Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Loven gjelder for alle foretak som har ansatte med unntak sjøfart, fangst, fiske, og militær luftfart  Regulerer arbeidstager og arbeidsgivers plikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Loven gjelder for alle foretak som har ansatte med unntak sjøfart, fangst, fiske, og militær luftfart  Regulerer arbeidstager og arbeidsgivers plikter."— Utskrift av presentasjonen:

1  Loven gjelder for alle foretak som har ansatte med unntak sjøfart, fangst, fiske, og militær luftfart  Regulerer arbeidstager og arbeidsgivers plikter  Regulerer virkemidler i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven

2  I tillegg til ordinære ansatte anses følgende som arbeidstagere i forhold til denne loven  Elever ved institusjoner, vernepliktige, siviltjenestepliktige og tjenestepliktige i forsvaret, innsatte i kriminalomsorgens anstalter, pasienter i helseinstitusjoner, personer i opplæringsøyemed eller i arbeidsmarkedstiltak kap. 1

3  Arbeidsgivers plikter:  Å sørge for at bestemmelsen i AML blir overholdt  Samarbeide med andre arbeidsgivere om forsvarlig arbeidsmiljø Kap.2 Arbeidsgivers og arbeidstagers plikter

4  Medvirkningsplikt: medvirkning til gjennomføring og oppfølging av virksomhetens helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid  Bruke påbudt verneutstyr  Straks underrette arbeidsgiver og verneombud om feil og mangler som kan føre til personskade  Avbryte arbeid dersom det er fare for liv og helse Arbeidstagerens plikter

5  Underrette arbeidsgiver eller verneombud om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen  Melde fra til arbeidsgiver om yrkesrelatert sykdom eller skade  Medvirke til gjennomføring av oppfølgingsplaner ved sykefravær  Delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver  Rette seg etter påbudt fra arbeidstilsynet Arbeidstakerens plikter 2

6  Arbeidstaker har rett til varsling  Fremgangsmåten skal være forsvarlig. Uansett har arbeidstaker rett til varsling i samsvar med bedriftens rutiner, eller varsle myndighetene  Arbeidsgiver har bevisbyrden  Vern mot gjengjeldelse ved varsling, fortsatt bevisbyrde på arbeidsgiver ved påstand om gjengjeldelse  Den som blir utsatt for gjengjeldelse p.g.a. varsling kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgiverens skyld. Varsling

7  Krav til systematisk helse,- miljø.- og sikkerhets arbeid  Systematisk HMS- arbeid skal utføres på alle plan i virksomheten  Fastsette mål for HMS  Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, ansvar og myndighet i HMS arbeid  Risikovurderinger og utarbeide planer for å redusere risiko i virksomheten  Forebygging og oppfølging av sykefravær  Løpende kontroll med arbeidsmiljø og arbeidstakernes helse  Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av HMS arbeidet Kap. 3 : virkemidler i arbeidsmiljøet

8  Arbeidstaker skal få nødvendig opplæring  Arbeidstaker som skal føre kontroll med andre arbeidstakere skal ha nødvendig opplæring og kompetanse  Sakkyndig bistand når det er nødvendig.  Personlig verneutstyr skal være tilgjengelig, og arbeidstaker skal få opplæring  Egne instrukser for særlig farlig arbeid Kap. 3

9  Plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.  BHT skal ha fri og uavhengig rolle og bistå arbeidsgiver, arbeidstager, verneombud og AMU. 3-3 Bedriftshelsetjeneste

10  Generelle krav: forsvarlighet, forebygging av sykdom og skade, vurdere risiko knyttet til alenearbeid Kap. 4 Krav til arbeidsmiljøet

11  Generelle krav forts. Krav til likestilling, adkomst, sanitær, verneutstyr. Krav til tilrettelegging, medvirkning, og utvikling Krav til arbeidsmiljø

12 Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakernes integritet, verdighet, kontakt med medarbeidere ivaretas Beskyttelse mot vold, trakassering, trusler 4-3 Krav til psykososialt arbeidsmiljø

13  utforme arbeidsplassen for å unngå fysiske belastninger, hjelpemidler skal være disponibel  variert arbeid, maskiner skal være konstruert riktig for å forebygge skade, innkvartering skal være forsvarlig utført og vedlikeholdt 4-4 Krav til fysiskarbeidsmiljø

14  Arbeidsmiljø skal være tilrettelagt for å forhindre skade  Farlige kjemikalier skal ikke brukes hvis de kan erstattes av ufarlige kjemikalier  Rutiner og verneutstyr skal være på plass  Virksomheten skal ha kjemikaliekartotek 4-5 Kjemikalier

15  Skal få tilrettelagt arbeidsplassen for å fortsette i sin vanlige jobb, evt. omplasseres  Arbeidstager og tillitsvalgt skal være med på råd  Det skal utarbeides oppfølgingsplan  Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte senest 7 uker etter sykemelding 4-6 Ansatte med redusert arbeidsevne/ sykemeldte

16  Arbeidsgiver skal registrere yrkesskade  Registeret må ikke inneholde personlige opplysninger uten personens samtykke  Registrering skal være tilgjengelig for verneombud, arbeidstilsynet og BHT  Arbeidsgiver skal føre statistikk ved sykefravær og fravær PGA barns sykdom Kap. 5 registrerings- og meldeplikt

17  Ved alvorlig skade eller død: skal arbeidsgiver varsle arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet  Vanlig skademeldingsskjema sendes NAV i mindre alvorlige tilfeller. Arbeidsgivers varsling og meldeplikt

18  Melde fra om yrkessykdom til Arbeidstilsynet  Arbeidsgiver varsles hvis den ansatte samtykker Legens meldeplikt

19 Skademeldingsskjema

20  I bedrifter med færre enn 10 ansatte kan verneombud fravikes etter skriftlig avtale mellom partene  I bedrifter med flere enn 10 ansatte kan det velges flere verneombud, her skal det velges hovedverneombud Kap. 6 verneombud

21  Navnet til hovedverneombud skal kunngjøres  VO skal ivareta arbeidstagernes interesser  Påse at maskiner, innretninger og stoffer ikke utsetter ansatte for fare  Påse at verneutstyr og verneinnretninger er på plass  Ansatte for nødvendig instruksjon  Sende melding om arbeidsulykker verneombud

22  Varsle arbeidstagerne og arbeidsgiver når farer for ulykke og skade blir kjent, og evt. varsle arbeidstilsynet hvis arbeidsgiver ikke svarer på henvendelsen  Skal tas med på råd I HMS spørsmål  Skal gjøre seg kjent med yrkesskader og yrkessykdommer i sitt fagområde verneombud

23  Skal gjøre seg kjent med gjeldende regelverk  Skal være med på arbeidstilsynets inspeksjoner  Har rett til å stanse farlig arbeid  Arbeidstilsynet skal varsles om stansing og grunnen til det verneombud

24  Verneombud skal ha nødvendig opplæring  Arbeidsgiver skal betale for nødvendige kostnader til kurs o.l.  VO er ikke erstatningsansvarlig for det tap bedriften påføres som følge av stans i arbeidet. verneombud

25  I virksomheter med flere enn 50 ansatte skal det være AMU der ansatte, arbeidsgiver og BHT er representert  I bedrifter med 20 – 50 ansatte skal AMU opprettes når en av partene krever det.  Arbeidstilsynet skal ha melding når AMU opprettes  Medlemmer skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen  Ansatte og ledelsen skal ha like mange representanter, BHT har ikke stemmerett Kap. 7: Arbeidsmiljøutvalg ( AMU)

26  Utvalget skal jobbe for forsvarlig arbeidsmiljø  Delta i planlegging av verne og miljøarbeidet  Behandle spørsmål angående helse, miljø, og sikkerhet  Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon i bedriften  Planer som krever arbeidstilsynets samtykke Oppgaver til AMU

27  Etablering og vedlikehold av bedriftens HMS system  Arbeidstidsordninger  Arbeidstagere med redusert arbeidsevne AMU

28  Gjennomgang av rapporter om arbeidsskader, yrkessykdommer og nestenulykker  Kreve at arbeidstager setter i gang med arbeidsmiljøundersøkelser og tiltak for å verne ansattes helse  Skal avgi årlig rapport til virksomhetens styrende organer og arbeidstagernes organisasjoner AMU

29  I virksomhet med flere enn 50 ansatte plikter arbeidsgiver å drøfte virksomhetens økonomi, forventede utvikling, bemanningssituasjon, innskrenkninger, vesentlig endring i arbeidsorganisering og ansettelsesforhold  Arbeidsgiver kan pålegge ansatte taushetsplikt Kap 8: Plikt til informasjon og drøfting

30  Arbeidsgiver kan kreve medisinsk undersøkelse av de ansatte når:  Loven krever det  Ved stilling med særlig risiko  For å verne liv og helse Medisinske undersøkelser av de ansatte

31  Arbeidstid er den tid arbeidstaker er disponibel for arbeidsgiver  Rett til fritak fra nattarbeid for ansatte som av helsemessige, sosiale eller andre årsaker har behov for det og dette ikke er til vesentlig ulempe for bedriften  Rett til redusert arbeidstid for ansatte over 62 år når dette ikke er til vesentlig ulempe for bedriften, og rett til å øke sin stilling igjen. Kap. 10 Arbeidstid

32  Arbeidsplan ved skiftarbeid: utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, skal være klar senest 2 uker før iverksettelsen og skal være tilgjengelig for de ansatte Arbeidstid

33  Maks 9 timer per døgn og 40 timer per 7 dager.  Arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidsplan, planen skal være tilgjengelig for arbeidstilsynet og tillitsvalgte  regler om skiftarbeid  regler om overtid  Regler om arbeidsfri  Pauser  Søndags og helgedagsarbeid Alminnelig arbeidstid

34  Generelt skal ikke barn under 15 år jobbe, med unntak:  Kulturelt arbeid eller arbeid som ledd i skolegang  Fra 13 år tillatt med lett arbeid  Forbudt med nattarbeid for ungdom under 15 år Kap. 11 Arbeid av barn og ungdom

35  Svangerskapskontroll: ansatte har rett til fri fra arbeidet med lønn  Svangerskapspermisjon  Omsorgspermisjon: inntil 2 uker for far i forbindelse med fødsel  Fødselspermisjon: etter fødsel skal mor ha 6 uker sammenhengende permisjon med mindre hun fremlegger legeattest at det er best for henne å komme tilbake til arbeid  Foreldrepermisjon: til sammen 12 måneder Kap. 12: Permisjon

36  Amme fri  Barn og barnepassers sykdom: 10 dager i året til barnet er 12 år  20 dager per år for kronisk sykt barn  Omsorg for pleie av terminal pårørende: 60 dager  Omsorgspermisjon: 10 dager per år Permisjon

37  Forbudet gjelder diskriminering PGA kjønn, rase, språk, hudfarge, religion eller nedsatt funksjonsevne  Bestemmelsene gjelder for utlysning, ansettelse, omplassering, opplæring, lønns og arbeidsvilkår og opphør.  Bestemmelsene gjelder tilsvarende for valg av selvstendig næringsdrivende og innleid arbeidskraft Kap. 13 Vern mot diskriminering

38  Bestemmelser gjelder for innmelding i arbeidstager organisasjoner.  Det er rom for unntak fra loven  Bevisbyrden ligger på arbeidsgiver  Arbeidstager kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgiverens skyld Vern mot diskriminering

39  Fortrinnsrett  Krav om skriftlig arbeidsavtale  Midlertidige ansettelser  Utbetaling av lønn og feriepenger  Arbeidsreglement Kap. 14 Ansettelser

40  Informasjon og drøfting  Oppsigelsesfrister  Oppsigelsesvern: ved sykdom, mot usaklig oppsigelse, ved svangerskap, fødsel, adopsjon og militærtjeneste Kap. 15: Opphør av arbeidsforhold

41  Arbeidstilsynet  Fører tilsyn med at loven blir overholdt  Har taushetsplikt over melderen av varsler  Kan pålegge bedrifter tilsynsgebyr  Skal ha uhindret adgang til bedriften  Representer for være tilstede ved tilsyn Kap. 18: Tilsyn merd loven

42  Skal levere skriftlig rapport fra sitt tilsyn  Kan kreve relevante opplysninger fremlagt uten hinder fra taushetsplikten  Kan innhente opplysninger fra andre etaters tilsyn  Kan gi pålegg  Pålegget skal være skriftlig med frister, evt. omgående arbeidstilsynet

43  Kan forby fremstilling av farlige kjemikalier.  Kan pålegge bedriften å sende prøver til analyse. Kostnader til dette bæres av bedriften  Kan vedta tvangsmulkt til pålegget er oppfylt  Stansing av drift: når pålegg ikke er oppfylt innen frist eller ved overhengende fare arbeidstilsynet

44  Skal møte visse minimumskrav i forhold til volum og kompetanse  Minst 30% stillinger av nøkkelpersoner ( lege, fysioterapeut, psykolog og yrkeshygieniker), minst 3 fulle stillinger  Godkjenning for 5 år av gangen  Nøkkelpersoner skal ha egne plan for videreutdanning. Godkjent bedriftshelsetjeneste

45  Ha et kvalitetssystemsom sikrer faglig kompetanseutvikling Godkjent BHT 2

46 Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet:

47


Laste ned ppt " Loven gjelder for alle foretak som har ansatte med unntak sjøfart, fangst, fiske, og militær luftfart  Regulerer arbeidstager og arbeidsgivers plikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google