Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA BETYR STJERNØUTVALGETS FORSLAG I FORHOLD TIL FUSJONSPROSESSEN MED NVH? Terje Holsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA BETYR STJERNØUTVALGETS FORSLAG I FORHOLD TIL FUSJONSPROSESSEN MED NVH? Terje Holsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HVA BETYR STJERNØUTVALGETS FORSLAG I FORHOLD TIL FUSJONSPROSESSEN MED NVH? Terje Holsen

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 3 HVA SIER NOU 2008:3 OM NVH?  5.3.2Forventet utvikling: –”Norges veterinærhøgskole innfusjoneres i Universitetet for miljø- og biovitenskap eller Universitetet i Oslo”  6.7Vitenskapelige og estetiske høyskoler: –”Norges veterinærhøgskole er foreslått sammenslått med enten Universitetet i Oslo eller Universitetet for Miljø- og biovitenskap og er derfor holdt utenfor drøftingen”

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 4 STJERNØUTVALGETS MODELLER  Flercampusmodellen: Flercampusuniversiteter i hver landsdel –I denne modellen slås institusjonene sammen i store enheter innenfor de ulike landsdelene som fullt integrerte flercampus- universiteter –Unntaket er Østlandsområdet, der det må finnes andre løsninger på grunn av antallet og størrelsen på institusjonene –Universitetet i Øst-Norge: UMB, høyskolene i Oslo, Akershus og Østfold (20 500)

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 5 STJERNØUTVALGETS MODELLER  Storhøyskolemodellen: Universiteter og «storhøyskoler» i hver landsdel –Dette er en binær (todelt) modell med videreføring av de to kategoriene universitet og høyskole –Som i den første modellen har de fleste landsdelene i utgangspunktet hvert sitt universitet som dekker en stor bredde av disipliner –I tillegg er de nåværende statlige høyskolene slått sammen i «storhøyskoler» som hovedsakelig gir profesjonsorienterte studier på bachelor-og masternivå –Universitetet i Oslo inkludert UMB (33 000; inntil 35 500 inkludert vitenskapelige og estetiske høyskoler)

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 6 OM UMB OG STORHØYSKOLEMODELLEN  Hva skal skje med institusjoner som nylig har oppnådd universitetsstatus (UMB, UiS, UiA)? –Disse institusjonene og deres regioner vil oppleve det som et tilbakeskritt å bli innlemmet i de nye storhøyskolene, med påfølgende intern demotivering og regional politisk uro –Hvis de ikke blir innlemmet, vil det mangle sentrale noder i høyskolesystemet i viktige deler av landet, samtidig som antall universiteter blir høyere –De vil dessuten bli ganske små universiteter i nasjonal målestokk  Det er likevel mest realistisk å forutsette at de forblir universiteter –Husk utvalgets antydning om minste størrelse på ca. 5.000 studenter

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 7 STJERNØUTVALGETS MODELLER  Nettverksmodellen: Nettverk av selvstendige institusjoner –I denne modellen forutsettes det at institusjonene i hver landsdel ikke fusjoneres, men at det etableres strukturer for samarbeid og arbeidsdeling i form av nettverk –Fleksibiliteten i modellen gjør at den geografiske inndelingen kan holdes mer åpen  Nettverksmodellen innebærer ikke noen endringer i institusjonsstrukturen  Stjernøutvalget forutsetter derfor i tilfelle at utviklingen i hovedtrekk vil følge «nullhypotesen», bl.a. –Økende konvergens mellom universiteter og høyskoler –Større forskjeller og 12 nye universiteter –Mindre differensieringen mellom universitets- og høyskoleutdanning –Spredning av forskningsressursene og stagnasjon i bevilgningene til de høyskolene som er igjen –Mindre høgskoler utenfor de større byene sliter med rekruttering –Institusjonene klarer ikke å utvikle arbeidsdeling seg imellom – Knapt noen utdanninger nedlegges

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 8 STJERNØUTVALGETS MODELLER  Prosess- og differensieringsmodellen: Fusjoner «nedenfra» innenfor nasjonale rammer –Denne modellen er prosessorientert og tar utgangspunkt i at høyere utdanning både i Norge og andre steder er inne i en fase med betydelige endringer –De endelige konsekvensene for struktur, styring og organisering i norsk høyere utdanning er ennå ikke synlige –Modellen foreslår derfor ikke en fastlagt struktur for alle de høyere utdanningsinstitusjonene i

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 9 HVA BETYR STJERNØUTVALGETS FORSLAG I FORHOLD TIL FUSJONSPROSESSEN MED NVH?  Stjernøutvalget behandler ikke NVH  Med fusjon kan vi rimelig enkelt nå ”minstegrensen” på 5.000 studenter  Fusjon med NVH gjør at UMB vil stå friere i sine valg – nærmest uansett hvilken modell (eller hybrid av modeller) som blir valgt  Fusjon med NVH gjør også at UMB vil stå sterkere gitt en ”nullhypotese”  Hovedutfordring for UMB må være å få til en balansert faglig utvikling, med flere tydelige og solide bein

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 10


Laste ned ppt "HVA BETYR STJERNØUTVALGETS FORSLAG I FORHOLD TIL FUSJONSPROSESSEN MED NVH? Terje Holsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google