Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antall søkere: 529 (578) Antall tatt inn i individuelt inntak: 402 (416) Antall søkere overført til ordinært inntak: 137 (157) Antall søkere som fikk avslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antall søkere: 529 (578) Antall tatt inn i individuelt inntak: 402 (416) Antall søkere overført til ordinært inntak: 137 (157) Antall søkere som fikk avslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Antall søkere: 529 (578) Antall tatt inn i individuelt inntak: 402 (416) Antall søkere overført til ordinært inntak: 137 (157) Antall søkere som fikk avslag på sitt 1. ønske: 23 (19) (men tatt inn på et lavere ønske) Antall søkere som ble avvist i individuelt inntak: 20 (5) Søkere fordelt på søknadskategori: § 6-15 – Fortrinn til særskilt utdanningsprogram: 8 (10) søkere - 6 tatt inn på 1. ønske, men ingen fikk innvilget inntak etter § 6-15 ( 1). §§ 6-17 og 6-30: Fortrinn til skole som er særskilt tilrettelagt: 41 (43) søkere - 37 (29) ble tatt inn på 1. ønske, men bare 7 (3) tatt inn etter § 6- 17 og ingen (4) etter § 6-30 OPPSUMMERING INNTAK ETTER INDIVIDUELL VURDERING 2015-2016

2 §§ 6-18 og 6-31: Fortrinn for søkere med rett til tegnspråk: 3 (4) søkere - 3 tatt inn i Oslo. 1 avvist (fra annet fylke) §§ 6-19 og 6-32: Fortrinn for søkere med vedtak om utvidet tid: 12 (25) søkere – 6 (21) tatt inn på 1. ønske, men bare en er tatt inn etter 6-19. §§ 6-25 og 6-38: Andre søkere som må behandles individuelt: 234 (197) søkere – (118) tatt inn på 1. ønske. 134 (93) av disse er tatt inn etter disse paragrafene, (62 etter § 6-25 Vg1) § 6-8c Minoritetsspråklige nylig ankommet Norge. 59 søkere. 42 tatt inn hvorav 39 til innf. Kurs. 15 overført ordinært. 2 ble avvist. § 6-22 Søkere med spes. undervisning og mangler karakterer. 84 søkere. 44 tatt inn etter denne paragrafen. 11 overført ordinært. 1 ble avvist. § 6-35 Søkere med spes. undervisning og som mangler karakterer etter Vg1. 58 søkere. 41 tatt inn. 1 overført ordinært. 2 avvist. § 6-23 Søkere med særskilt språkopplæring og mangler karaktergrunnlag. 11 søkere. 2 tatt inn. 1 avvist. 2 flyttet til annet fylke. Oppsummering forts.

3 Det var 4 klager over avslag om et 4. eller 5.år. Ingen klager fikk medhold. Samtlige foresatte som klaget på avslag i år, beskyldte PP-tjenesten for å være for fjerne i prosessen. (FMH fant ikke dette begrunnet). Det er ofte intern uenighet på skolene. Antall særskilt søkere har gått ned med nesten 25 % på 4 år. Er det mer enighet nå blant ungdoms-/ videregående skoler, foresatte, PPT og BUP etc. om hvilke elever som skal søke 1.februar? Vi skal være tydeligere om sakkyndig vurdering fra PPT i søknader etter f§ 6-25. Dette er blitt den nye sekkeposten. Vi kan ikke stille krav, men uttalelser fra PPT vil bli sterkere vektlagt. Nytt: Tilmeldingsskjema etter § 6-17 skal fra 2016 sendes i samarbeid med PP-tjenesten. Det er fortsatt stort sprik i forståelsen av sterkt nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne. Oppsummering forts.

4 Lokal forskrift om inntak, kap 4, §16 fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid. Frist for innsending av søknad er satt til 15. november året før søknad. Sakkyndig vurdering, vedtak og IOP skal være ekspedert innen samme dato. Denne fristen oppleves av en del PP-kontor/skoler som problematisk tidlig, da noen elever fortsatt er under utredning. Det kan være utprøving av tiltak fra skolens side – men også gjerne sykdomsforløp eller tilstander som må følges opp i overgangen til et nytt skolesystem. Selve søknad om skoleplass sendes innen 1. februar. Kan krav om vedtak om utvidet tid utsettes til også å være 1. februar? Svar: Nei, det er en forutsetning at vedtak er fattet før 1.februar. Men søknadsfrist 22. 12 er OK. NB: Fortrinnsretten gjelder inntak på Vg1/Vg2/Vg3 - ikke 4. eller 5.år på tilrettelagt koder/ Hverdagslivstrening. Fortrinnsrett etter §§ 6-19 – 6-32

5 Ny § 3-17a og endring av § 3-46: Ungdomsskoleelever som tar fag i vdg opplæring, og elever som tar omvalg, kan ta fag på nytt, uten å melde seg opp som privatist. På vitnemål skal siste karakteren føres, hvis den er 2 eller bedre. Fraværsgrense på 10 % i vgs blir innført fra 01.08.16. Lokal forskrift må endres. NB: Det er påpekt fra FMH at enkeltvedtak om spesialundervisning skal fattes så tidlig som mulig og at spesialundervisning ikke kan starte opp flør det foreligger. Vi har også mottatt klager fra foresatte om at vedtak kommer for sent. Vi må derfor ha rutiner slik at når det er åpenbart at en elev skal ha spesialundervisning og avvik fra Fag- og timefordeling allerede ved skolestart, må skolene fatte tidsbegrensede enkeltvedtak før sommerferien. Dette vil vi komme tilbake til. Endringer i regelverket/rutiner

6 Drømte en gang om Machu Pichu. Ikke nå lenger…

7 I 2014 ble 23 av 30 skjemaer sendt i retur. I 2015 fikk vi 30 skjemaer og alle (9) etter § 6-15 ble sendt i retur. Av hensyn til foresatte sendte vi kun 4 stk etter § 6-17 i retur. For skoleåret 2016/17 har vi fått 13 skjema. Kun ett etter § 6-15. Dette er sendt det aktuelle PP-kontoret. 3 skjema er sendt i retur. Antall skjema samsvarer ikke med oversikter over elever med store behov som PP-tjenesten har sendt inn. Hvor skal vi legge nivået? Det er fortsatt et dilemma at det ikke er krav til ny PP-uttalelse for disse. En ungdomsskole krever fortrinnsrett til Nordstumoen etter § 6-17. Ingen av elevene der har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. En annen ungdomsskole søker fortrinnsrett til Åkershagan og Team 4. Vi vil legge inn krav eller anbefaling om ny sakkyndig vurdering fra PP- tjenesten i noen paragrafer når vi skal endre lokal forskrift Tilmeldingsskjema etter §§ 6-15 og 6-17 inntaksforskrift. Innrapportering av elever med store tilretteleggingsbehov.

8 Naturen kan være utrolig!

9 Vi har laget egen håndbok. De viktigste presiseringene er: OLA er spesialundervisning og krever egen sakkyndig vurdering. Opprydning ifht koder. Elever som går i spesialundervisning, liten/egen gruppe (hverdagslivstrening) skal i utgangspunktet ikke ha OLA. Det er opplæring på alternativ opplæringsarena. OLA skal være en forløper for OLK. Det skal være sammenheng mellom programområde, OLA og OLK. Det er ikke nødvendig med ny sakkyndig vurdering ved søknad om OLK dersom det tidligere er anbefalt utvidet tid,og det er enkeltvedtak om spesialundervisning med grunnkompetanse. De som går alternativt VG3 i skole, må henvises PP-tjenesten hvis de endrer mål fra fag/svennebrev til grunnkompetanse. Nærmere presentasjon i egen gruppe 02.12. OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole

10 Nordstumoen hadde 19 søkere til 8 ledige plasser i 2014/15. Det var omtrent det samme i 2012/13. Skoleåret 2013/14 og 2015/16 var det stikk motsatt. I år er det en ledig plass. Hvorfor er det så ustabil søkning? Det er en annen elevgruppe på Nordstumoen nå enn tidligere. Flere søker OLK og ordinære tilbud etter 2-3 år på skolen. Inntak til Nordstumoen

11 Formålet med prosjekt 2 «Spesialundervisning i Hedmark fylkeskommune» er å kontrollere/ kartlegge om: tiltakene som fylkeskommunen iverksatte etter evalueringsrapporten fra Rambøll i 2010, har hatt den ønskede effekten?0 fylkeskommunen har etablert gode rutiner for planlegging, oppfølging og evaluering av spesialundervisningen og om dette blir fulgt opp av den enkelte videregående skole? Alle de 7 PP-kontorene skal delta, både med kvalitative intervjuer og dokumentanalyse. Det vil bli plukket ut 1-2 skoler i hver PP-region. Prosjektet skal gjennomføres desember 2015 – juni 2016. Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt med spesialundervisning.

12 Veilederen inneholder en oversikt over 6 faser innen saksbehandling for spesialundervisning. Hver av disse fasene vil bli brukt som et revisjonskriteriet. Fasene er knyttet opp mot aktuelt lovverk, i hovedsak opplæringsloven. Enheten har selv opplyst at de har gått bort fra sin egen veileder, for heller å basere seg på utdanningsdirektoratets. Fase er 1 ordinær opplæring, bekymringsfasen. I denne fasen skal tiltak innen den ordinære opplæringen prøves ut. Fasen er i hovedsak regulert av opplæringslovens §§5-1 og 5-4. Fase 2 er henvisning til PP-tjenesten. Det er rektor som skal komme med den formelle henvisningen, som bør være skriftlig. Fase 3 er sakkyndig vurdering av elevenes behov. Her er det PP-tjenesten som utreder og gir en tilråding til skolen om eleven har behov for spesialundervisning eller ikke. Opplæringslovens kapitel 5 regulerer. Det er en rekke krav knyttet opp til PP-tjenesten sine sakkyndige vurderinger. Fase 4 er vedtaksfasen. Her skal skolen etter å ha fått den sakkyndige vurderingen, vurdere og avgjøre om eleven har rett til spesialundervisning. Fasen er regulert i opplæringslovens §§ 5-1. 5-3, 5-4 og forvaltningslovens 7-1. Fase 5 er planlegging og gjennomføring. Denne fasen trer i kraft når skolen har fattet et enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning. I fasen er utforming av individuell opplæringsplan (IOP) sentral. Lovregulert i opplæringslovens §§ 5-1 og 5-5. Fase 6 er evaluering og veien videre. I fasen skal skolen evaluere eleven utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungere. Årsrapporten og IOP er viktige hjelpemidler. Veileder fra utdanningsdirektoratet:

13 Lykke til med neste års inntak! Nå gjenstår det bare å være klar og målrettet!


Laste ned ppt "Antall søkere: 529 (578) Antall tatt inn i individuelt inntak: 402 (416) Antall søkere overført til ordinært inntak: 137 (157) Antall søkere som fikk avslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google