Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkolebibliotekLøftet Om kampanjen SkolebibliotekLøftet – ditt bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkolebibliotekLøftet Om kampanjen SkolebibliotekLøftet – ditt bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 SkolebibliotekLøftet Om kampanjen SkolebibliotekLøftet – fr@ ditt bibliotek

2 SkolebibliotekLøftet - Landsomfattende kampanje for å sette søkelyset på situasjonen i norske skolebibliotek – både i grunnskolen og den videregående opplæringen. - Har som mål å få til en varig forbedring av skolebibliotekenes situasjon.

3 SkolebibliotekLøftet - Kampanjen støttes av til sammen femten organisasjoner innenfor kultur- og utdanningssektoren: - Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet Skolebibliotekarforeningen i Norge, Biblioteksentralen, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnskolen, Norsk Skolelederforbund, Den norske Forfatterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Fagforbundet, Kulturforbundet, foreningen !les og Norsk oversetterforening

4 Hvorfor skolebibliotek? - Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere. - Skolebiblioteket gir hjelp til å søke etter informasjon og tilbyr bøker og ressurser som gjør det mulig for hele skolesamfunnet å utvikle en kritisk tenkemåte og effektivt benytte all slags informasjon i ulike medier.

5 Hvorfor skolebibliotek? - Kunnskapsløftet. - Skolebiblioteket kan trekkes inn i nesten alle punktene i Læringsplakaten og i Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet - Læringsplakaten sier blant annet følgende: -Utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning -Personlig utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse -Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

6 Skolebiblioteket og Kunnskapsløftet - Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. - Å kunne uttrykke seg muntlig - Å kunne lese - Å kunne uttrykke seg skriftlig - Å kunne regne - Å kunne bruke digitale verktøy - Skolebiblioteket og skolebibliotekaren bør ha en viktig plass i oppøvingen av alle disse ferdighetene.

7 Skolebiblioteket og Kunnskapsløftet - Kompetansemål i Kunnskapsløftet - Flere kompetansemål har direkte relevans for skolebiblioteket. Eks: Norsk, etter 10. årstrinn: Elevene skal kunne bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder. - Skolebiblioteket er relevant for en rekke andre kompetansemål i mange ulike fag. - Det er viktig å kunne de ulike kompetansemålene i Kunnskapsløftet og å vise skolebibliotekets relevans for lærere og elever.

8 Skolebiblioteket og Kunnskapsløftet - Tilpasset opplæring og lokal metodefrihet - Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Skolebiblioteket vil være en viktig ressurs og arena for læringsarbeidet. - Kunnskapsløftet legger opp til lokal metodefrihet. Skolebibliotekets rolle vil variere etter de ulike metodene som brukes, men vil likevel ha en sentral plass i det pedagogiske arbeidet. Skolebibliotekansvarlig må sammen med kolleger klargjøre skolebibliotekets rolle i de ulike metodene som brukes.

9 Skolebiblioteket og Kunnskapsløftet - Å kunne bruke digitale verktøy - En av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. - Informasjonskompetanse: Erkjennelsen av at man har et informasjonsbehov, evnen til å vite når og hva slags informasjon som trengs og kunnskapen om hvordan man finner, evaluerer og bruker informasjon av alle slag. - Å ha utviklet informasjonskompetanse er en viktig del av dannelsen i dagens samfunn. Her har skolebibliotekaren en viktig rolle sammen med læreren -

10 Skolebiblioteket og Kunnskapsløftet - Lesekompetanse - Å kunne lese er en annen grunnleggende ferdighet - Lesekompetanse: -Grunnleggende tekniske ferdigheter. -Funksjonell lesekompetanse. -Skriftspråklig dannelse: gjenkjenning av sjangrer og virkemiddel, kritisk vurdering av budskapet i teksten. -Å kunne lese i dagens kompliserte samfunn krever ikke bare lesekompetanse, men også en kulturell kompetanse. -

11 Kartlegging av skolebibliotek - Kartlegging av skolebibliotek i grunnskole og videregående opplæring. - Foretatt av Møreforskning Volda på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. - Gjennomført høsten 2006. - Rapporten kan leses her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=2678

12 Kartlegging av skolebibliotek - 30 % av skolene har plan for biblioteket - Lærerne ønsker pedagogisk integrering - Store forskjeller når det gjelder bemanning og åpningstider - Store variasjoner i personalets kompetanse

13 Kartlegging av skolebibliotek - Plan for biblioteket? - 30 % har egen plan for skolebiblioteket. - Undersøkelsen viser en direkte sammenheng mellom plan for skolebibliotek og gode skolebibliotektjenester. - Prosjektet ”Gi rom for lesing” har bidratt til skolebiblioteksutvikling flere steder – mange har brukt anledningen til å vedta planer for skolebiblioteket, men fremdeles mangler 70 % egen plan for skolebibliotek.

14 Kartlegging av skolebibliotek - Pedagogisk integrering av skolebiblioteket? - De fleste lærerne ønsker tettere pedagogisk integrering av skolebiblioteket. - Vanlig å bruke biblioteket/bibliotekaren til å finne bakgrunnsstoff til temaer/prosjekter, men sjelden samarbeid om det pedagogiske opplegget. - Elever oppmuntres til å bruke biblioteket til å finne bakgrunnsstoff, men biblioteket brukes sjelden til opplæring i IKT og informasjonskompetanse.

15 Kartlegging av skolebibliotek - Bemanning i skolebibliotek - Kun skolebibliotek som ansvarsområde? - Vgs: 80 % - Grs: 18 % - Personale og åpningstid er de to faktorene som oftest trekkes fram som grunnlag for gode skolebibliotek.

16 Kartlegging av skolebibliotek - Personalets kompetanse - Bibliotekarkompetanse? - Bibliotekarutdanning fra JBI eller UiT - Lærer med bibliotekfaglig tilleggsutdanning -Vgs: 55 % -Grs: 35 % - Flest bibliotekarutdannede i videregående skole, flest lærere med tilleggsutdannelse i grunnskolen.

17 Skolebiblioteket i Bibliotekreform 2014 - Bibliotekreform 2014: Bibliotekutredning utført av ABM-Utvikling på vegne av Kunnskapsdepartementet og Kirke- og kulturdepartementet. - Gir en beskrivelse av det norske biblioteklandskapet samt forslag til både kort- og langsiktige tiltak for sektoren.

18 Skolebiblioteket i Bibliotekreform 2014 - Skolebiblioteket som læringsarena og læringsressurs. - Formell og uformell læring - Læringsmiljøene - Informasjonskompetanse - Det foreslås å utvikle nye verktøy og metoder i utvikling av informasjonskompetanse. Utprøving av metoder skal være igangsatt i løpet av 2008.

19 Skolebiblioteket i Bibliotekreform 2014 - Utviklingsprogram for skolebibliotek - Foreslås igangsatt i 2009 i utredningen. (Kunnskaps- departementet har vedtatt å sette i gang dette i 2008.) - Modellutvikling og forsøksvirksomhet - Egen skolebibliotekkoordinator i kommunene

20 Skolebiblioteket i Bibliotekreform 2014 - Program for skolebibliotekutvikling - Hvilke funksjoner skal skolebibliotekene ivareta i en stadig mer digital framtid? - Ressurs og kompetansebehov - Samarbeid mellom skole- og folkebibliotek - Programmet settes i verk fra 1.januar 2008. Utdanningsdirektoratet vil stå ansvarlig for programmet.

21 Skolebiblioteket i Bibliotekreform 2014 - Styrke kravet til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven. - Jf. Universitets og høgskoleloven.

22 SkolebibliotekLøftets krav og ønsker - Skolebibliotek på den politiske dagsorden - Få satt i verk de foreslåtte tiltak i Bibliotekreform – opplæringsloven og program for skolebibliotekutvikling - Eget senter for skolebibliotekutvikling - Økt integrering av skolebiblioteket i skolenes pedagogiske virksomhet - Kompetanseheving blant skolebibliotekarer og lærere - Ivareta skolebibliotekets viktige rolle som formidlingsarena for litteratur, kunst og kultur.

23 SkolebibliotekLøftets krav og ønsker - Til lokale politikere: Still krav til skoleledelsen. Lag kommunale/fylkeskommunale planer for skolebibliotek. Etabler skolebibliotekkoordinatorer. Sørg for bedre samarbeid mellom skole- og folkebibliotek. Personalets kompetanse! - Til skoleledere: Argumenter om at biblioteket er til hjelp for alle. (lesesvake og lesesterke) Lesekompetanse. Informasjonskompetanse. Fremhev kompetansen i skolebiblioteket. Skolebiblioteket som ”utvidet klasserom” - Til foreldre/foresatte og elever: Henvis til nabokommunen. ”har ikke våre elever krav på like godt bibliotek?” Biblioteket som læringssenter (kan også sies til politikere og skoleledere)


Laste ned ppt "SkolebibliotekLøftet Om kampanjen SkolebibliotekLøftet – ditt bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google