Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferansen 2008 Tariff 2008. Tariffkonferansen 2008 NFFs beslutningssystem Debattheftet Tariff 2008 NFFs tariffkonferanse Ansatt Råd Sentralstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferansen 2008 Tariff 2008. Tariffkonferansen 2008 NFFs beslutningssystem Debattheftet Tariff 2008 NFFs tariffkonferanse Ansatt Råd Sentralstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferansen 2008 Tariff 2008

2 Tariffkonferansen 2008 NFFs beslutningssystem Debattheftet Tariff 2008 NFFs tariffkonferanse Ansatt Råd Sentralstyret

3 Tariffkonferansen 2008 Unios medlemsforeninger Utdanningsforbundet (136 000) Norsk Sykepleierforbund (77 000) Forskerforbundet (14 600) Politiets fellesforbund (11 000) Norsk Fysioterapeutforbund (8 250) Norsk Ergoterapeutforbund ( 2 900)

4 Tariffkonferansen 2008 Unios medlemsforeninger Den norske Presteforening (2 500) Universitet- og høyskoleutdannedes forbund (2 000) Det norske Diakonforbund (500) Skatterevisorenes forening (500)

5 Tariffkonferansen 2008 Unios forhandlingsutvalg Unio – KS Unio – Spekter Unio – Stat Unio – HSH Unio – Oslo kommune Unio - KA

6 Tariffkonferansen 2008 Unio - KS Helga Hjetland – leder Utdanningsforbundet: 7 medlemmer NSF: 4 medlemmer NFF: 1 medlem (Kirsti Glad) Forskerforbundet: 1 medlem Fellesordningen: 1 medlem

7 Tariffkonferansen 2008 Unio - Spekter Lisbeth Normann – leder NSF: 5 medlemmer NFF: 2 medlemmer (Bente Eide og Eilin Ekeland) Utdanningsforbundet: 1 medlem Forskerforbundet: 1 medlem Fellesordningen: 1 medlem

8 Tariffkonferansen 2008 Unio - HSH Kari Tangen – leder NSF: 4 medlemmer NFF: 1 medlem (Kirsti Glad) Utdanningsforbundet: 1 medlem Forskerforbundet: 1 medlem Fellesordningen: 1 medlem

9 Tariffkonferansen 2008 Unio - stat Arne Johannessen – leder PF: 4 medlemmer Forskerforbundet: 4 medlemmer Utdanningsforbundet: 2 medlemmer NFF: 1 medlem (Ole-Jacob Støle) NSF: 1 medlem Fellesordningen: 1 medlem

10 Tariffkonferansen 2008 Unio – Oslo kommune Ellinor Gilberg – leder Utdanningsforbundet: 6 medlemmer NSF: 3 medlemmer NFF: 1 medlem (Henrietta Richter) Forskerforbundet: 1 medlem Fellesordningen: 1 medlem

11 Tariffkonferansen 2008 Forhandlingsutvalgenes oppgaver Ivareta forhandlinger innenfor de respektive tariffområder Kravsutforming Planlegging Gjennomføring standpunkt til resultat evt. vedtak om konflikt gjennomføring av konflikt

12 Tariffkonferansen 2008 Pensjon Ny pensjonsordning fra 2010 vedtatt av Stortinget Sentralt tema i hovedtariffoppgjøret 2008? For tiden flere utredninger om temaet tilknyttet pensjon. Spørsmål om man i tilstrekkelig grad har dette på plass i tide før kommende oppgjør

13 Tariffkonferansen 2008 Pensjon I kommunal sektor partssammensatt gruppe som utreder fremtidig bærekraftig og økonomisk robust tjenestepensjonsordning Herunder størrelsen på arbeidstakers innskudd (i dag 2%)

14 Tariffkonferansen 2008 AFP – avtalefestet pensjon Fått stor oppmerksomhet Arbeidstakere krever at AFP må videreføres som en minst like god ordning som i dag Regjeringsoppnevnt utvalg diskuterer dette

15 Tariffkonferansen 2008 Særaldersgrenser Særaldersgrenser må vurderes i sammenheng med pensjonsreformen Sees i sammenheng med AFP og fleksibel alderspensjon Utredes i Fornyings- og administrasjonsdept Tema allerede i 2008?

16 Tariffkonferansen 2008 Likelønn Spørsmål om systematiske forskjeller Likelønnskommisjon fremlegger rapport 1.mars 2008 Oppfølging av dette arbeidet

17 Tariffkonferansen 2008 Offensiv lønnsløftplan Norsk Sykepleierforbund har vedtatt: Å arbeide for at det etableres en offensiv lønnsløftsplan for sykepleiere for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar

18 Tariffkonferansen 2008 Uttelling kompetanse NSF har videre vedtatt: Lønnsmessig uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere i yrket. Kan dette være drahjelp for NFFs krav om kompetanselønnssystem?

19 Tariffkonferansen 2008 Media fokus på lærere Pisa rapport Stoltenbergs nyttårstale Lønnsøkning for lærere som tar etter- og videreutdanning? Prestasjonslønn for god team? Hvordan vil disse forholdene virke inn på lønnsoppgjøret?

20 Tariffkonferansen 2008 Elementer Generelle tillegg Justeringer/endring minstelønn Lokale forhandlinger Sosiale bestemmelser

21 Tariffkonferansen 2008 Spesielle forhold KS Spesialfysioterapeut Spesialist Bilgodtgjørelse Minstelønn – bygge ut systemet Lønn til ledere Sikringsbestemmelser fagledere

22 Tariffkonferansen 2008 Spesielle forhold Spekter Avtalefeste lønn for turnuskandidater Lokale forhandlinger, kompetanse hos motparten Endringer i finansieringsordningen for polikliniske pasienter Kriterier spesialfysioterapeut Ledere unntatt overenskomsten Manglende tallmateriale

23 Tariffkonferansen 2008 Spesielle forhold HSH Fortsatt resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor? Hva med arbeidstiden på 36 timer? Krav fra HSH om pensjon ut av tariffavtalen? Krav fra HSH om å kunne fravike tariffavtalen? Manglende tallmateriale

24 Tariffkonferansen 2008 Spesielle forhold Oslo Behov for kompetansekoder Lav grunnlønn

25 Tariffkonferansen 2008 Spesielle forhold Stat Medlemmer fordelt på mange områder Mange med dobbeltmedlemskap Medlemmer på gjennomgående koder Forhandlingssteder, hvem fastsetter og antall

26 Tariffkonferansen 2008 Avdelingenes oppgaver ved lokale forhandlinger Støtte tillitsvalgte –Diskusjonspartner –Koordinere –Rådgiver Støtte til enkeltmedlemmer –Være bisitter –Forhandle

27 Tariffkonferansen 2008 Hva forhandles det om lokalt? Endret årslønn Minstelønn Funksjonstillegg Sosiale goder –Ekstra ferie –Trening i arbeidstiden Spesialfysioterapeut

28 Tariffkonferansen 2008 Konfliktberedskap Hvorfor konfliktberedskap En godt forberedt og fungerende konfliktberedskap er helt nødvendig for å støtte opp under forhandlingsdelegasjonens arbeid

29 Tariffkonferansen 2008 NFFs konfliktberedskap Kontaktperson: Else Jørgensen Oppgaver –Støttespiller i planlegging og gjennomføring –Bistå sentralt konfliktutvalg –Bistå NFFs representant i lokalt konfliktutvalg –Informasjon til berørte avdelinger –Informasjon om iverksatt/avblåst konflikt


Laste ned ppt "Tariffkonferansen 2008 Tariff 2008. Tariffkonferansen 2008 NFFs beslutningssystem Debattheftet Tariff 2008 NFFs tariffkonferanse Ansatt Råd Sentralstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google