Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når skal planer konsekvensutredes? Geir Davidsen, fagleder plan 9. april 2015 Foto: Aase Kristine Lundberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når skal planer konsekvensutredes? Geir Davidsen, fagleder plan 9. april 2015 Foto: Aase Kristine Lundberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når skal planer konsekvensutredes? Geir Davidsen, fagleder plan 9. april 2015 Foto: Aase Kristine Lundberg

2 Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften –Når skal det lages konsekvensutredning? –Hva skal utredes? Tre deler –Kunnskapsgrunnlag, vurdering av enkelttiltak og samlet vurdering Husk: Naturmangfoldloven

3 Fra en til to forskrifter den 1. januar 2015… Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven –Kommunal- og moderniseringsdepartementet –https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/enklere-regelverk-om- konsekvensutredninger-iverksettes-1.-januar-2015/id2356418/https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/enklere-regelverk-om- konsekvensutredninger-iverksettes-1.-januar-2015/id2356418/ Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover –Klima- og miljødepartementet

4 De fire «F»-er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart

5 KONSEKVENSUTREDNING ER IKKE FARLIG

6 Hvorfor KU? Plan- og bygningsloven fastsetter et krav om at alle planer etter loven skal ha en beskrivelse av planens virkninger som en del av planbeskrivelsen. For nærmere angitte planer kreves en utvidet vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, en konsekvensutredning, som en del av planbeskrivelsen. Dette gjelder regionale planer med retningslinjer for fremtidig utbygging, kommuneplanens arealdel herunder kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (KU-forskriften) gjengir og utfyller lovbestemmelsene på dette området.

7 Eller med litt andre ord… Planer som er såpass store at konsekvensene av disse ikke umiddelbart er klare skal konsekvensutredes. Dette sikrer et beslutningsrelevant kunnskapsgrunnlag. Sikrer medvirkning og at folk flest, politikere og høringsparter skjønner hva konsekvensene av saken faktisk er. KU er et verktøy som gjør det enklere, lettere og forutsigbart for næringsliv og befolkningen Krever at det (som oftest) utarbeides et planprogram, som beskriver metodikk, utredningstema, medvirkning m.m.

8 Vurdering av KU eller ikke? Ansvarlig myndighet (oftest kommunen) skal før varsel om oppstart vurdere KU. Vurderingen skal fremgå av varsel om oppstart. –(NB: Dette er ikke en beslutning). Skal i nødvendig grad ta kontakt med berørte myndigheter for å avklare om kriteriene for KU (§4) kommer til anvendelse. –Kulturminner? (Nordland fylkeskommune) –Reindrift? (Reindriftsforvaltningen) –Naturmangfold (Fylkesmannen i Nordland) –o.s.v. Dette skjer i praksis gjennom høringen av oppstartsmelding

9 KU-forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19- 1726?q=Forskrift+om+konsekvensutredningerhttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19- 1726?q=Forskrift+om+konsekvensutredninger

10 KU? PLAN «Alltid» § 2, vedlegg I og II KU Ja Nei KU Ikke KU «Vurder» § 3, vedlegg III NB: Vurdering

11 Endringer i.f.t. tidligere Ikke krav om planprogram for planer etter §3 c) Vurdering av om en plan får vesentlige virkninger (vedleggIII) –Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. Fjernet kravet om at forslag til planprogram sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling i tilfeller der det er påpekt konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Det er satt frist for fastsettelse av planprogram (ti uker) og mulighet for at planmyndigheten kan unnlate å fastsette planprogram.

12 Hva skal utredes? (KU-forskriften vedlegg IV pkt b) Kulturminner og kulturmiljø. Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven. Friluftsliv. Landskap. Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, og støy). Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. Sikring av jordressurser (jordvern). Samisk natur- og kulturgrunnlag. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Barn og unges oppvekstvilkår. Kriminalitetsforebygging. En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. Vurdere og begrunne Andre tema? Befolkningsutvikling Næringsutvikling Reindrift Fiske Akvakultur Etc…

13 Husk at konsekvensutredningen skal… være tilpasset plannivået –Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områderegulering eller detaljregulering være tilpasset innholdet i det aktuelle planarbeidet –Beslutningsrelevant – utred de tema som har betydning. –Begrunn valget og inkluder relevante tema som ikke er i vedlegg IV. få frem: –viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene –virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene –hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger

14 Et sjekkspørsmål kan være: «hva må vi vite for å kunne ta stilling til forslag til ny eller endret arealbruk, og hva kan gjøres for å avbøte negative virkninger?»

15 Tre deler i KU Kunnskapsgrunnlaget –Redegjøre for tema og kunnskapen som legges til grunn for arbeidet. Vurdere hvert enkelt tiltak –Skjema Samlet vurdering –Tekstlig (og figur/tabell) –Etter arealformål og utredningstema

16

17

18

19 Naturmangfoldloven kap II Naturmangfoldloven er en sektorovergripende lov som i kapittel II omfatter «Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk». Kapittelet omfatter fem prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. nml §7. Prinsippene er fastsatt i lovens §§8 til 12, og vurderingen av prinsippene skal fremgå av beslutningen i saken. –kunnskapgrunnlaget (§ 8) –føre-var-prinsippet (§ 9) –økosystemtilpasning og samlet belastning (§ 10) –kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) –miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) BONUS!


Laste ned ppt "Når skal planer konsekvensutredes? Geir Davidsen, fagleder plan 9. april 2015 Foto: Aase Kristine Lundberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google