Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.Geografisk diskriminering Helsepolitisk arbeid Nils J Holand Leder norsk geriatrisk forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.Geografisk diskriminering Helsepolitisk arbeid Nils J Holand Leder norsk geriatrisk forening."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.Geografisk diskriminering Helsepolitisk arbeid Nils J Holand Leder norsk geriatrisk forening

2  Sykehjemsoverlege  Nils J Holand  Helseregion Sør-Gudbransdal  ( Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu) 2. Sykehjemsmedisin hva er det?

3  ”  Helsedirektør Bjørn Guldvåg  ”Alle har samme rett til helsetjenester samme hvor de bor i landet”” Geografisk diskriminering?

4  Alle har samme rett til spesialisthelsetjenester uavhengig av alder og bosted  Tilbudet til pasienter som vil profitere på geriatrisk utredning og behandling er avhengig av hvor du bor i landet Status helserett for geriatriske pasienter

5  Det er godt dokumentert i norsk og internasjonal forskning at behandling i egne geriatriske enheter gir lavere morbiditet, mortalitet og gjør at pasienter klarer seg lenger i eget hjem.  Et svært høyt antall av pasienter som legges inn i sykehus er eldre med sammensatte problemstillinger Dokumentasjon/argumentasjon

6  Evidence based medicin er grunnpilaren i all behandling  Det blir ikke flere pasienter i sykehusene av å organisere tilbudet mere effektiv

7

8

9  Halvparten av landets sykehus har ikke geriatrisk avdeling/ tilsatt geriater  Positivt innslag: AHUS  Negativt innslag : Sykehuset-Innlandet Lillehammer  Kommentert av Helseminister Bent Høye: ”vil har ikke klar tå utdanne nok geriatere” Oppfølging av TV2

10  De viktigste tiltakene for å utdanne nok geriatere er:  At det er tilstrekkelig antall slutt stillinger  At flere sykehus bidrar ved spesialist utdanning, spesielt store sykehus som Haukeland og vestre viken Drammen  ( + AHUS og Sykehuset Østfold) Ikke utdannet nok.

11  Alle store sykehus må ha geriatriske avdelinger  (minimum 4-5 overleger)  Alle sykehus med akutt mottak må ha tilbud i geriatri. ( minimum 2 overleger)  Tilbudet skal ikke baseres på singelspesialister da dette er for sårbart gjennomførbare krav

12  Mange er interessert i geriatri og vil fullføre spesialistutdanning dersom de var sikret jobb i faget.  De fleste leger er stedbundne og ønsker å fortsette å arbeide ved et bestemt sykehus, ledelsen kan inngå avtale med LIS at dersom de spesialiserer seg i geriatri er de garantert overlegejobb ved det samme sykehuset Øke antallet geriatere

13  Det er svært mangelfull kunnskap blant politikere, administratorer og i befolkingen generelt om hva geriatri er.  Ikke bare snakke om å etablere geriatri, men om hva geriatrien er og hvilken nytte enkeltpersoner og helsevesenet totalt vil ha av at det er solide geriatriske enheter i sykehusene. Viktige tiltak

14  Vedtatt å etablere en bredt geografisk sammensatt gruppe som skal samle og strukturere dokumentasjon om nytten av bred geriatrisk intervensjon Årsmøtet 2015 NGF

15  Ordet brukes relativt ofte, men hva innbærer sykehjemsmedisin ?  Trolig utøvelse av medisinsk virksomhet i et sykehjem, men det er ingen kompetansekrav til innholdet. 2. Sykehjemsmedisin –hva er det?

16  Legetilbudet har ofte vært basert på tilplikting av fastleger 1-2 dager i uken.  Ofte uendret volum selv om det mange steder nå har blitt et utvidet tilbud.  Behovet for legetjenester i sykehjem må vurderes i hver enkelt kommune, spesielt i lys av Samhandlingsreformen-hvor kommunen får overført pasienter som ellers ville blitt behandlet i sykehus i flere dager til. utvikling

17  Samhandlingsprosjektene KOM-UT og TRUST avdekket behov for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten samt å bedre samhandlingen mellom nivåene Tilnærming Helseregion sør- Gudbrandsdal

18  Resulterte i etablering av geriatrisk seksjon med 16 av 54 senger ved indremedisinsk avdeling.  Kom-ut seng: lavterskel tilbud om innleggelse av pasienter Fastlege er bekymret for eller ønsker en second opinion. Kom-ut

19

20 Ringebu Øyer Gausdal SIL Samhandling med helseregion Sør-Gudbrandsdal Fire kommuner 42 000 innbyggere Lillehammer Kom-Ut sengene. Felles samhandlingslege. Felles vurderingsmøter. Program for generell kompetanseheving. Intermediærsenger Fagteam Tidlig innsats og forebygging Utarbeide og ta i bruk behandlingslinjer. (overgangskoordinator) TRUST-IKT TRUST-Sykehjemsmedisin TRUST-fastlegesykepleierordningen TRUST-Demensomsorg TRUST-Ø-hjelpstilbud Trust – prosjektet 2010 - 2012

21  Matrise, behov etter dnlf normer Legebemanning i sykehjem

22

23  Fulltidsstillinger ved alle sykehjemmene  1/1 Gausdal  1/1 Øyer  1/1 Ringebu  4.8 Lillehammer Helsehus Status legebemanning i regionen

24  at vi konkurrere med sykehuset om arbeidskraft  2 timer internundervisning pr uke  10 dager rett til permisjon for å delta på kurs  4-8 timers faglig fordypning pr uke  Fast morgen møte  Konkurransedyktig lønn ( inkl de vakttilleggene en har som LIS ved sykehus) Begrunnelse for arbeidsbetingelser

25  Pasientpopulasjon:  hjerneslag, kreft med spredninger,  postoperative infeksjoner med i/v AB (f.eks. aorta graft infeksjon, endokarditt, sepsis, hofteproteseinfeksjoner, kroniske sårinfeksjoner).  De, som har demenssykdom og er forvirret pleier å komme på KTO plass. De krever mye, må ofte sendes til CT caput, mye konferering med psykiatri og SAMAKS. Kvantitet, hva med kvalitet/kompetanse?

26 En pas. gruppe på IME er typiske geriatriske pasienter: Multimorbide: kronisk hjertesvikt + kronisk nyresvikt + KOLS + kroniske leggsår + diabetes + kognitiv svikt + obstipasjon/oppkast/kvalme + urinretensjon. Denne gruppen er vanskeligst å behandle. Det blir en del reinnleggelser, RTG bilder, konsultasjoner med med. avdeling, henvisninger til urol. pol., henvisninger til CT caput, henvisninger til Granheim lungesykehus, konsultasjoner med nyreleger og gjennomgang av medikamenter med en geriater.

27  Arbeid ved sykehjem/Helsehus/Intermediærenheter  Teller ikke til noen egen spesialitet  Mange tar arbeid som lege ved sykehjem i påvente av turnus eller annen legejobb.  Det innebærer at pasienter med komplekse problemstillinger som nevnt over ofte kan bli behandlet av leger med minimal kompetanse kompetanse

28  Det bør bli en egen spesialitet i alders –og sykehjemsmedisin.  Kravene til denne spesialiteten må baseres på de problemstillinger en møter i sykehjem, mye geriatri, mye alderspsykiatri, men også annen tjeneste kan inngå i spesialiteten  I Helseregion Sør-Gudbransdal har vi vist at det er innfri krav som gjelder for spesialistutdanning. Viktig tiltak?

29  Takk  For Oppmerksomheten

30


Laste ned ppt "1.Geografisk diskriminering Helsepolitisk arbeid Nils J Holand Leder norsk geriatrisk forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google