Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet med ny kommuneplan Karlsøy kommunestyre 27.10.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet med ny kommuneplan Karlsøy kommunestyre 27.10.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet med ny kommuneplan Karlsøy kommunestyre 27.10.10

2 Innhold Formål Planprogram og plangrunnlag Samfunnsdel Informasjon og medvirkning Økonomi, organisering, framdriftsplan

3 Formål Overordnet strategisk styringsverktøy Samordne den fysiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen Tjenesteyting, næringsliv og arealbruk Vekst og vern

4 Formål Helhetlig oversikt, alle utbyggingsønsker innspill og ønsker fra berørte parter administrasjonen sin vurdering - hva vektlegges - hva får gjennomslag - hva får avslag - tydelig på begrunnelse politikerne sin vurdering

5 Formål Framtidsbilder - Hva kjennetegner Karlsøy kommune i 2010? - Hva kjennetegner Karlsøy kommune i 2030? Er det noe med dagens arealutnyttelse som har konsekvenser for hvordan en kan eller ønsker å planlegge

6

7 Tema Dyrket mark Driftsbygning i landbruk Vannkilde Vassdrag Naturelement Kulturminne Fiskeplass Ras, flom, kvikkleire Industri Lekeområder Forurenset grunn Støykilde Monumentalbygg Utsiktspunkt og siktlinje Friluftsområder av viktighet for allmennheten Område for rein og vilttrekk Viltbiotop Veg

8 Planprogram Må inneholde problemstillinger, utredningsbehov og strategiske valg - Langsiktig utbyggingsmønster - Vurdering av eksisterende utbyggingsområder - Utredningstema - Utredninger av de enkelte arealtiltakene (KU)

9 Byggeområder Videreutvikling av tettsteder, sentra i kommunen tilhørende arealer for boliger og infrastruktur få kontroll over arealutnyttelsen til fritidsbebyggelse omdisponering av helårsboliger til fritidsboliger

10 Næringsliv legge til rette for arealer til økt turisme og reiseliv Fiskeri, landbruk, industri, service andre næringsinteresser Omstillingsprosjektet

11 Plangrunnlag Gjeldende arealplan og kartrevidering? Kystsoneplan? Kommunedelplaner og større reguleringsplaner? - Fakken vindpark - Hansnes, Vannvåg - Langsundforbindelsen - Sørlige Reinøya - Ytre kystriksveg? - ???

12 Plangrunnlag Klima- og energiplan (under utarbeidelse) Trafikksikkerhetsplan 2008-2012 Kommunedelplan idrett og friluftsliv Pleie- og omsorgsplan 2008-2015 Overordnet kriseplan Landbruksplan (mangler)

13 Samfunnsdel Befolkningsutvikling og boligpolitikk Oppvekst, velferd, folkehelse, omsorg Kultur, idrett, friluftsliv Naturgrunnlag, ressurser, arealplanlegging Vår kommune i regionen Universell utforming Samfunnssikkerhet Landskap Kulturminner Kulturmiljø

14 Viktige spørsmål Hva er pendlerne opptatt av? Hva med samiske brukergrupper? Tilrettelegging for kvinner? Petroleumsvirksomhet? Brukergrupper med spesielle behov?

15 Informasjon og medvirkning Organisasjoner, foreninger Næringsliv Etater Eldrerådet Frivillige organisasjoner Barn og unge Hjemmeside Informasjonsmateriell

16 Folkemøter (2006) Rebbenes Karlsøy Nordeidet Grunnfjord Dåfjord Stakkvik Skogsfjord og Skogsfjordvatn Vannareid Vannvåg Hansnes Gamnes Informasjon og medvirkning Utviklingslag (1996) Vestre Vannøy Østre Vannøy Reinøya Gamnes – Grunnfjord Dåfjord – Skogsfjord Karlsøya

17 Økonomi Grafisk utforming kart100 000,- Kartlegging kulturminner250 000,- Konsekvensutredning ???

18 Organisering Ledergruppe – administrativ framdriftsplan - Kontakt mot ledergruppe – kommuneplanlegger Kommuneplanlegger – samordning Månedlige orienteringsmøter - Kommuneplanlegger - Teknisk sjef - Landbrukssjef - Avd.ingeniør oppmåling - Leder Omstillingsprosjektet - Etatsledere v/ behov Arbeid for øvrig – linjeorganisasjon Teknisk utvalg – politisk framdriftsplan - Kontakt mot TU – teknisk sjef

19


Laste ned ppt "Arbeidet med ny kommuneplan Karlsøy kommunestyre 27.10.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google