Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norfakta Markedsanalyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norfakta Markedsanalyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norfakta Markedsanalyse

2

3 Forord Tabellen nedenfor viser antall innkomne svar pr avdeling med tilhørende svarprosent. Utvalgsstørrelsene viser faktiske innkomne svar før vekting mot avdeling. Den statistiske feilmarginen for utvalget som helhet er på inntil +/- 2,5 prosent. Ved nedbrytninger på bakgrunnsvariabler blir feilmarginene større. AvdelingBrutto utvalg%1. uke%2. uke%3. uke%Endelig% AFT975 21,9 %29830,6 %37238,2 %38939,9 % 422 43,3 % AHS942 21,1 %19220,4 %24225,7 %25627,2 % 279 29,6 % AITeL330 7,4 %6519,7 %9227,9 %12036,4 % 129 39,1 % ALT1017 22,8 %23623,2 %28427,9 %29729,2 % 337 33,1 % ASP463 10,4 %418,9 %9620,7 %10422,5 % 110 23,8 % Handelshøyskolen72716,3 %15821,7 %24934,3 %26336,2 %31142,8 % TOTALT4454 99022,2 %133530,0 %142932,1 % 1588 35,7 %

4 Gjennomsnittsskårer Studentenes vurderinger i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100: 1: svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig0 poeng 2: misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig25 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig75 poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig 100 poeng I denne analysen er de som svarer «vet ikke» holdt utenfor.

5 Tidsbruk, arbeidsmengde og arbeidsvaner

6 Tidsbruk på studiet pr. uke Spørretekst: Hvor mange timer pr. uke bruker du på studiet, inklusive undervisning? Base: 2011:910 / 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer 7 av 10 HiST-studenter sier at de bruker inntil 35 timer pr uke på studiene. Det er størst andel studenter ved AFT og AITeL som bruker mer enn 35 timer pr uke på studiene. Andelen som bruker mer enn 35 timer pr. uke på studiene har gått noe opp sammenlignet med 2012.

7 Arbeidsmengde - historisk Spørretekst: Hvordan opplever du følgende forhold? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er alt for lavt/alt for lite og 5 er alt for høyt/alt for mye). Base: 2011:910/ 2012:958/ Base 2013: 1365 intervjuer En stor andel studenter oppfatter arbeidsmengden som akkurat passe stor.

8 Arbeidsmengde - avdelingsnivå En lav skår betyr alt for lavt nivå, en høy skår bety alt for høyt nivå. En skår på 50 betyr passe nivå.

9 Deltakelse på forelesning, seminar og liknende Vi gjør oppmerksom på at spørreteksten er endret noe siden forrige måling og sammenlikninger med tidligere år må derfor tolkes med forsiktighet. Spørretekst 2012: ”Hvor stor andel av forelesninger, seminarer eller lignende deltar du vanligvis på? Spørretekst: Hvor stor andel av ikke-obligatoriske forelesningene, seminarer eller lignende deltar du vanligvis på? Base: 2011:910/ 2012:958/ Base 2013: 1365 intervjuer

10 Undervisningskvalitet og læringsutbytte

11 Undervisningskvalitet og læringsutbytte (historisk) Studentene er fortsatt mest tilfredse med faglærerens faglige dyktighet og minst tilfredse med faglærerens pedagogiske dyktighet. Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med totalopplevelsen av undervisningen? Base: 2011: 910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

12 Undervisningskvalitet – indeks Spørsmål i indeks  Faglærernes faglige dyktighet  Faglærernes pedagogiske dyktighet  Studiets faglige røde tråd  Studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad  Kravet til (økende) selvstendighet underveis i studie  Samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen  Studiets praktiske gjennomføring  Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger  Det jeg har lært om prosjektarbeid  Det jeg har lært om formidling av fagstoff  Studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper

13 Læringsutbytte – indeks Spørsmål i indeks  Studiets faglige røde tråd  Studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad  Kravet til (økende) selvstendighet underveis i studie  Samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen  Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger  Det jeg har lært om prosjektarbeid  Det jeg har lært om formidling av fagstoff  Studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper

14 Praksis

15 Praksis (historisk) Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med praksis? Base: 2011:712 / 2012: 751/ 2013: 788 intervjuer

16 Praksis – indeks Studentene ved AITeL, Handelshøyskolen og enkelte program ved AFT har ikke besvart spørsmålene om praksis Spørsmål i indeks  Informasjon om praksis i forkant av praksisperioden (ny 2013)  Vekslingen mellom teori og praksis i studiet  Mengden praksis i studiet  Måten studiet forberedte meg til praksisperioden  Veiledningen jeg fikk ute i praksisfeltet  Kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden

17 Forskningsbasert utdanning

18 Forskningsbasert utdanning (historisk) Studentene er mindre tilfredse enn før på samtlige områder. Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende aspekter av undervisningen? Base: 2011:910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

19 Forskningsbasert utdanning – indeks Spørsmål i indeks  Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning  Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet  Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode  Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie

20 Administrasjon

21 Administrasjon (historisk) Svært mange har svart ”vet ikke” på disse spørsmålene, noe som tyder på at studentene har lite kjennskap til disse områdene. Andelen ”vet ikke” varierer fra 54 til 86 prosent og vi anbefaler derfor at resultatene tolkes med noe grad av forsiktighet. Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med administrasjonen? Base: 2011:910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

22 Administrasjon – indeks Spørsmål i indeks  Informasjonen i Studiehåndboka på nett  Studieveiledningen  Servicesenterets åpningstider  Behandlingstid ved klage på sensur  Muligheten for tilrettelagt eksamen  Informasjonen på høgskolens nettsider  Jeg fikk god informasjon om eksamensavvikling  Jeg fikk god informasjon om fagvalg  Jeg fikk god informasjon om timeplaner og romoversikt  Jeg fikk god informasjon i servicesenteret

23 Fysisk læringsmiljø

24 Fysisk læringsmiljø (historisk) Minst fornøyde er studentene med antallet grupperom samt inneklima/ luftkvalitet. Tilfredsheten med studiestedet totalt sett ligger nå på et litt lavere nivå enn tidligere. Mannlige studenter er mer fornøyde enn sine kvinnelige kolleger (62 mot 57 poeng). Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Campus? Base: 2011: 910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

25 Fysisk læringsmiljø – indeks Spørsmål i indeks  Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene  Antall grupperom  Mulighet for selvstudium  Inneklima/ luftkvalitet  Tilgjengeligheten til studielokalene utenom ordinær åpningstid  Rengjøringen  Skolens beliggenhet/ lokalisering  Tilgang til sikker sykkelparkering  Studiestedet totalt sett

26 Internett og datatjenester

27 Internett og datatjenester (historisk) Studentene er tilfredse med tilgangen på trådløst Internett, Its learning samt Studweb. Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Internett – og datatjenestene? Base: 2011: 910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

28 Internett og datatjenester pr. avdeling Spørsmål i indeks  Tilgangen på trådløst Internett  Itslearning  Webmail  Studweb  Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer

29 Bibliotek

30 Bibliotek (historisk) Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med biblioteket? Base: 2011: 910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

31 Bibliotek – indeks Spørsmål i indeks  Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift  Bibliotekets elektroniske samlinger og databaser  Bibliotekets åpningstider  Hjelpen jeg får på biblioteket  Bibliotekets søkekurs og forelesninger  Bibliotekets veiledning og individuelt og i mindre grupper

32 Studentdemokratiet

33 Studentdemokratiet (historisk) Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studentdemokratiet og tillitsvalgsordningen? Base: 2011: 910/ 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

34 Studentdemokratiet pr. avdeling Spørsmål i indeks  Studentparlamentets arbeid  Studentutvalgets/ studentforeningens arbeid  Klasse-/ kulltillitsvalgtsordningen/ fagutvalgsordningen  Informasjonen fra de tillitsvalgte/ studentforeningen

35 Internasjonalisering

36 Studieopphold i utlandet Spørretekst: Har du gjennomført, eller vurderer du å gjennomføre, et studieopphold i utlandet? Base 2013: 1322 intervjuer Om lag halvparten har gjennomført eller vurdert å gjennomføre et studieopphold i utlandet.

37 Internasjonalisering (historisk) Spørretekst: Har du gjennomført, eller vurderer du å gjennomføre, et studieopphold i utlandet? Base 2013: 1322 intervjuer Om lag halvparten har gjennomført eller vurdert å gjennomføre et studieopphold i utlandet.

38 Internasjonalisering pr. avdeling Spørsmål i indeks  Informasjonen om studieopphold i utlandet  Tilbudet om studieopphold i utlandet  Tilretteleggingen for studieopphold i utlandet

39 Total tilfredshet og påvirkende faktorer

40 Total tilfredshet Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studiekvaliteten ved [Navn på avdeling]? Base: 2011:910 / 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer

41 Studenttilfredshet - regresjonsanalyse Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studiekvaliteten ved [Navn på avdeling]? Base: 2011:910 / 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer Faktoranalyse I forkant av regresjonsanalysen ble det gjennomført en faktoranalyse for å analysere strukturene av korrelasjonene i datasettet. Denne analysen gav oss følgende 7 underliggende dimensjoner/faktorer; undervisning, forskning, fysisk læringsmiljø, kompetanse, datatjenester, informasjon samt studiestedet. Faktor 1 (Undervisning: studiet/ lærere) består av følgende spørsmål: Faglærernes faglige dyktighet, faglærernes pedagogiske dyktighet, studiets faglige røde tråd, studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad, kravet til (økende) selvstendighet underveis i studiet, samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen og studiets praktiske gjennomføring. Faktor 2 (Forskning) består av følgende spørsmål: Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning, kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode og kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie. Faktor 3 (Fysisk læringsmiljø) består av følgende spørsmål: Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene, antall grupperom, mulighet for selvstudium, inneklima/ luftkvalitet og tilgjengeligheten til studielokalene utenom ordinær åpningstid. Faktor 4 (Kompetanse) består av følgende spørsmål: Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, det jeg har lært om prosjektarbeid, det jeg har lært om formidling av fagstoff og studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper. Faktor 5 (Datatjenester) består av følgende spørsmål: Tilgangen på trådløst nett, Its learning og Studweb. Faktor 6 (Informasjon) består av følgende spørsmål: Jeg fikk god informasjon om eksamensavvikling, jeg fikk god informasjon om timeplaner og romoversikt og informasjonen på høgskolens nettsider. Faktor 7 (Studiestedet) består av følgende spørsmål: Rengjøringen, skolens beliggenhet/ lokalisering og studiestedet totalt sett.

42 Studenttilfredshet - regresjonsanalyse Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studiekvaliteten ved [Navn på avdeling]? Base: 2011:910 / 2012: 958/ 2013: 1365 intervjuer TotaltStigningstall Faktor 1: Undervisning (studiet/ lærere)0,49 Faktor 3: Fysisk læringsmiljø0,13 Faktor 7: Studiestedet0,09 Faktor 6: Informasjon0,08 Faktor 4: Kompetanse0,05 Faktor 2: Forskning0,05 Faktor 5: Datatjenester0,04 Total tilfredshet med studiekvalitet = 58 poeng De 7 faktorene med målbar innvirkning forklarer 49 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Modellen viser at undervisning er den faktoren som har den klart største innvirkningen på studentenes totale tilfredshet med studiekvaliteten. Deretter følger fysisk læringsmiljø, studiestedet samt informasjonen. De 7 faktorene forklarer 49 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 51 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen vurderes som godkjent.


Laste ned ppt "Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norfakta Markedsanalyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google