Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gratulerer med vervet Takk for at dere vil være med å ta ansvar for hvem som skal bli framtidas fagarbeidere Mål for dagen : At dere føler dere trygge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gratulerer med vervet Takk for at dere vil være med å ta ansvar for hvem som skal bli framtidas fagarbeidere Mål for dagen : At dere føler dere trygge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gratulerer med vervet Takk for at dere vil være med å ta ansvar for hvem som skal bli framtidas fagarbeidere Mål for dagen : At dere føler dere trygge på oppgaven som prøvenemnd de neste fire år At dere vet hva vurderingskompetanse er At vurderingskriteriene er under arbeid/evaluering https://www.austagderfk.no/tjenester-og- fagfelt/utdanning/fagopplaring/provenemnder / https://www.austagderfk.no/tjenester-og- fagfelt/utdanning/fagopplaring/provenemnder / Velkommen 1

2 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemndas rolle og ansvar Sluttevaluering Lærlinger: fag- og svenneprøve ( samme prøve) Elever: Vg3 i skole Praksiskandidater: voksne med minst 60 mnd. praksis/teori + eksamen NB samme krav ved fag/svenneprøve **** Lærekandidater: kompetanseprøve – se vedlagt kompetanseplan 2

3 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemndas rolle og ansvar Hvem representerer dere ? Offentlig verv OPPDRAGET GIS AV: Fylkeskommunen Regelverket Kvalitetssikring av opplæringen i bransjen STYRINGSDOKUMENTER: Læreplanen i faget Opplæringsloven med forskrift Forvaltningsloven Arbeidsmiljøloven 3

4 Prøvenemndsopplæring 2016 Kvalifikasjonskrav prøvenemndsmedlem/ yrkesutvalg yrkesutvalg – f.eks. godkjenne lærebedrift Formell faglig kompetanse i fagområdet Oppdatert arbeidslivserfaring i faget Personlig egnethet, god fagkunnskap 4

5 Prøvenemndsopplæring 2016 Innhabilitet Forvaltningsloven kap.II § 6 gjelder også prøvenemnder. Oppstår det tvil, kontakt fylkeskommunen Still spørsmålet, ”Har jeg et slektskap med eller et annet forhold til kandidaten som er i strid med bestemmelsene om habilitet? Kan min kjennskap til kandidaten på noen måte påvirke vurderingen av prøvearbeidet? Har jeg interesse av et bestemt utfall av prøven? Kan andre mene at jeg har slik interesse? Taushetsplikt ( s.9 i veileder) Hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige forhold, bedriftshemmeligheter. 5

6 Prøvenemndsopplæring 2016 Sammensetningen av prøvenemnd Leder/ koordinator sørger for å fordele oppgavene i nemnda. Alle medlemmene i nemnda skal delta på prøver. To personer på hver prøve: leder og medlem. Begge må være tilstede ved oppstart og ved avsluttende samtale Leder avgjør ved uenighet Det er bare fungerende medlemmer av prøvenemnda som kan delta i selve vurderingsarbeidet. 6

7 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemndas rolle og ansvar God kjennskap til målene i læreplanen - den beskriver hva kandidaten skal kunne Fag/svenneprøven har FIRE DELER som skal vurderes : PLANLEGGING GJENNOMFØRING EGENVURDERING DOKUMENTASJON Grad av måloppnåelse vurderes ved fag -/ svenneprøve - vurderingskriterier. Meget godt bestått – bestått – ikke bestått 7

8 Prøvenemndsopplæring 2016 Forberedende arbeid Prøvenemnd v/leder mottar godkjent oppmelding til fagprøve fra fylkeskommunen Prøvenemd setter seg inn i gjeldende læreplan og retningslinjer for fagprøven Lov og forskrift NB: Hvis fagprøven av en eller annen grunn ikke blir gjennomført – returner til fylkeskommunen så fort som mulig. 8

9 Prøvenemndsopplæring 2016 Planlegging og gjennomføring av fag-svenneprøven Prøvenemnd gjør avtale med lærebedriften/kandidaten (ev. prøvestasjonen) og fastsetter tid og sted for fagprøven Skriftlig avtale, brev eller e-post Tidspunkt og sted for alle involverte Prøvens omfang Tillatte hjelpemidler Vurderingskriteriene for faget (skjema) Føre tilsyn Materialer og utstyr Kandidater med særskilte behov ut fra oppmeldingen 9

10 Prøvenemndsopplæring 2016 Planlegging og gjennomføring av prøven. Prøvenemnd har ansvaret for å få utarbeidet oppgaver til prøvens praktiske del Lærling – forslag kan innhentes fra lærebedriften Elev – forslag kan innhentes fra skolen Praksiskandidater – eget forslag fra bedrift 10

11 Prøvenemndsopplæring 2016 KRAV TIL OPPGAVEN Innenfor kompetansemålene i læreplanen - hvilke kompetansemål er det lagt vekt på ? Tilpasses bedriftens produksjon - NB Tidsramme og tidsbruk på de ulike delene Inneholde elementer fra alle delene som fagprøven skal bestå av: Planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon Presentasjon av oppgaven – felles oppfatning av presentasjonsform og vurderingskriterier Kandidaten skal ikke kunne forutse oppgaven Elementer av ulik vanskelighetsgrad – bruk hele karakterskalaen Ikke ”standardprøver” 11

12 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemnda ( leder og medlem av den aktuelle prøven) deler ut og sørger for at kandidaten har forstått oppgaven Kandidaten får beskjed om oppstart og tid til rådighet Om deler av besvarelsen skal gis skriftlig eller muntlig Oppfordring til å gjøre notater underveis Opplysning om at prøvenemnd kan ha behov for å stille spørsmål underveis Opplysning om tillatte hjelpemidler Tidspunkt for kunngjøring av resultatet 12

13 Prøvenemndsopplæring 2016 Gjennomføring av fagprøven Gi kandidaten mulighet til å vise sine faktiske kunnskaper og ferdigheter Prøvenemnda er bevisst på sin egen rolle om språkbruk og væremåte – tenke seg selv i samme situasjon Kommunikasjons og samarbeidsforhold med kandidaten Avslappet tone demper nervøsitet Direkte spørsmål knyttet til arbeidet ( faglig avklaring) 13

14 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemnd gir klarsignal til at gjennomføringsdelen kan starte Kandidaten utfører det praktiske fagrettede arbeidet innenfor tidsrammen som er gitt PN registrerer, observerer, vurderer og noterer underveis ( se forslag til nytt skjema) Være bevisst på hva en ser etter ( læreplanmål - vurderingskriterier) Gjøre notater underveis Stille eventuelle spørsmål for avklaring av faglig forståelse i direkte tilknytning av arbeid som pågår Unngå spørsmål som kan føles som kritikk 14

15 Prøvenemndsopplæring 2016 Avsluttende samtale Kandidaten utdyper, klargjører og begrunner forhold ved arbeidet Godt samtaleklima Refleksjoner og begrunnelser Gi signaler om evt. forbedringer Evt. motivere for å prøve senere 15

16 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemnda bedømmer arbeidet Målene i læreplanen Vurderingskriterier Vurdere prøvearbeidet Samlet nemnd Leder eller enkelt medlem alene kan aldri foreta vurdering 16

17 Prøvenemndsopplæring 2016 Prøvenemndas etterarbeid Protokoll – underskrift – evt. vedlegg Underskrives av begge medlemmer Gjelder også vedlegg (Send gjerne reiseregning med protokollen) Dokumentasjon ved ikke bestått Sikre prøvemateriell/ dokumentasjon Begrunnelse for ikke bestått legges ved protokollen Notater fra medlemmene i nemnda SEND INN PROTOKOLLEN STRAKS ETTER AVSLUTTA PRØVE 17

18 Prøvenemndsopplæring 2016 PN oversender protokoll med oppgaveteksten og vurderingskriteriene til Fylkeskommunen Strykprotokoll – notater. All dokumentasjon legges ved. Det er fylkeskommunen som formelt meddeler det endelige prøveresultatet til kandidaten –kandidaten bør får karakteren muntlig fra prøvenemnda etter avlagt prøve. SEND INN PROTOKOLLEN STRAKS ETTER AVSLUTTA PRØVE 18

19 Prøvenemndsopplæring 2016 Klagebehandling Formelle feil: Retningslinjene – lover og forskrifter Saksgang for gjennomføring av prøven Karakteren ikke bestått Begrunnet i faglige prestasjoner i forhold til oppgaveteksten PN sikrer prøvearbeidet og sender protokoll med vedlegg til FK FK oversender resultatet av prøven Info om klagefristen Kandidaten klager (kun på formelle feil eller ikke bestått) Medhold i klage på formelle feil kan ny prøve avlegges umiddelbart Faglig feil - gir ny mulighet for PN til uttalelse Opprettholdes karakteren ikke bestått sendes saken Udir 19

20 Gruppearbeid og oppdrag 1.Ta med eksempler på skjema og s ett deg sammen med dine kolleger i prøvenemnda 2.Velge koordinator/ leder for nemnda og avtale system for fordeling av ansvar og oppgaver - Koordinator/leder meldes inn før dere går 3.Bli enige om hvem som skal koordinere og skrive revidering av mal for fag-/svenneprøver, vurderingskriterier og vurderingsskjema 4.Bli enige om dato, tid og sted for en evt. neste samling i nemnda. 5.Starte evalueringsprosessen Hva kan bli bedre både for nemnd og kandidater? 20

21 Forberedelser og evaluering – evt dag 2 Utarbeide en god mal for oppgaver til fag-/svenneprøve Lage et eksempel på oppgave ut fra mal Evaluere og videreutvikle vurderingskriteriene Evaluere og videreutvikle vurderingsskjema Send inn eksempel på fagprøve, vurderingskriterier og vurderingsskjema til : Elektrofagene / restaurant og matfagene/ og bilfagene: Tone.Barbro.Loftesnes@austagderfk.noTone.Barbro.Loftesnes@austagderfk.no TIP og Helse– og oppvekstfagene: Elin.Gronas@austagderfk.noElin.Gronas@austagderfk.no Bygg og anleggsfagene : Leif.Jonassen@austagderfk.noLeif.Jonassen@austagderfk.no Service og samferdsel/ design og håndverk: John.Husebo@austagderfk.noJohn.Husebo@austagderfk.no 21


Laste ned ppt "Gratulerer med vervet Takk for at dere vil være med å ta ansvar for hvem som skal bli framtidas fagarbeidere Mål for dagen : At dere føler dere trygge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google