Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting av flyktninger. Anmodningen IMDI har anmodet Asker kommune om følgende bosettingstall for 2016 og 2017: > Bosetting i 2016: 135 flyktninger,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting av flyktninger. Anmodningen IMDI har anmodet Asker kommune om følgende bosettingstall for 2016 og 2017: > Bosetting i 2016: 135 flyktninger,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting av flyktninger

2 Anmodningen IMDI har anmodet Asker kommune om følgende bosettingstall for 2016 og 2017: > Bosetting i 2016: 135 flyktninger, hvorav 45 enslige barn og unge. > Foreløpige plantall for 2017: Minst 160 flyktninger, hvorav minst 65 enslige barn og unge. > Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

3 Nasjonale prognoser > Tilstrømningen av asylsøkere til Norge har økt sterkt i løpet av høsten 2015. > Mot slutten av året er det en nedgang i antall asylankomster. Dette skyldes trolig norske innstrammingstiltak og økte grensekontroller i Sverige. > UDIs prognose for 2016: 100 000 asylsøkere. > Det er grunn til å tro at det kommer nye anmodninger i 2016 om å øke bosettingstallet ytterligere.

4 Bosetting i Asker – status Siste politiske vedtak – kommunestyret 8. september (sak 98/15): I samsvar med anmodning fra IMDI øker Asker kommune mottaket av flyktninger fra 75 til 87 i 2016. I antallet er inkludert bosetting av 15 enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

5 Introduksjonsprogrammet > Introduksjonsprogrammet skal forberede nyankomne flyktninger til å delta i arbeids- og samfunnslivet, og hjelpe dem til å bli økonomisk selvstendige. > Introduksjonsprogrammet inneholder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som forbereder til videre utdanning eller arbeid. > Asker kommune har lykkes godt med å få flyktningene over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Asker var nr. 9 av landets kommuner i 2014.

6 Asylmottak i Asker > Asker er vertskommune for tre statlige asylmottak med til sammen 490 plasser: –Dikemark mottak: Ca. 150 plasser –Hvalstad transittmottak: Ca. 140 plasser –Akuttinnkvarteringstilbud på Vardåsen: Ca. 200 plasser > Anmodningen om økt bosetting må sees i sammenheng med kommunens ansvar som vertskommune for asylmottak.

7 Kartlegging av mulighetsrom Det er foretatt en karlegging av hvilke muligheter og kapasitet Asker kommune har når det gjelder økt bosetting av flyktninger. Kartleggingen viser at følgende områder vil kunne medføre utfordringer for organisasjonen fremover: > Sikre tilstrekkelig finansiering. > Skaffe til veie tilstrekkelig antall egnede boliger. > Skaffe til veie tilstrekkelig antall personell og kompetanse. > Skaffe til veie tilstrekkelig kapasitet til barnehage- og undervisningstilbud. > Skaffe til veie tilstrekkelig tolketjenester. > Sikre godt inkluderingsarbeid i kommunen. > Mobilisere og koordinere frivillig innsats. > Sørge for tilstrekkelig informasjon til Askersamfunnet. > Sikre samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med politi, brann og helse.

8 Økonomisk beregning Beregningsutvalgets vurderinger > De statlige tilskuddsordningene er ikke kostnadsdekkende. > Kommunene har i gjennomsnitt har en merutgift på ca. 100 000 kroner per ordinære flyktning og 300 000 kroner per enslige mindreårige flyktning over en femårsperiode. > Rådmannen mener at de statlige finansieringsordningene må endres slik at kommunene gis mulighet og anledning til å delta i asyl- og flyktningarbeidet på en god måte. Høyt kostnadsnivå i Asker > Asker kommune har et høyt kostnadsnivå sammenlignet med beregningsutvalgets vurderinger. > Rådmannen vil initiere en omstillingsprosess for å bringe tjenestenes kostnadsnivå ned på et nivå som i større grad samsvarer med beregningsutvalgets vurderinger. > Omstillingen vil medføre at kommunen gir et noe enklere, men fortsatt godt og forsvarlig tilbud til de flyktningene som bosettes. > En for lav kvalitet på integreringsarbeidet vil kunne medføre økte kostnader på lengre sikt ved at færre kommer i arbeid, aktivitet eller utdanning.

9 Rådmannens innstilling 1.Asker kommune er positiv til å delta i den nasjonale dugnaden for å sikre Norges forpliktelser knyttet til asyl- og flyktningsituasjonen. Det er av stor betydning å mobilisere innbyggerne, frivilligheten og næringslivet i arbeidet med å tilrettelegge for et godt bosettings-, integrerings- og inkluderingsarbeid. 2.Asker kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 135 flyktninger i 2016, inkludert 45 enslige mindreårige. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Rådmannen vil komme tilbake til bosettingstallet for 2017 når det foreligger en konkret anmodning. 3.De økonomiske konsekvensene knyttet til økt bosetting utredes nærmere og innarbeides ved første mulige revidering av budsjettet for 2016. 4.Rådmannen vil initiere en omstillingsprosess for å bringe kommunens kostnader ned på et nivå som i større grad samsvarer med beregningsutvalgets vurderinger. 5.Asker kommune forutsetter at statlige myndigheter understøtter og tilrettelegger for kommunenes bosettingsarbeid gjennom kostnadsdekkende tilskuddsordninger. Dette er helt avgjørende for å få til et godt arbeid på feltet. Asker kommune ber derfor KS, i konsultasjonsordningen med regjeringen, om å tydeliggjøre og avklare de økonomiske konsekvensene knyttet til bosetting av flyktninger i kommunene.


Laste ned ppt "Bosetting av flyktninger. Anmodningen IMDI har anmodet Asker kommune om følgende bosettingstall for 2016 og 2017: > Bosetting i 2016: 135 flyktninger,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google