Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert

3 Handlingsprogrammet 2015-2018 Vi skal være det viktigste talerøret for eldre i samfunnet

4 Handlingsprogrammets oppbygging Fire hovedpunkter: *Fremtidens helse og omsorg **Aktive eldre ***Bolig og tilgjengelighet ****Økonomi og arbeidsliv Hvert av hovedpunktene har sine hovedsatsninger Hvert av hovedpunktene har sine underpunkter Alle underpunkt har kulepunkter hvor det er beskrevet hva forbundet mener samt kulepunkter som forteller hvor vi trenger hjelp av lokalforeningene

5 Fremtidens helse og omsorg Hovedsatsning: Det skal gjennomføres et krafttak for å avskaffe de uverdige forholdene som er påvist i helse- og omsorgstjenestene. Spesielt eldre blir rammet av en svak kommuneøkonomi. Stedet du er bosatt gir dermed store utslag for hvilke tjenester du kan vente deg i alderdommen. Slik bør det ikke være. Eldreomsorg er et nasjonalt ansvar. Pensjonistforbundet har lenge etterlyst et tverrpolitisk løft av eldreomsorgen. Vi er nødt til å ta nye virkemidler i bruk, fordi vi gang på gang får bekreftet at virkemidlene vi har i dag ikke er tilstrekkelige. Derfor tror vi på øremerking til drift av enkelte tjenester, som for eksempel sykehjem. Derfor kjemper vi for økte bevilgninger til hjemmetjenestene gjennom kommunene. Derfor vil vi også ha en mer helhetlig eldrepolitikk med flere spesialister på geriatri i spesialisthelsetjenesten. En stor andel av dem som ligger på norske sykehus er over 80 år.

6 Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester Forbundet mener at: Regjeringen må legge fram en nasjonal plan for å sikre at det er nok kvalifisert personell til å dekke behovet for tjenester i helse- og omsorgssektoren i fremtiden, og at lærlingeplasser innen helsefagarbeid prioriteres. Fastlegen må få en koordinerende rolle og bli pasientens kontaktperson i møtet med andre helsetjenester. Klage- og tilsynsordningene i helse- og omsorgstjenestene må bli bedre, så meldinger om uverdige forhold blir tilstrekkelig fulgt opp. Knapphet på ressurser i kommunen må ikke gå utover helse- og omsorgstilbudet til de eldste eldre. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må gjøres tilgjengelig også for personer over 67 år. Det må bli lettere for pårørende å kombinere arbeid med omsorg for eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer. Vandelsattest for ansatte innen eldreomsorgen blir innført. Det må bli etablert tilsynsutvalg for alle hjemmebaserte tjenester. Brukerutvalg for hjemmetjenesten blir lovfestet.

7 Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å gi god informasjon om hvilke muligheter og rettigheter hjemmeboende eldre har i kommunen. Å samle og spre kunnskap om tilbud for pårørende og brukere i eget nærområde. Å bedre samspillet mellom den offentlige omsorgen og eldrerådene, og mellom den offentlige omsorgen og brukere og pårørende. Brukere og pårørende må bli tatt med på råd.

8 Sykehjem Forbundet mener at: Eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for heldøgnspleie, skal ha lovfestet juridisk rett til plass på sykehjem. Dekningen av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter på sykehjemmene må bli bedre. Gjeninnføre ventelister på sykehjem. Øke investeringstilskuddet til bygging av sykehjem. Kommunene skal få øremerkede midler til drift av sykehjem og omsorgsboliger. Alle eldre skal få tilbud om enerom og rabattordningen for dobbeltrom må avskaffes. At ansatte ved sykehjem må ha vandelsattest. Utarbeide en plan for begrepsavklaring mellom eldreråd, brukerutvalg og tilsynsutvalg i forhold til Pasientrettighetslov og mulighet til å bli hørt. Ingen skal tjene penger på å drifte sykehjem.

9 Sykehjem Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å etablere tilsynsutvalg ved alle sykehjem. Å etablere brukerutvalg ved alle sykehjem. Å øke aktivitet-, kultur- og trivselstiltakene på sykehjem.

10 Sykehus Forbundet mener at: Alle helseforetak må lage og følge opp en handlingsplan for spesialisthelsetjenester for eldre. Samhandlingen mellom helseforetakene og kommunene må bli bedre for utskrivningsklare pasienter. Spesialisthelsetjenesten i større grad må tilby sin kompetanse i form av telemedisin, ambulant tjeneste til å behandle skrøpelige pasienter på sykehjemmene, slik at disse slipper påkjenningen med reise til spesialisthelsetjenesten. Det må bli opprettet 300 LIS-stillinger (leger i spesialisering) i geriatri ved minst 19 høyteknologiske sykehus. Legene må være forpliktet til å være i faget i minst fem år etter utdannelse. Alle sykehus må ha geriatrisk avdeling. Alle legekontor over en viss størrelse må ha geriatrisk sykepleier. En spesialistutdannelse med to år i geriatri med relevante kurs må bli etablert.

11 Sykehus Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sikre at Pensjonistforbundet får en representant i brukerutvalget til alle de regionale helseforetakene.

12 Forebygging- Tannhelse Forbundet mener at: Fastlegene må øke tilgjengeligheten, og syke- og hjemmebesøk må bli prioritert høyere av fastlegene. Alle eldre som passerer 75 år skal få tilbud om en gratis, forebyggende helsekontroll. En årlig tannhelsekontroll må bli innført til alle eldre over 67 år. Et egenandelstak for tannhelse blir innført. Det må komme systemer for å forebygge underernæring hos eldre både i og utenfor institusjon, for eksempel matombringingstjenester til hjemmeboende eldre, og at helsepersonell får opplæring i næringsrik kost til utsatte grupper. Kommunene bør jobbe mer systematisk for å forebygge fallulykker, for eksempel gjennom å gi bedre tilbud om fysisk aktivitet.

13 Forebygging- Tannhelse Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å spre kunnskap om fall hos eldre samt etablere fallforebyggende treningsgrupper i flere kommuner i landet. Å bidra til flere aktivitetstilbud i kommunen og at flere eldre får en aktiv hverdag. Å gjøre eldre i stand til å ivareta sitt ansvar for egen helse og livskvalitet.

14 Rehabilitering Forbundet mener at: Det må utarbeides en nasjonal rehabiliteringsplan med vekt på å utdanne flere fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitører. Rehabilitering skal være integrert i de hjemmebaserte tjenestene. At brukermedvirkningen må bli styrket i helse- og omsorgstjenestene når det gjelder rehabilitering, og spesielt hverdagsrehabilitering. Flere eldre må få rehabilitering og opptrening både på sykehjem og i eget hjem etter sykehusopphold.

15 Rehabilitering Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sørge for at kommunene lager en rehabiliteringsplan for eldre. Å legge press på helsemyndigheten i alle kommuner for å få et bedre rehabiliteringstilbud.

16 Ensomhet og psykisk helse Forbundet mener at: Kommunene må styrke samarbeidet med frivillig sektor for å forebygge ensomhet blant eldre. Forebyggende hjemmebesøk må også kartlegge psykososiale behov. Livsglede, aktivisering og kultur må bli en viktigere del av helse- og omsorgstilbudet til eldre. Det trengs mer forskning og kunnskap om psykisk helse og forebyggende tiltak for eldre. TT-kortet har stor betydning for å forebygge ensomhet hos eldre. Tilbudet må økes.

17 Ensomhet og psykisk helse Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å løfte fram ensomhet og psykiskhelse som tema i lokalforeningene. Målet er å skape en inkluderende kultur. Legge press på lokale og sentrale myndigheter for å lage bedre planer for å fange opp eldre som faller utenom. Å styrke samarbeidet med naturlige samarbeidspartnere på dette området.

18 Aktive eldre Hovedsatsning: Det skal etableres et nasjonalt eldreombud, for å ivareta eldres rettigheter Pensjonistforbundet mener at en aktiv alderdom skaper livsglede og helse. Vi vet at en av årsakene til at eldre ikke deltar i frivillige aktiviteter eller organisasjoner, er at de ikke har blitt spurt. Derfor jobber vi for at alle eldre skal bli invitert inn i lokale fellesskap, for eksempel gjennom tilbud om et aktivitetssenter i sin kommune. Alle står fritt til å fylle pensjonisttilværelsen med det de selv ønsker. Det viktige er at tilbudet om aktivitet er tilgjengelig for alle som ønsker det. Vi trenger å se og høre mer fra de unge eldre dersom eldrepolitikken i større grad skal omfatte denne store, ressurssterke gruppen. Det krever også noe av den enkelte. Pensjonister må stå fram og kreve sin rett i de organer der saker blir drøftet og avgjørelser blir tatt. Derfor vil vi i Pensjonistforbundet være med å styrke alle landets eldreråd og rekruttere flere unge eldre til å være med å ta del i samfunnsutviklingen.

19 Morgendagens aktivitetssenter Forbundet mener at: Alle kommuner og bydeler må opprette egne aktivitetssenter for eldre. Gjennom sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle om å koordinere innsatsen mot eldre, og utvikle en plattform for forebyggende eldreomsorg. Aktivitetssentrene må bli informasjonsarenaer, hvor eldre kan få en oversikt over alle kommunale, private og frivillige tilbud i kommunen. Det må bli gjennomført en nasjonal kartlegging av eldresentre, aktivitetssentre, forebyggende og helsefremmende aktiviteter og lavterskeltilbud i norske kommuner. Prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter» videreføres som et spleiselag mellom staten og Pensjonistforbundet Bevilgningen til «Morgendagens aktivitetssenter» må få en tredobling, fra 10 til 30 millioner kroner, kanalisert gjennom fylkeskommunen.

20 Morgendagens aktivitetssenter Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å gi lokalforeningene tilgang til kunnskapen som kommer fram av «Morgendagens aktivitetsenter» og å tilby informasjonsmateriell, foredrag og kurs som blir utarbeidet sentralt. I samarbeid med andre organisasjoner skal vi lage helsefremmende kurs, utviklet og standardisert til å være en del av tilbudet på aktivitetssentrene. Å utvikle tre modeller for «Morgendagens aktivitetssenter», ved hjelp av dialogkafeer.

21 Politisk medvirkning og eldreråd Forbundet mener at: Det blir etablert et nasjonalt eldreombud. Det må bli flere eldre i folkevalgte organer. Eldrerådsloven må bli styrket. Folkevalgte må få opplæring i eldrerådets funksjon og rolle. Eldrerådenes rolle ikke blir svekket i forbindelse med kommunesammenslåinger.

22 Politisk medvirkning og eldreråd Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sørge for at eldrerådene får bedre opplæring, politiske innspill og faglig støtte, og at det blir utviklet kurs i politisk påvirkning og samarbeid for eldreråd og pensjonistforeninger. At det i samarbeid med KS blir laget et debatthefte som setter fokus på eldrerådenes rolle i arbeidet med kommunesammenslåinger. Å utrede hvordan lokalforeningene og forbundet kan skape mer politisk debatt på eldres premisser om saker eldre er opptatt av.

23 Kultur Forbundet mener at: Kulturtilbudene til de eldre må styrkes og at bevilgningene må tredobles fram mot 2017. «Den kulturelle spaserstokken» må bli utviklet videre og i enda større grad enn tidligere knytte kultur til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det må gis en kulturgaranti rettet mot eldre. Bevilgninger til kulturelle tiltak for eldre skal ikke være avhengig av private sponsorer. Økt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter for å styrke kulturtilbudet til eldre må bli stimulert.

24 Kultur Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bidra til at de eldre selv kan delta i og medvirke til det kulturelle tilbudet. Å utvikle lokale nettverk for å stimulere til et kvalitativt mangfold av aktiviteter, blant annet gjennom å arrangere regionale temasamlinger for alle aktuelle samarbeidspartnere en gang i året. Å gjøre teleslynge tilgjengelig i alle offentlige kulturbygg.

25 Frivillighet Forbundet mener at: Regjeringen må sikre midler til å legge til rette for frivilligheten i kommunene, og styrke ordningen med frivillighetskoordinatorer. Frivillig arbeid og samarbeid mellom offentlige tiltak, private tiltak, frivillige og ideelle organisasjoner skal være prioritert i alle kommuner, i form av frivillighetskoordinatorer eller tilsvarende. Regjeringen må utarbeide en plattform/et program for rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging av frivillige. Det må utarbeides kurs for frivillige på aktivitetssentrene. Dette skal være et tilbud til alle eldre offentlige ansatte mellom 60 og 75 år, som har mulighet til å få fri opp til tre timer per uke for å delta i frivillig arbeid.

26 Frivillighet Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å samarbeide tettere med eldrerådene, frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene for å løfte frivillig arbeid i lokalpolitikken og samfunnsplanene til kommunene. Gjennom en nasjonal kampanje sette fokus på nye rolleforventninger til alderdommen. Kampanjen skal settes i gang som en dugnad mellom relevante organisasjoner og myndighetene. Å fremme de fysisk og psykisk helsegevinstene som deltakelse i frivillig arbeid og organisasjonsliv kan gi.

27 Bolig og tilgjengelighet Hovedsatsning: En aktiv offentlig boligpolitikk som legger til rette for at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig. Boligpolitikken må være bygget på en anerkjennelse av at eldre ønsker å være selvstendige, i størst mulig grad selvhjulpne og bestemme over egne liv. Politikken må også være bygget på en erkjennelse av at dagens boligmasse ikke er tilpasset framtidens behov. En god boligpolitikk for eldre omfatter både det som er innenfor og det som er utenfor husets fire vegger. Eldre har behov for boliger tilpasset sitt fysiske og psykiske funksjonsnivå, men også trygge omgivelser som legger til rette for aktivitet og deltakelse i samfunnet. Boligpolitikk er imidlertid også den enkeltes ansvar. Alle bør vi tenke gjennom hvor og hvordan vi vil bo som gammel. Såfremt du har forutsetninger for det må du også planlegge for bosituasjonen i alderdommen.

28 Boligpolitikk for eldre Forbundet mener at: Statlige myndigheter må ha ansvar for å utarbeide et eget handlingsprogram for boligpolitikk for eldre. Norske kommuner må inkludere boligpolitikk for eldre i sine arealplaner, kommuneplaner og annet planverk. Eldrerådene må bli involvert i kommunens planleggingsprosesser ved utforming av boliger og fellesarealer. Alle norske kommune må etablere en boligrådgivingstjeneste for eldre. Offentlige lån, tilskudd og støtteordninger til tilpasning av bolig må bli styrket og bli innrettet slik at flere boliger blir universelt utformet. Nye boliger må være universelt utformet og forberedt for velferdsteknologi. Bostøtten må tilpasses nåværende og fremtidige pensjonisters behov, og at eldre som oppfyller kriteriene for bostøtte skal bli gjort kjent med ordningen.

29 Boligpolitikk for eldre Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: At våre medlemmer blir bevisstgjort om fremtidige boligbehov. At våre medlemmer blir kjent med støtteordninger for å tilpasse egen bolig. At eldre som oppfyller kriteriene for bostøtte blir kjent med ordningen.

30 Tilgjengelighet og trafikk Forbundet mener at: Eldre skal kunne ferdes i nærmiljøet og delta i samfunnslivet på lik linje med andre. Alle offentlige fellesarealer, bygninger og transportmidler bør være universelt utformet. Alle kommuner må gjennomføre en tilgjengelighetskartlegging. Oppfriskningskurset for bilførere, 65+, bør være gratis. Fastlegen skal beholde ansvaret for å utstede helseattest i forbindelse med forlengelse av førerkort etter fylte 75 år. Fornyelse av førerkort etter fylte 75 år bør være gratis. Offentlige myndigheter må sørge for at den IT-baserte hverdagen tilpasses eldre.

31 Tilgjengelighet og trafikk Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: At eldrerådene blir en pådriver for universell utforming i sin kommune. Å informere medlemmene om gjenoppfriskningskurset 65+.

32 Omsorgsboliger Forbundet mener at: Kommunene må få tilstrekkelige midler til å opprette og drive nødvendig antall omsorgsboliger. De økonomiske insentivene kommunene har til å velge omsorgsbolig fremfor sykehjem, må bli fjernet. Omsorgsboliger må bli et supplement til, og ikke en erstatning for, sykehjemsplasser. Øke Husbankens investeringstilskudd. Omsorgsboliger må bli bygget i nærheten av øvrig tjenestetilbud og samfunnsliv. Omsorgsboliger må ha fellesrom tilrettelagt for sosialt samvær. Omsorgsboliger må være i samme risikogruppe som institusjoner med tanke på brannsikkerhet.

33 Omsorgsboliger Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å involvere eldrerådene i lokale planprosesser om behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Å etablere tilsynsutvalg for heldøgns pleie- og omsorgsboliger.

34 Velferdsteknologi Forbundet mener at: Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lenger hjemme, ved aktiv bruk av velferdsteknologi. Flere må få tilbud om velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukerens og pårørendes personvern og privatliv. Det må komme økte bevilgninger til utvikling og implementering av velferdsteknologi i statsbudsjettet. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres. Brukerperspektivet er sentralt i utvikling og implementeringen av velferdsteknologi. Individuelle behov må blir ivaretatt i større grad enn i dag. Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar og pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer. Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

35 Velferdsteknologi Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bidra til mer kunnskap om og opplæring i gode hjelpemidler. Å gi informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.

36 Økonomi og arbeidsliv Hovedsatsning: Et økonomisk krafttak for dem som har minst blant alders- og uførepensjonister. Pensjonistforbundet vil jobbe for en rettferdig beskatning. Som pensjonist har vi lavere inntekt enn yrkesaktive og det må bli reflektert i en riktigere beskatning av pensjonsinntekter. Samtidig prioriterer Pensjonistforbundet velferd, helse og trygghet i alderdommen fremfor lavere skatt for den enkelte. Heldigvis er det slik at de fleste alderspensjonister i Norge har en god økonomi. Samtidig er enslige minstepensjonister overrepresentert i lavinntektsgruppen i Norge og blant de eldste er det fortsatt pensjonister som sliter økonomisk. Pensjonistforbundet vil i landsmøteperioden jobbe for at pensjonister som er økonomisk vanskeligstilt får et løft over statsbudsjettet.

37 Pensjon Forbundet mener at: Avkortningen på 0,75 prosent ved regulering av løpende pensjon fjernes. Enslige minstepensjonister og minstepensjonsektepar må få et løft over statsbudsjettet Pensjonister skal få tilbake forhandlingsretten over pensjon. Pensjonister skal ha samme lønnsvekst som yrkesaktive. Avkortning av grunnpensjon for gifte og samboende må fjernes.

38 Pensjon Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å identifisere tiltak for økonomisk vanskeligstilte pensjonister. Å heve kompetansen om pensjon og arbeidsliv for seniorer.

39 Forbundet mener at: Mennesker som ikke kan arbeide skal sikres en trygg, forutsigbar og god økonomisk situasjon. Uføres mulighet til å delta i arbeidslivet må bli styrket, slik at de som kan arbeide noe får muligheten til det, uten at det fører til avkortning av trygd/inntekt Uføretrygd

40 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bedre holdninger i samfunnet og arbeidsgivere til arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne.

41 Arbeidsliv Forbundet mener at: Eldre bør få stå lenger i arbeid. Styrket innsats mot aldersdiskriminering. Flere og bedre seniorpolitiske tiltak.

42 Arbeidsliv Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å stimulere og motivere eldre til å bli lenger i arbeidslivet. Å få flere seniorpolitiske tiltak i kommunene. Bedre de eldres omdømme i arbeidslivet.

43 Skatter og avgifter Forbundet mener at: Økt velferd, helse og trygghet i alderdommen er viktigere enn skattekutt. Arbeidstakere og pensjonister skal ha samme minstefradrag. Skattesatsene må sikre en sosial profil på pensjons- og uførebeskatningen. Pensjonistbeskatningen må ha en sosial og utjevnende profil.

44 Vi er klar for innsats sammen med titusen tillitsvalgte rundt om i landet Sammen er vi sterke


Laste ned ppt "Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google