Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte 25.09.2015

2 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren

3 Hvor mange?  Ca 6000 ansatte  Ca 4500 årsverk 3

4  Fram til 1996 var de ansatte lønnet av kommunen på kommunale vilkår.  Tariffavtalene til KA har sitt utspring i KS sitt avtaleverk  Følger fremdeles i hovedtrekk KS  Tilpasses stadig mer egen sektor Litt historikk 4

5 HTA – forhandlingshjemler  Kapittel 3  3.4.1 Øverste leder (ikke anke)  Kapittel 4:  4.1 Sentralt fastsatt pott  4.2 Ved endringer i organisasjon/stilling/kompetanse  4.3 Beholde/rekruttere (ikke anke)  4.4 Mellomoppgjør  4.6 Stillingskoder m/ minstelønn  Kapittel 5  5.2 Årlig lønnsregulering  5.3 Annen lønnsregulering (ikke anke) 5

6 Lønnssystemet i HTA  Kapittel 3: Øverste ledere. Lokal fastsettelse  Kapittel 4: Sentral minstelønn. 6 kategorier:  L.gruppe 1 – uten særskilt krav til utdanning  L.gruppe 2 – fagarbeider  L.gruppe 3 – høgskole  L.gruppe 4 – høgskole + tilleggsutdanning  L.gruppe 5 – hovedfag/mastergrad  Unormerte (styrer, daglig leder i menighet, prest etc.)  Kapittel 5: Lokalt lønns- og stillingsregulativ. Lokal fastsettelse. 6

7 HTA kap 4 – nytt lønnssystem (01.05.2015) 7 Lønnsgruppe 0 år Garantilønn Utregnet2 år4 år6 år8 år10 år16 år 1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning 274 700 Tillegg for ansiennitet 5 5002 8003 0008 10046 3002 500 Laveste årslønn 280 200283 000286 000294 100340 400342 900 2 Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 319 000 Tillegg for ansiennitet 6 4003 2003 50011 40038 4002 500 Laveste årslønn 325 400328 600332 100343 500381 900384 400 3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning 367 500 Tillegg for ansiennitet 7 4004 0003 70019 50024 3002 500 Laveste årslønn 374 900378 900382 600402 100426 400428 900 4 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 385 600 Tillegg for ansiennitet 7 8003 8004 30013 50045 0005 100 Laveste årslønn 393 400397 200401 500415 000460 000465 100 5 Stillinger med krav om mastergrad 416 300 Tillegg for ansiennitet 8 4004 1008 40033 30029 70013 200 Laveste årslønn 424 700428 800437 200470 500500 200513 400

8 Lønnsansiennitet  HTA kap 1, § 12 – fastsettes ved ansettelse:  Fra fylte 18 år  Inntil 3 år for omsorgsarbeid  Inntil 2 år ved foreldrepermisjon/ videreutdanning  L.gr 1: offentlig og privat tjeneste, arbeid i hjemmet inntil 6 år  Øvrige: offentlig tjeneste + relevant privat tjeneste 8

9 Lokale lønnsforhandlinger HTA kap 4 pkt 4.1  Potten fastsettes sentralt  Forhandles lokalt med de som er parter lokalt  Uenighet ankes oppover til sentrale parter  Sentralt ankeutvalg HA § 4-3 9

10 Lokale lønnstillegg i gammelt system (fram til 30.04.15)

11 Lokale lønnsforhandlinger i nytt system (fra 01.05.15)

12 Andre lokale lønnsforhandlinger HTA 4.2 og 4.3  4.2 Særskilte forhandlinger Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når:  det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer  det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde  arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning som er relevant for stillingen/virksomheten og har varighet tilsvarende minimum seks måneder på fulltid  4.3 Beholde og rekruttere 12

13  Lørdags- og søndagstillegg: minst 50 kr pr arbeidet time  Helge- og høytidstillegg 1 1/3 timelønn pr arbeidet time (kan også avspaseres)  Kvelds- og nattillegg: minst 25 kr pr arbeidet time  Delt dagsverk: 1 timelønn pr arbeidsdag  Smusstillegg: minst 1,50 kr pr time Godtgjøring for særskilt arbeidstid HTA kap 1 § 5 13

14  Særavtale om reiseregulativet  Statens satser  Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten  Særavtale om arbeidstøy  Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov.  Særavtale for kirkelige stillinger  Ekstra fri ved mye søndagsarbeid  Arbeid på leir………….. Godtgjøringer jf. særavtalene 14

15 Godtgjøring for arbeid på leir 15

16 Lokal lønnspolitikk Lønnspolitikken fastsettes av arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte Kan omhandle:  Utilsiktede skjevheter  Likelønn  Bruk av bestemmelsene i kap 4, 4.5  Utvikling i forhold til virksomhetens mål  Annet

17 2 013 2 014 stillingskategori antall årsverk gjennomsnittslønn antall årsverk gjennomsnittsløn n adm. 952 411 466 903 429 155 kirkeverge, leder 395 518 826 393 542 077 undervisning, menighetsarbeider og menighetspedagog 342 386 382 404 400 956 kateket 149 460 660 158 478 008 diakon, diakonimedarbeider 232 441 789 235 460 576 kantor/ organist 633 432 861 634 450 796 kirketjener, fagarbeider, arbeider 1 125 356 819 1 124 371 607 prest 39 462 182 38 485 161 klokker 20 347 851 19 361 013 barnehager 474 376 511 470 390 765 Statistikk 17

18 Mandat Personell som i dag er tilsatt i staten følger det statlige lønnsregulativ/lønnssystem. KAs lønnssystem vil måtte gjennomgås med sikte på nødvendige og ønskelige tilpasninger. Arbeidsgruppen skal identifisere utfordringer og peke på ulike modeller for hvordan et fremtidige kirkelig lønnssystem vil kunne utformes. Arbeidsgruppen skal skaffe seg oversikt over lønnsmassen og lønnsdata også for arbeidstakere fra det statlige lønnssystemet, blant annet gjennomsnittslønn og lønnsutvikling de siste 3 år og fremstille dette sammen med tilsvarende data for KA-sektoren. Man skal også innhente opplysninger om ev. omfang av individuelle rettigheter som kan tenkes å ha innvirkning på fremtidige lønnsforhandlinger. Arbeidsgruppen skal videre gjennomtenke og identifisere eventuelle behov for tilpasninger av systemet for innrapportering og utarbeidelse av det tekniske beregningsgrunnlag for fremtidige lønnsforhandlinger. Sammensetning og tidsramme: Arbeidsgruppen etableres 2. kvartal. Frist for arbeidet: 1. april 2016 Arbeidsgruppe 2: Fremtidig lønnssystem 18


Laste ned ppt "Møte 25.09.2015. 25.09.2015 Lønnssystemet på KA-sektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google