Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om bosetting av flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om bosetting av flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om bosetting av flyktninger
13. januar i Trondheim Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest

2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ca. 200 ansatte 154 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter tilskudd for vel 5 mrd. kr. Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Oslo Kjerneoppgaver: arbeidsrettet integrering dialog med innvandrere bosetting introduksjonsprogram norskopplæring tolk likeverdige tjenester arbeid mot tvangsekteskap Samarbeid gjennom nettverk: kommuner, organisasjoner, statlige etater, arbeidslivets parter, forskning Hver av de regionale enhetene har koordinerende ansvar for hver sin kjerneoppgave. IMDi Vest koordinerer bosetting nasjonalt.

3 Status for bosatte og bosettingsklare pr. 30.11.2009
Antall bosatte 3 826 4427 5147 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting – bosatte fra mottak 4,8 5,9 5,2 Gjennomsnittlig ventetid fra saksopprettelse til bosetting – bosatte fra mottak 22,8 25,3 14,2 Andel bosatt innen 6 mnd – bosatte fra mottak og overføringsflyktninger 84 % 68 % 78 % Antall bosettingsklare i mottak 1571 1370 1890 Antall bosettingsklare i mottak som har ventet mer enn 6 mnd 85 200 466 Gjennomsnittlig ventetid for bosettingsklare personer i mottak (mnd) 3 3,3 4,2 Antall barn i bosettingsklare familier i mottak 529 266 267 Antall bosettingsklare i mottak som ikke har fått tildelt kommune 927 848 906 - herav andel enslige 43 % 74 %

4 Status for bosatte og bosettingsklare enslige mindreårige under 18 år pr. 30.11.2009
Antall bosatte enslige mindreårige 148 207 357 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting for enslige mindreårige – bosatte fra mottak 3,9 4,5 6,0 Andel enslig mindreårige bosatt innen 3 mnd 57 % 34 % 21 % Antall bosettingsklare enslige mindreårige 42 188 486 Herav - under 15 år * 33 71 - 15 – 18 år 155 415 Antall bosettingsklare enslige mindreårige som har ventet i mottak mer enn 3 mnd 12 40 174 Gj.sn. ventetid for bosettingsklare enslige mindreårige i mottak (mnd) 2,8 2,6 3,6

5 Bosettingsbehov 2010: 10 000 07.04.2017 • Figuren viser:
Blå linje: antall asylsøkere og prognose for antall asylsøkere i Oransje søyler: antall bosatte 1990 – 2008 og pr Røde søyler: måltallet for bosetting Hovedpoeng: I 1994 ble over personer tatt imot av kommunene Økt bosetting i 2009 – trolig vil 265 kommuner ta imot nærmere 6000 personer i år. Behovet i 2010 er om lag personer. Trolig vil behovet for plasser i kommunene være stort også i 2011. 325 kommuner er anmodet. 182 av kommunene er bedt om å bosette enslige mindreårige.

6 Hvor kommer flyktningene fra?
De nye innbyggerne kommer fra Eritrea De palestinske områdene Afghanistan Irak Somalia Overføringsflyktninger i tillegg trolig fra Bhutan Enslige mindreårige hovedsakelig fra Sri Lanka Om nasjonaliteter: Basert på de største bosatte nasjonalitetsgruppene pr Det er ikke kjent hvor uttakskommisjonene i 2010 vil gå p.t. Oversikten er basert på det vi anser som mest sannsynlige områder. Overføringsflyktninger trolig fra Eritrea, de palestinske områdene, Afghanistan, Irak og Bhutan. Kjente nasjonaliteter – mange kommuner har erfaring, landkunnskap, tilgang på tolk m.v. som gjør det lettere å ta imot personer fra disse områdene.

7 Hvem er flyktningene? personer trenger en kommune å flytte til i 2010 Økt andel enslige voksne bofellesskap Økt antall enslige mindreårige Trenger særlig kompetanse i kommunene og/eller barnevern Særlige finansieringsordninger hos IMDi, Bufetat og Husbanken Overføringsflyktninger Andelen enslige har økt betydelig i løpet av få år. Ved utgangen av november 2009 var det 710 enslige bosettingsklare i mottak, hvorav 567 enslige menn. ”Bare” 196 av de bosettingsklare ved utløpet av november var personer i familieenheter. Antallet/andelen EM har økt betydelig 2008: : : 1600 åtte av de deltakende kommunene er anmodet om å bosette enslige mindreårige i 2010.

8 1600 enslige barn og unge trenger plass i kommunene
7 av 10 kommer fra Afghanistan De største gruppene etter Afghanistan: Sri Lanka Irak Eritrea Somalia 9 av 10 er gutter, 7 av 10 er gutter mellom 15 og 18 år 8 av 10 er mellom 15 og 18 år Bufetat bosetter barn under 15 år – IMDi anmoder om plasser Denne og de tre neste foilene trenger ikke være med ift. kommuner som ikke anmodes om enslige mindreårige 1600 er beregnet bosettingsbehov for enslige mindreårige i 2010. Pr sitter det 1293 enslige mindreårige asylsøkere i mottak, både med uavklart og avklart asylsøknad. Ca prosent av disse forventes å få innvilget tillatelse som enslig mindreårig. Afghanistan 72 prosent Somalia - 8 prosent Irak - 6 prosent Eritrea – 5 prosent Bufetat har ansvar for å bosette de enslige mindreårige som befinner seg i Bufetats omsorgssenter, dvs de som er under 15 år. IMDi bosetter alle flyktninger over 15 år.

9 www.imdi.no Afghanistan 72 prosent Somalia - 8 prosent
Denne og de tre neste foilene trenger ikke være med ift. kommuner som ikke anmodes om enslige mindreårige 1600 er beregnet bosettingsbehov for enslige mindreårige i 2010. Pr sitter det 1293 enslige mindreårige asylsøkere i mottak, både med uavklart og avklart asylsøknad. Ca prosent av disse forventes å få innvilget tillatelse som enslig mindreårig. Afghanistan 72 prosent Somalia - 8 prosent Irak - 6 prosent Eritrea – 5 prosent Bufetat har ansvar for å bosette de enslige mindreårige som befinner seg i Bufetats omsorgssenter, dvs de som er under 15 år. IMDi bosetter alle flyktninger over 15 år.


Laste ned ppt "Seminar om bosetting av flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google