Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antall 1.februar søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall søkere som fikk avslag på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antall 1.februar søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall søkere som fikk avslag på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Antall 1.februar søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall søkere som fikk avslag på sitt 1. ønske: 19 (men tatt inn på et lavere ønske) Antall søkere som ble avvist i individuelt inntak: 5 Søkere fordelt på søknadskategori: § 6-15 – Fortrinn til særskilt utdanningsprogram: 10 søkere - 6 tatt inn på 1. ønske, men bare 1 fikk innvilget inntak etter § 6-15. § 6-17 og 6-30: Fortrinn for søkere til skole som er særskilt tilrettelagt: 43 søkere - 29 tatt inn på 1. ønske, men bare 3 tatt inn etter § 6-17 og 4 etter § 6-30 OPPSUMMERING INNTAK ETTER INDIVIDUELL VURDERING 2014-2015

2 §§ 6-18 og 6-31: Fortrinn for søkere med rett til tegnspråk: 4 søkere - 3 tatt inn i Oslo. 1 avvist (fra annet fylke) §§ 6-19 og 6-32: Fortrinn for søkere med vedtak om utvidet tid: 25 søkere – 21 tatt inn på 1. ønske, men bare en er tatt inn etter 6- 19. §§ 6-25 og 6-38: Andre søkere som må behandles individuelt: 197 søkere – 118 tatt inn på 1. ønske. 93 av disse er tatt inn etter disse paragrafene, hvorav 62 etter § 6-25 (Vg1) Det tas inn flere enn det er hjemmel får, men fordelen er: elever, skoler og PP-tjeneste får tidlig beskjed. saksbehandling av uavklarte søknader og klager blir avgjort i juni. ordinært inntak blir enklere. fordeling av økonomi blir enklere. Oppsummering forts

3 Forhåpentligvis et overgangsproblem, men det er mye usikkerhet om kriterier og hva som skiller de to. I fjor ble 23 av 30 tilmeldingsskjema sendt i retur. I år har vi fått 34 skjemaer og alle 9 etter § 6-15 ble sendt i retur. Vi har vært varsom med retur av § 6-17 av hensyn til foresatte, kun 4 stk. Forutsetning etter § 6-15: Skal være meldt til HFK innen 1.10. Omfattende behov for spesialundervisning. Elevene kan oppnå full studie- eller yrkeskompetanse ved å komme inn på ett (evt to) utdanningsprogram. Kan de oppnå slik kompetanse på flere program, er det ikke 6-15. I år: Vi får skjema uten at program er oppgitt, for elever som har PU, store lærevansker og mangler karakterer, etc. Finnes det i det hele tatt noen som kommer inn under kriteriene? Fortrinnsretten etter §§ 6-15 og 6-17 inntaksforskrift

4 Krav etter § 6-17: Meldt innen 1.10. Søkeren må ha sterkt nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne. Det må være sammenheng mellom denne og behovet for å komme inn på en bestemt skole som er særskilt tilrettelagt ( kan være kompetanse, fysiske forhold el). Behovet må dokumenteres i tilmeldingen! § 6-17 tolkes slik: a) funksjonsevnen må være varig nedsatt b) eleven er tenkt inn i egne tilrettelagte tilbud c) lett PU, Asperger, ADHD, Tourettes el. kommer ikke inn under kriteriene. I år: I 17 av 25 skjema er ikke skole oppgitt eller det står flere skoler, det oppgis ulike syndromer som ikke kommer inn under kriteriene. Det er i forskriften ikke krav til ny PP-uttalelse, men vi vurderer å innføre dette fra skoleår 2016/17. Spørsmål: Finnes det fortrinnsrett etter §§ 6-17 eller 6-30 til Nordstumoen, BAS, Åkershagan, Team 4? forts

5 Det er håpløst at Rundskriv med kommentarer ikke er offentlig. Det betyr at skolene og PP-tjenesten ikke kjenner Udir sine merknader og kommentarer om fortolkning. Hensikten med 6-15 og 6-17 er at fylkeskommunen skal få tid til å forberede inntak. Husk forskjellen på program og skole! Vi vil gjerne ha oversikt over alle med større funksjonshemminger innen 1.oktober, selv om søkeren ikke nødvendigvis kommer inn under fortrinnsretten. Vurder 6-22, 6-25 og 6-26 opp mot § 6-17. Det er ikke klagerett etter § 6-17. Den som er tatt inn etter § 6-17 har rett til å fortsette på samme skole etter 6-30. Oppsummering fortrinnsrett:

6 Forholdet spesialundervisning og tiltak etter annen lovgivning er blitt et satsingsområde for mange fylkeskommuner. Hva forventes at videregående opplæring stille opp med? Skal vi bare overta kommunenes opplegg? Mange av elevene som er meldt etter § 6-17 har store medisinske behov. Mange blir anbefalt eget rom for hvile, stell eller undervisning på hel tid. Hva kan kreves - og gjennomføres? Elevene har rett til videregående opplæring, men kan også ha rettigheter etter: Helse og omsorgstjenesteloven Pasient og brukerettighetsloven Lov om sosiale tjenester m.fl. Viktig å merke seg før inntaket 2015/16:

7 Elever med behov for koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan (IP) – som skal sørge for god samhandling mellom tjenesteyterne. Fylkeskommunen v/ de videregående skoler plikter å bidra. Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) vil inngå i elevens IP. Hjemstedskommunen er ansvarlig. Hedmark fylkeskommune vil i samarbeid med PP-tjenesten «plukke ut» noen enkeltsaker der behovet for helse/pleie er særlig stort. Utfordringen ligger i begrepet «Nødvendig helsehjelp» Følgende behovsskjema kan illustrere dette:

8

9 Ingen har fortrinnsrett etter 6-15/17 hvis det ikke ble sendt inn meldingsskjema innen 1.oktober. Det er ikke klagerett over avslag på inntak etter § 6-17. Ingen kan krysse av på vedleggsskjemaet for § 6-15. Kun 7 kan krysse av for § 6-30. Kun 2 kan så langt krysse av for § 6-32. Kun de som allerede har vedtak om utvidet tid etter § 3-1 5.ledd kan krysse av for fortrinnsrett etter § 6-19/32. Det søkes på eget skjema innen 15. november med sakkyndig vurdering. Søknaden fra elever med 3-12 vedtak må begrunnes. HFK sender ut vedtak i januar slik at eleven kan søke etter fortrinnsrett 1.februar. Det må også tas hensyn til kravene i § 6-28 og § 6-37 for de som søker til Vg2 eller Vg3. Flere viktige ting å merke seg før inn før inntaket 2015/16:

10 Det kan også søkes om å beholde opplæringsretten pga sykdom eller andre årsaker på eget skjema: Søknad om å beholde opplæringsretten. Det er ingen frist, men dette er i utgangspunktet 1.mars søkere. Merk forskjellen: Begrepet utvidet tid brukes kun når det gjelder søknader knyttet til § 3-1 5.ledd. Søknader til knutepunktskoler skal sendes til VGO Eget skjema for minoritetsspråklige er fjernet Søkere som har 3-12 vedtak og karakterer, søker 1.mars. Skolen sender liste over navn til Inntakskontoret. Enda flere viktige ting å merke seg før inn før inntaket 2015/16:

11 Minoritetsspråklige søkere som er skrevet ut av norsk grunnskole har rett til videregående opplæring uavhengig av antall år i skole, faglig nivå eller norskkunnskaper. Samme inntaksregler og frister som for andre søkere. Minoritetsspråklige søkere som kan dokumentere eller sannsynliggjøre minimum 9 års allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet har rett til videregående opplæring. Samme inntaksregler og frister som for andre søkere. Minoritetsspråklige søkere som har vitnemål fra grunnskole for voksne har rett til videregående opplæring dersom de har standpunktkarakter og har gjennomført eksamen som kreves for å få vitnemål fra grunnskole for voksne. Søknadsfrist 1.mars. Minoritetsspråklige som ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag er ikke kvalifisert. Det samme gjelder de som ikke har møtt til eksamen. Her gjøres ingen unntak. Minoritetsspråklige søkere

12 Minoritetsspråklige søkere som ikke kan dokumentere de to første kravene, henvises til hjemkommunen for realkompetansevurdering. For å være kvalifisert etter denne ordningen må kommunen gjennom et enkeltvedtak stadfeste at søkeren har kompetanse som tilsvarer minst karakteren 2 i de fem fagene som kreves for å få vitnemål fra grunnskole for voksne. Søknadsfrist 1.februar. Vedtaket må være sendt fylkeskommunen innen 1. april. Det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak fra disse kriteriene for søkere til egne tilbud for minoritetsspråklige. Minoritetsspråklige søkere forts.


Laste ned ppt "Antall 1.februar søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall søkere som fikk avslag på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google