Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Orientering > Eldrerådet 18.5 > KRFF 18.5 > Komite Helse og omsorg 25.5 Behandling > Formannskapet 7.6 > Kommunestyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Orientering > Eldrerådet 18.5 > KRFF 18.5 > Komite Helse og omsorg 25.5 Behandling > Formannskapet 7.6 > Kommunestyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Orientering > Eldrerådet 18.5 > KRFF 18.5 > Komite Helse og omsorg 25.5 Behandling > Formannskapet 7.6 > Kommunestyret 14.6

2 Planens hensikt og formål > Alkoholloven pålegger kommunene å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. > Alkoholloven og alkoholforskriften og kommunens alkoholpolitisk handlingsplan angir retningslinjene og rammene for omsetning av alkohol og kommunens bevillingspolitikk de neste fire år. > Planen angir ønsket retning for salg- og skjenkenæringen i kommunen og har som ambisjon å gi næringen forutsigbare rammer. > Planen sees i sammenheng med: –Temaplan psykisk helse og rus 2015–2018 –Temaplan rus forebygging barn og unge 2016–2020 (forventes til politisk behandling senhøstes 2016)

3 Omfang skjenkebevillinger Utvikling de siste år: Sammenlignet med Bærum og Drammen (2014):

4 Omfang salgsbevillinger Utvikling de siste år: : Sammenlignet med Bærum og Drammen (2014):

5 Bevillingenes varighet > Kommunale bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni etter nytt kommunestyre har tiltrådt. > Endringer i alkoholloven § 1-6, som trådte i kraft 1. januar 2016, gjør at bevillingsperioden er utvidet til 30. september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt, og at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke lenger må løpe ut etter 4 år. > Det er innført en unntaksregel som gir kommunestyret mulighet til, etter et kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad om ny bevilling. Forutsetningen for å fatte slikt vedtak er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget. 2008 2012 2016 2020 Behandle alkoholpolitisk handlingsplan En mulighet: Søknad om fornyelse av bevilling Behandle alkoholpolitisk handlingsplan To muligheter: 1: Videreføring av bevilling 2: Søknad om fornyelse av bevilling Behandle alkoholpolitisk handlingsplan En mulighet: Søknad om fornyelse av bevilling

6 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Etter gjennomført konkurranse utfører Securitas kontroll med salgs- og skjenkebevillinger for Asker kommune. Nye krav til kontrollører fra 1. januar 2016 > Krav om to kontrollører på steder med salgs- og skjenkebevilling > Må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven (bestått kunnskapsprøve). > Krav til to kontrollører ved kontroll av skjenkesteder > Sikrer gode observasjoner og vurderinger

7 Normerte reaksjoner for lovovertredelse Med virkning fra 1. januar 2016 skal kommunene ved overtredelser av alkoholloven med tildele bevillings- haver normerte reaksjoner for lovovertredelse i henhold til et obligatorisk og nasjonalt prikktildelingssystem. Skjenkebevillinger skal inndras for en uke hvis et bevillingssted får 12 prikker i løpet av to år. Alkoholforskriften inneholder oversikt over prikkantall som skal anvendes på de ulike lovovertredelser.

8 Nye punkter i planen Rådmannen foreslår noen nye punkter: > 2.2 Forebygging av lydkonflikter > 2.3 Formgivningsnormer > 2.8 Spesielt om uteservering > 2.9 Vakthold > 2.10 Ansvarlig vertskap > 3.3 Vilkår for nettbutikker Punktene ønsker å sikre at salg- og skjenking av alkohol foregår på en forsvarlig måte.

9 Organisering Kommunestyret Formannskapet Rådmann Servicetorget Leverandør -Utførende Saksbehandling -Gjennomføring av Kunnskapsprøver -Gjennomføring av kontroll/tilsyn

10 Delegering av myndighet Tilsvarende som i Bærum kommune, foreslår Rådmannen følgende delegering fra Kommunestyret til Formannskapet: > Avgjøre ukurante søknader om salgs- eller skjenkebevilling (innvilgelse og avslag) > Avgjøre ukurante søknader om vesentlige endringer av driftsform/konsept ved et skjenkested som tidligere er tildelt skjenkebevilling

11 Delegering av myndighet Tilsvarende som i Bærum kommune, foreslår Rådmannen følgende delegering fra Formannskapet til Rådmannen: > Avgjøre kurante søknader om salgs- eller skjenkebevilling (innvilgelse og avslag) > Avgjøre kurante søknader om vesentlige endringer av driftsform/konsept ved et skjenkested som tidligere er tildelt skjenkebevilling > Inndra salgs- og skjenkebevilling som følge av at alkohollovens krav til vandel ikke lenger er oppfylt

12 Avgjørelser som vil fattes av Kommunestyret > Vedta om bevillingene skal gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, samt gi nærmere retningslinjer for dette > Vedta forskrifter for skjenketider for øl, vin og brennevin og salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. > Vedta kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, herunder retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger > Vedta hvorvidt det skal være et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking > Vedta hvorvidt det skal være et bestemt antall ambulerende skjenkebevillinger > Fastsette antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet, og hvor de kan ha sine utsalgssteder i kommunen

13 Avgjørelser som vil fattes av Formannskapet > Avgjøre ukurante søknader om salgs- eller skjenkebevilling (innvilgelse og avslag) > Avgjøre ukurante søknader om endringer av driftsform/konsept ved et skjenkested som tidligere er tildelt skjenkebevilling > Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger som følge av brudd på alkoholloven > Behandle klager som følge av at rådmannen har tildelt prikker

14 Avgjørelser som vil fattes av Rådmannen > Avgjøre kurante søknader om salgs- eller skjenkebevilling (innvilgelse og avslag) > Avgjøre kurante søknader om endringer av driftsform/konsept ved et skjenkested som tidligere er tildelt skjenkebevilling > Avgjøre kurante søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Vurderes ikke søknaden som kurant – fremmer rådmannen søknaden for formannskapet > Avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevilling > Avgjøre søknader om skjenke- eller salgsbevilling ved skifte av bevillingshaver > Tildele prikker for overtredelser av alkoholloven og alkoholforskriften > Inndra en salgs- eller skjenkebevilling som følge av at bevillingen ikke har vært benyttet siste 12 måneder > Inndra salgs- og skjenkebevilling som følge av at alkohollovens krav til vandel ikke lenger er oppfylt. > Fastsette frist for innlevering av oppgave for forventet omsatt mengde alkohol > Fastsette og beregne bevillingsgebyret samt sette frist for betaling > Avslå søknad om bevilling fordi en søknad ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vedlagt

15 Statistikk – Rådmannens avgjørelser


Laste ned ppt "Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Orientering > Eldrerådet 18.5 > KRFF 18.5 > Komite Helse og omsorg 25.5 Behandling > Formannskapet 7.6 > Kommunestyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google