Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte
Thomas Nordahl Odense,

2 Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene er lav
Utfordringer i skolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i skolen. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene er lav Den viktigste grunnen er at variasjonen mellom danske elever er svært stor. Det er en for stor andel av elever som gjør det for dårlig i skolen. Bakgrunnsvariabler som kjønn, foreldres utdanningsnivå, kulturell bakgrunn og lignende forklarer en for stor del av variasjonen i resultatene. Utviklingen er bekymringsfull fordi utdanning har nå en langt større betydning for voksenlivet enn noen gang tidligere. Thomas Nordahl

3 Utdanningens betydning
Helse Yrkesliv Thomas Nordahl

4 Samarbeid mellom hjem og skole - tre scenarier
Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene har ansvar for oppdragelsen Et fellesansvar mellom hjem og skole og et nært samarbeid Thomas Nordahl

5 Begrunnelser for foreldredeltagelse
Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. I skolen foregår det både faglig læring og sosial og personlig utvikling. Alle foreldrene kjenner sine barn svært godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen. Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er særlig viktig i dag fordi barn tilbringer stadig mer tid av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner. Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen. Thomas Nordahl

6 Foreldres betydning for elevenes læringsutbytte
Samarbeid hjem/skole Utdanningsnivå Læringsutbytte Foreldrestøtte Foreldrestøtte vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp og støtte til skolearbeidet. Thomas Nordahl

7 Foreldrenes betydning for elevenes prestasjoner i skolen
Et godt samarbeid mellom hjem og skole og foreldrestøtte har en positiv sammenheng med: Barnas skolefaglige prestasjoner Barnas trivsel i skolen Relasjonen mellom elev og lærer Relasjonen mellom elevene i en klasse/ gruppe Læring av sosiale ferdigheter Thomas Nordahl

8 Foreldrerelaterte faktorer med effekt på læringsutbyttet (Hattie 2009)
Område Effekt-størrelse Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner mellom elever og en elevkultur som støtter læring 0,53 Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med realistiske forventninger og støtte til sine barns læring og skolegang 0,51 Hjemmearbeid og lekser 0,48 Thomas Nordahl

9 Ulike nivå i samarbeid mellom hjem og skole
Utveksling av informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre. Dialog og drøftinger – en reell samtale mellom to parter. Medvirkning og medbestemmelse – det fattes felles beslutninger ved enighet. Thomas Nordahl

10 Generelle trekk ved samarbeidet
Foreldre er svært godt fornøyd med den informasjonen de får fra skolen om undervisning og læring, og godt fornøyd med informasjonen om trivsel og sosial utvikling. 3 av 4 foreldre sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæringen. 4 av 5 foreldre opplever at de har ingen eller svært liten medvirkning på forhold som angår læringsmiljøet eller opplæringen. Halvparten av foreldrene er usikre på skolens forventninger til dem som foreldre i skolen. Ca. 15 % av foreldrene uttrykker at de ikke tør si i fra til lærer om det de er bekymret for. Thomas Nordahl

11 Hvem samarbeider med skolen ?
Mor samarbeider mest med skolen 53 % Far samarbeider mest med skolen 6 % Vi samarbeider like mye med skolen 41 % Thomas Nordahl

12 Thomas Nordahl

13 Thomas Nordahl

14 Thomas Nordahl

15 Sammenhenger Informasjon og kontakt Dialog og medbestemmelse
Kjennskap til skolen og forventning Foreldre-miljø .44 .54 .45 .35 .40 .37 Thomas Nordahl

16 Prinsipper for samtaler
Minst halvparten av konferansetimer bør gjennomføres uten barn til stede. I samtaler mellom lærer og foreldre bør fokus være på framtiden ikke fortiden. Ha barnet/ungdommen i sentrum for samtalen Vær sannferdig, det er grunnlaget for en god dialog. Samtalen bør alltid ende med en enighet om hva som skal gjøres og hvem som har ansvar Det er hensiktsmessig å involvere foreldrene i arbeidet med å komme fram til løsninger på utfordringer i skolen. Thomas Nordahl

17 Ved konflikter Lytt til foreldre selv om de er misfornøyde og fortvilte. Avvis ikke kritikk selv om den oppleves urimelig Ikke snakk om det som har vært eller tidligere konflikter Legg vekt på muligheter for enighet og endring Gå ikke i forsvar Følg opp det som det er blitt enighet om Thomas Nordahl

18 Opprettholdende faktorer i læringsmiljøet og pedagogisk analyse
problem Utfordring/ Opprett- holdende faktor Thomas Nordahl

19 Snakk aldri negativt om skolen og lærerne når dine barn hører på.
Foreldre i skolen Foreldre bør sette seg inn i hva skolen driver med og hva som er skolens mål og oppgaver. Følg opp dine barns skolegang, men du bør også formidle klare forventninger til skolen og lærerne. Snakk aldri negativt om skolen og lærerne når dine barn hører på. Spør barna hver dag om hvordan det har vært på skolen, hva de har lært og hvilke tilbakemeldinger de har fått Legg vekt på å formidle at skole og skolegang er viktig. Før ofte generelle samtaler om skole hjemme Thomas Nordahl

20 Støtte til skolearbeid
Det er viktig å vise interesse for skolearbeidet og ikke avvise spørsmål selv om du ikke kan svare på faglige problemer Ha mer fokus på arbeidsinnsats enn på resultater. Bruk ros og oppmuntring Etabler og oppretthold rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. Dette gjelder både når det skal foregå og hvor i huset. Foreldre bør så langt som mulig være til stede når skolearbeid utføres hjemme Thomas Nordahl

21 Referanser: Hattie, J. (2009): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. Nordahl, T. (2008): Hjem og skole. Hvordan skaber man et bedre samarbejde? København: Hans Reitzel forlag Qvortrup, L. (2009): Læreren må bli best i det han skal være best i. I: Bedre skole 3/2009 s Thomas Nordahl


Laste ned ppt "Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google