Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordområdeutfordringer sett i et urfolksperspektiv Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran Møte med Stortingets ”Nordlandsbenk” 23.10. 2006 i Stortinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordområdeutfordringer sett i et urfolksperspektiv Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran Møte med Stortingets ”Nordlandsbenk” 23.10. 2006 i Stortinget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordområdeutfordringer sett i et urfolksperspektiv Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran Møte med Stortingets ”Nordlandsbenk” 23.10. 2006 i Stortinget Ássje/Sak:06/0008, Mijá sievvem/Vår referanse: 3284-v1/SRN

2 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 2 Nordområdene – Bakgrunn Nordområdene – nye geopolitiske føringer: Fra militær konfrontasjon til internasjonalt samarbeid Framveksten av Barentshavet som ny energiprovins - Energiforsyning som geopolitisk drivkraft – Norge i ”skvis” mellom EU, Russland og USA ? Konkurranse om den arktiske sokkel – FN’s Havrettskonvensjon – Sokkelavgrensninger – Norge ? Det geopolitiske trykket i nord øker - Norges suverenitet over ressursene er satt under press – Hva gjør vi ? Økonomisk, miljømessig og politisk sikkerhet er nøkkelkomponent til sosial velferd – Gjelder alle mennesker – Også urfolk

3 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 3 Norges nordområdepo- litikk må ta hensyn til: Følgende trender i nordområdene: 1.Nord møter nord  Urfolkene som transnasjonale aktører  Samarbeider internt etter egne strukturer og etter formaliserte prosedyrer i forhold til FN og dels EU  Regionalt samarbeid over landegrensene 2.Regionbygging – Stater, regioner og akademia 3.Forholdet mellom Arktis og verden utenfor  ”Den nordlige dimensjon” – Politikkfokus  ”Frontier versus Homeland” - Konkurrerer

4 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 4 Norges nordområdepo- litikk må også bygge på: Den menneskelige dimensjon: Kulturelt mangfold i Arktis – Mer enn 40 forskjellige folk, kulturer og språk – Over 30 urfolk – De fleste grupper i Russland Klimaendringene som vil virke sterkt på: menneskenes levekår, spesielt urfolkene miljø og tilgjengelighet for menneskelige aktiviteter, uttak av naturressurser og transport Det internasjonale samfunns forventninger om at Norge tar et hovedansvar for urfolksdi- mensjonen: Jf. landets tradisjoner i engasjement for globale menneskerettigheter, folkerettsstandarder, nasjonal lovgivning og andre tiltak for urfolk

5 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 5 Mål for urfolk i nord- områdearbeidet Bli integrert som en tverrsektoriell dimensjon - Omtales særskilt om nødvendig – Sentrale elementer er likeverd, partnerskap og likestilling mellom kjønn Tradisjonelle kunnskaper integreres i kunnskapsutvikling og forvaltning – Redusere konsekvenser av – og øke tilpasningskapasitet for samfunnsendringer - Klima Tilrettelegge – Urfolkene selv ut fra egne vurderinger kan gjøre nytte av de muligheter framtidig industri gir, samtidig som tradisjonelle næringer, kulturer, språk og samfunn sikres og utvikles på en bærekraftig måte Utvinningsindustrien utvikler egne urfolksstandarder som en del av selskapenes samfunnsmessige forpliktelser (Corporate Social Responsibilities)

6 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 6 Med de planlagte olje- og gassaktiviteter i Barentshavet Bør det være et mål å utvikle kunnskaper om: Urfolkssamfunn og rettigheter for urfolk, både blant urfolk og den øvrige befolkning Mekanismer for bedre samarbeid mellom urfolk, myndigheter og selskaper ved industriaktiviteter i urfolksområder Da økte kunnskaper om urfolksforhold: Er et gode i seg selv, vil bidra til å dempe konflikter over etniske grenser og bidra til at urfolk bedre kan ta del i samfunnsutviklingen Vil være en styrke for Norges profil på den internasjonale arena Vil kunne øke norske selskapers konkurransekraft internasjonalt, særlig om urfolksstandarder utvikles og tas i bruk i CSR

7 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 7 Olje og gass og urfolk - Erfaringer Dagens olje- og gassproduksjon i C,R,N gir i sum følgende bilde mht erfaringer fra urfolksområder: Canada: Mest fra aktivitet på land, dels på grunt vann til havs Russland: Både til lands og til havs Norge: Til havs, og er i ferd med å ekspandere inn i urfolksområder Urfolkene i disse land har dermed ulike erfaringer: → Skulle være av felles interesse for C,R og N og urfolkene å utvikle felles kunnskap om urfolk og olje- og gass generelt sett, og spesielt til havs i urfolksområder → Utfordring: Felles prosjekt i Barents 2020

8 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 8 Organisatoriske samiske håndgrep Árran (Tysfjord), Internasjonalt reindriftssenter, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Nordisk Samisk Institutt, Samisk Høgskole (alle Kautokeino) og Samisk næringssenter (Tana) har inngått en avtale om samarbeid og nettverk for samiske institusjoner i nordområdearbeidet: Samle kompetanse for i fellesskap å møte nordområde- utfordringer – samtidig egne spesialområder Árran er nettverkets koordinator Prosjekt i Arve Johnsens ”Barents 2020” - Nr.10: ”Ressursene i nord og urfolk” – Nettverket prosjektleder

9 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 9 Nordområdene – Stra- tegisk satsingsområde Árran som egeninstitusjon: Samarbeider med Norsk Institutt for Strategiske Studier: (”Polhavdiplomatiets næringspolitiske og strategiske utfordringer” - Urfolk) Samarbeid samer (Nordland) og vepsere (Karelen i R) Kompetanseutvikling blant urfolk i Barentsregionen Árran som koordinator: Kunnskapsutvikling om urfolk – Prosjekter til B2020 Konferanse om urfolk og olje og gass - februar 2007 Utvidelse av nettverket – Sørsamisk og Troms Kostnader drift av nettverket: 2006=kr 272 000, 2007= kr 800 000: Søkt fra LU og Arbeids- og inkl.departementet.

10 Stortinget 23.10. 2006Nordområder - Urfolksperspektiv - Sven-Roald Nystø 10 Avslutning Viktig for urfolk i nordområdearbeidet at: 1.De arktiske staters suverenitet over sine territorier er klar og entydig. Erfaringer viser at ved konflikter om statsgrenser blir urfolkene ofte ekstra belastet ved at de bor i grenseområdene, og over statsgrensene. 2.Statens suverenitetsutøvelse skal klart avgrenses i forhold til utestående spørsmål som gjelder urfolkenes rettigheter til land, vann og naturressurser. Suverenitet er ikke det samme som eiendomsrett til grunn og naturressurser. 3.Den menneskelige dimensjon får større rom enn hittil 4.Konsultasjoner og forhandlinger brukes som instrument overfor urfolk – Bygger gjensidig tillit!


Laste ned ppt "Nordområdeutfordringer sett i et urfolksperspektiv Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran Møte med Stortingets ”Nordlandsbenk” 23.10. 2006 i Stortinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google