkeskarriere i tillegg til de siste årene.


Laste ned ppt "Forberedelse lokale lønnsforhandlinger 2014 Tema på Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforenings studietur 5.-7. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google