Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Oslo – NFKK 28.oktober 2015 Siri A. Meling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Oslo – NFKK 28.oktober 2015 Siri A. Meling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Oslo – NFKK 28.oktober 2015 Siri A. Meling

2 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Regjeringens hovedsatsinger 2 Regjeringen legger frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet. For rusavhengige. Barn som vokser opp i fattige familier. Voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet.

3 Utfordringer for norsk økonomi

4 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Kilder: IRIS, NAV og Finansdepartementet. Sysselsatte i oljerettet virksomhet Endring i registrert ledighet det siste året Høyt Lavt Oppgang Nedgang 4

5 Etterspørsel fra petroleumssektoren i prosent av BNP for Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Ikke lenger drahjelp fra petroleumssektoren 5

6 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Regjeringen svarer på utfordringene for norsk økonomi 6 Langsiktige tiltak for vekst og omstilling: Omfattende skattereform med lavere skatt på selskaper og personer Satsing på samferdsel, forskning og utdanning Reformer for økt produktivitet i privat og offentlig sektor Kortsiktig tiltak for økt sysselsetting: Målrettet tiltakspakke for økt sysselsetting på 4 milliarder kroner  Vedlikehold og bygg  Næring og innovasjon  Tiltaksplasser Økt oljepengebruk på i alt 23 milliarder kroner i budsjettet for 2016

7 Nødvendige reformer for å sikre velferden 77 7 Reformer:  Skattesystemet  Kommune  Politi  Universitet- og høyskolesektoren  Samferdsel Andre strukturtiltak:  Forenklinger for næringslivet  Styrket konkurransepolitikk  Effektivisering av skatteinnkrevingen  Digitalisering av offentlig sektor  Avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor Produktivitetsvekst i Fastlands-Norge Bruttoprodukt per utførte timeverk. Gjennomsnittlig årlig vekst

8 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Vekstfremmende skattelettelser Lavere skattenivå Stimulere til økte investeringer og nye arbeidsplasser Gjøre det mer lønnsomt å arbeide 8

9 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Skattereform for omstilling og vekst Formelle selskapsskattesatser 1981-2015. Prosent 2015 Redusere selskapsskatten til 22 prosent frem mot 2018 Lavere skatt på arbeid Bredere skattegrunnlag Tiltak mot overskuddsflytting 9

10 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Første skritt i 2016 Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 25 prosent for selskap og personer Lavere marginalskatt på arbeid for alle inntektsgrupper Ny utjevnende trinnskatt Samlet skatt på utbytte holdes uendret Nye netto lettelser på om lag 9 milliarder kroner påløpt og 3 milliarder kroner bokført i 2016 10

11 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Ny utjevnende trinnskatt 11

12 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Reduserer formuesskatten – styrker norsk eierskap Redusert sats Fra 0,85 prosent til 0,8 prosent Økt bunnfradrag Fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner kroner Økt likebehandling Redusert verdsettingsrabatt for sekundærboliger og næringseiendom 12

13 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Lettelser til alle inntektsgrupper Skattelettelse sammenlignet med 2015-regler I prosent av bruttoinntekt. Desilfordelt etter ekvivalent bruttoinntekt 13

14 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Andre skatteforslag Øke samlet sparebeløp i BSU Utvide Skattefunn Mer fleksibel beskatning av yrkesbiler Lavere skatt ved salg av landbrukseiendom Øke bunnbeløpet i reisefradraget Fjerne fradrag for småutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Krav om elektronisk levering av selvangivelse for selskap og andre næringsdrivende 14

15 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Avgifter Redusert el-avgift for datasentre Redusert drikkevareavgift på saft uten tilsatt sukker Nettolettelser i sektoravgifter og overprisende gebyrer Den lave merverdiavgiftssatsen økes fra 8 til 10 prosent Klima- og miljørelaterte avgifter 15

16 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 16 Samferdsel Kraftig løft for samferdsel

17 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 17 Økt vedlikehold på jernbanen 1,4 milliarder kroner mer til drift og vedlikehold av jernbanen Fortsetter å ta igjen vedlikeholdsetterslepet Høy aktivitet i vegutbygging og fornying 3,6 milliarder kroner mer til Statens vegvesen Oppstart av utbyggingsselskapet for veg 1 milliarder kroner i oppstartbevilgning, 300 millioner kroner i driftskreditt Samferdsel

18 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Klimatiltak på utgiftssiden Opptrapping av Klimafondet Økte midler til klima- og miljøteknologi Satsing på grønn skipsfart Økt vedlikehold av jernbane Økt satsing på gang- og sykkelveier Styrket internasjonal klimainnsats Tiltak for økt karbonopptak i skog og myr Skatte- og avgiftsendringer Økt avgift på klimagassene HFK og PFK Redusert el-avgift for skipsfart Enøk-støtte til husholdningene knyttes til skattesystemet Innføring av veibruksavgift på gass 18 Satsing på klima og miljø

19 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Tiltakspakke for økt sysselsetting 19 Bygg og vedlikehold 2,5 milliarder kroner 4 milliarder kroner Næring og innovasjon 960 millioner kroner Tiltaksplasser 589 millioner kroner

20 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 20 Tiltakspakke for økt sysselsetting Bygg og vedlikehold 2,5 milliarder kroner Næring og innovasjon 960 millioner kroner Tiltaksplasser 589 millioner kroner 4 milliarder kroner 20 Vedlikehold av veg og jernbane: Vossabanen Jærbanen riksvegnettet Renovering og vedlikehold: skoler omsorgsbygg sykehus universitetsbygg fengsler 4000 nye tiltaksplasser Vedlikehold av sjøforsvarets fartøyer og forskningsfartøy Styrking av: etablerertilskuddsordningen miljøteknologiordningen presåkornfond brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forny 2020 Økt støtte til FoU i petroleumsnæringen

21 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Arbeid, aktivitet og omstilling 21 Langsiktige tiltak for omstilling og vekst: Skattereform Andre strukturreformer Satsinger på samferdsel, forskning og utdanning Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting: Tiltakspakken Budsjettpolitikken


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Oslo – NFKK 28.oktober 2015 Siri A. Meling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google