Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet mot tvangsekteskap Veien videre etter 2011 Samarbeidsseminar 16. og 17.09.10 Skjoldvor Fjeldvær Assisterende direktør i IMDi 14.07.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet mot tvangsekteskap Veien videre etter 2011 Samarbeidsseminar 16. og 17.09.10 Skjoldvor Fjeldvær Assisterende direktør i IMDi 14.07.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet mot tvangsekteskap Veien videre etter 2011 Samarbeidsseminar 16. og 17.09.10 Skjoldvor Fjeldvær Assisterende direktør i IMDi 14.07.2014 1

2 Arbeidet mot tvangsekteskap i 2011 Forankring av arbeidet i skolen / hos skole-eiere Ansvarsavklaring ( Udir / skole-eiere) Implementering av rutiner og retningslinjer Kompetanseheving Fokus på ungdomsskolen (og nye skoleeiere) Utprøving av ulike arbeids- og samarbeidsformer Spredning av erfaringer fra Drammensprosjektet o.a Kobling til arbeidet med kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Formidling av kunnskap / erfaringer Rapporter Nettsider Kursing / opplæring 14.07.2014 2

3 Satsingsforslag til statsbudsjettet 2012 Forslag er under arbeid, basert på Skolens og IMDis erfaringer med minoritetsrådgivere i vgs DU og IMDis erfaringer med integreringsrådgivere Representerte direktoraters erfaringer med kompetanseteamet (POD, Bufdir, UDI og IMDi) ISFs følgeevaluering (tillegges stor vekt) Innspill fra ulike samarbeidspartnere, bla direktorater representert i Forum for integrering og mangfold IMDis forslag oversendes BLD innen 22.10.10 14.07.2014 3

4 Generelt: Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, annen æresrelatert kontroll, vold og tvang må sees i sammenheng under paraplyen vold i nære relasjoner generelt, og arbeidet må samordnes (ikke deles opp i flere handlingsplaner som nå) De omtalte voldsformene lar seg ikke bekjempe på kort tid. Enkelte tiltak bør videreføres som permanente ordnoinger og legges til det eksisterende tjenesteapparatet Sektoransvarsprinsippet må gjelde. Det er behov for ansvarsavklaring, økt handlingskompetanse, gode samarbeidsmodeller og ressursmessig styrking av 1.linjen. Forebygging av ekstrem kontroll, tvang og vold må starte tidlig –med foreldresamarbeid i barnehage og grunnskole 14.07.2014 4

5 Tiltak 4: Minoritetsrådgivere Ordningen med minoritetsrådgivere foreslås erstattet av en styrket sosialpedagogisk rådgivertjeneste i skoler med høyt antall elever med opprinnelse i aktuelle landområder IMDi bør følge med på måloppnåelse og effekter av arbeidet i skolen i en periode, sammen med utdanningsmyndighetene/ skole-eierne. IMDi bør fortsatt ha et ansvar og være en pådriver for det forebyggende arbeidet i skolen, og for kunnskaps- og kompetanseutvikling i samarbeid med sektormyndighetene Overgangen til permanente og dels nye ordninger i arbeidet mot tvangsekteskap og annen æresrelatert kontroll og vold bør følgeevalueres over en 3-årsperiode 14.07.2014 5

6 Tiltak 31: Integreringsrådgivere Ordningen med integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner videreføres i justert form fra 2012 Integreringsrådgiverne ( 3-5) ansettes som spesialutsendinger i UD, mens IMDi opprettholder fagansvaret. Arbeidet mot tvangsekteskap sees i sammenheng med utenriksstasjonenes innsats for likestilling og menneskerettigheter, samtidig som de skal styrke kompetansen i arbeidet med utlendings- og konsulærsaker. Integreringsrådgiverne skal bidra til å utvikle migrasjonsfeltet i UD og IMDi, og øke kompetansen om transnasjonale (familie)liv som følger av migrasjon. 14.07.2014 6

7 Tiltak 19: Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteamet mot tvangsekteskap utvides og videreføres. KT tilføres en representant i 100% stilling fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og styrkes ytterligere fra Bufdir Faste kontaktpersoner utpekes i Utdanningsdirektoratet, DU og Helsedirektoratet for samarbeid omproblemstillinger knyttet til enkeltsaker og kompetanseheving i direktoratene KT s virksomhet skal fortsatt være konsentrert om æresrelatert kontroll, tvang og vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, for å holde fokus og sikre /videreutvikle spisskompetanse på feltet 14.07.2014 7

8 Nytt tiltak: Etablere regionale kompetansenettverk Det etableres regionale kompetansenettverk som kan bidra med veiledning og kompetansebygging i arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert kontroll og vold for 1.linjetjenesten regionalt. Nettverket vil avlaste KT for operative oppgaver, sikre en regional tilnærming til oppgaveløsningen, og være sentralt aktører i kunnskapsutvikling og -formidling regionalt. Mulige representanter vil være fra Bufetat, skolesektoren, politiet v/ familievoldskoordinator, NAV, UDI, RVTS, Familievernkontorer, IMDi Nettverkene foreslås drifte av RVTS 14.07.20148


Laste ned ppt "Arbeidet mot tvangsekteskap Veien videre etter 2011 Samarbeidsseminar 16. og 17.09.10 Skjoldvor Fjeldvær Assisterende direktør i IMDi 14.07.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google