Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek (Opplæringslova §9.2) Skolen skal ha skolebibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek (Opplæringslova §9.2) Skolen skal ha skolebibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek (Opplæringslova §9.2) Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen (Forskrift til opplæringslova)

2 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere. (Unescos skolebibliotek-MANIFEST)

3 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Hvis skolebiblioteket deler lokaler og/eller ressurser med andre bibliotek, for eksempel et folkebibliotek, må de spesielle behovene som skolebiblioteket har, anerkjennes og imøtekommes. (Unesco’s skolebibliotek-MANIFEST)

4 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. (Bibliotekloven § 6) Kommunestyret har overordnet ansvar for igangsetting av samarbeidet. Kontaktutvalg for bibliotekspørsmål for barn og unge bør opprettes i kommuner der forholdene ligger til rette for det. (Veiledende retningslinjer for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek i kommunen)

5 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket gir hjelp til å søke etter informasjon og tilbyr bøker og ressurser som gjør det mulig for hele skolesamfunnet å utvikle kritisk tenkemåte og effektivt benytte all slags informasjon i ulike medier. … er viktig for utviklingen av lese- og skriveferdighet, ferdigheter i informasjonsinnhenting, undervisning, utdanning og kultur. (Fra Unescos skolebibliotekmanifest)

6 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket skal ledes av lærer med tilleggsutdanning i skolebibliotekkunnskap eller bibliotekar med tilleggsutdanning i pedagogikk. (Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen)

7 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Anbefalt areal for skolebiblioteket er fra 120 m 2 (for skoler med 7 klasser) til 210 m 2 (for skoler med 21 klasser). Det må være datamaskiner i eller i tilknytning til skolebiblioteket. Skolebiblioteket må utstyres slik at elevgrupper og klasser kan arbeide i lokalene. Det må også være møblert for stille lesing. Skolebibliotekaren må ha egen kontoravdeling. (Forslag til nasjonal standard for bibliotek i grunnskolen)

8 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket skal disponere et budsjett som tilsvarer innkjøp av minimum en ny bok pr elev pr år. Antall bøker bør tilsvare 10 til 15 bøker pr elev Grunnstamme på minimum 2500 bøker (Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen) Samlingen bør omfatte 10 bøker pr elev. De minste skolene bør ha minimum 2500 aktuelle og relevante titler. (IFLA/Unescos retningslinjer for skolebibliotek) (Fra forslaget til nasjonal standard)

9 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Fire sentrale faktorer: Tilbud (mediebestand, utstyr, IT) Tilgjengelighet (lokaler, beliggenhet, åpningstid) Formidling (brukeropplæring og hjelp til å dra nytte av tilgjengelige tilbud) Bemanning

10 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Medier: Nåværende mediesamling i skole- biblioteket bør vurderes, og det som er aktuelt og brukbart bør registreres i katalogen. Bøker og medier i et skolebibliotek må ha aktualitet, og samlingen må fornyes kontinuerlig.

11 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Tilgjengelighet: Skolebiblioteket må være tilgjengelig for elevene hele skoledagen. Formidling: Elevene må ha tilgang til hjelp av bibliotekar eller lærer når de bruker skolebiblioteket.

12 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Hvis skolebiblioteket skal fungere godt, må både bibliotekfaglige og pedagogiske oppgaver ivaretas på tilfredsstillende måte. Et godt samarbeid mellom skolens ledelse, lærere, elever og bibliotekar er en forutsetning.

13 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Planlegging: En aktiv og bevisst vurdering og planlegging vil gi skolebiblioteket en klart definert og sentral plass i opplæringen og skolesamfunnet. Skolebiblioteket bør integreres i skolens pedagogiske planarbeid, og det bør legges en økonomisk langtidsplan med konkrete tiltak som tid- og kostnadsfestes.

14 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket må være tilrettelagt for alle brukergrupper. Tilrettelegging synliggjøres gjennom bokvalg, innredning og fordeling av funksjoner. Bemanning og gode søkemuligheter i katalogen er også en del av tilretteleggingen. ( Fra Handlingsplan for skolebibliotek i Troms)

15 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek I flg L97 skal skolebiblioteket ha en sentral plass i opplæringen. Det skal være skolens informasjonssenter, et sted der elevene aktivt skal lære å søke informasjon gjennom ulike kilder. Det skal også være et senter for kultur der stimulering av leselyst står i fokus.

16 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebiblioteket er nødvendig ressurs også for implementering av Kunnskapsløftet, men det forutsetter satsing på økt kompetanse hos lærere i å bruke dette. Og det forutsetter at skoleeier ser på skolebiblioteket som reell innholds- og metodisk ressurs i læringsarbeidet og handler deretter.

17 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Gi rom for lesing -satsingen skal også bidra til å styrke lærernes kompetanse i leseopplæring, litteraturformidling og bruk av skolebibliotek. Konkret har dette medført at flere høgskoler har studietilbud. Nettverk for kompetanseutvikling for skolebibliotek er etablert. ( Gi rom for lesing! Status april 2006)

18 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Høgskolen i Agder tilbyr 3 moduler á 30 studiepoeng: Skolebibliotekkunnskap 1: Breddestudium med skb som læringsarena Skolebibliotekkunnskap 2: Fordypningsstudium i barne- og ungdomslitteratur Skolebibliotekkunnskap 3: Fordypningsstudium i informasjonskompetanse

19 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Studiet ”Leseutvikling, litteraturformidling og skolebibliotek”, 15 studiepoeng, er gjennomført ved flere høgskoler. ”Biblioteket som læringsarena”, 15 studiepoeng, er integrert i Bachelorstudiet ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene.

20 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek 3 kursdager om skolebibliotek i RKK Ofoten: 1.Om oppgaver, innhold, praktisk ordning, elevenes og lærernes bruk, samarbeid 2.Om bøker og bokvalg, bokprat, fylkesbibliotekets tilbud via fjernlån 3.Om litteraturformidling generelt, Den kulturelle skolesekken, leseaksjoner, lesestimulerende tiltak og tips (Forelesere fra Narvik bibliotek og Nordland fylkesbibliotek)

21 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Skolebibliotek er nå på dagsorden: - Bibliotekutredningens delrapport Rom for lek... - Kartleggingen som Møreforsk utfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet -NBFs Skolebibliotekkampanje lanseres i januar 2007 Vil gi bedre rammebetingelser og bidra til at skolebibliotekene integreres i skolenes pedagogiske virksomhet?

22 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Anbefalinger fra Rom for lek og læring: -inngå nært og forpliktende samarbeid med folkebiblioteket ved å inngå samarbeidsavtaler og å opprette koordinatorstilling -drøfte skolebibliotekets plassering og funksjoner i forhold til skolens mål og pedagogiske arbeidsformer -integrere skolebiblioteket og skolebibliotekaren i arbeidet med å nå læringsmålene når det gjelder elevenes beherskelse av digitale verktøy

23 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Samlet utlån til barn i folke- og skolebibliotekene i 2004: Norge: 14,8 Nordland: 11,4 (laveste: 1,8 høyeste: 56,0 kommunenivå )

24 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Personalressurser i grunnskolebibliotek 2004: Landsgjennomsnitt: 2,2 t/u Akershus: 7,2 t/u Oslo : 5,5 t/u Vestfold: 4,7 t/u Nordland: 0,5 t/u

25 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek www.nordland.fylkesbibliotek.no - fjernl å nsvirksomhet - kursvirksomhet (holder selv og bestiller andre f.eks. IBBYs barnebokorienteringer) - litteraturseminar i VU (med hovedvekt p å lokal litteratur) - dokumentasjonssenteret / nettstedet litteraturnett nord-norge

26 Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek - Skrivebua - bokprat - r å dgiver p å litteratur til DKS - egne forfatterturneer - tegner innredningsforslag - skrive- og dramaleir, LUB-leir - f ø lger opp nasjonale lese- og bibliotekaksjoner (Aksjon txt, teddybj ø rndag etc)


Laste ned ppt "Kulturetaten/Nordland fylkesbibliotek Nordland fylkesbibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek (Opplæringslova §9.2) Skolen skal ha skolebibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google