Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.01.2015 1 Bosetting Eivind Holen IMDi. 11.01.2015 2 Hvem kvalifiserer for offentlig hjelp til bosetting? Bosetting er et formalisert tilbud til personer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.01.2015 1 Bosetting Eivind Holen IMDi. 11.01.2015 2 Hvem kvalifiserer for offentlig hjelp til bosetting? Bosetting er et formalisert tilbud til personer."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.01.2015 1 Bosetting Eivind Holen IMDi

2 11.01.2015 2 Hvem kvalifiserer for offentlig hjelp til bosetting? Bosetting er et formalisert tilbud til personer om å etablere seg med offentlig hjelp i en norsk kommune. Deres arbeids- og oppholdstillatelse må være basert på en asylsøknad, være fornybar og danne grunnlag for bosettingstillatelse. Overføringsflyktninger Personer i mottak Personer utenfor mottak og hvor vedtak om oppholdstillatelse er nyere enn tre mnd

3 Mål i bosettingsarbeidet Personer i mottak skal bosettes innen seks måneder etter innvilget oppholdstillatelse Tre måneder for enslige mindreårige. Overføringsflyktninger skal bosettes innen seks måneder etter innvilget innreisetillatelse. 11.01.2015 3

4 4 Asylankomster 2006-08 - prognose 2009 Kilde: UDI

5 Hvor mange skal bosettes? Man antar at ca 15 000 vil søke asyl i 2009 Bosettingsbehovet i 2009 er beregnet til 8200 personer. 84% av bosettingssakene gjelder enslige 16% av sakene gjelder familie enheter 770 enslige mindreårige må bosettes i 2009 Andelen enslige mindreårige blant asylsøkerne har økt fra ca 6 % tidligere år til 12% nå i 2009 11.01.2015 5

6 6 Bosettingsbehov i 2009: 8200

7 10 største nasjonaliteter som venter på bosetting fra mottak 11.01.2015 7 Eritrea Afghanistan Statsløs Somalia Irak Russland Etiopia Iran Sri Lanka Kina Andre

8 Overføringsflyktninger 1200 plasser til overføringsflyktninger 200 plasser - Irakere og palestinere i Midtøsten 200 plasser - utsatte afghanske kvinner i Pakistan og Iran 200 plasser - Eritreere i Sudan eller Etiopia 150 plasser - Bhutanere i Nepal 100 plasser - Burmesere med tilknytning til Norge 175 åpne plasser 20 Medisinske saker 75 Hastesaker 80 Konvertible plasser SUM 1200 plasser 11.01.2015 8

9 Situasjonen pr 15. april Bosatt 1358 personer, 862 fra mottak og 496 overføringsflyktninger 1650 personer i mottak har oppholdstillatelse Av disse er 808 personer søkt ut til kommuner 113 overføringsflyktninger er budsendt til kommuner 11.01.2015 9

10 Situasjonen pr 15. april - enslige mindreårige Har behov for 770 plasser, men det er inngått avtaler om 450 plasser med kommunene. Dvs det mangler 320 plasser. 54 enslige mindreårige er bosatt 357 enslige mindreårige i mottak er bosettingsklare 11.01.2015 10

11 11.01.2015 11

12 11.01.2015 12 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 200 ansatte i 2009. 160 mill kr i driftsbudsjett 4 mrd kr i tilskuddsforvaltning Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Oslo Kjerneoppgaver: arbeidsrettet integrering bosetting introduksjonsprogram norskopplæring tolk likeverdige tjenester dialog med innvandrere Samarbeid gjennom nettverk: kommuner, org., statlige etater, arb.livets parter, forskning

13 Hvor bosettes flyktningene? I hele Norge Høsten 2008 ble 293 kommuner anmodet om 8600 plasser for 2009 242 kommuner har pr 28.2.09 vedtak om å bosette 6350 flyktninger 11.01.2015 13

14 11.01.2015 14 Hovedprinsippene i bosettingsarbeidet Det skal tas spesielt hensyn til barns behov i vurderingen av aktuell bosettingskommune, jfr. bestemmelsene i FNs barnekonvensjon. Bosetting for utdanning og kvalifisering til arbeidslivet Det viktigste enkeltkriteriet for bosetting. Bosetting nær familie og etnisk nettverk Bosetting med bakgrunn i spesielle behov konkrete helsetilbud skjerming av utsatte personer pga personlig sikkerhet Bosetting med henblikk på stabilitet og for å redusere sekundærflyttinger

15 11.01.2015 15 Hovedprinsippene i bosettingsarbeidet IMDi skal bruke alle tilgjengelige vedtaksplasser for bosetting. Vurderingen i den enkelte sak må derfor basere seg på en strategisk utnyttelse av plassene sett i sammenheng med den enkeltes individuelle behov.

16 11.01.2015 16 Milepeler fra oppholdstillatelse er gitt og fram til bosetting Tidsakse fram til bosetting. Maks 6 mnd ventetid etter vedtak er fattet IMDi sender varsel om bosettingsintervju etter 1 uke Oppholds tillatelse gitt. Mottakene har frist på 2 uker til å gjennomføre kartlegging og registrere i SESAM Dersom det framkommer opplysninger fra mottak og UDIs regionkontor om at det foreligger funksjonshemminger eller atferdsavvik, må skriftlig og medisinsk dokumentasjon innhentes. I dette arbeidet må informert samtykke fra flyktningen innhentes. 3 måneder1 måned Personer skal være søkt ut til kommune innen 3 mnd etter vedtak Kommunene forbereder bosetting og bosetter

17 Samarbeidsrutiner for bosetting Det er to måter kommunen får en henvendelse på om bosetting: a. Direkte fra mottak Mottakenes bosettingsarbeid er delegert fra IMDi etter avtale med UDI. b. IMDi kontakter kommunen Mottakene skal jobbe med bosetting av flyktninger i egne mottak til kommuner i fylket. Mottakene kontakter aktuell bosettingskommune i samarbeid med flyktningen. Hvis kommunen aksepterer bosettingen, gir mottaket beskjed til IMDi. IMDi kontakter kommunen og får bekreftet avtalen og blir informert om bosettingstidspunktet. IMDi sender ut de formelle bosettingsbrevene. 11.01.2015 17

18 Samarbeidsrutiner for bosetting b. IMDi kontakter kommunen Dette skjer normalt ved en e-post med nøkkelopplysninger om den enkelte flyktning. Kommunen bes om å svare innen 10 dager, og informerer om forventet bosettingstidspunkt. Hvis kommunen aksepterer bosettingen, sender IMDi ut de formelle bosettingsbrevene og kartleggingsinformasjonen. IMDi står for den formelle utsøkingen i begge tilfeller 11.01.2015 18

19 11.01.2015 19 Rutiner i spesielle saker IMDi ønsker i spesielle saker å ha særskilt møte med bosettingskommunen, gjerne sammen med mottaksansatt, for å gi utdypende informasjon. Angående bosetting av personer med behandlingsbehov, så samarbeider IMDi med en lege og vurderer om personen vil kunne utløse ”Tilskudd til funksjonshemmede”. I noen tilfeller avslår personer tilbud om bosettingskommune. IMDi ønsker da at kommunen opprettholder tilbudet. Flyktningen får ikke annet tilbud og det blir i samarbeid med UDI satt i gang prosess mht stans av økonomiske ytelser og bortfall av botilbud i mottak. Overføringsflyktninger søkes ut av IMDi på vanlig måte. Vi ber om et bosettingstidspunkt og informerer UDI om dette. UDI i samarbeid med IOM og UNHCR organiserer reisen. UDI informerer kommunen om ankomsttidspunkt og flight. Kommunen møter flyktningene på aktuell flyplass.

20 Statlige tilskudd ved bosetting av flyktninger Bosettingsarbeidet er fullfinansiert fra staten Inntektene er gitt Utgiftene kan påvirkes Godt integreringsarbeid lønner seg og gir økt økonomisk handlefrihet for kommunene Integreringstilskudd: Tilskudd til norskopplæring: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige kr 115 850 pr år til fylt 20 år Tilskudd til funksjonshemmede kr 146 200/730 800 x 5 år 1.1.20071.1.20081.7.20081.1.2009 476 000496 000515 000551 500 1.1.20071.1.20081.1.2009 93 98098 430103 900

21 11.01.2015 21 Nye grep i 2009 Hvordan skaffe tilstrekkelig antall boliger? Bruke det private leiemarkedet mer aktivt La flyktningene inngå private avtaler Bruke frivillige organisasjoner Bofellesskap for bosetting av enslige Mer informasjon i mottak om hva flyktningene kan forvente når de blir bosatt Kartlegging av den enkelte flyktning i mottak er gjort når oppholdstillatelse er gjort.

22 Bosetting av enslige - Bofellesskap Momenter for kommunen Separate leiekontrakter. Den enkelte må kunne flytte ut av mottaket uavhengig av andre i bofellesskapet Husordensregler må foreligge Kommunen må selv inngå avtale med den enkelte angående bofellesskapet. Personen bor i bofellesskapet inntil han/hun finner egen bolig, eller det oppstår endringer i livssituasjonen, som krever ny bolig. IMDi vil sjekke ut om det er familiegjenforening på gang i nærmeste framtid. Hvis en person flytter ut fra bofellesskap bør IMDi finne ny person til bofellesskapet. 11.01.2015 22

23 Bosetting av enslige - Bofellesskap Momenter for beboere i mottak Økonomiske fordeler for den enkelte Raskere bosetting Personen må selv inngå avtale med kommunen angående bofellesskapet Personen bor i bofellesskapet inntil han/hun finner egen bolig. IMDi bør gi informasjon til beboere i mottak, om bosetting av enslige i bofellesskap. 11.01.2015 23

24 11.01.2015 24

25 11.01.2015 25

26 www.imdi.no

27 Samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner Røde Kors Flyktningeguide Hjelpekorps Leksehjelp Norsk Folkehjelp Folkevenn Redd Barna Engasjement for inkludering av bosatte barn og ungdom Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor Norsk Kvinners Sanitetsforening Integrering av bosatte flyktninger 11.01.2015 27


Laste ned ppt "11.01.2015 1 Bosetting Eivind Holen IMDi. 11.01.2015 2 Hvem kvalifiserer for offentlig hjelp til bosetting? Bosetting er et formalisert tilbud til personer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google