Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Metodeutvikling i Groruddalssatsingen Nasjonal konferanse om områdeløft Hotell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Metodeutvikling i Groruddalssatsingen Nasjonal konferanse om områdeløft Hotell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Metodeutvikling i Groruddalssatsingen Nasjonal konferanse om områdeløft Hotell 33, 25.3.2013 Per-Øystein Lund Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune

2

3 Dokumentasjon av metoder i Groruddalssatsingen Oppdrag gitt av Samarbeids- utvalget for Groruddalen Dokumentere arbeidsmetoder utviklet gjennom Groruddalssatsingen Avgrenset til arbeidet rettet mot utsatte områder Rapporten tar utgangspunkt i erfaringer fra bydeler og etater i Oslo kommune

4 Hva kjennetegner utsatte områder? Konsentrasjon av ulike fysiske, sosiale, omdømmerelaterte og strukturelle utfordringer Negative selvforsterkende prosesser som gjør at områdene over tid risikerer å sakke ytterligere ut i forhold til resten av byen Hvilke krefter driver slike selvforsterkende prosesser? Hva skaper negative spiraler?

5 Selvforsterkende prosesser

6 Erfaringene fra områdeløftene i GDS kan sorteres under fire temaer: Kunnskapsgrunnlag Beboerinvolvering Partnerskap og samarbeid Tjenesteutvikling Det første punktet handler om å få kunnskap om hva slags innsats det er behov for. De tre neste punktene handler om hvordan innsatsen bør gjennomføres: –Hvordan få mest mulig ut at tildelte midler? –Hvordan sikre et bredt utvalg av virkemidler? –Hvordan sikre en langvarig positiv utvikling?

7 Kunnskapsgrunnlag Mange kilder til kunnskap –Statistikk –Stedsanalyser –Ansatte –Befolkningen Bruk av kunnskapen: –Viktig at kunnskapen blir problematisert og diskutert –Viktig at den tas opp i ulike fora (prosjektgrupper, ledergrupper, programstyrer, tverrfaglige fora) –Kan bidra til å skape en felles forståelse av hvilke utfordringer og muligheter et område står overfor

8 Beboerinvolvering Kan virke selvfølgelig at beboere skal involveres. Likevel viktig å ha en bevissthet om hvorfor, når og hvordan. I GDS har beboerinvolvering i hovedsak handlet om to ting: Beboerinnflytelse: involvere befolkningen selve satsingen, i arbeidet med områdeløftene. Empowerment: bygge opp under og styrke lokalbefolkningens engasjement for sitt nærområde. Langsiktig perspektiv.

9 Beboerinnflytelse Medvirkning ikke noe nytt Bydelene har jobbet systematisk med hvordan man driver medvirkning i områder med en mangfoldig befolkning Tradisjonelle medvirkningsmetoder ikke tilstrekkelige Et mangfold av metoder for å klare å involvere et bredere utvalg av befolkningen Et viktig grep har vært tilstedeværelse i nærmiljøene

10 Empowerment Har dreid seg om å styrke relasjoner og nettverk som knytter folk sammen, som skaper ulike fellesskap og som bygger opp under et aktivt og inkluderende lokalsamfunn. Verdien av slike relasjoner og nettverk omtales ofte som sosial kapital. Bydelene har særlig arbeidet for styrke den sosiale kapitalen i områdene ved å støtte opp under frivilligheten Legge til rette for et aktivt organisasjonsliv. Støtte etablering og drift av foreninger og organisasjoner Tilrettelegge for samarbeid og kontakt på tvers av ulike grupper og organisasjoner i nærmiljøene

11 Partnerskap og samarbeid Handler om bydelenes samarbeid med private og andre offentlige aktører for å øke ressurstilgangen og sikre et bredt utvalg tilgjengelige virkemidler Partnerskap med private aktører –Viktig å kartlegge interessenter, finne felles interesser –Bydelen som katalysator, koble aktører –Governancetilnærming til lokal utvikling Tverrsektorielt samarbeid –Koordinering av offentlige virkemidler –Utfordre sektortenkningen –Planlegging ut fra et områdeperspektiv –Kan gi en bedre utnyttelse av kommunens samlede ressurser. Samspillseffekter.

12 Tjenesteutvikling Større mangfold av bakgrunner, behov og forutsetninger utfordrer den offentlige tjenesteproduksjonen. En viktig oppgave å sikre at tjenestene er godt tilpasset befolkningen i området. Har erfart at tjenester ofte ikke når dem de er ment for. Bydelenes arbeid har derfor særlig rettet seg mot: Rekruttering (informasjonskanaler, kommunikasjonsformer, tillit, oppfølging) Sikre at man har de tjenestene det er behov for (kunnskap om befolkningen, åpne og lett tilgjengelige tilbud, kobling av tjenester)

13 Hva kan vi ta med oss videre? Sentrale erfaringer: Betydningen av lokalkunnskap og nærhet til befolkningen i arbeidet med utsatte områder. Gir en mer treffsikker og lokalt forankret innsats. Betydningen av tverrsektorielt samarbeid. Gir flere og bedre virkemidler og en mer effektiv utnyttelse av offentlige ressurser Betydningen av å prioritere utviklingsarbeid ved siden av ordinær drift. Forbedrer den ordinære driften, man løser oppgavene bedre og utnytter ressursene mer effektivt.


Laste ned ppt "Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Metodeutvikling i Groruddalssatsingen Nasjonal konferanse om områdeløft Hotell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google