Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning til klimadebatt Statoil Seniorklubb, 6. januar 2016 Kilde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning til klimadebatt Statoil Seniorklubb, 6. januar 2016 Kilde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning til klimadebatt Statoil Seniorklubb, 6. januar 2016 Kilde: http://earthobservatory.nasa.gov/

2

3

4

5 BBC-programmet «Climate Change by Numbers» fokuserer på tre tall: 0.85 degrees (the amount of warming the planet has undergone since 1880) 95 per cent (the degree of certainty climate scientists have that at least half the recent warming is man-made) 1 trillion tonnes (1000 GtC): the total amount of carbon we can afford to burn - ever - in order to stay below 'dangerous levels' of climate change)  2 graders målet* *Klimapanelets togradersmål er satt etter faglige anbefalinger. Men det er ikke en eksakt eller magisk grense, bare et slags anslag for hvor man tenker seg at farlige konsekvenser som surere hav, økt frigivelse av metan, redusert CO2-opptak i økosystemer og liknende kan slå inn

6 https://deepcarbon.net/feature/deep-carbon-cycle-and-our-habitable-planet?utm_source=DCO+Newsletter+New+18&utm_campaignhttps://deepcarbon.net/feature/deep-carbon-cycle-and-our-habitable-planet?utm_source=DCO+Newsletter+New+18&utm_campaign=168f4e2f5b- 1_28_2015&utm_medium=email&utm_term=0_b3ca13278a-168f4e2f5b-98012333#.Voo4G5jluUl

7 Kilde: Global Carbon project 1000 GtC=3670 GtCO2 (246 GtC)

8 EUs energisystem (Mtoe) Naturgass Kull Fornybar Råolje Industri Kjernekraft Hushold Andre Transport Egenforbruk & tap Ikke-energi bruk Eksport, Bunkers o.a. Konverteringstap

9 EU Gas Demand: the lost decade Kraftproduksjon Boliger og kommersiell bygningsmasse Råstoff for kjemikalier Fjernvarme Industri Annet Kilde: Cedigaz:http://www.cedigaz.org/documents/2014/CEDIGAZ%20-%2013%20June%202014%20General%20meeting.pdf

10

11 Den største suksessen i Paris kom i forkant. Nesten alle verdens land har nå satt seg (frivillige og varierende) klimamål og disse er meldt inn til FN Formålet med avtalen er å få på plass hvilke ambisjoner landene skal ha i framtiden. Avtalen skal: Begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2C over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5C. Øke evne til å tilpasse seg til de negative konsekvensene av klimaendringer Sikre økonomiske overføringer i tråd med en slik utvikling Hvordan skal man passe på at land gjør som de sier? Partene skal regelmessig oppsummere gjennomføringen av avtalen og vurdere framdriften mot å nå målene Dette skal skje for første gang i 2023, og deretter hvert femte år Hvem skal passe på at man gjør som man sier? Det opprettes en ekspertkomite for å hjelpe til med gjennomføringen og for å fremme etterlevelse av avtalen Komiteen skal være ikke-fiendtlig og ikke-straffende Hva skjedde? Hva ble vedtatt?

12 For å ta den dårlige nyheten først: I 2015 slapp verden ut 35,7 gigatonn CO2 (60% høyere enn i 1990). For å nå togradersmålet, må de totale utslippene etter den industrielle revolusjon stoppe på 3670 tusen millioner. Med dagens tempo er vi der allerede om 20 år. Brensler & CO2 Coal burning was responsible for 42% of the total emissions oil 33% gas 19% cement 6% Kilde: Global Carbon project Kina Kina brenner halvparten av alt kull i verden Kina står for mer enn én fjerdedel av verdens CO2- utslipp De antar at utslippstoppen nås i 2030. Noen tall og andre fakta

13 Norske forhold

14 Andel fornybar energi til bruk i EU og Norge; Norge er det land i Europa og verden som er kommet lengst med Energiewende 67,5% Kilde: European Environment Agency Norges fornybarmål for 2020

15 Mer enn 15 x mer energi ble i 2013 levert fra norsk petroleumssektor enn samlet fra norsk vannkraft + vindkraft Olje Vann Gass TWh energi produsert i 2013 NGL/kondensat CO 2 -utslipp ved forbrenning(MtCO 2 ): - Olje/NGL: 222 - Gass 225 - Sum: 447 mill tonn CO2 (1,4% av globale utslipp) - Hvorav forbrukt i O&G: ~14 (2,8% av produsert O&G)

16 Kilde: MD, National Inventory Report 2015, desember 2015 Netto produksjon av olje og gass for salg 1974-2013 (Sm3 o.e.) Det blå skiftet

17 Statoil vil redde EU med gass, men EU vil ikke.. Norsk gass står i dag for vel 20 prosent av Europas totale gassforbruk I Brussel kjemper Statoil for en teknologinøytral klimapolitikk som kan fremme norsk gass Selskapet opplever ikke at EU forstår gassens rolle i energilandskapet USA har derimot redusert utslippene med over 15 prosent siden 2009 med naturgass for kull i kraftverk

18 2014-11-1818Classification: Open Kilde: MD, National Inventory Report 2015, desember 2015 Totale utslipp av drivhusgasser i Norge 1990-2013

19 Kilde: MD, National Inventory Report 2015, desember 2015 Fordeling på kilder av CO2- og metanutslipp i Norge 2013 CO2

20 2014-11-1820Classification: Open Norge som et lavutslippsland http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Oktober-2014/Norge-pa-vei-mot-lavutslippssamfunnet/

21 Olje Fjernvarme (bio) Vannkraft Bio Kull, koks Natur- gass Diesel, olje Bensin TWh Lette bensin biler Laste- biler Kyst- fart Lette diesel biler Fly Ved Norge: sluttbruk av energi etter næring og energikilde Kilder: Miljødirektoratet: Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (rapport), høsten 2014 Norway’s Sixth National Communication under the Framework Convention on Climate Change, januar 2014 EU-ETS: Omfatter 132 kvotepliktige virksomheter, 90% av norske industriutslipp og om lag 50% av alle norske utslipp 80% av alle norske CO2-utslipp dekkes allerede av EUs kvotesystem eller CO2- avgift - eller begge deler

22 Andre drivhusgasser enn CO 2 etter kilde (2013) Metan (CH 4 ) HFK PFK Lyst- Gass (N 2 O) Mill tonn CO 2 -ekvivalenter Kilde: SSBs statistikk for klimagasser Prosjekt igangsatt for å kvantifisere direkte metanutslipp på sokkelen Ingen avgifter eller vesentlige tiltak for jordbruket

23 Raske fakta

24 9 kilo CO 2eq -------------------------------- Norsk gjennomsnittlig utslipp av CO 2 -ekvivalenter pr. fat olje og gass produsert. Dette er det laveste i verden 250 millioner tonn -------------------------------- Om ¾ av Norges eksportgass erstatter kullkraft unngås årlig omlag 250 millioner tonn CO 2. Det er 5 ganger Norges årlige CO 2 -utslipp 5  7 millioner tonn -------------------------------- Olje- og gassvirksomheten i Norge har kuttet 5 mill tonn CO 2 årlig og forventes økt til 7mill tonn i 2020 80 milliarder kr -------------------------------- Sum innbetalt av norsk petroleumsvirksomhet i CO 2 -avgift og kvotekjøp siden 1991

25 50% av norske utslipp bundet i skog -------------------------------- Tilveksten i norske skoger binder CO 2 tilsvarende halvparten av norske Klimagassutslipp 53 TWh eksportert -------------------------------- Norsk krafteksport minus import summert for siste tiårsperiode var på 53 TWh, men svingningene er store fra år til år. Normal vannkraft- produksjon er på 131 TWh pr. år 98% til EU -------------------------------- EU importerer 92 % av norsk oljeeksport og 98 % av gasseksporten 41% av verdens strøm -------------------------------- Kull gir opphav til 41% av verdens strømforsyning, vann- kraft 16%, gass 21%, kjerne- kraft 13% og andre fornybare utenom vannkraft 3%

26 17 TWh strøm til sokkelen -------------------------------- Forbruket av strøm fra land til bruk på plattformer og på gassterminalene på Kollsnes og Ormen Lange øker fra 8 TWh i dag til rundt 17-18 TWh i 2020 18 millioner tonn CO 2 -------------------------------- Sleipner og Snøhvit feltene har til sammen lagret ca. 18 millioner tonn CO 2 siden opp- start. Norge ble med disse prosjektene verdens CCS-pionér År 2050…eller 2030 ------------------------------ Stortinget har vedtatt at Norge skal være klimanøytral i 2050 (hvis ambisiøs global klima- avtale er målet 2030). Ulike opp- fatninger av hva dette innebærer. Mye av måloppnåelsen utenlands


Laste ned ppt "Innledning til klimadebatt Statoil Seniorklubb, 6. januar 2016 Kilde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google