Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kollektivtransport Hallgeir H. Langeland LO Kommune Rogaland 18. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kollektivtransport Hallgeir H. Langeland LO Kommune Rogaland 18. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kollektivtransport Hallgeir H. Langeland LO Kommune Rogaland 18. oktober 2009

2 Klimaendringene er i gang! FNs klimapanel 2008: ”Vekst i klimautslipp må snu innen 2015, og det må kuttes 85 prosent globalt innen 2050. De rikeste land må gå foran” Statistisk sentralbyrå 2009: ”Klimautslipp fra veitrafikk er økt med 33 prosent fra 1990 til 2007.”

3

4 Kan dette fortsette? Transport står for en tredel av alle norske klimautslipp Veitrafikk svekker luftkvalitet og skaper 80 prosent av våre støyplager Prognosene viser kraftig vekst i utslipp det neste tiåret om vi fortsetter som nå. Hva velger Norge? www.sv.tog.no

5 Noen satser – andre har det mest i kjeften…. Regjeringen til bane og vei i 2009: (inkludert tiltakspakka) 29,2 milliarder kr Regjeringens nivå i 2009 inkludert bompenger: 35,3 milliarder kr Hva FRP foreslo i NTP i 2004 til vei og bane (prisjustert) 28,2 milliarder kr ”FRP-nivå” i 2009 uten bompenger 22, 5 milliarder kr President i Løvebakken MC klubb Nestformann i FrP

6 Budsjett + grønn tiltakspakke i 2009: 10 milliarder til jernbanen Nær 20 milliarder til veier En milliard til sykkelveier Kraftig vekst til trafikksikkerhet

7 100 milliarder mer til samferdsel Nasjonal transportplan 2010 – 2019: Dobling av jernbaneinvesteringene Dobling av statlig satsing på kollektivtrafikk (på ny!) 50 mil med sykkelveier 75 mil med midtrekkverk langs utrygge veier Veibygging med bedre distriktsprofil og 1 mrd til rassikring 30 prosent mer til vedlikehold av vei og bane

8 2010: Et løft for jernbanen 3,9 milliarder kr til investeringer i jernbane Nær tredobling sammenligna med H + V + KRF i 2006 705 mill kr til planlegging av nye toglinjer – fordi vi skal trappe opp satsingen enda mer de neste åra Økt satsing på kollektivtrafikk og klimavennlig drivstoff (avgift på biodiesel skal vi få reversert…) www.sv.tog.no

9 Milliarder til jernbanen på Nord-Jæren 2,2 milliarder til nytt dobbelspor Sandnes - Stavanger En halv milliard til ny godsterminal på Ganddal Paradis Ganddal

10 Ryfast og Rogfast – ”klimabomber” Biltrafikken vil øke – det samme vil køer og trengsel i Stavanger Økte klima- og miljøutslipp Sats på kollektivtilbud og raske miljøferjer www.sv.tog.no

11 Rushtidsavgift = mindre biltrafikk og utslipp? Stockholm innførte rushtidsavgift 3. januar 2006

12 Soria Moria II – et grønt sjumilssteg… Regjeringen vil redusere klimautslippene og effektivisere ressursbruken i transportsektoren. Regjeringens samferdselspolitikk skal bidra til å nå målene i klimapolitikken. Arbeidet med å utvikle nye verktøy for å beregne større prosjekters effekt på klimautslipp fortsetter i tråd med Nasjonal transportplan. Arealpolitikk og samfunnsplanlegging skal bidra til å redusere transportbehovet og bygge opp om et godt kollektivtilbud. Norge skal være et foregangsland i å ta i bruk miljøteknologi og fornybar energi i transportsektoren.

13 Jublende glad for Budsjettmillioner:: ’’ Hallgeirs bybane kommer Onsdag 8. oktober 2008

14 Hvordan få til satsing på bybaner? Bybaner øker kvaliteten og kapasiteten – og reduserer reisetida Kan kombineres med tog og trikk (kombibaner) Byområdene behøver skinnebasert og høykvalitets busstilbud i egne traseer eller kollektivfelt. Vi må utvikle bedre statlig-kommunale spleiselag!

15 Soria Moria II – strategi for kollektivtrafikken Regjeringen vil: Styrke fylkeskommunenes mulighet til å bygge ut kollektivtrafikken, herunder bybane Styrke fylkeskommunenes frie inntekter blant annet for å øke fylkeskommunenes muligheter til å utvikle tiltak på samferdselsområdet i de store byene Bidra til at det i større grad benyttes kollektive transportmidler og sykkel til arbeidsreiser Doble midlene til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i løpet av fireårsperioden. Midlene er reservert byområder som inngår flerårige avtaler med staten om bruk av virkemidler som gir redusert Biltrafikk

16 Fra lokale anbud til nasjonal strategi? NSB (og Flytoget) skal drive persontrafikken i Norge Lovendringer: Prinsipp om virksomhetsoverdragelse skal gjelde ved anbud. SV grunnholdning (arbeidsprogrammet): Nasjonal strategi for kollektivtrafikken, langsiktighet, samordning av tilbudene og satsing på kompetente fagfolk. Oppgjør med anbudstenking, kortsiktighet og lokale private monopoler Fylkeskommunale kollektivselskaper?

17 Få lyntoget på skinnene!

18 Offensivt mål i Soria Moria II ”Regjeringen vil legge fram et beslutningsgrunnlag om høyhastighetsbaner som har bygging som siktemål. Utredningene vil vise om det er mulig å nå dette siktemålet”

19 Visjonen: 2-3 timer mellom de største byene Klima- og miljøvennlig Verdens mest attraktive og effektive transportsystem! Binder landsdeler og regioner sammen En revolusjon for folk flest og for næringsutvikling SV vil sette spaden I jorda innen 2014

20 Lyntog eller motorvei? Hvilken transportform har suverent størst kapasitet og den høyeste farta? Hvilken transportform krever minst arealinngrep, har det laveste energiforbruket og nesten ikke utslipp? Hvilken transportform er mest behagelig og sikker?

21


Laste ned ppt "Kollektivtransport Hallgeir H. Langeland LO Kommune Rogaland 18. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google