Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009 Torunn Valen Mikalsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009 Torunn Valen Mikalsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009 Torunn Valen Mikalsen

2 Agenda Frafallsundersøkelsen ved UiB Utvalget og spørreundersøkelsen
Tendenser og funn fra analysen Videre arbeid med frafall Vi har jevnt økt studiepoengproduksjonen per student - det vil si at de studentene vi har produserer/eller avlegger eksamener. I tråd med målsetningen har vi Med andre ord de er aktive studenter, og ikke bare passivt registrert i form av ha blitt tatt opp på et program og så bli værende i systemet. Terminering av studieretten; De som ikke har semesterregistrert seg og betalt sem avgift i blir terminert – fratatt studieretten. Kort tilbakeblikk; I 2004 startet oppryddingsarbeidet med å fase ut alle studenter som ’bare var i systemet’. Etter kvalitetsreformen var studierettperioden mer avgrenset og definert. Alle på lavere grad fikk 2 år forlenget studirett fra de siste hadde semesterregistrert seg. Hovedfagsstudentene måtte leverere plan, og på bakgrunn av den ble ny studierettperiode satt. Fra 2006 ble de som ikke hadde semesterregistrert seg i 2 semestre terminert Og; Termineringen 2008 vår - både for 2007 høst og 2008 vår- Terminerte 2000 ordinære studenter – disse ville uansett ikke blitt talt som registrerte studenter.

3 Definisjon på frafall Studenter som er tatt opp til et studie på UiB, og som ikke er registret som student siste semester, og som ikke har oppnådd en grad enten på studieprogrammet de ble tatt opp til eller har oppnådd en grad på tilsvarende studienivå, og som heller ikke er i permisjon.

4 Organisering av prosjektet
Prosjektet initiert av universitetsdirektøren Faglig fundert etter et pilotprosjekt våren 2008 Prosjektgruppe og prosjektledelse ved UA Referansegruppe, alle fakultetene representert Analysegruppen ved UiB, styringsgruppe for prosjektet Rapport fra prosjektet behandlet i Utdanningsutvalget 4.november og offentliggjøres i løpet av høsten

5 Undersøkelsen ved UiB 5000 av nærmere studenter som har vært registrert på et studieprogram ved UiB i perioden ble trukket tilfeldig ut for å delta i undersøkelsen. Både nåværende og tidligere studenter ble valgt til å være med på undersøkelsen (FS-data). Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene med sikte på å avdekke forhold som har betydning for frafall.

6 Spørreundersøkelsen Svarene fra spørreundersøkelsen ble koplet med registerdata fra Felles Studentsystem (FS). Respondentene ble opplyst om dette i forbindelse med spørreskjema. Utvalget ble delt i to før utsending av undersøkelsen: Studenter som var registret som student våren 2009 (aktive studenter), ca 2200 Tidligere registrerte studenter som enten har tatt en grad ved UiB eller har falt fra, ca 2800 personer

7 Metodesvakheter ved undersøkelsen
Svarprosent på 39 Det er en skjevhet i utvalget ved at svarprosenten er lavere i gruppen for de som har falt fra enn de som fortsatt er aktive eller har tatt en grad Frafallet er på 34prosent i undersøkelsen, dette er sannsynligvis en underrapportering pga denne skjevheten Funnene i undersøkelsen må tas med et visst forbehold men gir en retning på hvor ”skoen trykker” og hvor videre undersøkelser kan starte

8 Frafall ved UiB

9 Modell – årsaker som kan forklare frafall
Faglige faktorer FRAFALL Studie-velferd og sosiale faktorer Omstendigheter rundt studiene

10 Hovedfunn Undersøkelsen viser at det er ulike faglige, sosiale og
andre omstendigheter som virker sterkest inn på frafallet ved UiB. De variablene som er av størst betydning er; Å ha en følelse av faglig tilhørighet på studieprogrammet Å være fornøyd med sin egen arbeidsinnsats Å finne seg sosialt til rette med sine medstudenter

11 Funn fra undersøkelsen
Rundt halvparten av alle studentene som har svart i undersøkelsen oppgir at de har eller har hatt deltidsjobb ved siden av studiene. Det er flere uten deltidsjobb som faller fra. Mer enn hver femte av de som har falt fra oppgir at de var svært lite fornøyd med den faglige veiledningen. Forbehold om at det er flest fra bachelornivå som har svart i undersøkelsen.

12 Funn fra undersøkelsen
Det er flest på bachelornivå som faller fra, deretter følger 2-årig master, integrert master og profesjonsstudiene. Det er størst frafall på allmennfakultetene. Nærmere halvparten av dem som faller fra, gjør dette etter to semester. Det er flest fra bachelornivå som har deltatt i undersøkelsen og det er her det er flest frafalte. Svært mange er fornøyde med det faglige innholdet i studieprogrammet, også blant de som har falt fra

13 Faglig tilhørighet Sitat fra en tidligere student;
”Manglet følelsen av tilhørighet. Sluttet med en gang jeg kom inn på Sjøkrigsskolen” Opplevelsen av faglig tilhørighet er den variabelen som har størst innvirkning på frafall i denne undersøkelsen. Med faglig tilhørighet gjennom studieprogrammet menes her kontakt med foreleser, seminarleder og lignende. 57 prosent av de frafalte sier at de ikke opplevde faglig tilhørighet, men for dem som ikke har falt fra er tallet 34 prosent.

14 Sosialt til rette med sine medstudenter
Sitat, ”Det er en liten følelse av sosialt felleskap på studiet man får dårlig kontakt med andre studenter. (…)Ble ikke kjent med folk som gikk på programmet. Har hørt om at det er bedre forhold på andre studieprogram ved UIB” Av de studentene i undersøkelsen som har falt fra, har 59 prosent svart at de fant seg sosialt til rette med sine medstudenter. Tallet for dem som ikke har falt fra er 79 prosent. Det er 27 prosent av de frafalte som uttrykker at de ikke føler seg sosialt tilpasset med sine medstudenter, mens for dem som ikke har falt fra er tallet kun 8 prosent.

15 Egen arbeidsinnsats Sitat; ”Er generelt ikke så flink til å studere.”
Blant de frafalte er det 49 prosent som sier at de er fornøyde med egen arbeidsinnsats, mot 76 prosent blant de som ikke har falt fra. Det kan tyde på at dersom man føler at arbeidsinnsatsen er dårlig, øker sjansene for at man dropper ut fra studiet.

16 Viktigste forklaringsvariable
De som har falt fra De som ikke har falt fra Fornøyd Lite fornøyd Opplever faglig tilhørighet på studiet 41 % - ja 57 % - nei 64 % - ja 34 % - nei Egen arbeidsinnsats 49 % 19 % 76 % 7 % Har funnet seg sosialt til rette med sine medstudenter 59 % -ja 27 % -nei 79 % - ja 8 % - nei Hadde deltidsjobb ved siden av studiene 48 % - ja 66 % - ja

17 Begrepsavklaring i det videre arbeidet med frafall
Faglig tilpasning vs sosial tilpasning Faglig veiledning vs studieveiledning

18 Videre arbeid med frafall
Viktig å forstå den studentatferden som vi ikke kan gjøre noe med. Tendensene i undersøkelsen stemmer med funn fra andre undersøkelser (NIFU-step, UiO m.fl.) På institusjonsnivå må vi få et bra system for analyser av frafall. Dette kan/bør følges videre på fakultetsnivå, med lokale koordinerte undersøkelser. LMU- undersøkelsen et mulig sted for å følge opp


Laste ned ppt "Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved UiB Torunn Valen Mikalsen, 6. november 2009 Torunn Valen Mikalsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google