Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg, rektor HiO

2 Mandat – målsettinger Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning, for å legge forholdene bedre til rette for at:  Barnehagetilbudet gir minoritetsspråklige et best mulig grunnlag for utvikling og videre læring.  Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæringen får en likeverdig opplæring, et best mulig læringsutbytte og læringsmiljø.  Minoritetsspråklige tilegner seg gode, grunnleggende ferdigheter.  Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og/eller høyere utdanning. 2 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

3 Tidshorisont og arbeidsmåter Utvalget avga delinnstilling om barnehage og grunnskole 21. desember 2009 og endelig NOU 1. juni 2010 Har hatt en rekke utvalgsmøter, arrangert fagseminar, hatt innledere fra ulike deler av opplæringssystemet Gjennomgått eksisterende policy dokumenter og forskning Ressurspersoner og forskere har gitt innspill Bestilt ny forskning og data fra SSB Omfattende reisevirksomhet; besøk i barnehager, skoler, ressurssenter, møtt skoleeiere m.m. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne3

4 Utvalgets medlemmer: Forstander og universitetsadjunkt Aina Bigestans, SVERIGE Forsker ved NOVA, Anders Bakken, OSLO Utdanningsdirektør hos FM i Rogaland, Sølvi Ona Gjul, ROGALAND Bydelsdirektør i Bydel Grorud, Helge Jagmann, OSLO Prosjektleder i Hordaland FK, Petter de Presno Borthen, HORDALAND Representant fra MIR, Bashar Al Raho, NORDLAND Rektor ved Enhet for voksenopplæring i Trondheim, Hasan Ajnadzic, SØR-TRØNDELAG Regiondirektør, Bufetat region øst, Pernille Pettersen Smith, AKERSHUS Styrer Bodil Labahå, FINNMARK Rådgiver i KS Arne Rekdal Olsen, ØSTFOLD Seniorkonsulent i Utdanningsforbundet Agneta Bolinder, OSLO Tidl. leder av Elevorganisasjonen Håvard Vederhus, OSLO Seniorrådgiver i LO Nina Tangnæs, OSLO Tidl. leder i KIM Rita Kumar, SØR-TRØNDELAG Sekretariat på 7 personer på deltid. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne4

5 Sentrale perspektiv 1) Tidlig innsats er avgjørende for gode læringsprosesser generelt og språklig utvikling spesielt 2) Å lære andrespråket så godt at det fungerer som fullverdig opplæringsspråk er en langvarig prosess 3) Flerspråklighet er en verdi i dagens internasjonale arbeidsmarked og ift kompetanse for arbeid i et flerkulturelt samfunn 4) Kompetansebehov i opplæringssektoren 5) Implementeringsutfordringer Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne5

6 Sosial bakgrunn og språk Forskjeller i leseferdigheter mellom elever med innvandrerbakgrunn og elever med nasjonal bakgrunn Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne6

7 NOUen tar for seg opplæringstilbudet til minoritetspråklige barn, unge og voksne i:  Barnehage og barn i førskolealder  Grunnskole  Videregående opplæring  Voksenopplæring etter § 4A  Overganger mellom introduksjonsordningen /arbeidsliv /skole  Universitet og høyskole  Opplæring for barn av asylsøkere og enslig mindreårige asylsøkere  Tverrgående tema: Implementerings utfordringer, overganger, kompetanse, læringsmiljø, foreldresamarbeid, læremidler, spesialundervisning. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne7

8 Barnehage og andre tilbud i førskolealder  Positiv utvikling i barnehagedeltakelsen  Det må fortsatt arbeides aktivt for å øke deltakelsen. Utvalget foreslår gratis 20 timer barnehage for alle, utfase kontantstøtten, mer treffsikre ordninger for inntektsgradert foreldrebetaling, moderasjonsordning og rekrutteringskampanjer Utvalget understreker betydningen av å ha flerspråklig personale i barnehage for å stimulere til et miljø som skaper bevissthet rundt flerspråklighet Utvalget foreslår dessuten:  egen bestemmelse i barnehageloven om rett til hjelp for barn med annet morsmål enn norsk  innføringstilbud til nyankomne barn knyttet til ordinær barnehage  at det utvikles en veileder for barnehagene om flerkulturelt foreldresamarbeid  innføre ICDP veiledningskurs for minoritetsspråklige foreldre i alle kommuner  Mer forskning rundt førskolebarns flerspråklige utvikling Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne8

9 Barnehage og andre tilbud i førskolealder en god overgang fra barnehage til skole må inn i opplæringsloven lærerne må få bedre kjennskap til barnehagen og hva barna kommer fra barns flerspråklige utvikling må inngå som en sentral del av overgangsrutiner mellom barnehage og skole bør utvikles kartleggingsverktøy som er tilpasset flerspråklige barn utvalget anbefaler først og fremst kartlegging av språkmiljø og personalets arbeid tilbud om kartlegging av treåringer må også gå til barn som ikke går i barnehage barnehagene må vektlegge hele språkmiljøet rundt barna: barnehagen, tospråklig personale, søsken, venner og foreldre Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne9

10 Flerspråklige elever i grunnskolen  Høyt motiverte elever og stor arbeidsinnsats  Men dårligere læringsutbytte enn majoritetsspråklige elever, særlig hos elever som er relativt nye i Norge.  Mange steder gis ikke elevene den særskilte språkopplæringen de etter opplæringsloven § 2-8 har rett på  Utvalget foreslår økt og variert bruk av virkemidlene særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring  Alle lærere må få kompetanse til å undervise i en flerkulturell skole  Utvalget foreslår økt vektlegging av tiltak som kan fremme flerspråklighet: fjernundervisning, styrking av nettressurser, morsmål som eget fag, ikke- vestlige fag som fremmedspråk Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne10

11 Eksempel på fjernundervisning og nettbaserte læringsressurser Fjernundervisning i regi av Trondheim kommune – tilbud til små nabokommuner Nettstedet morsmal.no inneholder læringsressurser på om lag 40 språk http://www.morsmal.no/http://www.morsmal.no/ Utvalget vil styrke og videreutvikle denne type tiltak Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne11

12 Læreplanspørsmål Anbefaler bruk av grunnleggende norsk Anbefaler bruk av kartleggingsmateriellet utformet for grunnleggende norsk og at materiellet videreutvikles Styrket kompetanseheving for bruk av læreplanene Sent ankomne og voksne Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne12

13 Flerspråklige elever i vgo Økende deltakelse i vgo og høyt motiverte elever Men stort frafall, særlig på yrkesfag /gutter Utvalget har avdekket svært mangelfulle tilbud i vgo Utvalget anbefaler innføringsklasser i vgo og at elever kan ta VG1 over to år ved behov Kompetanseheving hos ordinære faglærere og økt bruk av lærere med kompetanse til å gi særskilt språkopplæring. Anbefaler særlig økt bruk av tospråklig fagopplæring. Andre forslag på tiltak: Sommerskole, norskstøtte i læretiden, leksehjelp, mentorordninger, styrket rådgivningstjeneste, videreutvikling av digitale læremidler, fjernundervisning, bedre tilgang til læreressurser m.m. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne13

14 Modeller for opplæringstilbudet til nyankomne elever i grunnopplæringen Nyankomne elever bør ikke plasseres i ordinær klasse fra første dag Utvalget anbefaler at det lages nasjonale føringer for innføringstilbud for nyankomne elever, hvor organiseringen og innholdet fremgår Utvalget drøfter og foreslår ulike modeller: - innføringsklasse i grunnskolen - innføringsskole - Konsentrert grunnskoleopplæring for ungdom - Innføringsklasse i vgo Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne14

15 Modeller for innføringstilbud Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne15

16 Barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere  Utvalget mener det er behov for en styrking av rettighetene  Barnehageplass til asylsøkerbarn rettighetsfestes  Opplæringsloven må endres: Alle som kommer til Norge før de fyller 18 år bør få rett til grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring  Tilskuddsordningene til opplæring for barn i asylmottak må styrkes  Informasjon og veiledning til barnehage- og skoleeiere må bedres og nettverk må etableres  Kompetansen hos lærere, ledere og skoleeiere må styrkes  Fylkesmennenes tilsyn må intensiveres Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne16

17 Opplæring for voksne etter kap. 4A Voksenopplæringsløft 81% av deltakerne i grunnskoleopplæring for voksne har innvandrerbakgrunn Organiseringen og innholdet i opplæringen må gjennomgås grundig Det må etableres ordninger for å finansiere livsopphold slik at det er en reell mulighet å ta grunnopplæring Informasjon om rettigheter må bedres Innføre rett til særskilt språkopplæring for voksne Opplæringen må bli mer målrettet Kunnskapsgrunnlaget /datagrunnlaget om opplæring for voksne må bedres Kompetansen hos lærere i voksenopplæringen må bedres Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne17

18 Ali inntar akademia Hver tredje norskfødte gutt med innvandrerforeldre studerer. Det er flere enn gjennomsnittet i den norske mannlige befolkningen. 18

19 Universitet og høyskole Studietilbøyeligheten er stor blant personer som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre – suksesshistorie! Men må jobbe blant annet med å bedre gjennomføringen og stimulere til større bredde i valg av studier Utvalget foreslår blant annet: styrket rådgivning/ veiledning og studentstøtte, kurs i akademisk språkføring, rollemodeller og ambassadører for å bedre rekrutteringen, tilbud om norskopplæring på høyere nivå, rekruttering av ansatte med variert kulturell bakgrunn, systematisk utvikling av flerkulturell kompetanse blant lærerpersonale og andre tilsatte, bedre statistikken innen uh- sektoren m.m. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne19

20 Kompetanse Avdekket manglende kompetanse til å ivareta minoritetselevene på alle nivå Utvalget foreslår blant annet: at kompetanse i norsk som andrespråk, flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse legges inn som en obligatorisk del av førskole- og grunnskolelærerutdanningene. Dette bør også gjelde PPU. at flerkulturell forståelse inngår i skolelederutdanningen og i lederutdanning for barnehagene. Språkkompetanse; språkutvikling, kompetanse i norsk som andrespråk, bør også inngå lærere på voksenopplæringen må gis EVU-tilbud innen norsk som andrespråk, flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse samt voksenpedagogikk generelt det må legges til rette for samarbeid mellom forvaltningsnivåene om bedre utnyttelse av tilgjengelige lærerressurser, særlig morsmålslærere og tospråklige faglærere Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne20

21 Implementering Hvordan nå ut i klasserommet? Store regionale og lokale variasjoner Utvalget foreslår blant annet at: kravet til skolefaglig kompetanse over skolenivået i opplæringsloven § 13-1 fjerde ledd må styrkes det innføres tilsvarende bestemmelse om at kommunen skal ha barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over barnehagenivået i barnehageloven det er behov for en kombinasjon av sterkere styring og mer aktiv støtte og veiledning til skoleeiere fra statlig hold samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune på områder som rådgivning, informasjon om eleven ved overgang til vgo og samarbeid om lærerkrefter innen særskilt språkopplæring må bedres Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne21

22 Implementering forts. veilederkorpset må ha kompetanse om minoritetsspråklige elever KD og Udir må sammen med NAFO utvikle gode informasjonsstrategier utvikling av nettverk mellom barnehager, barnehageeiere, skoler og skoleeiere i videre arbeidet med inntekstsystemet for kommuner og fylkes -kommuner må det tas hensyn til at ressursbruken knyttet tilopplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne har vært for lav styringsinformasjon må forbedres slik at grunnlaget for finansieringen blir bedre Gjennomgå kostnadsnøklene anbefaler at det vurderes ulike insentivordninger for å stimulere til samarbeid, nettverk og ulike innføringstilbud Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne22

23 Eksempel på samarbeid Sjøveganmodellen: Voksenopplæring i Salangen. På vegne av Salangen kommune, organiserer Indre Troms videregående skole, skolested Sjøvegan, opplæring for voksne. http://minoritetsseksjonen.wordpress.com/ http://minoritetsseksjonen.wordpress.com/ Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne23

24 Oppsummering Flerspråklighet må fremmes som en verdi i seg selv Utvalget foreslår en rekke tiltak både for å kompensere for sosial bakgrunn og for å styrke språkkompetansen Det flerkulturelle perspektivet /andrespråksperspektivet må ivaretas i alle universelle tiltak, som rektorutdanningen, veilederkorps etc. Det vil fortsatt være behov for enkelte særskilte tiltak Det må legges nasjonale føringer for innføringstilbud for nyankomne Alle førskolelærere og lærere må ha en flerkulturell kompetanse og andrespråkskompetanse. Også rådgivere, ledere, skole- og barnehageeiere, lærerutdannere og forvaltningen må ha kompetanse til å håndtere en flerkulturell barnehage, skole og UH-sektor Implementering av regelverk, læreplaner og tiltak må styrkes Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne24


Laste ned ppt "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google