Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse gjennomført for Bergen kommune Foresattes tilfredshet med kommunens barnehager - 2007 © TNS Gallup – 21.06.07 Politikk & samfunn Avdelingsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse gjennomført for Bergen kommune Foresattes tilfredshet med kommunens barnehager - 2007 © TNS Gallup – 21.06.07 Politikk & samfunn Avdelingsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse gjennomført for Bergen kommune Foresattes tilfredshet med kommunens barnehager - 2007 © TNS Gallup – 21.06.07 Politikk & samfunn Avdelingsleder Roar Hind

2 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 2 Om undersøkelsen Gjennomført i perioden 16. april til 4. mai 2007 på telefon. Foresatte i 59 barnehager ble ringt. Antall barn i kommunale barnehager i Bergen var 3363, mars 2007. Etter påsetting av telefonnummer, ble utvalget (foresatte til barn) som kunne ringes 3321. Kvotert utvalg ble trukket fra hver barnehage med mål om 25 intervju i de fleste barnehager. I de største barnehagene ble det kvotert noen flere intervju. I de minste barnehagene ble det kvotert så mange intervju som man så som realistisk å oppnå. Totalt ble det satt et måltall om å gjennomføre 1450 intervju fordelt på de 59 barnehagene. Totalt ble det gjennomført 1373 intervju, noen færre enn måltallet (1450). Årsaken til færre intervju, er at ambisjonen om antall intervju i de minste barnehagene var noe for høye, samtidig som antall intervju i de største ikke ble økt som følge av dette. For tre barnehager ble det oppnådd færre intervju enn hva enn kunne forvente. Antall intervju utgjør 41 prosent i forhold til antall barn i kommunens barnehager.

3 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 3 Om undersøkelsen (forts.) Spørreskjema Spørreskjema er tilpasset / utviklet i samarbeid mellom TNS Gallup og Bergen kommune med utgangspunkt i KS / bedrekommunes spørreskjema. Brukertilfredshet Undersøkelsen måler brukernes (foresattes) tilfredshet med barnehagetilbudet. Brukertilfredshet er en subjektiv vurdering av kvalitet, i første rekke basert på egne erfaringer, men vil også påvirkes av dialog med andre brukere og medias omtale av tilbudet. Skala Skala fra 1 – 6, hvor 1 betyr at man er svært misfornøyd, mens 6 betyr at man er svært fornøyd. Rapportering I den viste grafikken er verdiene 1 og 2, 3 og 4 og 5 og 6 slått sammen til tre områder. Disse viser prosentandeler som har svart hhv 1 – 2 (rød farge som viser andelen som er svært/meget misfornøyd), 3 – 4 (gul farge som viser de som kan sies å være ”mellomfornøyd”) og 5 – 6 (grønn farge som viser andel som er meget/svært fornøyde). I tillegg vises andel som har svart ”Vet ikke” på hvert spørsmål.

4 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 4 Om undersøkelsen (forts.) Feilmarginer Feilmarginer for Bergen totalt er lave, på mellom +/- 2,1 og +/- 0,9 prosentpoeng. Feilmarginen for bydelene vil være noe høyere, med fortsatt relativt lave, varierende mellom +/- 7,3 og +/- 3,2 prosentpoeng for Arna (høyest) og mellom +/- 5,0 og +/- 2,2 for Åsane (lavest). Feilmarginene for den enkelte barnehage vil være betydelig høyere, og vil variere med mellom +/- 24,3 og +/- 10,6 prosentpoeng for Marken og Rosetårnet (høyest) og mellom +/- 11,3 og +/- 4,9 prosentpoeng for Rolland-Ulsteinåsen (lavest). (Estimatet over er basert på antakelsen om at den foresatte som er intervjuet er representativ for husstanden, at det ikke er systematiske skjevheter knyttet til hvem som svarer, og at de foresatte har hatt lik sannsynlighet for å bli trukket til undersøkelsen. Dersom begge foresatte legges til grunn for beregningen, vil feilmarginene bli noe høyere).

5 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 5 Om rapporteringen Det er utforme en webapplikasjon som gir mulighet for å søke rapporter for Bergen totalt, bydeler og barnehager etter temaområder og bakgrunnsvariabler. Rapporter kan tas ut som grafikk eller tabeller og viser hvor mange som er fornøyde, mellomfornøyde og misfornøyde med tilbudet. I tillegg vises gjennomsnitt for hver kvalitetsindeks. Det gis enkelt tilgang til all informasjon om selve undersøkelsen; utvalgets størrelse, antall som er intervjuet, informasjon om feilmarginer, spørreskjema, m.m. I webapplikasjonen er er snittskår 1 – 6 omregnet til en skala fra 1 – 100 poeng. Et gjennomsnitt på 2 = 20 poeng, 3 = 40 poeng, 3,5 = 50 poeng, 4 = 60 poeng, 5 = 80 poeng og 6 = 100 poeng. I denne presentasjonen vises snitt fra 1 – 6.

6 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 6 Hvor gode er resultatene? I brukerundersøkelser innenfor offentlig sektor, regnes snittskår på 70 poeng (4,5) eller høyere som et godt resultat. Samtidig er det klart at hver tjeneste må vurderes hver for seg. Det er normalt lettere å oppnå høye skår på rene servicetjenester (eksempelvis på barnehagetilbudet når brukeren har fått plass) enn tjenester som kombineres med rettighetsbasert saksbehandling (eksempelvis sosialtjenesten). Det er først når man vurderer tjenesten med seg selv over tid, eller med andre tjenestetilbydere (kommuner) at man virkelig kan vurdere om brukertilfredsheten er god eller dårlig. TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse viser at barnehagetilbudet er den offentlige tjenesten i Norge som vurderes best. TNS Gallups nasjonale undersøkelse fra 2004/2005 som evaluerer 24 kvalitetsaspekter, viser snittskår mellom (4,2) / 63 poeng (svakest) for tilfredshet med fleksible oppholdstider og (5,2) / 86 poeng (best) for tilfredshet med barnets trivsel.

7 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 7 Signifikanstesting Vi har lagd åtte indekser som er basert på spørreskjemaet  trivsel  ansatte  resultat  brukermedvirkning  informasjon  miljø  tilgjengelighet  alt i alt For hvert spørsmål har vi gjennomført 10 signifikanstester  6 bydeler  3 alder  1 kjønn Signifikanstestene er gjort ved at hver av de ti delutvalgene, f.eks. en bydel, er testet mot resten av utvalget. Hvis signifikansnivået er mindre enn 0.05 så er indeksen signifikant større (>) eller mindre (<) enn i resten av utvalget. I signifikanstestingen har vi brukt en ikke parametrisk test kalt Wilcoxon-Mann-Whitney rangsumtest. Med en ikke parametrisk test gjøres det ingen forutsetning om fordelingen på variablene som testes. Figurene viser, for hvert delutvalg, gjennomsnitt med tilhørende 95% konfidensintervall, samt signifikante resultater. I tillegg har vi tatt med plott av gjennomsnitt og konfidensintervall for alle indeksene.

8 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 8 VIKTIGSTE FUNN

9 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 9 Viktigste funn Tilfredshet med barnehagetilbudet varierer betydelig mellom barnehagene. Beste gjennomsnittskår for ”helhetlig tilfredshet” med den enkelt barnehage er 5,6 (meget/svært fornøyd), mens svakeste gjennomsnitt er 3,8 (noe fornøyd). Gjennomsnitt etter skala 1 – 6. Best snitt for alle barnehager vurderes: Personalets omsorg for barnet (snitt 5,2) / 84 poeng Vennskap med de andre barna (snitt 5,1) / 82 poeng Barnets samspill med de voksne (snitt 5,1) / 82 poeng Barnets muligheter for lek og aktiviteter (snitt 5,1) / 82 poeng Barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling (snitt 5,0) / 80 poeng Barnehagens arbeid med å skape holdninger som fremmer toleranse og respekt for andre (snitt 5,0) / 80 poeng

10 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 10 Viktigste funn (forts.) Svakest snitt for alle barnehager vurderes: Barnehagens inneområdet (snitt 4,1) / 62 poeng Hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer (snitt 4,1) / 62 poeng Foresattes muligheter for å bestemme innholdet i barnehagen (snitt 4,1) / 62 poeng Barnets muligheter for å bestemme innholdet i barnehagen (snitt 4,1) / 62 poeng Muligheter for variert oppholdstid (snitt 4,2) / 64 poeng Barnehagens uteområder (snitt 4,3) / 66 poeng

11 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 11 Viktigste funn (forts.) Områder som vurderes mellom de beste og de svakeste: Barnehagens tilbud totalt sett i forhold til barnets behov (snitt 4,9) / 78 poeng Barnehagens bidrag til barnets språkutvikling (snitt 4,9) / 78 poeng Personalets faglige dyktighet (snitt 4,9) / 78 poeng Barnehagens bidrag til barnets fysiske utvikling (snitt 4,8) / 76 poeng Tilrettelegging for barnets læring generelt (snitt 4,8) / 76 poeng Personalets samarbeid med foresatte (snitt 4,8) / 76 poeng Informasjon om det som skjer i barnehagen (snitt 4,7) / 74 poeng Åpnings- og lukketidspunktet i barnehagen (snitt 4,7) / 74 poeng Informasjon om hvordan barnet har det (snitt 4,6) / 72 poeng

12 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 12 Viktigste funn (forts.) Foresatte i Arna og Fane er gjennomgående mest fornøyd med barnehagetilbudet, mens foresatte til barn i Ytrebygda og Bergenshus er minst fornøyd. Størst forskjell i tilfredshet mellom bydeler finnes for: Barnehagens uteområdet (0,8 poeng) Barnehagens inneområder (0,6 poeng) Hvordan samarbeidet med foreldrene fungerer (0,6 poeng) Minste forskjell i tilfredshet mellom bydeler finnes for: Barnets samspill med de voksne (0,2 poeng) Personalets samarbeid med de foresatte (0,2 poeng) Barnehagetilbudet totalt sett (0,2 poeng)

13 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 13 Viktigste funn (forts.) Foresatte til jenter er signifikant mer fornøyd enn foresatte til gutter når det gjelder brukermedvirkning, barnehagens resultater og med barnehagetilbudet totalt sett. Foresatte til barn i alderen 1 – 3 år er signifikant mer fornøyd enn foresatte til barn over 3 år når det gjelder informasjon, ansattes innsats og barnehagetilbudet totalt sett. Foresatte til barn i alderen 4-5 år er signifikant mindre fornøyd med barnets trivsel enn foresatte til yngre og eldre barn. Resultatene for Bergen kommune vurderes som godt sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (basert på TNS Gallups nasjonale innbygger- og brukerundersøkelse sist gjennomført i 2004/2005).

14 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 14 Oversikt over gjennomsnittskår for bydeler per spørsmål

15 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 15 Signifikante forskjeller etter barnets kjønn Foresatte til jenter er signifikant mer fornøyd enn foresatte til gutter når det gjelder brukermedvirkning, barnehagens resultater og med barnehagetilbudet totalt sett.

16 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 16 Signifikante forskjeller etter barnets alder Foresatte til barn i alderen 1 – 3 år er signifikant mer fornøyd enn foresatte til barn over 3 år når det gjelder informasjon, ansattes innsats og barnehage- tilbudet totalt sett. Foresatte til barn i alderen 4-5 år er signifikant mindre fornøyd med barnets trivsel enn foresatte til yngre og eldre barn.

17 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 17 BYDELSRESULTATER

18 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 18 Tilfredshet med barnets trivsel Ditt barns muligheter for lek og aktiviteter Ditt barns samspill med de voksne Vennskapet med de andre barna

19 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 19 Mulighet for lek og aktiviteter Hvor fornøyd/misfornøyd er du med ditt barns mulighet for lek og aktiviteter? Muligheter for lek og aktiviteter vurderes meget godt i alle bydeler, aller best i bydelene Fana og Arna. Snitt 5,1 5,0 5,2 5,1 5,3 5,0 5,3 5,1

20 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 20 Barnets samspill med de voksne Hvor fornøyd/misfornøyd er du med ditt barns samspill med de voksne? Det er små forskjeller på tvers av bydeler når det gjelder hvordan foresatte vurderer barnets samspill med de voksne Snitt 5,2 5,1 5,2 5,0 5,2

21 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 21 Vennskapet med de andre barna Hvor fornøyd/misfornøyd er du med ditt barns vennskapet med de andre barna? Vennskap med de andre barna vurderes også godt i alle bydeler, men foresatte i bydelen Arna er vesentlig mer fornøyd enn foresatte i andre bydeler. Snitt 5,1 5,2 5,0 5,1 5,2 5,1 5,4 5,1

22 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 22 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til barnets trivsel – Indeks Foresatte i Ytrebygda og Bergenshus er signifikant mindre fornøyd enn gjennomsnittet av de foresatte, mens foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med barnets trivsel.

23 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 23 Tilfredshet med de ansatte Personalets faglige dyktighet Personalets omsorg for barnet Personalets samarbeid med deg som foresatt

24 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 24 Personalets faglige dyktighet Hvor fornøyd/misfornøyd er du med ditt personalets faglige dyktighet? Foresatte er også godt fornøyd med personalets faglige dyktighet, men Ytrebygda og Bergenhus skiller seg noe ut, ved at foresatte i diss bydelene er noe mindre fornøyd enn øvrige. Snitt 4,9 4,7 4,9 5,0 4,7 5,2 4,9

25 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 25 Personalets omsorg for barnet Hvor fornøyd/misfornøyd er du med personalets omsorg for barnet? Personalets omsorg for barnet vurderes også meget godt på tvers av bydeler Snitt 5,3 5,2 5,1 5,2 5,3 5,2 5,4 5,2

26 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 26 Personalets samarbeid med deg som foresatt Hvor fornøyd/misfornøyd er du med personalets samarbeid med deg som foresatt? Personalets samarbeid med de foresatte vurderes godt til meget godt og gjennomgående svært likt på tvers av bydeler Snitt 4,9 4,8 4,7 4,8 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8

27 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 27 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til de ansatte - Indeks Foresatte i Ytrebygda og Bergenshus er signifikant mindre fornøyd enn gjennomsnittet av de foresatte, mens foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med ansattes innsats.

28 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 28 Tilfredshet med resultater (kunnskap, atferd og holdninger) Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling Tilrettelegging for ditt barns læring generelt Barnehagens bidrag til ditt barns fysiske utvikling Barnehagens bidrag til ditt barns sosiale utvikling Barnehagens arbeid med å skape holdninger som fremmer toleranse og respekt for andre

29 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 29 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling? 65 prosent av de foresatte i Bergen er meget eller svært godt fornøyd med barnehagens bidrag til barnets språkutvikling, aller mest fornøyd er foresatte i bydelen Arna. Snitt 4,8 4,9 4,8 4,9 4,7 5,1 4,9

30 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 30 Tilrettelegging for ditt barns læring generelt Hvor fornøyd/misfornøyd er du med tilrettelegging for ditt barns læring generelt? Et flertall (64 prosent) er også godt fornøyd med tilrettelegging for barnets læring, men Bydelene Ytrebygda og Bergenshus har en noe større andel mellomfornøyde foresatte enn i øvrige bydeler, mens foresatte i Fana og Arna er mest fornøyd. Snitt 4,8 4,9 4,6 4,8 4,9 4,7 5,0 4,8

31 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 31 Barnehagens bidrag til ditt barns fysiske utvikling Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens bidrag til ditt barns fysiske utvikling? Fana bydel skårer best når det gjelder å bidra til barnets fysiske utvikling, mens Årstad ligger mest bak gjennomsnittet. Tilfredshet med barnehagenes bidrag til fysisk utvikling skårer for øvrig likt med tilfredsheten med tilrettelegging for læring generelt. Snitt 4,8 4,6 4,7 4,9 4,7 5,0 4,7 4,8

32 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 32 Barnehagens bidrag til ditt barns sosiale utvikling Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens bidrag til ditt barns sosiale utvikling? De foresatte er i sum noe mer fornøyd med barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling, enn med tilrettelegging for læring og bidrag til fysisk utvikling. Det er små forskjeller mellom bydelene på dette spørsmålet. Snitt 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,2 5,0

33 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 33 Barnehagens arbeid med å skape holdninger som fremmer toleranse og respekt for andre Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens arbeid med å skape holdninger som fremmer toleranse og respekt for andre? Foresatte er også i snitt meget godt fornøyd med dette forholdet, flest mellomfornøyde finner vi i Ytrebygda (33 prosent), mens kun 17 prosent er mellomfornøyd med dette forholdet i Arna. Snitt 5,0 4,8 5,0 4,9 5,1 5,0

34 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 34 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til barnehagens resultater – Indeks Foresatte i Ytrebygda er signifikant mindre fornøyd enn gjennomsnittet av de foresatte, mens foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med barnehagens resultater.

35 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 35 Tilfredshet med brukermedvirkning Dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen Hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen

36 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 36 Dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen Hvor fornøyd/misfornøyd er du med dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen? Mulighet for medinnflytelse vurderes svakere enn spørsmål om barnets trivsel og resultater. Kun 35 prosent er meget eller svært fornøyd med dette forholdet. Noen flere fornøyde finnes i bydelen Arna, ellers er vurderingen svært lik på tvers av øvrige bydeler. Snitt 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,4 4,1

37 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 37 Hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer Hvor fornøyd/misfornøyd er du med hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer? Det er også mange kun mellomfornøyde med hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer. Bergenshus og Årstad har spesielt mange svært eller meget misfornøyde. Merk at mange ikke har kjennskap og kan ta stilling til hvordan dette fungerer. Snitt 4,1 3,8 4,1 4,2 4,1 4,4 4,1

38 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 38 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen? Det er også en meget stor andel mellomfornøyde (50 prosent) når det gjelder barnets mulighet for å være med å bestemme innholdet i barnehagen. Også her er mange uten informasjon og har latt være å svare. Snitt 3,9 4,1 4,0 4,2 4,0 4,1 4,0 4,4 4,1

39 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 39 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til brukermedvirkning – Indeks Foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med barnehagens brukermedvirkning.

40 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 40 Tilfredshet med informasjon Informasjon om hvordan ditt barn har det Informasjon om det som skjer i barnehagen

41 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 41 Informasjon om hvordan ditt barn har det Hvor fornøyd/misfornøyd er du med informasjon om hvordan ditt barn har det? Informasjon om hvordan barnet har det rangeres i midten av de forhold som vurderes. Mens 60 prosent er meget/svært fornøyd, er 37 prosent mellomfornøyd og 3 prosent meget/svært misfornøyd. Snitt 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,6

42 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 42 Informasjon om det som skjer i barnehagen Hvor fornøyd/misfornøyd er du med informasjon om det som skjer i barnehagen? Tilfredsheten med informasjon om det som skjer i barnehagen ligger om lag på samme nivå som tilfredsheten med informasjon om hvordan barnet har det. Snitt 4,8 4,7 4,5 4,7 4,9 4,6 4,8 4,7

43 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 43 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til informasjon fra barnehagen – Indeks Foresatte i Ytrebygda er signifikant mindre fornøyd enn gjennomsnittet av de foresatte, mens foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med den informasjon de får fra barnehagen.

44 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 44 Tilfredshet med fysisk miljø Barnehagens uteområder Barnehagens inneområde

45 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 45 Barnehagens uteområder Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens uteområder? Det er en større andel mellomfornøyde (47 prosent) enn fornøyde (45 prosent) med barnehagens uteområder. I tillegg er 8 prosent meget eller svært misfornøyd. Mens Fana skiller seg klart positivt ut, har Årstad har de klart svakeste vurderingene. Snitt 4,3 3,9 4,2 4,3 4,4 4,7 4,0 4,4 4,3

46 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 46 Barnehagens inneområder Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens inneområder? Barnehagenes inneområder vurderes litt svakere enn uteområdene. Minst fornøyd er foresatte i Ytrebygda. Kun 19 prosent av disse er meget/svært fornøyd, mens 47 prosent av foresatte i Fane er meget/svært fornøyd. Snitt 4,2 4,1 3,8 4,1 4,2 4,5 4,1 4,3 4,2

47 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 47 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til fysisk miljø – Indeks Foresatte i Ytrebygda og Årstad er signifikant mindre fornøyd enn gjennomsnittet av de foresatte, mens foresatte i Fyllingsdalen og i Arna er signifikant mer fornøyde med det fysiske miljøet i barnehagen.

48 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 48 Tilfredshet med tilgjengelighet Åpnings- og lukketidspunktet i barnehagen Muligheter for variert oppholdstid (mhp. antall dager per uke og timer per dag)

49 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 49 Åpnings- og lukketidspunktene i barnehagen Hvor fornøyd/misfornøyd er du med åpnings- og lukketidspunktene i barnehagen? Åpnings- og lukketidspunktene i barnehagen vurderes meget/svært godt av 64 prosent, brukeren er i sum godt til meget godt fornøyd. Forholdet vurderes relativt likt på tvers av bydelene. Snitt 4,5 4,8 4,7 4,8 4,6 4,7 4,9 4,7

50 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 50 Muligheten for variert oppholdstid (mhp antall dager per uke og timer per dag Hvor fornøyd/misfornøyd er du med muligheten for variert oppholdstid (mhp antall dager per uke og timer per dag? Langt færre er meget eller svært godt fornøyd med mulighetene for varierte oppholdstider, når vi sammenlignet med åpnings-/lukketidspunkter. Mens de foresatte i ytrebygda er minst fornøyd med dette, er foresatte i Arna mest fornøyd. Snitt 4,1 4,3 4,0 4,3 4,2 4,3 4,4 4,2

51 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 51 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til tilgjengelighet – Indeks Foresatte i Arna er signifikant mer fornøyde med tilgjengeligheten til barnehagen.

52 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 52 Tilfredshet, ALT I ALT Alt i alt, barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov.

53 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 53 Alt i alt, barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov? 75 prosent av de foresatte i Bergen kommune er meget godt eller svært godt fornøyd med barnehagens tilbud totalt sett. Kun en prosent er misfornøyd, mens 24 prosent er det vi her kaller mellomfornøyde. Det er relativt små forskjeller mellom bydelene. Snitt 4,9 4,8 4,9 5,1 4,9 5,1 4,9

54 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 54 Signifikante forskjeller når det gjelder holdninger til barnehagetilbudet helhetlig sett Det er ingen signifikante forskjeller mellom foresatte i vurderinger av barnehagetilbudet i Bergen kommune helhetlig sett.

55 TNS Gallup Politikk & samfunn roar.hind@tns-gallup.no Presentasjon utformet for Bergen 55 Vedlegg: Barnehagetilbudet vurderes best av alle kommunale tjenester i Norge Resultatene for Bergen kommune vurderes som godt sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (basert på TNS Gallups nasjonale innbygger- og brukerundersøkelse sist gjennomført i 2004/2005). Ikke alle spørsmål er sammenlignbare. Bergen kommunes undersøkelse skiller seg ut ved at det stilles betydelig flere spørsmål om kommunes resultater. En sammenligning må også foretas varsomt da metodene som er benyttet er forskjellige, postalt versus telefon og at foresatte også har vurdert andre kommunale tjenester i den nasjonale undersøkelsen. 13 kvalitetsområder kan (med forbehold) sammenlignes med TNS Gallups nasjonale undersøkelse. I forhold til denne skårer Bergen om lag likt (pluss / minus) med nasjonalt gjennomsnitt når det gjelder: personalets omsorg for barnet, vennskap med de andre barn/sosialt miljø aktivitetsinnholdet, barnehagens inneområder, muligheter for varierte oppholdstider, åpnings- og lukketider, informasjon om det som skjer i barnehagen, det pedagogiske opplegget/tilrettelegging for læring, personalets faglige dyktighet barnehagetilbudet totalt sett Bergen kommune skårer svakere enn nasjonal gjennomsnitt når det gjelder: personalets samarbeid med foresatte, foresattes muligheter til å bestemme innholdet i barnehagen, barnehagens uteomåder


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse gjennomført for Bergen kommune Foresattes tilfredshet med kommunens barnehager - 2007 © TNS Gallup – 21.06.07 Politikk & samfunn Avdelingsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google