Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Gode bosettingsrutiner – samarbeid mellom IMDi og kommunene Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Gode bosettingsrutiner – samarbeid mellom IMDi og kommunene Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Gode bosettingsrutiner – samarbeid mellom IMDi og kommunene Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest

2 Samarbeid mellom kommunen og IMDi Bosetting av flyktninger er en løpende oppgave. Behov for å ta imot flyktninger hvert år – antallet varierer Godt samarbeid mellom kommunen og IMDi IMDi forespør kommunen for hver enkelt person slik at kommunen har styring med bosettingen IMDi ønsker forutsigbarhet ved at kommunen tidlig avklarer tidspunkter for bosetting gjennom året Avtalen med Trondheim 30.03.2015 2

3 IMDis bosettingsstrategi Hovedmål: Rask bosetting av flyktninger i områder med mulighet for kvalifisering, arbeid og utdanning. Ordinære flyktninger skal være bosatt innen seks måneder etter innvilget oppholdstillatelse, enslige mindreårige innen tre måneder. IMDis ”Rutiner for bosettingsarbeidet i IMDi” under revidering 30.03.2015 3

4 Bosettingsprosessen i den enkelte sak 1.IMDi får vite fra UDI når positivt vedtak er fattet Skal personen bosettes? Integreringstilskudd Rett til intro? 2.Kartleggingsinfo i mottak -> IMDi -> aktuelle kommuner (anonymisert) 3.Vedtak om bosettingskommune = utsøking m/flyttetidspunkt 4.Kommunen kontakter mottaksbeboeren Forberedelse Realitetsorientering Tidlig integrering 30.03.2015 4

5 Bosettingsprosessen i den enkelte sak Voksne og familier – fra mottak Kriteriene for IMDis tilbud om bosettingskommune Kvalifisering til arbeid eller utdanning Helse Familie Ikke ønske Flyktningen får kun ett tilbud om bosetting Bosettingstidspunkt 30.03.2015 5

6 6 Enslige mindreårige flyktninger - hva trenger de? Alle enslige mindreåriges individuelle behov er kartlagt i mottaket/omsorgssenteret Alle barn har forskjellige behov for omsorg og oppfølging. Enslige mindreårige er i utgangspunktet som alle andre barn, men mangler omsorgsperson(er) Mottaket, IMDi og Bufetat samarbeider med kommunene for å finne gode bo- og omsorgsløsninger Aktuelle bo- og omsorgsløsninger kan være Bofellesskap Hybel med tilsyn Fosterhjem Barnevernsinstitusjon Folkehøgskole

7 30.03.2015 7 Samarbeid internt og eksternt til beste for barn og unge Se de ulike fagfeltene i kommunen i sammenheng Barnefaglig kompetanse Barnevernkompetanse Flyktningfaglig kompetanse Utdanning Bruk frivillige i kommunen; organisasjonsliv og ressurspersoner Samarbeid med erfarne kommuner Bruk statlige etater Støtte fra IMDi; økonomisk og faglig Støtte fra Bufetat; økonomisk og faglig Støtte fra Husbanken; økonomisk

8 30.03.2015 8 Hvordan skaffe flere boliger? Hvem har ansvar for boliger i din kommune? Kjenner du Husbankens støtteordninger? Økt bruk av bofellesskap Mer informasjon i mottak om hva flyktningene kan forvente når de blir bosatt Tydelig ramme/avtale Gruppe som skal bo sammen velges ut i mottak La flyktningene inngå private leieavtaler Bistå personer over i egen bolig – bedre bruk av kommunale boliger Kommunene er de beste til å finne lokale løsninger!

9 Bedre økonomi når flere deler bolig 1.Bosetting av tre enslige i bofellesskap: Husleie pr. bolig: 15000 Husleie pr. pers:5000 Bostøtte pr. pers. 3000 Reell husleie pr. pers. 2000 2.Bosetting av tre enslige i egne boliger: Husleie pr. bolig: 7000 Husleie pr. pers: 7000 Bostøtte pr. pers. 3066 Reell husleie pr. pers. 3934 30.03.2015 9 Lave boutgifter gir bedre muligheter for økonomisk selvstendighet for deltakere i introduksjonsprogram – færre trenger supplerende økonomisk sosialhjelp

10 30.03.2015 10 Mennesker er ressurser – bruk dem! De som skal bosettes er ofte ressurssterke Hjelp dem til å hjelpe seg selv! Still krav, gi ansvar og vis tillit! Hva skal til? God norskopplæring: språket er viktig for integrering – sjekk resultatene i din kommune mot landsgjennomsnittet Kvalifisering: introduksjonsprogrammet gir resultater – se på forbedringsområder Arbeid: arbeidsplassen er den beste integreringsarenaen Frivillige organisasjoner: bruk idrettslag, korps og andre organisasjoner i integreringsarbeidet – sjekk Frivillighetsregisteret.

11 Samarbeid mellom kommunen og IMDi og gode bosettingsrutiner Hva ønsker kommunene fra IMDi? 30.03.2015 11

12 30.03.2015 12 www.imdi.no www.imdi.no Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest hni@imdi.no Tlf: 976 59 471 hni@imdi.no

13 Bosetting er fullfinansiert fra staten Inntektene er gitt, utgiftene kan påvirkes Godt integreringsarbeid lønner seg og gir økt økonomisk handlefrihet for kommunen 30.03.2015 13 HvaBeløp* Integreringstilskudd574 300 kr fordelt over 5 år (554 300 kr for barn) Tilskudd til norskopplæring107 400 kr fordelt over 3 år (tidl. 5 år) Norsk og morsmålsopplæring i grunnskolen10 200 kr pr. år (for barn i grunnskolealder i integreringstilskuddperioden) Særskilt tilskudd ved funksjonshemminger og atferdsvansker 150 900 (engangstilskudd) Inntil 754 200 (kan gis årlig i inntil fem år) Bosettingskalkulatoren - http://www.imdi.no/no/Bosetting/Bosettingskalkulatoren/ http://www.imdi.no/no/Bosetting/Bosettingskalkulatoren/ Nettbasert løsning som viser de økonomiske konsekvensene for en kommune av å bosette flere flyktninger *Forslag til statsbudsjett 2010

14 Finansiering av bosettingstilbud til enslige mindreårige 30.03.2015 14 HvaBeløp* Refusjon fra Bufetat, jf BLDs rundskriv Q-05/2004 Barnevernutgifter utover 14 180 kr pr måned Integreringstilskudd for barn554 300 kr fordelt over 5 år Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 119 556 kr (pr år inntil personen fyller 20 år) Norsk og morsmålsopplæring i grunnskolen 10 200 kr (pr år i integreringstilskuddperioden) Særskilt tilskudd ved funksjonshemminger og atferdsvansker 150 900 (engangstilskudd) Inntil 754 200 (kan gis årlig i inntil fem år) Husbankens ordninger:40 % tilskudd til boliger som skal brukes til bosetting av enslige mindreårige Bostøtte fra den enslige mindreårige fyller 18 *Forslag til statsbudsjett 2010


Laste ned ppt "30.03.2015 1 Kurs for nye bosettingskommuner 1. juni 2010 i Oslo Gode bosettingsrutiner – samarbeid mellom IMDi og kommunene Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google