Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torunn Valen Mikalsen Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torunn Valen Mikalsen Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torunn Valen Mikalsen Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009

2 Frafallsundersøkelsen ved UiB Utvalget og spørreundersøkelsen Tendenser og funn fra analysen Videre arbeid med frafall Agenda

3 Definisjon på frafall Studenter som er tatt opp til et studie på UiB, og som ikke er registret som student siste semester, og som ikke har oppnådd en grad enten på studieprogrammet de ble tatt opp til eller har oppnådd en grad på tilsvarende studienivå, og som heller ikke er i permisjon.

4 Organisering av prosjektet Prosjektet initiert av universitetsdirektøren Faglig fundert etter et pilotprosjekt våren 2008 Prosjektgruppe og prosjektledelse ved UA Referansegruppe, alle fakultetene representert Analysegruppen ved UiB, styringsgruppe for prosjektet Rapport fra prosjektet behandlet i Utdanningsutvalget 4.november og offentliggjøres i løpet av høsten

5 Undersøkelsen ved UiB 5000 av nærmere 18000 studenter som har vært registrert på et studieprogram ved UiB i perioden 2003- 2007 ble trukket tilfeldig ut for å delta i undersøkelsen. Både nåværende og tidligere studenter ble valgt til å være med på undersøkelsen (FS-data). Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene med sikte på å avdekke forhold som har betydning for frafall.

6 Spørreundersøkelsen Svarene fra spørreundersøkelsen ble koplet med registerdata fra Felles Studentsystem (FS). Respondentene ble opplyst om dette i forbindelse med spørreskjema. Utvalget ble delt i to før utsending av undersøkelsen: – Studenter som var registret som student våren 2009 (aktive studenter), ca 2200 – Tidligere registrerte studenter som enten har tatt en grad ved UiB eller har falt fra, ca 2800 personer

7 Metodesvakheter ved undersøkelsen Svarprosent på 39 Det er en skjevhet i utvalget ved at svarprosenten er lavere i gruppen for de som har falt fra enn de som fortsatt er aktive eller har tatt en grad Frafallet er på 34prosent i undersøkelsen, dette er sannsynligvis en underrapportering pga denne skjevheten Funnene i undersøkelsen må tas med et visst forbehold men gir en retning på hvor ”skoen trykker” og hvor videre undersøkelser kan starte

8 Frafall ved UiB

9 Modell – årsaker som kan forklare frafall Faglige faktorer Studie-velferd og sosiale faktorer Omstendigheter rundt studiene FRAFALL

10 Hovedfunn Undersøkelsen viser at det er ulike faglige, sosiale og andre omstendigheter som virker sterkest inn på frafallet ved UiB. De variablene som er av størst betydning er; Å ha en følelse av faglig tilhørighet på studieprogrammet Å være fornøyd med sin egen arbeidsinnsats Å finne seg sosialt til rette med sine medstudenter

11 Funn fra undersøkelsen Rundt halvparten av alle studentene som har svart i undersøkelsen oppgir at de har eller har hatt deltidsjobb ved siden av studiene. Det er flere uten deltidsjobb som faller fra. Mer enn hver femte av de som har falt fra oppgir at de var svært lite fornøyd med den faglige veiledningen. Forbehold om at det er flest fra bachelornivå som har svart i undersøkelsen.

12 Funn fra undersøkelsen Det er flest på bachelornivå som faller fra, deretter følger 2-årig master, integrert master og profesjonsstudiene. Det er størst frafall på allmennfakultetene. Nærmere halvparten av dem som faller fra, gjør dette etter to semester. Det er flest fra bachelornivå som har deltatt i undersøkelsen og det er her det er flest frafalte. Svært mange er fornøyde med det faglige innholdet i studieprogrammet, også blant de som har falt fra

13 Faglig tilhørighet Sitat fra en tidligere student; ”Manglet følelsen av tilhørighet. Sluttet med en gang jeg kom inn på Sjøkrigsskolen” Opplevelsen av faglig tilhørighet er den variabelen som har størst innvirkning på frafall i denne undersøkelsen. Med faglig tilhørighet gjennom studieprogrammet menes her kontakt med foreleser, seminarleder og lignende. 57 prosent av de frafalte sier at de ikke opplevde faglig tilhørighet, men for dem som ikke har falt fra er tallet 34 prosent.

14 Sosialt til rette med sine medstudenter Sitat, ”Det er en liten følelse av sosialt felleskap på studiet man får dårlig kontakt med andre studenter. (…)Ble ikke kjent med folk som gikk på programmet. Har hørt om at det er bedre forhold på andre studieprogram ved UIB” Av de studentene i undersøkelsen som har falt fra, har 59 prosent svart at de fant seg sosialt til rette med sine medstudenter. Tallet for dem som ikke har falt fra er 79 prosent. Det er 27 prosent av de frafalte som uttrykker at de ikke føler seg sosialt tilpasset med sine medstudenter, mens for dem som ikke har falt fra er tallet kun 8 prosent.

15 Egen arbeidsinnsats Sitat; ”Er generelt ikke så flink til å studere.” Blant de frafalte er det 49 prosent som sier at de er fornøyde med egen arbeidsinnsats, mot 76 prosent blant de som ikke har falt fra. Det kan tyde på at dersom man føler at arbeidsinnsatsen er dårlig, øker sjansene for at man dropper ut fra studiet.

16 Viktigste forklaringsvariable De som har falt fraDe som ikke har falt fra FornøydLite fornøyd FornøydLite fornøyd Opplever faglig tilhørighet på studiet 41 % - ja57 % - nei 64 % - ja34 % - nei Egen arbeidsinnsats49 %19 %76 %7 % Har funnet seg sosialt til rette med sine medstudenter 59 % -ja27 % - nei 79 % - ja8 % - nei Hadde deltidsjobb ved siden av studiene 48 % - ja66 % - ja

17 Begrepsavklaring i det videre arbeidet med frafall Faglig tilpasning vs sosial tilpasning Faglig veiledning vs studieveiledning

18 Videre arbeid med frafall Viktig å forstå den studentatferden som vi ikke kan gjøre noe med. Tendensene i undersøkelsen stemmer med funn fra andre undersøkelser (NIFU-step, UiO m.fl.) På institusjonsnivå må vi få et bra system for analyser av frafall. Dette kan/bør følges videre på fakultetsnivå, med lokale koordinerte undersøkelser. LMU- undersøkelsen et mulig sted for å følge opp


Laste ned ppt "Torunn Valen Mikalsen Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google