Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte

2 Lønnssystemet på KA-sektoren

3 Hvor mange?  Ca 6000 ansatte  Ca 4500 årsverk 3

4  Fram til 1996 var de ansatte lønnet av kommunen på kommunale vilkår.  Tariffavtalene til KA har sitt utspring i KS sitt avtaleverk  Følger fremdeles i hovedtrekk KS  Tilpasses stadig mer egen sektor Litt historikk 4

5 HTA – forhandlingshjemler  Kapittel 3  Øverste leder (ikke anke)  Kapittel 4:  4.1 Sentralt fastsatt pott  4.2 Ved endringer i organisasjon/stilling/kompetanse  4.3 Beholde/rekruttere (ikke anke)  4.4 Mellomoppgjør  4.6 Stillingskoder m/ minstelønn  Kapittel 5  5.2 Årlig lønnsregulering  5.3 Annen lønnsregulering (ikke anke) 5

6 Lønnssystemet i HTA  Kapittel 3: Øverste ledere. Lokal fastsettelse  Kapittel 4: Sentral minstelønn. 6 kategorier:  L.gruppe 1 – uten særskilt krav til utdanning  L.gruppe 2 – fagarbeider  L.gruppe 3 – høgskole  L.gruppe 4 – høgskole + tilleggsutdanning  L.gruppe 5 – hovedfag/mastergrad  Unormerte (styrer, daglig leder i menighet, prest etc.)  Kapittel 5: Lokalt lønns- og stillingsregulativ. Lokal fastsettelse. 6

7 HTA kap 4 – nytt lønnssystem ( ) 7 Lønnsgruppe 0 år Garantilønn Utregnet2 år4 år6 år8 år10 år16 år 1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning Tillegg for ansiennitet Laveste årslønn Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Tillegg for ansiennitet Laveste årslønn Stillinger med krav om høyskoleutdanning Tillegg for ansiennitet Laveste årslønn Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning Tillegg for ansiennitet Laveste årslønn Stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ansiennitet Laveste årslønn

8 Lønnsansiennitet  HTA kap 1, § 12 – fastsettes ved ansettelse:  Fra fylte 18 år  Inntil 3 år for omsorgsarbeid  Inntil 2 år ved foreldrepermisjon/ videreutdanning  L.gr 1: offentlig og privat tjeneste, arbeid i hjemmet inntil 6 år  Øvrige: offentlig tjeneste + relevant privat tjeneste 8

9 Lokale lønnsforhandlinger HTA kap 4 pkt 4.1  Potten fastsettes sentralt  Forhandles lokalt med de som er parter lokalt  Uenighet ankes oppover til sentrale parter  Sentralt ankeutvalg HA § 4-3 9

10 Lokale lønnstillegg i gammelt system (fram til )

11 Lokale lønnsforhandlinger i nytt system (fra )

12 Andre lokale lønnsforhandlinger HTA 4.2 og 4.3  4.2 Særskilte forhandlinger Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når:  det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer  det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde  arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning som er relevant for stillingen/virksomheten og har varighet tilsvarende minimum seks måneder på fulltid  4.3 Beholde og rekruttere 12

13  Lørdags- og søndagstillegg: minst 50 kr pr arbeidet time  Helge- og høytidstillegg 1 1/3 timelønn pr arbeidet time (kan også avspaseres)  Kvelds- og nattillegg: minst 25 kr pr arbeidet time  Delt dagsverk: 1 timelønn pr arbeidsdag  Smusstillegg: minst 1,50 kr pr time Godtgjøring for særskilt arbeidstid HTA kap 1 § 5 13

14  Særavtale om reiseregulativet  Statens satser  Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten  Særavtale om arbeidstøy  Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov.  Særavtale for kirkelige stillinger  Ekstra fri ved mye søndagsarbeid  Arbeid på leir………….. Godtgjøringer jf. særavtalene 14

15 Godtgjøring for arbeid på leir 15

16 Lokal lønnspolitikk Lønnspolitikken fastsettes av arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte Kan omhandle:  Utilsiktede skjevheter  Likelønn  Bruk av bestemmelsene i kap 4, 4.5  Utvikling i forhold til virksomhetens mål  Annet

17 stillingskategori antall årsverk gjennomsnittslønn antall årsverk gjennomsnittsløn n adm kirkeverge, leder undervisning, menighetsarbeider og menighetspedagog kateket diakon, diakonimedarbeider kantor/ organist kirketjener, fagarbeider, arbeider prest klokker barnehager Statistikk 17

18 Mandat Personell som i dag er tilsatt i staten følger det statlige lønnsregulativ/lønnssystem. KAs lønnssystem vil måtte gjennomgås med sikte på nødvendige og ønskelige tilpasninger. Arbeidsgruppen skal identifisere utfordringer og peke på ulike modeller for hvordan et fremtidige kirkelig lønnssystem vil kunne utformes. Arbeidsgruppen skal skaffe seg oversikt over lønnsmassen og lønnsdata også for arbeidstakere fra det statlige lønnssystemet, blant annet gjennomsnittslønn og lønnsutvikling de siste 3 år og fremstille dette sammen med tilsvarende data for KA-sektoren. Man skal også innhente opplysninger om ev. omfang av individuelle rettigheter som kan tenkes å ha innvirkning på fremtidige lønnsforhandlinger. Arbeidsgruppen skal videre gjennomtenke og identifisere eventuelle behov for tilpasninger av systemet for innrapportering og utarbeidelse av det tekniske beregningsgrunnlag for fremtidige lønnsforhandlinger. Sammensetning og tidsramme: Arbeidsgruppen etableres 2. kvartal. Frist for arbeidet: 1. april 2016 Arbeidsgruppe 2: Fremtidig lønnssystem 18


Laste ned ppt "Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google