Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Norske standarder innen samordning av ledninger i grunnen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Norske standarder innen samordning av ledninger i grunnen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Norske standarder innen samordning av ledninger i grunnen
Fjernvarmedagene 2013, Fornebu Scandic Hotel, 29. oktober Tom Baade-Mathiesen

2 Behovet for koordinering av infrastruktur
Stort oppdemmet behov for oppgraderinger og nyinvesteringer Innen sektorene samferdsel og ledninger i grunnen er det sannsynlig at det vil bli brukt flere hundre milliarder kr frem mot 2030 Oppgraderinger og nyinvesteringer vil ha et stort behov for effektivisering og best mulig utnyttelse av pengene Et sterkt bidrag her vil være bedre koordinering av byggingen av infrastruktur

3 Ledninger i grunnen - 2 nye NS
Avstandskrav infrastruktur Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom kabler, ledninger og konstruksjoner som legges i grøfter i veier og andre arealer. Kostnadsfordeling vei og ledninger Innenfor infrastruktur er det en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av kostnadene som fordeles på deltagerne. Klare regler for dette vil effektivisere byggeprosessen.

4 Status per i dag Standardkomite, avholdt 3 møter
Bærum kommune Energi Norge Hafslund KS MEF Norconsult Norsk Vann Omega Elkraft Oslo kommune Post og Teletilsynet REN Sandnes kommune Telenor VA/VVS-produsentene Vegdirektoratet Ferdig i løpet av to - tre år?

5 NS - avstandskrav AVSTANDSKRAV

6 Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet

7 Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”

8 Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling” “Arbeidsutkast under komitebehandling”

9 Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”

10 Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”

11 Der det er for trangt Der det er spesielle krav til overflaten og/eller høy trafikkbelastning bør bruk av løsninger som minimerer fremtidig oppgraving tilstrebes. Gangbar kulvert og innstøpte trekkerør kan være slike løsninger. Figur 9 Innstøpte trekkerør “Arbeidsutkast under komitebehandling”

12 Plassering i veg “Arbeidsutkast under komitebehandling”

13 Justering når minimumskravet ikke går
1. En aktør har behov for fremføring av anlegg 2. Anlegget "grovprosjekteres" 3. Trasé og utstrekning oversendes øvrige aktører for å finne interesse for fellesføringer 4. Det inngås avtaler om fremføring og prosjekteres 5. I aktuell trasé er det ikke plass til fremføring og samtidig overholde krav til avstander 6. Det tas kontakt med berørte anleggseiere og prosjekteres løsninger og tiltak for på best mulig måte å ivareta de tekniske kravene selv om man ikke overholder avstandskrav 7. Dersom dette er akseptabelt for de berørte parter lages en avtale for løsningen 8. Dersom det ikke er akseptabelt må man på prosjektets regning vurdere flytting av eksisterende anlegg eller andre traséer Unntak, hvordan gå frem når avstandskrav ikke kan overholdes “Arbeidsutkast under komitebehandling”

14 NS - kostnadsfordeling
Kostnadsfordeling vei og ledninger Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordan kostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vil effektivisere byggeprosessen. Arbeidsoppgaver Generelt Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid i Samferdselsdepartementets regi Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg

15 NS - kostnadsfordeling
Kartlegging Kartlegging av gjeldende regelverk om kostnadsansvar, flytteplikt, servitutter, privatrettslige rettigheter etc generelt og for den enkelte bransje spesielt (relevant sektorspesifikk regulering) Kartlegging av eksisterende praksis og avtaler for kostnadsfordeling, herunder de som finnes i Oslo Gjennomgang/kartlegging av areal/volumberegninger for anlegg i grøfter, kulverter, kanaler, bruer og andre konstruksjoner Analyse/vurderinger Vurdering av aktuelle kostnadselementer inklusive noe om prissetting av gateklasser (f.eks. ut fra ÅDT) i forhold til hvor mye det vil koste med istandsetting ved senere oppgravinger Levetidsbetraktninger og hva som er oppgradering utover ren utskifting Vurdere standard hensyntatt vedlikehold/istandsetting av vei til minst samme standard

16 Kostnadsfordeling Entreprise 1, Ulven Sinsen
Totalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastruktur utgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å legge anlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene.

17 Kostnadsfordeling kulvert
VA 50% (også rør rett under dekket) Bredbånd 5% Høyspent 45 % Allikevel var det her naturlig å velge høyspenteier som driftsansvarlig i kulverten

18 NS - kostnadsfordeling
Vurdere behovet til hvert enkelt anlegg sett i forhold til det totale behov for fellesanlegget Hva er mest samfunnsrasjonelt i det enkelte tilfelle - Flytteplikt vs samfunnsøkonomi Vurdere behov for ulike løsninger for ulike typer veger og geografi (differensiering) Provisorier Reservekapasitet Organisering/gjennomføring Plassering i forhold til veioverbygning og anleggsgjennomføring, vurdering av «tvungen» plassering utover det som er nødvendig for det enkelte anlegg Hvem beslutter valg av løsning og hvilke forhold er med å bestemme prosjektets omfang, teknisk løsning og kvalitet

19 Utarbeidelse Forslag til Norsk Standard
Utarbeidelse av forslag til prinsipper for beregninger av volumandeler og klarlegging av prosedyrer som bør følges ved kostnadsfordeling, avhengig av når den gjøres i prosjektet (forprosjekt, detaljprosjekt/anbudsgrunnlag, utførelse, sluttavregning, drift og vedlikehold). Klarlegge prosedyre for når i prosjektet fordeling bør utføres Når skal kostnadsoverslag revideres

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Nye Norske standarder innen samordning av ledninger i grunnen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google