Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? 10. Februar 2015 Introduksjon til praksis. Kursdag 1 Om byggenæringen, arkitektbransjen og arkitektorganisasjonene

2 KURSETS FORMÅL Konsentrert introduksjon til den hverdagen som nyutdannet arkitekt Hovedtrekk i hvordan et privat arkitektfirma fungerer Introdusere nyttige hjelpemidler for hverdagen Overgang studier / yrkesliv Som student: Mestre egen selvstendig rolle, formulere og utvikle prosjekter av ulik størrelse. Faglig innsikt, fordypning, overblikk og selvstendighet. Som ansatt: Samarbeide med andre i større faglige team. Ofte avgrensede deloppgaver innen større helhet. Press på å finne, anvende og fremstille relevant informasjon til andre Start på arbeidslivet; stor omstilling, mye nytt, tidligere hadde man en lærlingerolle, nå kastes du rett inn i produksjonen. Gjennomføring 8 ganger. En times økter med innledning, spørsmål og diskusjoner. Kort pause mellom øktene. Alltid ferdig innen kl. 21. Ansvar for kurset Geir Egil Paulsen (Utviklingsansvarlig i AiN) og Ketil Moe, begge er arkitekter MNAL. Noen ganger: Kikkan Landstad Arkitekt MNAL og Helene Svelle Master i informasjonsteknologi I tillegg: Noen gjester Informasjon vil bli lagt ut her: http://www.arkitektbedriftene.no/kveldskurs brukernavn: nyarkitekt passord: Ain2015 (husk stor A) http://www.arkitektbedriftene.no/kveldskurs Velkommen! 10. Februar 2015Ketil Moe

3 STAMMESPRÅKET Bygg og anlegg: All virksomhet, firmaer og personer knyttet til byggevirksomhet, veier, jernbaner, havner og annen infrastruktur. Byggebransjen: Alle virksomhet som firmaer og operatører tar del i, fra arkitekt entreprenør, byggmester, maskinentreprenører og materialleverandører. BAE næringen: Bygg anlegg og eiendom, gjelder Byggebransjen samt Byggherrer og Utbyggere PBL: Det sentrale lovverket Plan- og Bygningsloven, som forvaltes av KRD SAK10: Saksbehandlingsforskriften knyttet til PBL.Forvaltes av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) TEK10: teknisk forskrift om krav til planløsninger, utforming og utførelse, forvaltes også av DiBK Tallet 10 refererer seg til siste revisjon av lovverket og vil endres ved nye revisjoner Kvalitetssikring- kvalitetsarbeid: Gjelder ikke arkitektonisk kvalitet, men dokumentert kvalitet i prosjektering og utførelse målt mot krav i lover, forskrifter, byggeprogram, kontrakter ol. Leveranser og Dokumentasjon: Leveransen er prosjektering, utredninger og andre arbeider som en har avtalt å levere. Måles på om den er komplett, feilfri og til rett tid. Dokumentasjon er de fysiske papirene, tegningene, kontrollrapporter, henvisninger til typiske utførelser som viser at det er foretatt vurderinger som grunnlag for løsninger 10. Februar 2015Ketil Moe

4 BYGGENÆRINGEN I NORGE Omfang Byggenæringen i Norge sysselsetter 220.000 personer (2013) Samlet omsetningen er på kr 400milliarder / kr 2 milliarder per effektiv arbeidsdag Arkitekter planlegger og prosjekterer for kr 4 mrd per år. Aktører De viktigste aktørene i byggebransjen er: - Byggherrer: Staten står for om lag 40% av investeringene, Nye store privataktører - Finansinstitusjoner: Færre og større de siste 20 årene - Entreprenører- underentreprenører- håndverkere. Få store, mange små. Økende antall kontraktører, utenlandske ansatte og bemanningsselskap - materialleverandører: Konsentrasjon, spesielt innen stål, glass og betong - Ingeniører: 6 firmaer over 400 ansatte: 66% av alle ansatte i 2005, 76% i 2013. Tabell over RIFs største medlemmer: 10. Februar 2015- Introduksjonskurs til praksis. Kursdag 1Ketil Moe FIRMAVerksamhetBokslutOmsetning(føregående)MedelDriftsResultat føreBalansomslutning MNOK antallresultatskattMNOK Norconsult AS-koncernenMD201335863202,32700302,33021718 MULTICONSULT AS - koncernenMD20132118,61850,21530138,7141,81142,8 Rambøll Norge AS - konsernenMD201317931572,3127686,685685,8 SWECO Norge ASMD20131600,31474,31317159,5159,9853,9 COWI AS - konsernMD20131385,71207,9107659,270,9715,3 Asplan Viak AS, - konsernMD2013911,6787,381230,732,1437,9

5 HVOR JOBBER ARKITEKTENE? Norge har ca. 5000 arkitekter som er yrkesaktive. Drøyt.4.600 er norske statsborgere. I tillegg: Landskapsarkitekter og interiørarkitekter Ca. 1/ 1000 innbyggere. Ganske normal yrkesfrekvens for Europa Litt sammenligning med Norden Arkitektbedriftenes største medlemmer Asplan Viak 219/178 Rambøll206/168 Norconsult (inkl Solem)148/121 Nordic117/101 Snøhetta 72/61 Lund Hagem50/43 Ratio48/42 tegn_347/40 Niels Torp 48/41 10. Februar 2015Ketil Moe Fordeling på typer arbeidsforhold Anslag Statlig ansatteca. 300 - 350 Kommunalt ansatteca. 650 - 750 Arkitektbedrifterca. 3.400 - 3.600 Andre private bedrifterca. 100 - 150 Forskning og undervisningca. 120 - 150

6 HVA GJØR OFFENTLIG ANSATTE ARKITEKTER? Statsansatte Lager og forvalter overordnede lover, retningslinjer og planer. Ansvar for nasjonale verne- planleggings- og byggeoppgaver. Sentralt register for ansvarsrett. Tilsyn i byggesaker. Departementene, Direktorater KRD, Klima- og Miljø, Riksantikvaren Samferdsel) Husbanken, Fylkene Statlige byggherrer: Statsbygg, Forsvarsbygg, Fylkesbyggesjefene Kommunalt ansatte Primært arbeid med regionale og kommunale planer, overordnede reguleringsplaner, byggesaksbehandling bygningsvern (Byantikvarene), regionale planleggingskontorer –og tilsyn. Noen kommuner har fortsatt Bygningssjefer. I hovedsak knyttet til de større byområdene. 20- 25 % av alle er ansatt i Oslo kommune. Mange mindre kommuner har ikke arkitektkompetanse Forskning og undervisning SINTEF, SINTEF- Byggforsk; Forskning i funksjonalitet, bygningsteknikk og metode NIBR Norsk institutt for By- og regionforskning: Oppdragsforskning TØI: Transportøkonomisk institutt: Oppdragsforskning Universiteter og Høyskoler: Utdanning, grunnforskning Forskningsrådet ol.: Tildeling av forskningsmidler og overvåking av resultater 10. Februar 2015Ketil Moe

7 HVA GJØR ARKITEKTER I PRIVATE VIRKSOMHETER? Arkitektbedrifter Prosjektering av uteområder, byggverk og interiører av ulike størrelser. En del oppdrag knyttet til infrastrukturanlegg Planleggingsoppdrag, oftest detaljerte reguleringsplaner, konsekvensutredinger og utredninger knyttet til planlegging av offentlig eller private interesser. Programmering, mulighetsstudier Tiltagende spesialisering av kontorene: sykehus/ sykehjem, skoler/ barnehager, nærings-/ kontorbygg, boliger/ -områder Samme utvikling internt blant medarbeiderne: Prosjekt / prosjekteringsledere, funksjonsplanlegging/ planløsninger, beskrivelser/anbud/ budsjetter, KS og BIM Ansettelsesforhold og bransjestruktur kommer senere Andre private virksomheter Eiendomsutvikling, byggherrevirksomhet, prosjektledelse (Rom eiendom, Entra, Ferd, Aspelin- Ramm og andre) Boligbygging. Boligbyggelag, NBBL, ferdighusprodusenter, Selvaag, JM og Skanska) Totalentreprenører og ferdighusprodusenter Universitetene, Standard No, Norsk Byggtjeneste oa. 10. Februar 2015Ketil Moe

8 STRUKTUREN I DE PRIVATE ARKITEKTVIRKSOMHETENE Hvor mange kontorer er det? I alt 5000 arkitekter + LARK og IARK. Av disse ca. 3500 i private arkitektfirmaer + 1000 ikke arkitekter. Samlet 4500 arbeidsplasser. 567 enkeltfirmaer i AiN, med 4010 ansatte av disse er 3086 arkitekter. 3791 årsverk Store og små kontorer Hvor mange jobber hvor? 179 enkeltmannsvirksomheter 175 ansatte 238 bedrifter har 2 - 10 ansatte = 1082 ansatte 35 % av alle årsverk 52 bedrifter har 11 - 20 ansatte = 755 ansatte 30 bedrifter har 21 - 40 ansatte = 843 ansatte 40% av alle årsverk 6 bedrifter har 41 - 100 ansatte = 317 ansatte 4 bedrifter har over 100 ansatte = 556 ansatte 25% av alle årsverk Tillegg har 4 store ikke medlemmer Link, Dark, LPO og AMB ca. 30-350 ansatte Normal omsetning varierer fra 1.1-2.0 mill. kr / hode Hvor stor andel av markedet har de ulike? Større kontorer har jevnt over større oppdrag målt i m2 eller pris, men ikke nødvendigvis større omsetning per hode. Hvordan er Norden Norge: De 3 største kontorene hadde 573 ansatte i 2013 ( 2 av 50 største i Europa) Sverige: Samme antall arkitekter som i Norge. De 3 største kontorene hadde 1737 ansatte i 2013 (4 av 50 største i Europa) Danmark: Noe flere arkitekter enn Norge, de tre største har 804 ansatte i 2013 (4 av 50 største i Europa) Finland: 3 største kontorene: 148. Ingen av de 50 største i Europa 10. Februar 2015Ketil Moe

9 ARKITEKTKONTORET Basert på analyse fra The American Institute of Architects: “Architect`s Handbook of Professional Practice” Arkitektkontorets særtrekk Prosjektorientert. All oppmerksomhet på å gjennomføre enkeltoppgaver for deretter å skaffe nye som gjennomføres på samme måte. Ofte organisert rundt få ressurspersoner med tillit hos oppdragsgiver eller faglig renommé. Lite fokus på permanente tiltak. Eier /ansatte = pyramide Gjerne gründer = Faglig profil (konkurranser), sosiale kontakter (oppdragsgivere). Styrer alle prosjekter og markedskontakter. Lite på kontoret. Innledningsvis sterk personlig profil. Kommunikasjonsproblem mot ansatte. Kan ha problemer med å forstå ansattes ønsker om faglig innflytelse og utvikling. Kan ha en synkende formkurve når leder blir lei / sliten. Går ut på dato? Flere eiere/ flere ansatte = flere pyramider Opprinnelig eier /eiere rekrutterer flere interne partnere enten pga. høyt arbeidspress, eller som følge av svikt i markedet. Ofte har disse partnerne sin styrke mer i prosjektgjennomføring enn i ideutvikling og markedsføring. Fordeler oppgaver / arbeidsfelt, oppretter nye pyramider og fungerer som flere parallelle virksomheter. Lite flytting mellom pyramider. Får etter hvert problemer med manglende kompetanseutvikling. Samme flaskehalser i organisering og økonomi som enkel pyramide. Eksterne eiere / mange eiere, ansatt ledelse Ledelse (eksterne eiere/ partnere) / Flere ansatte = Kompetansestyrt matrise Fordeler faglige oppgaver og ansvar etter et sett regler. Kan stimulere ansvarsfølelse og delaktighet. Kan miste faglig profil og utvikle byråkratiske vaner 10. Februar 2015Ketil Moe

10 ARKITEKTORGANISASJONENE NAL /NIL/ NLA Fagideelle organisasjoner med hovedvekt på å ivareta og utvikle felles faglige interesser. Faglige diskusjoner og ytringer. Forlag og tidsskrifter. Fagdager, studieturer og skolering, arkitektkonkurranser. Offentlige vedtak og uttalelser. Medlemskap i NAL / NLA forutsetter avlagt diplom / mastergrad (med unntak). NIL organiserer også personer med BA grad. Ingen skiller på eier / ansatt. 660 ordinære medlemmer + studenter og pensjonister. 3600 ordinære medlemmer i NAL (70% av alle) + ca. 650 pensjonister (over 67) og studenter. AFAG Fagforening som organiserer alle typer arkitekter som har et ansettelsesforhold offentlig eller privat, eller driver privat enkeltmannsforetak. Tariffavtaler, lokale lønnsforhandlinger, lån, forsikringer (gjennom Akademikerne) Forutsetter at man har dokumentert kompetanse tilsvarende medlemmer i NAL/ NIL / NLA, men krever ikke medlemskap i disse. 3080 medlemmer i AFAG, 2250 i privat og 830 i offentlig virksomhet. ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE Bransjeorganisasjon for private bedrifter som utfører arkitektarbeid. Profesjonalisering av medlemsbedriftene. Juridisk støtte i enkeltsaker. Samarbeid med andre i Byggenæringen. Påvirkning overfor Myndighetene Medlemskap forutsetter at man har en kvalifisert faglig ledelse (arkitekt med Mastergrad og relevant praksis) 567 medlemsbedrifter med 4569 ansatte. 10. Februar 2015Ketil Moe


Laste ned ppt "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google