Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HiST – Inntakskvalitet 2013: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntaksundersøkelse blant nye studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HiST – Inntakskvalitet 2013: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntaksundersøkelse blant nye studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HiST – Inntakskvalitet 2013: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntaksundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet følgende forhold:  Kjennskap til HiST  Kilder til informasjon  Vurdering av ulike faktorers medvirkning for valg av HiST  Tilfredshet med informasjon  Vurderinger av åpningsarrangement i Erkebispegården  Vurderinger av ulike faktorer m.h.t. den første tiden som student  Vurderinger m.h.t. Quak!/ fadderuka Undersøkelsen er gjennomført via e-post utsending til samtlige studenter med vedlagt weblink til selve undersøkelsen. Utvalget består totalt sett av 490 studenter og datainnsamlingen ble gjennomført i uke 39-44 i 2013. Uvektet utvalgsfordeling pr. avdeling: AFT – Avdeling for teknologi 185 359329252 AHS – Avdeling for helse og sosialfag 65 145173215 AITel – Avdeling for informatikk og e-læring 61 1279288 ALT – Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 40 144151183 ASP – Avdeling for sykepleierutdanning 74 8310384 Handelshøyskolen 65 13222699 Totalt 490 9901074921 2013 2012 2011 2010

2 2 HiST – Inntakskvalitet 2013: Forord Statistiske feilmarginer:  inntil 4,5 prosent Ved nedbrytninger i tallmaterialet (kontroller for kjønn, alder, avdeling etc.) er feilmarginene større (eks. 10 prosent ved N=100). Så langt det er mulig, er årets resultater i denne rapporten sammenliknet med totalresultatene fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2010 - 2012. Norfakta Markedsanalyse AS, 14. november 2013 Øyvind Sletten Prosjektleder Avdeling Antall studenter 07.10.201314.10.201321.10.2013Endelig AntallSvar%AntallSvar%AntallSvar%AntallSvar% AFT 970798 %12313 %16517 %18519 % AHS 549153 %387 %5510 %6512 % AITeL 1732414 %5733 %5834 %6135 % ALT 441123 %174 %266 %409 % ASP 2233013 %5223 %7232 %7433 % Hhs 298248 %5518 %6120 %6522 % Totalt 26541848 %34216 %43720 %49022 %

3 3 Gjennomsnittsskårer – en forklaring Gjennomsnittsskårer: Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler studentenes tilfredshet/ vurderinger vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført - samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Studentenes vurderinger av HiST er i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på tilfredshet: 1: svært misfornøyd / svært dårlig/ helt uenig 0 poeng 2: misfornøyd / dårlig/ delvis uenig 25 poeng 3: middels fornøyd / verken eller 50 poeng 4: fornøyd / bra/ delvis enig 75 poeng 5: svært fornøyd / svært bra/ helt enig 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen.

4 4 Gjennomsnittsskårer – en forklaring Basert på bransjens og våre egne erfaringer legger vi følgende standard som grunnlag for våre vurderinger i denne rapporten: 85 poeng +: Svært høy tilfredshet/ enighet 80-84 poeng: Meget høy tilfredshet/ enighet 73-79 poeng: Forholdsvis høy til høy grad av tilfredshet/ enighet 65-72 poeng: Middels minus til middels tilfredshet/ enighet 56-64 poeng: Forholdsvis lav tilfredshet/ enighet Inntil 55 poeng: Lav tilfredshet/ liten grad av enighet Jo flere svar på negativ side av den 5-delte skalaen (1-2), desto lavere poengsum er det mulig å oppnå. Dersom det skal være mulig å oppnå 100 av 100 poeng så må altså alle svar være avgitt under svaralternativ 5 (svært fornøyd), noe som kun er teoretisk mulig.

5 5 Avdeling Spørretekst: Hvilken avdeling ved HiST er du tilknyttet? Base 13: 490 (uvektet tallmateriale) Som i 2012: 4 av 10 studenter er tilknyttet AFT (prosent)

6 6 Studieprogram Spørretekst: Hvilket studieprogram har du valgt? AFTAHSAITeLALTASPHandelshøyskolenTotalt Program%%%% FTFORKURS21 8 FTHINGBY30 11 FTHINGEL6 2 FTHNGFEN10 4 FTHINGKJ4 2 FTHINGLOG2 1 FTHINGMA5 2 FTHINGMAT6 2 HSGAUB 18 2 HSGBVB 12 2 HSGETB 14 2 HSGFTB 25 3 HSGSOB 8 1 HSGVEB 23 3 ITBAINFODR 21 3 ITBAITBEDR 33 4 ITHINGDA 46 6 LTBATGTOLK 15 1 LTGLU1-7 10 1 LTGLU1-7R 8 1 LTGLU5-10 40 3 LTGLU5-10R 20 2 LTTEGN 8 1 MTBIO9 3 MTMAT1 0 MTRAD6 2 SPBSP 100 15 ØABACHBRR 203 ØABACHELOR 8011 Totalt100 Utvalgets størrelse1856561407465490

7 7 Kjennskap Spørretekst: Før du skulle søke opptak til høyere utdanning, i hvor stor grad vil du si at du kjente til HiST? Base 13: 490 På tross av bedring siden undersøkelsen i 2012; kjennskapen er fortsatt å betegne som lav Figur 1.1: Kjennskap (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng)

8 8 5.2 Første gang kjennskap til HiST Spørretekst: På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Base 13: 490 Mest nevnt (som i 2012): Har ”alltid” visst om HiST Figur 1.2.1: Første gang kjennskap til HiST Mest nevnt ellers er HiST sine nettsider, at man har fått informasjon om HiST på skolen samt at man har hørt om HiST fra venner.

9 9 Første gang kjennskap til HiST Kjennskap historisk (prosent)

10 10 Søketidspunkt – viktigste 2 kilder til informasjon Spørretekst: Da du søkte, hvilke to kilder til informasjon var viktigst for deg? Base 13: 490 8 av 10 studenter nevner hist.no som viktigste kilde Figur 1.3.1: Viktigste kilder Mest nevnte kilder ellers er venner og bekjente, Søkerhåndboka fra Samordna opptak samt HiSTs studiekatalog. Kun 3 prosent nevner ansatte ved HiST som viktig informasjonskilde.

11 11 Søketidspunkt – viktigste 2 kilder til informasjon Søketidspunkt - historisk (prosent) Historisk sett så er det ingen større endringer i løpet av de siste 3 årene. Hist.no var også viktigste informasjonskilde i perioden 2010 – 2012.

12 12 Vurderinger av påstander - informasjon Spørretekst: Du oppga hist.no som en av dine viktigste kilder til informasjon. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Base 13: 372 (andel som har nevnt hist.no) Studentene leste i størst grad om HiST sine studietilbud på hist.no Figur 1.4.1: Vurdering av påstander (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Informasjon om oppstarten samt om oppstartsregler ble også i stor grad lest. Studentene er også enige i at de fant den informasjonen de lette etter på hist.no.

13 13 Evt. kontakt via sosiale medier Spørretekst: Du oppga HiST i sosiale medier som en av dine viktigste kilder til informasjon. Fikk du kontakt med HiST via disse mediene? Base 13: 19 (andel som har nevnt HiST i sosiale medier). NB! Svært små utvalgsstørrelser ved nedbrytninger av resultatene. Nedbrytninger bør derfor tolkes med stor grad av forsiktighet! Om lag halvparten av studentene fikk kontakt med HiST via sosiale medier Figur 1.5.1: HiST i sosiale medier (prosentandeler) Av de 10 studentene som fikk kontakt svarer for øvrig kun 1 student at han/ hun ikke fikk svar på det han/ hun lurte på.

14 14 Ulike faktorers medvirkning (tiden etter at man fikk tilbud om plass) Spørretekst: I hvilken grad har følgende faktorer medvirket til at du valgte å studere ved HiST? Base 13: 490 Som i 2012: Ønsket å studere i Trondheim samt interesse for faget hadde svært stor medvirkning til at man valgte å studere ved HiST Figur 2.1.1: Ulike faktorers medvirkning (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Skårer på 58 poeng og lavere indikerer liten medvirkning. For 2010/ 2011 så ble dette spørsmålet stilt åpent, d.v.s. hvilke faktorer som var viktigste årsaker til at HiST ble valgt. Mest nevnt i 2010/ 2011: Ønsket å studere i Trondheim, studiet passer med karriereplaner samt studiets faglige profil og innhold.

15 15 Opptakstjenesten – vurdering av hjelp/ service Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med hjelpen/ servicen du fikk hos opptakstjenesten? Base 13: 490 Studentene som har vært i kontakt med tjenesten er nå kun middels fornøyde med hjelp og service Figur 2.1.1: Vurdering hjelp/ service (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Resultatene tyder altså på en ganske kraftig nedgang i tilfredshet fra 2012 til 2013 når det gjelder opplevd service/ hjelp. Studenter ved AFT og ASP er de mest tilfredse når det gjelder hjelp og service hos opptakstjenesten. Studenter ved ALT er forholdsvis misfornøyde.

16 16 Aktivering av konto/ innlogging Spørretekst: I en e-post fra opptakstjenesten viser vi til nettsidene hvor studentene skal aktivere sin brukerkonto ved HiST. Hvor enkelt syntes du det var å aktivere kontoen og logge deg inn etterpå ? Base 13: 490 Studenten syntes ikke at aktiveringen av konto samt påfølgende innlogging var spesielt enkelt Figur 2.2.1: Vurdering av konto/ innlogging (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Studenter ved AITeL fant imidlertid aktiveringen og påfølgende innlogging som forholdsvis enkel å gjennomføre.

17 17 Største problemer – aktivering/ innlogging Spørretekst: Du har svart at det var vanskelig eller svært vanskelig å aktivere kontoen/ logge deg inn etterpå. Vi vil gjerne vite hva du opplevde som vanskeligst? Base 13: 95 NB! Små utvalgsstørrelser ved nedbrytninger pr. avdeling. Disse nedbrytningene bør tolkes med forsiktighet! 7 av 10 hadde størst problemer med å finne ut hvordan man skulle bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no Figur 2.3.1: Største problemer (prosentandeler) Dette problemet ser imidlertid ut til å være absolutt størst blant studentene på AHS (9 av 10).

18 18 Vurdering av informasjonen fra HiST – totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd er du totalt sett med informasjonen som du mottok fra HiST? Base 13: 490 PÅ tross av forbedring: Studentene er totalt sett fortsatt middels tilfredse med informasjonen fra HiST Figur 2.4.1: Vurdering informasjon totalt (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Mellom avdelingene, så er det ASP og Handelshøyskolen som har de mest fornøyde studentene når det gjelder informasjonen fra HiST. ALT har de minst fornøyde. Verdt å nevne er det at tilfredsheten blant studentene på ASP igjen er forbedret med 8 poeng siden målingen i 2012, og er nå om lag på nivået med målingene i 2010/ 2011.

19 19 Vurdering av åpningsarrangementet i Erkebispegården - 2013 Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med åpningsarrangementet i Erkebispegården? Base 13: 490 Forbedringen fortsetter. Imidlertid; studentene er fortsatt kun middels tilfredse med dette åpningsarrangementet Figur 3.1.1: Vurdering av åpningsarrangement (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Minst fornøyde er studentene ved Handelshøyskolen og AHS. For ASP sin del så er det vel verd å nevne at tilfredsheten økt med hele 11 poeng siden forrige måling.

20 20 Vurdering av ulike områder – første tiden som student Spørretekst: Nå følger noen spørsmål om den første tiden du var student ved ditt studieprogram. Hvor fornøyd var du med…? Base 13: 490 Som i 2012: Studentene var forholdsvis misfornøyde med tilgangen til datarom Figur 4.1.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Skårer på 60 tallet indikerer kun middels tilfredshet.

21 21 Vurdering av ulike områder – første tiden som student Figur 4.1.2: Vurdering - historisk (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Resultatene tyder på en nedgang i tilfredshet på områdene tildeling av ID-kort samt tilgangen til datarom. Forbedring spores imidlertid på samtlige andre områder.

22 22 Oppstart ved studieprogrammet – forberedelse til studier Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt forberedt til studiene…? Base 13: 490 På tross av forbedring: Studentene føler i forholdsvis liten grad at oppstarten bidro til at de følte seg godt forberedt til studiene Figur 4.2.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Resultatene viser en forbedring totalt sett på 3 poeng siden forrige måling. Dårligst ut kommer i denne målingen (som i 2012) AHS med kun 48 av totalt 100 poeng. AFT kommer best ut med 61 av totalt 100 poeng.

23 23 Oppstart ved studieprogrammet – mottakelse som ny student Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt mottatt som ny student…? Base 13: 490 Oppstarten ved studieprogrammet bidro i stor grad til at studentene følte seg godt mottatt Figur 4.3.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Dårligst ut kommer AHS med 72 poeng. Handelshøyskolen kommer best ut med 79 av totalt 100 poeng.

24 24 Oppstart ved studieprogrammet – inkludert i et godt sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg inkludert i et godt sosialt miljø…? Base 13: 490 Oppstarten ved studieprogrammet bidro i middels grad til at studentene følte seg inkludert i et godt sosialt miljø Figur 4.4.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Dårligst ut kommer ALT med 66 poeng. ASP kommer best ut med 75 av totalt 100 poeng.

25 25 Vurdering av oppstarten – totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST…? Base 13: 490 Studentene er totalt sett forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST Figur 4.5.1: Vurdering oppstart – totalt sett (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Mest tilfredse er for øvrig studentene på Handelshøyskolen med 79 av totalt 100 mulige poeng. Studenter under ALT er imidlertid kun middels tilfredse med 66 poeng (nedgang på 5 poeng siden forrige måling).

26 26 Vurdering av Magasinet Quak!snakk Spørretekst: Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd er du med dette magasinet…? Base 13: 490 Studentene er nå middels fornøyde med magasinet Quak!snakk Figur 5.1.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Årets undersøkelse viser en liten nedgang i tilfredshet fra 74 poeng i 2012 til 71 poeng i 2013. Mest fornøyde er studentene ved ASP og Handelshøyskolen. ASP kan for øvrig vise til en forbedring på hele 10 poeng siden forrige måling. Kvinnene i utvalget er langt mer fornøyde enn sine mannlige kolleger.

27 27 Grad av nytte - Quak!-oppringning før studiestart Spørretekst: Før studiestart ble du oppringt av Quak!. Hvor nyttig var denne samtalen for deg? Base 13: 490 Opplevd nytte har blitt ytterligere mindre Figur 5.2.1: Grad av nytte – oppringning (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Verdt å nevne er det at 17 prosent av studentene hevder de ikke mottok en slik samtale. ”Best” ut kommer avdelingene AITeL og AHS (begge 60 poeng). Resultater på 50-tallet indikerer forholdsvis lav tilfredshet. Vi gjør også oppmerksom på at spørreteksten for 2010/2011 var avvikende fra spørreteksten i 2012 og 2013. Spørretekst 2010/ 2011: I hvilken grad vurderer du jumpstart-samtalen som nyttig…?

28 28 Deltakelse på Quak! Spørretekst: Har du i løpet av fadderuka deltatt på noen av Quak! sine arrangementer? Base 13: 490 8 av 10 deltok på ett eller flere arrangementer Figur 5.3.1: Deltakelse på Quak! Størst deltakelse finner vi blant studentene på Handelshøyskolen. Alder har betydning for deltakelsen. Blant studenter i aldersgruppen eldre enn 24 år sier 57 prosent at de har deltatt.

29 29 Vurdering av Quak! arrangement Spørretekst: Nå ber vi deg om å gi en vurdering av de ulike Quak! arrangementene. Hvor fornøyd var du med følgende arrangementer? Base 13: 404 Studentene er svært fornøyde med Gatefæst samt Stand-up Figur 5.4.1: Vurdering av arrangement (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Studentene er forholdsvis misfornøyde med MP3-prosjektet.

30 30 Vurdering av Quak! arrangement Figur 5.4.2: Historisk vurdering (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Stand-up kom best ut i forrige måling samt i målingen i 2011. I 2010 var det imidlertid Gatefæst som fikk den høyeste vurderingen.

31 31 Benyttelse av rabatter – Quak!bånd Spørretekst: Som deltaker hadde du mulighet til å kjøpe Quak!bånd. Dette båndet ga rabatter i butikker, restauranter og gratis inngang på flere arrangementer? Innen hvilke av kategoriene nedenfor benyttet du deg av disse rabattene…? Base 13: 404 Som i 2012: 6 av 10 nevner utested/ konserter Figur 5.5.1: Rabatter – Quak!bånd 2 av 10 studenter kjøpte for øvrig ikke Quak!båndet. Mest nevnt 2011: Utested/ konserter samt mat og drikke.

32 32 Benyttelse av rabatter – Quak!bånd Figur 5.5.2: Rabatter – nedbrytninger på kjønn og alder Mannlige studenter benyttet i større grad rabatter på mat og drikke samt på utesteder og konserter enn sine kvinnelige medstudenter. Kvinnelige studenter benyttet rabatter i større grad enn men på klær og sko.

33 33 Studentenes vurdering – Quak! og fadderuka Spørretekst: Hvor fornøyd er du med Quak! og fadderuka…? Base 13: 396 Nedgang i tilfredshet siden 2012: Studentene er middels fornøyde med Quak! og fadderuka Figur 5.6.1: Vurdering Quak! og fadderuka (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Størst nedgang i tilfredshet finner vi blant studentene ved ALT (nedgang på 10 poeng). Mest tilfredse er nå studentene ved Handelshøyskolen som faktisk ser ut til å være mer tilfredse enn tidligere (75 poeng i 2013 mot 74 poeng i 2012). I 2010/ 2011 var spørreteksten annerledes og det ble kun spurt om tilfredshet med fadderordningen generelt. Oppnådde skårer for begge disse to årene: 78 poeng.

34 34 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn…? Base 13: 404 Drikkepress samt for høyt alkoholkonsum under fadderuka er ikke noe stort problem Figur 5.7.1: Utsagn: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Problemet med for stort alkoholkonsum er minst blant studentene på ALT og ASP.

35 35 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Figur 5.7.2: Historisk: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng)

36 36 Kontakt og ivaretakelse - faddere Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn…? Base 13: 402 Studentene mener i stor grad at de ble ivaretatt av fadderne Figur 5.8.1: Faddere (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Studentene mener imidlertid i middels grad at de fikk god kontakt med fadderne. Handelshøyskolen kommer best ut med hensyn til begge disse områdene. Her er studentene meget fornøyde.

37 37 Ivaretakelse - faddere Figur 5.8.2: Ivaretakelse - historisk (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng)

38 38 Fadderuka – evne til å skape et sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad opplevde du at fadderuka Quak! hjalp deg med å skape et sosialt miljø for deg og dine medstudenter…? Base 13: 402 Studentene er forholdsvis tilfredse Figur 5.9.1: Sosialt miljø (gjennomsnittsskårer, 0-100 poeng) Minst tilfredse er studentene ved AFT og ALT. Studenter ved AITeL, AHS og Handelshøyskolen er de mest tilfredse.

39 39 Regresjonsmodell – Oppstarten ved HiST totalt Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 73 poeng De 5 faktorene med målbar innvirkning forklarer 37 % av studentenes totale tilfredshet Totaltr²=37 Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg0,26 Informasjonen om studieprogrammets faglige innhold0,15 Informasjonen om studieprogrammets forventninger til deg som student0,13 Brukervennligheten i itslearning0,12 Tilgangen til datarom og lignende0,11 Forklaring: Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel vekslingen mellom sosialt og faglig opphold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,26 poeng (til 73,26 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 5 faktorene forklarer 37 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 63 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra.


Laste ned ppt "1 HiST – Inntakskvalitet 2013: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntaksundersøkelse blant nye studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google