Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Troms 9.mars 2010, Aktuelle saker Solveig Eldegard, sentralstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Troms 9.mars 2010, Aktuelle saker Solveig Eldegard, sentralstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Troms 9.mars 2010, Aktuelle saker Solveig Eldegard, sentralstyret

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Punkter jeg kommer til å snakke om…. •Tariff 2010 •Videreutdanningsstrategien •Arbeidstidsforhandlingene i skole og barnehage •Arbeidsmiljø •Barnehagefinansieringa •Lærerutdanning •Ny struktur •Frafall videregående opplæring

3 Tariff 2010 •15.januar SST vedtok overordna krav •19.-20.januar- tariffkonferanse UNIO •5.februar Representantskapet behandla tariff 2010 •16.februar- UNIO vedtok overordna krav •3.mars- Inntektspolitisk konferanse UNIO •5.mars- frist krav respektive sektorer UNIO •8.april- foreslått forhandlingsstart KS Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Rammebetingelser •Året 2010 vil fortsatt være prega av den økonomiske krisen- -Vanskelig internasjonal konkurransesituasjon -Pengebruken i offentlig sektor må tilpasses handlingsregelen. •SSB prognose på 3,5% lønnsvekst i 2010 •Likelønnskommisjonen og Soria Moria •Tilleggsprotokollen fra 2008 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Overordna krav •Verdisetting av kompetanse, lønnsforhold som er rekrutterende, muligheter for god yrkesutøvelse og økt status er forutsetninger for å kunne rekruttere og beholde •Utdanningsforbundet vil arbeide for at lønnsdannelsen skal skje sentralt. •Utdanningsforbundet forutsetter at likelønn mellom kvinne- og mannsdominerte yrkesgrupper med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar prioriteres ved hovedtariffoppgjøret i 2010 •Mindrelønnsutviklinga i skoleverket må snus og arbeidet med å kompensere for tapet etter at forhandlingsansvaret ble overført fra staten må startes Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Årslønnsvekst 2004-2008 s6

7 Likelønnsutvikling 2005 - 2008

8 Regjeringens politikk for likelønn s8 ”For å oppnå resultater på dette området må partene i arbeidslivet komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, og det må være enighet om at nye relative lønnsforforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper.” ”På dette grunnlag er Regjeringen beredt til å gå inn i en dialog med partene om likelønn. Regjeringen vil be partene avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av dette. Videre må partene utforme nødvendige og tilstrekkelige mekanismer for å oppnå en varig utjamning og for at en slik utjamning kan skje innenfor ansvarlige rammer i det enkelte lønnsoppgjør slik at det norske systemet for lønnsdannelse ikke svekkes.” ”Avhengig av hvor langt partene har kommet i dette arbeidet er regjeringen innstilt på å gå inn i en nærmere dialog om likelønnspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret 2010.”

9 Fra LO´s representantskap 23.februar 2010 •Frontfagsmodellen •Forbundsvise oppgjør •Likelønn viktig, men ingen likelønnspott- lønnsdannelsens ordinære mekanismer og et partsanliggende Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Fordeling av en likelønnspott? •Likelønn basert på objektive kriterier for lønnsrelasjoner mellom ulike stillinger – utdanning, kompetanse, ansvar •Prioritering av de grupper der forskjellen mellom menns og kvinners lønn er størst •Prioritering av lavtlønnede kvinnegrupper •Prioritering av de stillingsgrupper der kvinneandelen er størst s10

11 Meklingsmannens tilleggsprotokoll (KS) •KS og Unio er enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i kommunesektoren som vil bidra til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, styrke tjenestens kvalitet og omdømme og bidra til å nå kommunesektorens viktige velferdsoppdrag •Dersom gjennomgang av lønnsstatistikken viser at lønnsveksten for skoleverket (Kap 4C) fra 2007 - 2008 er lavere enn lønnsveksten for gjennomsnittet i kommunal sektor, skal dette være en del av grunnlaget for eventuelle lønnsmessige tiltak i 2009 og for hovedtariffoppgjøret i 2010. s11

12 Meklingsmannens tilleggsprotokoll (KS) •Utvalget skal også vurdere lønnsveksten for utdanningsgruppene i kap. 4B fra 2007 til 2008 i forhold til andre grupper i kommunal sektor. Dersom utvalget finner grunnlag i statistikken for lønnsmessig tiltak, skal dette være en del av grunnlaget for eventuelle ytterligere justeringer i 2009 og for hovedtariffoppgjøret i 2010. •Tillegg allerede avtalt pr. 01.05.2009 tas med i vurderingene •Delrapport pr. 30.04.2009: Utvalget vil også kartlegge lønnsutviklingen i 2009. Utvalget vil i sin endelige rapport komme med forslag til når og hvordan eventuelle justeringer skal avtales. s12

13 Videreutdanningsstrategien •Målet er at 2500 lærere skal få videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet fra høsten 2010. •Målgruppa for videreutdanningsmidlene er lærere i hele grunnopplæringa, inkludert lærere i grunnopplæringa for voksne. I 2010 er det bevilget 260 millioner kroner til denne viderutdanninga. Pengene skal gå til å dekke skolenes vikarutgifter, til frikjøp av studieplasser og til tilpasning og utvikling av viderutdanningstilbudet. •Søknadsfrist for skoleeier er 8.mars. Antall plasser i Troms? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Arbeidstidforhandlingene •For skoleverket- prolongert •For barnehagene -preliminære forhandlinger i Oslo før hovedtariffoppgjøret -En del av hovedtarifforhandlingene i PBL-A -Særavtaleforhandlinger med KS høsten 2010 •Utdanningsforbundets undersøkelse om arbeidstid i barnehagene høsten 2009. •Debattnotat ute nå Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Arbeidsmiljø og ny IA-avtale •”Med skolen som arbeidsplass”- Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt fram mot 2011. •”Best sammen”- partene i kommunal sektor har utarbeida en felles brosjyre. Et samarbeid om nærvær og redusert (syke)fravær. •Ny IA-avtale inngått 24.02.2010. Fram til 2013 -Tilrettelegging og tidligere innsats -Tilpasset ulike bransjer -Fokus på arbeidsplassen -Videreføring av målsettinger -Nytt i IA-avtalen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Finansiering av barnehagen •Ny nasjonal forskrift knytta til rammefinansiering •Nytt finansieringssystem fra 2011 •Opptrappingsplan Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Stortingsbehandling av St.meld 41 ”Kvalitet i barnehagen” •Familie- og kulturkomitéen leverte innstilling 18.2 •Stortingsbehandling 2.3 •Videre arbeid/utfordringer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Frafallet i videregående opplæring •En av de mest framtredende internasjonale utdanningsdebattene- hvordan gjøre videregående opplæring reelt tilgjengelig for alle. •Noen sentrale forslag fra UDF og LO.."s18

19 Ny grunnskolelærerutdanning Utdanningsforbundet: •støtter målet om at grunnskolelærerutdanningene skal være integrerte, profesjonsrettete og forskningsbaserte utdanninger med høy faglig kvalitet •mener det er uheldig at myndighetene ikke gikk inn for at norsk skal være et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanningen 5.- 10. trinn •savner et tydeligere danningsperspektiv og betydningen av at lærere har god relasjonskompetanse •mener at regjeringens ambisjoner om at flere lærere bør ta mastergrad må synliggjøres i forskriften •er sterkt kritisk til den knappe tiden rammeplanen og tilhørende nasjonale retningslinjer for fag- og praksisopplæringen utvikles innenfor.

20 Evaluering av førskolelærerutdanningene •Oppdrag fra KD, utføres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Evalueringen kalles FLUEVA. •Fram mot september 2010 •Best mulig kunnskapsgrunnlag for vurdering og eksisterende utdanning og for å videreutvikle av utdanninga. •Særlig vekt på profesjonsperspektivet, tar utdanninga hensyn til utviklingen i barnehagen? •Temaer i evalueringa. Ts20

21 Framtidig førskolelærerutdanning SST-vedtak 25/10 •Utdanningsforbundet mener at opptakskravet om studiekompetanse bør utvides med karakterkrav i norsk fra videregående opplæring. Karakteren bør være den samme som for opptak til grunnskolelærerutdanningene, karakteren 3. •Barnehagesektoren trenger mer og høyere kompetanse. Utdanningsforbundet mener det er behov for flere førskolelærere med mastergradskompetanse •Utdanningsforbundet mener derfor at den planlagte ”styrerskolen” må være forskningsbasert slik at den kan bygges ut til en master i barnehageledelse.

22 Ny struktur •Overordna prinsipper: - Omdefinering av medlemsgruppene, etter arbeidsplass - Tilrettelegging for mer fleksibilitet i kvoteringssystemet - Tilrettelegging for en større valgfrihet i utforminga av den rådgivende strukturen - Tilrettelegging for ny, felles og bedre organisering for ledermedlemmene -Tilrettelegging for bedre vertikal kommunikasjon i organisasjonen -Hva skjer nå sentralt? s22


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Troms 9.mars 2010, Aktuelle saker Solveig Eldegard, sentralstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google