Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMBA småbarnsteam - sammen om barna –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMBA småbarnsteam - sammen om barna –"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMBA småbarnsteam - sammen om barna –
Tverretatlig samarbeid om førskolebarn sammen med foreldrene Hildegunn Orholm familieveileder / prosjektleder

2 Historikk Prosjekt med mål om å bedre samarbeidet rundt barn og unge f.o.m våren 2009, etter hvert kalt SAMBA –prosjektet Utprøvingsperiode fra februar– oktober 2010 : Sentrum helsestasjon og 4 prosjektbarnehager 8 barn i alderen 2- 6 år drøftet i utprøvingsperioden, 3 er drøftet 3 ganger Modellen utvides nå til å omfatte alle 15 barnehagene tilknyttet Sentrum Fra 2011 forventes SAMBA småbarnsteam å være en fast ordning i hele kommunen

3 Organisering av småbarnsteamet
Skal være ”en dør inn” til kommunens hjelpeapparat for førskolebarn og deres familier og er en del av kommunens psykososiale forebyggende arbeid 2 småbarnsteam i kommunen, ett ved hver helsestasjon. Møtes ca 3 timer hver måned Småbarnsteamet består av 3 faste representanter fra hhv helsestasjonens Familieteam, PP-tjenesten og barneverntjenesten

4 Organisering, forts. I tillegg møter styrer/ped.leder fra barnehagen der barnet går, barnets helsesøster og foreldrene Barnefysioterapeut, representanter fra BUP, NAV, voksenpsykiatri o.a. kan møte ved behov Egen metodebok vedrørende forberedelser til og drøfting i teamet er utarbeidet

5 Formål Identifisere og fange opp barn som er i risiko for psykososial problematikk og iverksette tiltak så tidlig som mulig Barnehagene er særlig viktige for å fange opp disse barna Drøfting i småbarnsteamet kan ha flere mål: - Problemløsning/høyttenking med foreldre og andre - Avklare hvilke instanser som skal arbeide videre og samordne innsatsen - Foreslå aktuelle tiltak/hjelp og utarbeide en konkret handlingsplan som skal følges opp - Henvise til andre instanser

6 Målgruppe Førskolebarn som : viser tegn til mistrivsel
strever i sosial/emosjonell utvikling eller med atferd og/eller som har en vanskelig familiesituasjon (fysisk/psykisk sykdom, samarbeidsvansker hos foreldre, rus, sosioøkonomiske problemer o.a.)

7 Foreldrenes rolle Det er et mål at foreldrene er med i alle drøftinger
Foreldrene skal være godt forberedt til møtet og vite hvem som sitter der og hva som er definert som problemstilling Det vektlegges at foreldrene opplever drøftingen i småbarnsteamet som nyttig og at rammen er trygg og respektfull Foreldrene avgjør hvilke tiltak som skal velges videre, og om saken skal tilbake til småbarnsteamet

8 Familiens Hus- prosjektet i gamle Kristiansund
SAMBA modellen er utarbeidet gjennom samarbeid og inspirasjon fra flere hold: SAMBA-modellen i gamle Frei kommune Familiens Hus- prosjektet i gamle Kristiansund 2 arbeidsgrupper fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehager, barneskoler, PP-tjenesten og barneverntjenesten KS, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og R-BUP (økonomisk støtte) Levekårsprosjektet i Kristiansund Lokal gruppe av ”Fra bekymring til handling” Studietur til småbarnsteamet i Hamar


Laste ned ppt "SAMBA småbarnsteam - sammen om barna –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google