Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjøres for å styrke nyskaping og entreprenørskap i Norge? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Nyskapingskonferansen, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjøres for å styrke nyskaping og entreprenørskap i Norge? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Nyskapingskonferansen, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjøres for å styrke nyskaping og entreprenørskap i Norge? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Nyskapingskonferansen, Bergen 7. november 2002

2 Utfordringene er mange….

3 Målet er verdiskaping Et konkurransedyktig næringsliv gir høy verdiskaping Offentlig sektor har vokst raskere enn konkurranseutsatt sektor Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Prosent av arbeidsstyrken sysselsatt i offentlig sektor

4 Oljeformuen er ikke nok Humankapitalen Annen kapital Nasjonalformuen er folk nå og senere! Petroleums- formuen

5 En helhetlig politikk for verdiskaping Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Forslag til statsbudsjettet for 2003: –Holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter i statsbudsjettet –Har en lavere utgiftsvekst i offentlige utgifter enn forventet vekst i Fastlands-BNP 3 mnd. NIBOR 3 mnd. EURIBOR Kilde: Norges Bank Store forskjeller i rentenivå

6 Lavere skatter og avgifter Effekten av allerede vedtatte lettelser gjennom: – fjerning av investeringsavgiften – høyere avskrivningssatser – avvikling av flyseteavgiften – fjerning av utbytteskatten vil innebære 10 mrd kr i lettelser for 2003 Størstedelen av til sammen ca 17 mrd kr i skatte- og avgiftslettelser i 2002 og 2003 er rettet mot næringslivet. Skauge-utvalget vil foreslå omlegging av skattesystemet, med utgangspunkt i forskjellen mellom skatt på kapitalavkastning og arbeidsinntekt Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

7 Kunnskap bygger konkurranseevne.. Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsrettet forskning: –Skattefradragsordningen for FoU utgifter utvides til å omfatte alle bedrifter. Full årseffekt av denne ordningen vil være 900 mill kr. –Bevilgningene til næringsrettet forskning i Forskningsrådet øker med 129 mill. kroner mill. kr, til 1,6 mrd. kr. –Deltagelse i EUs 6. Ramme- program for forskning, med en ramme på 2,6 mrd over de neste 5-10 år 500 1473 Skattefradrag FOU* Bevilgninger Norges Forskningsråd 900 1602 20022003 Næringsrettet forskning (mill kr) *Tilsvarer full årsvirkning. Provenyvirkningene i 2003 er vesentlig mindre. Næringsrettet forskning er her definert som midler fra NHD, OED, LD, FID og SD

8 ...det krever satsing på forskning og kunnskap.. FoU som andel av BNP (Total og bedriftenes andel) Store forskjeller mellom næringer

9 .. med mer innovasjon i bedriftene... Innovasjon er nødvendig for å opprettholde og styrke næringslivets konkurranseevne Ny kunnskap og ny teknologi fremmer innovasjon. Dette fordrer forskning og utvikling. Vi må fremme innovasjon, støtte entreprenørskap, forbedre infrastruktur og styrke den menneskelige kapital Utdanning- og forskningspolitikken er viktig i næringspolitikken Andel nye eller endrede produkter i omsetningen i industrien i EØS-land 1996 (Norge 1997). Prosent

10 .. og en aktiv innovasjonspolitikk God næringspolitikk er Innovasjonspolitikk: Handlingsplan for innovasjon Gjennomgang av virkemiddelapparatet –Rammevilkår –Skape entreprenører –Bygge innovasjonssystemer

11 Kunnskapskapital for vekst Kompetanse og ferdigheter hos bedriftens ansatte Organisatoriske ressurser (prosesser og systemer) Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner Humankapital Strukturkapital Relasjonskapital Intellektuell kapital Intellektuell kapital

12 Opplevd verdi skaper også verdier Hvordan kan vi øke kundeforståelsen og markedsnærheten i norsk næringsliv ? Verdiskaping gjennom merkevare og design Fra teknologibasert til markedsbasert kunnskap

13 Forenkling for næringslivet Egen konsekvensutredningsenhet for nye lover og regler Alle offentlige etater skal kunne motta rapportering fra næringslivet elektronisk innen 2004 (eNorge 2005): – 24 mill kr til AltInn, i tillegg til midler fra Brønnøysundregistrene – 94 millioner kroner til videreføring av SLN-prosjektet (FIN) Prosjekt for etablering av samfunnsstruktur for elektronisk signatur igangsettes Fjerning av ytterligere 130 tollsatser

14 Økt nyskaping og entreprenørskap Etablering av ny finansierings- ordning for innovasjon og nyskaping med 500 mill. kr i låneramme og 75 mill. kr i tapsfond Rammene for SNDs risikolåneordning økes med 50 mill kr Regional næringsutvikling kanaliseres via fylkeskommunen, med 50 mill. kr i økte bevilgninger Fremleggelse av egen sak om virkemiddelapparatet våren 2003

15 Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Skattefritak for arbeidsgivers betaling av ansattes sykeforsikring og behandling ved sykdom Endringer i dagpengeordningen for å stimulere arbeidssøkende til å komme i arbeid. Økt antall i arbeidsmarkedstiltak med ca. 600, til 30 500 tiltaksplasser Styrking av Aetat, bla gjennom flere ansatte Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kraftig økning i sykefraværet Folketrygdens utgifter til sykelønn (Faste 2001-kroner inflatert etter lønnsindeks) + 40 % Kilde: Rikstrygdeverket

16 EU har som mål å bli den mest konkurransedyktige økonomien i verden Lisboa-prosessen Euro som felles valuta Folketallet i EU øker fra 380 til 450 millioner EUs samlede BNP øker med mindre enn 5% EFTA-EØS-landenes folketall er knapt 5 millioner Økt skjevhet EU v. EFTA-EØS men utvidet marked

17 Mer innovasjon og nyskaping fremmer norsk næringslivs konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet En aktiv konkurransepolitikk Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur RAMME- BETINGELSER MER INNOVASJON UTDANNING OG FORSKNING ANDRE VIRKEMIDLER


Laste ned ppt "Hva gjøres for å styrke nyskaping og entreprenørskap i Norge? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Nyskapingskonferansen, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google