Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealsamling Stavanger 21 – 22 september 2004 Kartfesting av kjerneområder for landbruk Erik Anders Aurbakken rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealsamling Stavanger 21 – 22 september 2004 Kartfesting av kjerneområder for landbruk Erik Anders Aurbakken rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealsamling Stavanger 21 – 22 september 2004 Kartfesting av kjerneområder for landbruk Erik Anders Aurbakken rådgiver

2 Kjerneområder landbruk Dokumentasjon av landbrukets arealinteresser Enkelt – standardisert opplegg Gjennomførbart i flertallet av kommunene Uten krav til nykartlegging, ekstra ressurser Små krav til kartkompetanse eller landbrukskompetanse

3 Dokumentasjon som virkemiddel Ulike metoder og kilder brukes: – Arealis – JAV – Dyrkingsklassekart – Digitalt markslagskart – Langsiktige grenser for utbygging – Kjerneområde for landbruk – Arealdifferensiering

4 Kjerneområder landbruk Enkel kartfesting av de viktigste verdiene Ikke inndeling i flere klasser Verdifastsetting etter faglige kriterier Basert på eksisterende kart/flybilder/registre Gjennomførbart uten egne tilskudd Lettfattelig og enkelt tilgjengelig for alle

5 Hvilke verdier bør fanges opp Jordas egnethet for matproduksjon Kvaliteter i jordbrukets kulturlandskap To tema som veies i forhold til hverandre Presenteres ved en avgrensing av: kjerneområde landbruk

6 Bakgrunnsdata - jord Arealressurskart fra NIJOS – avledet fra DMK –fulldyrka jordbruksareal –overflatedyrka - beite –skog –myr og anna utmark

7 Bakgrunnsdata - landskap Naturbase (verna områder – naturtypekartlegging) Sefrak Nasjonal reg. av verdifulle kulturlandskap Referansesystem for landskap Arealbeskrivende landskapskart Flybilder – satellittbildekart Lokale registreringer Lokalkunnskap og skjønn

8 Kommunen må eie produktet Kommunen må selv se nytte og behov Ta initiativ til å få datagrunnlag Bearbeide og tolke Foreta avgrensing av kjerneområde Lokal forankring er beste garanti for bruk og nytte

9 Bruksområder Rullering av kommuneplanens arealdel En del av grunnlaget for forvaltning av økonomiske virkemidler Inngå en kommunal landbruksplan Ved behandling av enkeltsaker etter landbrukslovene Rapportering på omdisponering av arealer etter plan- og bygningsloven og jordloven

10 Prosess Dialog med Fylkesmannen Politisk vedtak om oppstart av arbeidet Faglig utgreiing – analyse – databehandling Politisk behandling av endelig avgrensing Etablere som digitalt datasett Sende til Fylkesmannen

11 Fylkesmannens rolle Veiledning – rådgivning Informere og motivere Tilrettelegging av datagrunnlag Bidra til erfaringsutveksling Bistå i å få etablert datasettet digitalt Motta ferdig kart over kjerneområder Videresende til NIJOS

12 Bruksområder Rullering av kommuneplanens arealdel En del av grunnlaget for forvaltning av økonomiske virkemidler Inngå en kommunal landbruksplan Ved behandling av enkeltsaker etter landbrukslovene Rapportering på omdisponering av arealer etter plan- og bygningsloven og jordloven

13 LANDBRUKSDEPARTEMENTET Data om arealenes verdi for matproduksjon: Standardkart fra NIJOS, basert på DMK. Kartet viser hovedtrekk i jordbrukets arealbruk Skille ut de mest verdifulle arealer for matproduksjon som kjerne- områder for matproduksjon” Avmerke disse Data om arealenes verdi for kulturlandskap: Nasjonal registrering av kulturlandskap Kartlegging av naturtyper - biomangfold SEFRAK Arealis Flybilder Skille ut de mest verdifulle kulturlandskap, som ”kjerne- områder for kulturlandskap” Avmerke disse Kart over kjerneområder som fanger opp både områdenes verdi for matproduksjon og verdi for landbrukets kulturlandskap


Laste ned ppt "Arealsamling Stavanger 21 – 22 september 2004 Kartfesting av kjerneområder for landbruk Erik Anders Aurbakken rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google