Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkludering og mangfold. Hva betyr inkludering? Inkludering Når enkeltmennesker eller ulike sosiale grupper blir del av et nytt fellesskap som består.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkludering og mangfold. Hva betyr inkludering? Inkludering Når enkeltmennesker eller ulike sosiale grupper blir del av et nytt fellesskap som består."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkludering og mangfold

2 Hva betyr inkludering? Inkludering Når enkeltmennesker eller ulike sosiale grupper blir del av et nytt fellesskap som består av både de som var der fra før og de som kommer til.

3 Hva gjør vi i Asker

4 4

5 Hvis vi ikke lykkes med inkluderingen, bidrar vi til utenforskap!

6 Hva er utenforskap ? Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv, som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet.

7 Utenforskap på ulike arenaer Barnefattigdom Omsorgssvikt Frafall i videregående opplæring Omfanget av spesialundervisning Integrering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne Unge Innvandrere Personer med nedsatt funksjonsevne Manglende integrering Mangel på sosiale nettverk Sosial ulikhet i deltakelse

8 Utenforskap i det norske samfunnet barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk som gjør at de sliter i hverdagen 290 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt 84 000 elever som begynner på videregående skole i Norge, har ikke fullført utdanningen etter fem år– dette tallet har vært stabilt over tid 1 av 3 personer i arbeidsfør alder mottar helserelaterte ytelser 700 000 elever mottar spesialundervisning 37 000 personer med ulik grad av funksjonshemming står ufrivillig utenfor arbeidslivet 85 000

9 Rus Omsorgssvikt Fattigdom Frafall i utdanning Ensomhet Langvarig sykefravær Psykiske helseproblemer Nedsatt funksjonsevne Manglende integrering Mobbing Arbeidsledighet Veier til utenforskap

10 Konsekvenser for enkeltmennesket Vanskelig å komme inn i ordinært arbeid Tapt barndom Fullfører ikke utdanning Psykiske helseproblemer Rus Vold i nære relasjoner Mister lokalt nettverk Ensomhet

11 Konsekvenser for samfunnet Omsorgssvikt Frafall Trygdebudsjettet øker Helsebudsjettet øker Segregering i skolen Tapt kompetanse i arbeidslivet

12 Hva gjør vi i Asker? En rekke faktorer er viktige for å tilrettelegge for god inkludering. Vi må jobbe sammen på flere arenaer.

13 Aktuelle planer

14 Strategiplan for inkludering og mangfold > Regjeringen vil i løpet av våren 2016 legge frem en ny stortingsmelding om inkluderingspolitikk. > Asker kommune vil høsten 2016 starte arbeidet med en overordnet og helhetlig strategiplan for inkludering og mangfold, med fokus på flyktninger og innvandrere. > Strategiplanen skal blant annet inneholde: –Nasjonale føringer og statlig politikk på området –Utfordringsbildet i Asker kommune, inkludert et analysegrunnlag basert på sentrale nøkkeltall og statistikk –Mål, strategier og tiltak

15 Organisering og medvirkning > Arbeidet med strategiplanen organiseres som et prosjekt i samsvar med Asker kommunes prosjektmetodikk. > Rådgiver for inkludering og mangfold blir prosjektleder for arbeidet. > Det legges opp til bred medvirkning og deltakelse fra folkevalgte, berørte virksomheter, innbyggere, frivilligheten og næringslivet. > Det oppnevnes saksordfører for arbeidet med strategiplanen. > Det gjennomføres workshops med komiteene på relevante tidspunkter i planprosessen.

16 Overordnet fremdriftsplan TidspunktAktivitet September 2016Sak om oppnevning av saksordfører for strategiplanarbeidet September – desember 2016Kartlegging og analysegrunnlag Januar – mars 2017Workshops med komiteene Juni 2017Strategiplanen vedtas av kommunestyret


Laste ned ppt "Inkludering og mangfold. Hva betyr inkludering? Inkludering Når enkeltmennesker eller ulike sosiale grupper blir del av et nytt fellesskap som består."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google