Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Offentlige anskaffelser som virkemiddel for bærekraftige bygg Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser – Smartere innkjøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Offentlige anskaffelser som virkemiddel for bærekraftige bygg Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser – Smartere innkjøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Offentlige anskaffelser som virkemiddel for bærekraftige bygg Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser – Smartere innkjøp

2 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Norge må omstille seg… Det finnes en lavthengende frukt hvor Norge kan omstilles samtidig som næringslivet innoverer Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte i moderniserings og innovasjonsarbeidet Vi må samhandle smartere! 2

3 Nasjonal dugnad – stat, kommune og næringsliv 3  NHO  KS  DIFI Programansvarlige Ledende pådrivere  Nærings- og fiskeridepartementet  Helse- og omsorgsdepartementet  Kommunal- og moderniserings- departementet  Klima- og miljødepartementet  Innovasjon Norge  Forskningsrådet  Helsedirektoratet Ledende statlige virksomheter  Statsbygg  Forsvarsbygg  Jernbaneverket  Statens Vegvesen  NAV  Avinor  Helse Sør-Øst  Skatteetaten Kommunal sektor  Oslo kommune  Stavanger kommune Kristiansand kommune  Bergen kommune

4 Regionale program 4 OSLO BERGEN TRONDHEIM

5 5 Grov skisse på en anskaffelsesprosess Skisse forprosjekt ProsjekteringKonkurranseLeveranse Fokus på dialog mellom behov og løsninger

6 6 Foto Hille Mellbye Arkitekter AS

7 Sitat "Oslo kommune anskaffer for 17 milliarder kroner hvert år. Vi skal investere for over 36 milliarder i de neste fire årene. Vi er ikke nøytrale til hvordan vi anskaffer. Utfordringen som jeg ser i dag er at regimet for anskaffelser i for stor grad er basert på innkjøp av gårsdagens løsninger. Vi må i større grad tenke som en oppstartsbedrift, hva er vårt problem og utfordre de med best kompetanse til å finne en god løsning. Innovative anskaffelser som vi har gjort noe av kan ikke være unntaket når vi anskaffer, det må være hovedregelen." Byrådsleder Stian Berger Røsland (Toppledermøte næring for klima, onsdag 27. mai 2015) 7

8 1.Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er satt på dagsorden 2.Innkjøpere melder om gevinster og ønsker seg mer kompetanse og bistand 3.Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere Men, arbeidet er fremdeles bare på pilot / prosjektstadiet i Norge Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012, Agenda Kaupang A/S – Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – Vurdering av samfunnseffekter 2013. 8 Foreløpig oppsummering 2010 - 2014

9 Hvordan kan vi få til morgendagens anskaffelser?  Ledelsen må se på anskaffelsene som et strategisk virkemiddel i moderniserings- og effektivitetsarbeidet  For brukerne av selve anskaffelsen (fremtidens løsninger)  For virksomhetens måloppnåelse (produktivitet/miljø/omdømme)  Satsingen må forankres i hele organisasjonen og implementeres i:  Overordnet strategi (Virksomhetsstrategien)  Anskaffelsesstrategien  Målstruktur for ledere og avdelinger  Det må iverksettes kompetansetiltak 9

10 Arbeidsområder 2015 - 2019 1.Pådriver og fasilitatorfunksjon 2.Nasjonale strategiske møteplasser 3.Formidling av læring, gevinster og effekter 10 Klima og Miljø IKT og Digitalisering Helse og Omsorg

11 Et kunnskaps- og møteplasskonsept er utviklet for bruke nasjonale og regionale utfordringer til utvikle nye markeder for nye løsninger gjennom å bruke offentlige anskaffelser som virkemidler 11 Nasjonale utfordringer = nasjonale muligheter Klima og miljø Helse og omsorg IKT og digitalisering

12 Klimautfordringene løses ikke av dagens, men av morgendagens løsninger. Fylkeskommuner og kommunene må utfordre næringslivet til å utvikle morgendagens miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Innovative offentlige anskaffelser kan være virkemiddelet som moderniserer fylkeskommuner og kommuner samtidig som næringslivet innoverer. 12 Regionale utfordringer = regionale muligheter Skog og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner

13 13 Spredningsprosess med utgangspunkt i et felles behovs- og kunnskapsgrunnlag basert på konkrete anskaffelser Anslag REGIONAL Kunnskapsbygging og spredning LOKAL Utrulling og implementering

14 14

15  Anslag Østlandssamarbeidet  Det grønne skiftet – Bærekraftige bygg (tre i bygg og konstruksjoner)  Tilrettelegge for at behov møter løsninger – se sammenhenger…  Nasjonale og regionale temaorienterte møteplasser – samhandling  Oppstartmøter større prosjekter i regionen?  Relevante byggeprosjekter i.f.t.  "Toppmøte" mellom behov og mulige løsninger  Oppfølgingspunkter (hvor programmet / næringen kan bidra)  Dialogaktiviteter / læring (piloter)?  Bør fylkeskommunene iverksette egne piloter?  Gevinst i forhold til utgangspunktet (materialvalg)  Synergier i forhold til å lære innovative anskaffelsesmetoder 15 Interesse / samarbeidspunkter ?

16 Anskaffelsesstrategiens mål 2013 - 2016 Oslo kommunes anskaffelser skal være innovative, økonomisk effektive og skape tillit til Oslo kommune som innkjøper. Delmål 1: Oslo kommunes arbeid med anskaffelser skal være organisert med klare ansvarslinjer og kontrollmekanismer Delmål 2: Oslo kommunes virksomheter skal ha kompetanse til å kunne gjennomføre juridisk korrekte, gode og effektive anskaffelsesprosesser Delmål 3: Oslo kommunes anskaffelser skal i være basert på langsiktig planlegging, inkludert gjennomtenkte kontraktsstrategier som legger til rette for innovative løsninger Delmål 4: Oslo kommunes anskaffelsesprosesser skal omfatte god og effektiv kontraktsoppfølging Delmål 5: Oslo kommune skal utnytte sine stordriftsfordeler ved å effektivisere og standardisere kommunens anskaffelser Delmål 6: Oslo kommune skal gjennomføre anskaffelser med vekt på samfunnsansvar

17 Delmål 3 – Strategiske føringer Kommunen skal ta utgangspunkt i nasjonal metodikk for leverandørutvikling for å fremme innovasjon i anskaffelser. Kommunen skal utfordre og stimulere til nytenkning både internt og i leverandørmarkedet, for å legge til rette for innovasjon og mer formåls- og kostnadseffektive anskaffelser. Kontraktsstrategien skal beskrives i styringsdokumentet for større investeringer, og skal omfatte vurderinger knyttet til bruk av innovasjonsmetodikk. 17


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Offentlige anskaffelser som virkemiddel for bærekraftige bygg Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser – Smartere innkjøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google