Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle tema Taushetsplikt Frivilliges avtale m/menigheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle tema Taushetsplikt Frivilliges avtale m/menigheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle tema Taushetsplikt Frivilliges avtale m/menigheten

2 Menighetsrådskurs 29/9-2011

3 Program Tid: kl.17.00-19.00 Film om kirken Du er valgt! Forventninger Styringsorganene Oppgaver i soknet Planarbeid Forhold ansatte – MR - FR

4 Du er (ut)valgt! Menighetsråd har tradisjon fra 1923 Tillitserklæring i lokalsamfunnet Påtatt deg styringsansvar i lokalsamfunnet Hva gjør jeg her – HJELP? FORVENTNINGER???? Bruk tid i starten på –Rådsmedlemmene (weekend?) –Ansatte (i sine aktiviteter?) –Menighetsaktiviteter (frivillige medarbeidere?) –Eksisterende planverk Alt skal ikke bygges fra grunnen!

5 Organisering av Dnk i Drammen 8 menigheter, 10 kirker, 9 kirkegårder, 5 kapell 63 tusen innbyggere, 43 tusen kirkemedlemmer. 71 årsverk med 110 ansatte. Menighetene finansierer 10 årsverk (25 pers.) Menighetsbarnehagene finansierer 12 årsverk. Alt arbeidsgiveransvar ligger hos fellesrådet. Lokale menighetsstaber har fra 3 til 8 fellesrådsansatte. Sentralt kirkekontor (kirkekontoret) har 9,5 stillinger for ledelse og administrasjon av fellesråd, menighetsråd, gravferd og kirkegårder.

6 FELLESRÅDET Økonomi bygg/anlegg Arbeidsgiver samordning FELLESRÅDET Økonomi bygg/anlegg Arbeidsgiver samordning SOKNETS TO STYRINGS ORGANER SOKNETS TO STYRINGS ORGANER ANSVARSFORDELING Menighetsråd og kirkelig fellesråd Sesjon 1 6 MENIGHETSRÅDET ”Menighetsliv” MENIGHETSRÅDET ”Menighetsliv”

7 7 Fellesrådet – et kombinert støtte – og styringsorgan Styringsorgan: LOKAL ARBEIDS- GIVERPOLITIKK FELLES MÅL FOR FLERE SOKN LOKAL KIRKEGÅRDS- KIRKEBYGGPOLITIKK Grunnkurs 2006 Marit Halvorsen Hougsnæs KIRKELIG FELLESRÅD Menighetsrådene fastsetter mål for soknets virksomhet Kommunene og bispedømmerådet setter økonomiske rammer Biskopen forordner antall gudstj. ( aktivitetsmål) Støtte organ STØTTEAPP. GUDSTJ.- OG KIRK HANDLINGER STØTTEAPPARAT FOR MENIGHETSRÅDENES VIRKSOMHET

8 Kirkekontorets organisering og oppgaver Daglig ledelse av fellesrådet og saksbehandling Felles planarbeid for menighetene (mot kommunen) Ledelse av fellesrådets og menighetens ansatte med arbeidsgiverpolitikk og personalarbeid Felles sentralbord og resepsjon (08.00-15.00) Koordinerer bestillinger for kirkelige handlinger Arkiv og journalføring av post for menighetene IT, data, nettsider, kommunikasjonsmidler Felles innkjøp, kontorteknisk oppfølging Økonomiforvaltning for menighetene

9 Økonomiforvaltning i MR 1.Best mulig tjenester innenfor budsjett 2.Følger kommunale regnskapsprinsipp 3.Forskrift om økonomiforvaltning 4.Eget lokalt økonomireglement 5.Ansvarlig for menighetens totale økonomi 6.Krav om økonomiutvalg i menigheten

10 Økonomiforvaltning i MR 7.Budsjettet er bindende 8.Låneopptak – avgrenset mulighet 7.(Bispedømmerådet må godkjenne evt. lån) 9.Kirkekontoret bistår med regnskapsføring, rapporter, rutiner 10.Oppfølging og opplæring gjennomføres fra kirkekontoret 11.Årshjul innen økonomivedtak 1.Budsjettvedtak for alle avd. innen: 31.jan. 2.Godkjenning av Årsregnskap: 28.feb. 3.Godkjenning av Årsrapport: 28.feb.

11 11 KirkegårdsdriftGudstjenester og kirkelige handlinger OpplæringDiakoniKultur Fellesråd Stortinget Forrettende prest Kongen BispedømmerådKirkemøtet Menighetsråd Biskop Kirkemøtet => Fastsetter mål Kultur og Kirkedepartementet Kirken – et ”løst koblet system” => Fastsetter budsjett Fellesråd Stortinget

12 Kirkelovens §9 Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

13 Menighetens grunnleggende oppdrag er å: forkynne Guds ord til et liv i tro og tjeneste feire gudstjeneste drive dåpsopplæring Utøve diakoni Inspirere til misjon Lage fellesskap preget av omsorg og åpenhet

14 Lokalkirkens handlingsrom? Ansvar for overordnede avgjørelser –om mål, retning og ressurser i arbeidet til den lokale kirke (virksomhetsansvar!) Påvirker menighetens tjenestetilbud –profil og aktiviteter –kirkens rolle i lokalsamfunnet, på vegne av mangfoldet av medlemmer i kirken, (spes.barne- og ungd.arb, diakoni, barnehage, kultur, frivillige o.a.) MEN også mye ”båndlagte” ressurser! –sentrale planer og bestemmelser

15 Lokalkirkens planarbeid Hovedansvar og oppfølgingsansvar klargjøres Helhetsplan over all innsats Menighetens visjon (lokalt, eller nasjonalt) Menighetsstabens faglige rådgivning (analyse) Virksomhetsområder (tilpasses ressurser/ansatt/frivillige) –Gudstj./trosopplæring/diakoni/kirkemusikk/misjon….. Nasjonale føringer og planer –Demokratireformen –Trosopplæringsreform –Gudstjenestereform –Diakoni- og Kirkemusikalske nasjonale planer –Miljø, klima, forbruk og rettferd –Samarbeid mellom sokn og fellesråd

16 Tilsyn og prestetjeneste i Drammen Biskop –har tilsynsansvar for menigheter og vigslede ansatte –har arbeidsgiveransvaret for prestene i bispedømmet Prost –leder prestetjenesten i prostiet og samvirker med de kirkelige råd og bistår ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte

17 Roller i menighetsråd og fellesråd Menighetsrådsleder i MR –Innkaller og leder møter, arbeidsutvalg, koordinerer saksgang, årshjul, representerer menigheten utad – politisk rolleavklaring? –Bindeledd til daglig leder/kirkeverge/adm. som opptrer på vegne av soknet innen sine virkeområder –Følger Forvaltningsloven (saksbehandling, åpenhet, partsdeltagelse, anke-/klagemulighet, dokumentasjon) Menighetsrådets valgte fellesrådsmedlem i FR –deltar på 8-10 fellesrådsmøter i året –bringer saker / info til og fra FR og MR –opptrer selvstendig i rådet uten bundet mandat

18 Oppgaver i menighetsrådet Konstituering av leder, nestleder og sekretær Fellesrådsmedlem Diverse utvalg: –Dåpsopplæring / Trosopplæring –Diakoni –Barne- og ungdomsutvalg –Gudstjenesteutvalg –Kor- og Kirkemusikkutvalg –Misjonsutvalg –Økonomiutvalg Diverse komitèer (utsmykning, kultur, økumenisk, dialog, givertjeneste, dugnad, loppis, nominasj.)

19 Kirkebygg Fellesrådet forvalter disse

20 Kirkebygg Menighetsråd –Kirken eies av soknet –Avgjør hvordan kirken skal brukes –Prest har bruksrett Fellesråd -Ansvar for forvaltning og drift -Underlagt sentrale lover / forskrifter -Kommunen finansierer driften

21 Kirkegård Fellesrådet: –Forvaltning av kirkegårdene –Forvaltning av gravferdsordningen –Lokale vedtekter i Drammen –Gravlegging for hele befolkningen –Livssynsmessig mangfold –Bevaringsplan / kulturminner –Kommunen vedtar enkelte avgifter

22 Aktører Utfordring med godt samspill FR – MR – menighetsstab - prost! Medlemmer av rådene skal ikke gripe inn i daglig oppgaveløsning som ligger til ansatte. Det er de ansattes, kirkeverge og prost sitt ansvar å justere. Synspunkter på utførelse, meldes daglig leder (ros kan selvsagt formidles av alle )

23 Aktører Daglig leder / kirkeverge, fagstillinger og øvrig personell Prost og prestetjeneste Viktig med godt samspill og gjensidig respekt mellom prost og kirkeverge Samspill med valgte og frivillige medarbeidere

24 ”Uoversiktelige ansvarsforhold? Vær ikke redde for å spørre kirkekontoret om hvem som har ansvar for hva, - hvis det er noe dere lurer på.

25 Lykke til med oppdraget!


Laste ned ppt "Aktuelle tema Taushetsplikt Frivilliges avtale m/menigheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google