Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VA-anlegg Øysteselandet Prosjektorientering Anbodssynfaring 15. desember 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VA-anlegg Øysteselandet Prosjektorientering Anbodssynfaring 15. desember 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 VA-anlegg Øysteselandet Prosjektorientering Anbodssynfaring 15. desember 2014

2 VA-anlegg Øysteselandet Synfaring Orientering om prosjektet og anbodet

3 Øysteselandet

4 VA-anlegg Øysteselandet Bakgrunn for prosjektet Nytt utbyggingsområde på Stronda – treng tilkopling av VA Nødvendig med sanering i området – krav frå FM Leidningsanlegg for VA er gamalt og lite dokumentert Framtidig VA-anlegg Nytt leidningsanlegg ca 500 meter –(Ø180) for drikkevatn –(Ø160) for spillvatn –(Ø400) for overvatn (SVV) –Stikkleidningar vatn Ø32, Ø63 –Stikkleidningar avløp Ø110 Vasskummar 6 stk Spillvasskummar 13 stk Kabelanlegg og lysmaster

5 VA-anlegg Øysteselandet Nokre spesielle forhold VA-norm for Kvam herad og anbodsbeskrivelse for Øysteselandet er gjeldande for anbodsprising og kvalitet på arbeidet som skal utførast (www.va-norm.no).www.va-norm.no VA-anlegget vert liggjande i vegen og tett inntil hus. Entreprenørar må ta hensyn til dette ved bl.a. sprenging/pigging. Entreprenør må pårekne å måtte dokumentere at sprengning ikkje har forårsaka skade. Fyrste del av anlegget vert liggjande i innside veg, siste del vert i ytterside. Det er ikkje utført grunnundersøkelser i området for VA-leidningane, men det er forventa fjell på deler av strekket, og at ein må sprenge/pigge for deler av grøftene. Eksisterande vassforsyning skal vere i drift medan anleggsarbeide pågår (Entreprenøren sitt ansvar). Eksisterande avlaupsnett skal også vere i drift medan arbeidet pågår (Entreprenøren sitt ansvar). Anleggsarbeidet kan bli begrensa av vintertilhøve. Det vert presisert at alle utgifter i samband med vêrtilhøve; snø, frost, is og vassulemper mm skal vera inkludert i prisen. Innmåling er sett opp som opsjon, Kvam herad kan velje å gjere dette sjølv.

6 VA-anlegg Øysteselandet Nokre forutsetningar Teikningar for VA- og kabelarbeid viser funksjon for lednings- og kabelføringar og plassering av kummer. Dersom entreprenøren ynskjer evt prosjekterar endringar, så skal plassering av VA- og kabelanlegg tilpassast på ein slik måte at funksjonen vert ivareteke. Endringar skal skje i samråd med byggherre. Det skal haldast tett kontakt med Kvam herad i anleggsperioden for god planlegging og gjennomføring av anleggs-arbeidet. Grøftepostane er sett opp som komplett. Det betyr frå start graving, til ferdig lagt røyr og oppfylt for vegunderlag dvs eit ferdig leidningsanlegg. Entreprenøren kan benytte underentreprenørar til arbeidet med VA-anlegget, men desse skal godkjennast av Kvam herad. Kostnader for ferdige grøfter vert regulert etter oppmåling og grøftetabellar. Ein forventar at entreprenør gjev eit komplett anbod. Forbehold skal prissetjast. Kvam herad forventar også at entreprenør les grundig gjennom anbodet og opplyser om evt feil i anbod om dette vert oppdaga. Felles informasjon kan då sendast ut til alle før anbodsfristen går ut.

7 Grensesnitt med vegvesenet sitt anbod Vegoverbygning og vegdekke inngår i postar for veganlegget og vert ikkje inkludert i VA-delen av anbodet. Som underlag for faktura knytt til kabelarbeide skal entreprenør dokumentere fordeling av kabler og trekkerør i grøfter, slik at KH enkelt kan vidarefakturere desse i ettertid. Eventuelle endringar frå SVV på justering av t.d. høgder i vegbana er KH uvedkomane. Ein skal ha minimums 1 % fall og overdekning etter VA-norm. VA-anlegg Øysteselandet


Laste ned ppt "VA-anlegg Øysteselandet Prosjektorientering Anbodssynfaring 15. desember 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google