Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Kurs for prøvenemnder i Nordland Høst 2015 / Vår 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Kurs for prøvenemnder i Nordland Høst 2015 / Vår 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Kurs for prøvenemnder i Nordland Høst 2015 / Vår 2016

2 Program for dagen 9.30 – 10.00 Registrering 10.00 – 10.45Innledning og informasjon 10.45 – 11.00Pause 11.00 – 12.00Lag fagprøve - gruppearbeid 12.00 – 13.00Lunsj 13.00 – 15.15 Gruppearbeid fortsetter Vurdering av fagprøve Klagebehandling 15.15 – 15.30 Pause 15.30 – 16.15Reiseregning og honorering 16.15 – 16.30Oppsummering og avslutning

3 Mål for dagen i dag Gi alle medlemmer av prøvenemndene vurderingsfaglig kompetanse. Sikre likeverdige fagprøver og vurdering i hele Nordland. At nye og ”gamle” PN – medlemmer skal bli kjent – etablering av nye grupper, bidra til trygghet i rollen som PN Informere om nye og gamle rutiner

4 Siste nytt: gjelder fra 1.jan 2016 Ny registrering i karakterfeltet på side 2 i protokoll: «Ikke møtt» §3-63 «For lærlinger som ikke møter til fag- og svenneprøve, samme hva grunn er skal dere føre «ikke møtt» IM i rubrikken for eksamenskarakter. Sykemelding regnes som dokumentert fravær. Det skal føres på samme måte for lærlinger som blir syke under fag- og svenneprøven. Det samme gjelder for kompetanseprøve for lærekandidater.» IM med gyldig fravær gir rett til utsatt prøve. Dersom lærlingen ikke møter opp til første etterfølgende prøve, faller retten bort. Fylkeskommunen skal vurdere om dokumentasjonen gir rett til ny utsatt prøve. Konsekvens av «ikke møtt» uten gyldig grunn: Lærlingen mister retten til fagprøve som lærling og må opp som praksiskandidat. (teorieksamen og ekstra praksis)

5 Husk: Prioriter lærlinger og lærekandidater - bruk lister om forventede fagprøver - ikke start prøve uten protokoll - rett til påbygg etter læretid Send inn protokollen rett etter fagprøven - ikke vent på reiseregning. Fordeling av prøver i nemnda

6 Forskrift til opplæringslova § 3-57: Innhold i og omfang av fag- og sveineprøva Prøvenemnda har ansvar for utforminga av fag- og sveineprøva. Oppgaven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik den er beskriven i læreplanen. Alle kompetansemåla i læreplanen skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget blir prøvd på forsvarlig måte. Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid.

7 Forskrift til opplæringslova § 3-57: Innhold i og omfang av fag- og sveineprøva Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Innenfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i: Omfanget av prøva skal være klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring. Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydelig fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast.

8 Forskrift til opplæringslova § 3-57: Innhold i og omfang av fag- og svenneprøva I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovedpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.

9 Fagprøver på nett Vi får ofte spørsmål fra kandidater om hva en fagprøve inneholder og hva som kreves. Vi ønsker derfor å legge et eksempel fra hvert fag på vår nettside. –Eksempel fra Finnmark fylkeskommuneEksempel fra Finnmark fylkeskommune

10 Gruppearbeid – velg en sekretær pr gruppe 1.Hver nemnd går sammen og lager eksempel på innhold i en fagprøve som skal legges på nett. 2.Alle medlemmene i faget går sammen og presenterer sin oppgave for de andre. 3.Diskusjon i fellesskap og (forhåpentlig) enighet om en passende eksempeloppgave til nett. 4.Små grupper med blanding av medlemmer fra forskjellig nemnd, i like fag utarbeider forslag til vurderingskriterier for den prøven dere er enige om. 5.Alle medlemmene i faget går sammen og presenterer sine kriterier for de andre. 6.Diskusjon i fellesskap og (forhåpentlig) enighet om vurderingskriterier

11 Still kritiske spørsmål til fagprøven dere har laget: –Er oppgaven klart definert og innenfor tidsrammen som er fastsatt i læreplanen? –Gir oppgaven kandidaten anledning til å utføre et godt arbeid innenfor den fastsatte tidsrammen? –Er oppgaven utformet slik at den gir mulighet til å vurdere kandidatens helhetlige kompetanse? –Gir oppgaven kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i så store deler av faget som nødvendig? –Kan dere bruke hele karakterskalaen i bedømmelse av denne prøven? –Beskriver en bestått karakter på denne prøven en fagarbeider? SEND INN FERDIG PRØVE TIL: karbir30@nfk.no

12 Forskrift til opplæringslova § 3-59: Vurdering av fag- og svenneprøva Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva, og fastsette karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget. I vurderinga skal det nyttast ein tredelt karakterskala: bestått meget godt, bestått eller ikkje bestått Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av medlemmene som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt.

13 Vurdering av fag- og svenneprøve I vurderingsarbeidet er det ikkje tilstrekkeleg å utøve faglig skjønn og vurdere kandidaten ut frå prøvenemnda sine egne erfaringer med arbeid i faget. En objektiv og rettferdig vurdering krever at nemnda: Vurderer kompetansen i lys av kompetansemålene i læreplanen for faget/ opplæring i bedrift. Vurderingsgrunnlaget til prøvenemnda skal være i tråd med læreplanen. Har utarbeidet et eget grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- og svenneprøven. Hovedpunktene i dette grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten. Har skaffa et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til kandidaten. Det innebærer at den må innhente dokumentasjon frå alle vesentlige sider av prøven. Dokumentasjonen kan vere skriftleg eller innhenta ved observasjon, gjennom fotografering, gjennom videoopptak eller i samtale. Vurderer kompetansen til kandidaten – det vil si evne til å løse en kompleks/sammensatt oppgave under prøva.

14 Gruppearbeid om kjennetegn på måloppnåelse Diskuter i grupper på tvers av nemndene i samme fag: Hvor går grensene mellom IB – B – BM i ditt fag? -Hva kjennetegner en Ikke bestått? -Hva kjennetegner en Bestått meget godt? Ta kontakt med saksbehandler hvis din nemnd ikke har vurderingsskjema

15 Klager Er beskrevet i forskrift til opplæringslova: § 5-14. Klager har ulike prosedyrer avhengig av type klage: –Klage på formelle feil –Klage på faglig vurdering Klagesaker krever god dokumentasjon fra alle deler av prøvearbeidet Klagenemndene har i flere klagesaker måttet avvise prøvenemndas vurdering og henvise kandidaten til ny prøve fordi vurderingsgrunnlaget har vært utilstrekkelig.

16 Forskrift til opplæringslova § 3-61: Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva Er fag eller sveineprøva ikkje bestått, skal prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er, takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast var på, skal det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell klagebehandling.

17 Nettsider nfk.no – tjenester – utdanning- opplæring i bedrift- prøvenemnder


Laste ned ppt "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Kurs for prøvenemnder i Nordland Høst 2015 / Vår 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google