Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting av flyktninger Spesialrådgiver Nina Gran, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting av flyktninger Spesialrådgiver Nina Gran, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting av flyktninger Spesialrådgiver Nina Gran, KS

2 KS Konsultasjoner

3 Bosetting 1200 overføringsflyktninger årlig Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse Familiegjenforente til disse Annen innvandring: Arbeidsinnvandrere Familiegjenforente til arbeidsinnvandrere innvandrere norske statsborgere

4 KS Konsultasjoner 17.07.2014 4 Asylankomster 2006-08 - prognose 2009 Kilde: UDI

5 KS Konsultasjoner 17.07.2014 5 Bosettingsbehov i 2009: 8200 *2679 bosatt per 31.08.2008

6 KS Konsultasjoner Bosettingsmodeller Problemer med å få nok bosettingsplasser i 2000. Regjeringen vurderte en ny modell. Så på alternativer i nabolandene: Sverige. Asylsøkerne kan flytte inn til venner. Når de får opphold gis de rett til å bli i den kommunen de oppholder seg. Kommunen har ingen innflytelse på antallet Stor konsentrasjon i de største byene. Trangboddhet. Store sosiale problemer. For asylsøkere fra mottak er det samme system som i Norge: Kommunene anmodes om et årlig antall.

7 KS Konsultasjoner Danmark. En ”rettferdig” fordeling til alle landets kommuner, samme prosentandel innvandrere. De større byene bosetter ikke pga høy andel innvandrere. Kommunene er pålagt å bosette. Antallet fastsettes av staten. Boplikt i 2 år.

8 KS Konsultasjoner NY BOSETTINGSMODELL -01 Etter forhandlinger mellom KS og staten ble det enighet om en ny modell. MÅL: Rask og stabil bosetting I størst mulig grad unngå sekundærflytting ”De kommuner som har gode betingelser for god og stabil bosetting bør bosette.” Reduksjon fra 380 – 205 bosettingskommuner fra 2001 – 2007.

9 KS Konsultasjoner Nasjonalt bosettingsutvalg. Opprettelse av Nasjonalt Utvalg : 5 + 1 vara fra stat (IMDI, UDI, Fylkesmannen, Husbanken, BUF direktoratet) 5 + 1 vara fra KS/kommuner (KS, ordfører, rådmann) Oppgaver: Fastsette behovet for neste års bosetting, og evt endringer ved økt/redusert tilstrømning Foreslå årlig fordeling til fylkene. Følge opp bosettingsarbeidet/foreslå evt tiltak.

10 KS Konsultasjoner Avtale mellom AID og KS fra 2004, en videreføring av bosettingsmodellen 2001 Forutsetninger for KS` rolle: 1: Frivillighet for kommunene 2: Gode rammebetingelser for kommuner som påtar seg oppgaven med bosetting og integrering.

11 KS Konsultasjoner 1. Har mod. basert på frivillighet lykkes? Mange viktige bosettingskommuner økte bosettingstallene Ved utgangen av 2001 hadde kommunene vedtatt å bosette 7000 pers. (tidl.3-4000) Antall bosettingskommuner er redusert fra 380 til 220 i 2008 Tiltross for at antallet kommuner er redusert, har et bosettingsbehov på rundt 5000 årlig vært dekket. De fleste kommuner har fulgt opp anmodningene etter modellen 2001. Noen kommuner har i perioder vedtatt å ta imot færre enn anmodet (pga øk, boligmangel) Kun 2 sentrale kommuner har sagt nei i perioden 2001-08. Aldri oppnådd 100% vedtak, men behovet har vist seg mindre enn forventet (anmodningene)

12 KS Konsultasjoner Fordeling av flyktninger 2009 20092008 Region Øst19951555 Region Indre Øst1320825 Region Sør1175770 Region Vest16801025 Region Midt1260784 Region Nord1220795 Totalt 86505754

13 KS Konsultasjoner Hvem skal bosettes? 1800 Bosettingsklare i dag: 84% av bosettingssakene gjelder enslige 16% av sakene gjelder familie enheter –3–357 bosettingsklare enslige mindreårige under 15 år: 45 personer 15 - 18 år : 256 personer over 18 år : 56 personer 17.07.2014 13

14 KS Konsultasjoner 10 største nasjonaliteter som venter på bosetting fra mottak 17.07.2014 14 Eritrea Afghanistan Statsløs Somalia Irak Russland Etiopia Iran Sri Lanka Kina Andre

15 KS Konsultasjoner Situasjonen pr 15. april 1358 personer er bosatt, 862 fra mottak og 496 overføringsflyktninger 54 enslige mindreårige er bosatt Behovet for 2009: 770 1800 personer i mottak har oppholdstillatelse Av disse er 808 personer søkt ut til kommuner 113 overføringsflyktninger er budsendt til kommuner 17.07.2014 15

16 KS Konsultasjoner Mål i bosettingsarbeidet –Personer i mottak skal bosettes innen seks måneder etter innvilget oppholdstillatelse –Tre måneder for enslige mindreårige. –Overføringsflyktninger skal bosettes innen seks måneder etter innvilget innreisetillatelse. 17.07.2014 16

17 KS Konsultasjoner Raskere bosetting Forslag om å redusere tiden fra vedtak til bosetting fra 6mnd til 1 mnd Forslag som skal bidra til raskere bosetting er sendt ut på høring fra IMDi til alle landets kommuner. Frist: slutten av mai.

18 KS Konsultasjoner Hva er utfordringene i dag? BOLIG Mange kommuner får ikke det antallet de har planlagt å bosette Årsaker: - ikke nok familier til ledige familieleiligheter - stor andel enslige skal bosettes, få boliger til enslige i kommunene - små kommuner ønsker et begrenset antall nasjonaliteter - bosettingen skjer ofte i de regionene mottakene ligger – for lite bosetting på tvers av regionene

19 KS Konsultasjoner utfordringene i dag…. Mange kommuner har store problemer med å skaffe bolig Årsaker: - Krevende boligmarked, forsterkes av: - arbeidsinnvandringen - (enkelte steder) desentraliserte mottak - For lav boligtilskuddssats (20% vs 40%) - Kommunene mener boligtilskudd er et mer egnet virkemiddel for nyankomne flyktninger enn bostøtte

20 KS Konsultasjoner Hvordan kommunene kan bidra til økt bosetting: Sikre at ansvaret for bosetting er knyttet til boligkontoret i kommunen. Planlegge for boliger til enslige. Sikre at flyktninger er en del av boligsosial handlingsplan - og at denne oppfølges årlig – Frigjøre kommunale boliger til bosetting. Benytte husbankens virkemidler i større grad Bygge/omgjøre boliger i en startperiode for enslige, f.eks til bofellesskap Gi raske tilbakemeldinger på anmodninger om bosetting av personer Etablere bedre rutiner for varsling til IMDi når det er ledige leiligheter

21 KS Konsultasjoner Hvordan kan staten bidra til økt bosetting: Øke Husbankens boligtilskudd fra 20 til 40% Andre ”belønninger” som volumtilskudd/ økt integreringstilskudd for enslige? Bedre kartlegging i mottak for planl av mulig bofelleskap, rask familiegjenf.) Kartlegge og formidle gode erfaringer med bofelleskap Økt koordinering av ledige plasser mellom IMDi`s regionkontor. Må se hele landet under ett.

22 KS Konsultasjoner Befolknings- veksten er ujevnt fordelt Kilde: SSB Nedgang mer enn – 10 % Nedgang mellom –3 % og –10 % Mellom pluss 3 % og –3 % Vekst mellom 3 % og 10 % Vekst over 10 % Vekst i folketall siste 11 år 74 101 103 73 80 Antall

23 KS Konsultasjoner Innvandring


Laste ned ppt "Bosetting av flyktninger Spesialrådgiver Nina Gran, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google