Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transaksjonsmodellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transaksjonsmodellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transaksjonsmodellen
Mennesker og miljø utvikler hverandre

2 Transaksjonsmodellen
Transaksjonsmodellen er det perspektivet som i dag preger teoriutviklingen om barns og unges utvikling. Flere teoretiske modeller inngår i transaksjonsmodellen, og teoretikere vektlegger de ulike modellene litt forskjellig.

3 Transaksjonsmodellen
Transaksjonsmodellen er et av flere perspektiver som kan brukes for å teoretisere og forstå samfunn og kultur. Andre perspektiver er paradigmer, mellomteorier, og substantive teorier.

4 Perspektiver Paradigmer Teoretiske modeller Mellomteorier
Substantive teorier

5 Perspektiver Paradigme Teoretiske modeller Mellomteorier
Verdensanskuelser; kognitivisme, positivisme. Teoretiske modeller Piagets skjemateori, sosialkonstruktivisme, Bronfenbrenners økologiske teori, transaksjonsmodellen. Mellomteorier Baseres på forskningsdata. Nær knyttet til den virkelige verden. Eks. Voldelige dataspill fører til mer aggresjon. Substantive teorier Mest avgrensede teorier. Danner utgangspunktet for konkrete, forskbare problemstillinger. Eks. ”hvordan påvirker lærerens ledelsesstil elevenes atferd?”.

6 Transaksjonsmodellen
Åtte dimensjoner som inngår i transaksjonsmodellen: 1) Utvikling baseres på gjensidig påvirkning mellom individ og miljø. 2) Utvikling baseres på samspill mellom genetiske disposisjoner og miljøpåvirkning. 3) God læring baseres på at det i mikrosystemene gis utfordringer og støtte basert på barnets nærmeste utviklingssone. 4) Mennesker stimuleres i to hovedrelasjoner, og på to hovedarenaer: Tilskrevne (andre velger for en). Valgte (man velger selv).

7 Transaksjonsmodellen
Åtte dimensjoner som…forts. 5) Utviklingsprosesser foregår innenfor systemer på fire nivå; mikro-, meso-, ekso- og makronivå (Bronfenbrenner). 6) Barn i samme familie utvikles i to miljøer; delt og ikke-delt miljø (det de har til felles, og unike erfaringer for hvert enkelt barn). Delt miljø – relativt eller absolutt? 7) Utviklingen avhenger av risiko- og beskyttelsesfaktorer (fremmer eller hemmer utviklingen av vansker). 8) Forståelsen av barn og unges utvikling må også inkludere en tidsdimensjon, hos Bronfenbrenner kalt kronosystemet.

8 Bronfenbrenner Inspirert av russeren Vygotskij.
Vygotskij representerte den sosiokulturelle teoritradisjonen. I Bronfenbrenners økologiske system anses den nærmeste/proksimale utviklingssone som kjernen i barns utvikling.

9 Bronfenbrenner Barns muligheter for utvikling kan vurderes ut i fra aktivitetenes Form. Kraft, eller intensitet. Sammenheng (hvordan de presenteres). Retning (type aktivitet)

10 Bronfenbrenner Tre dimensjoner er sentrale for Bronfenbrenners forklaring av barns utvikling i forhold til den nærmeste utviklingssone: Barnets disposisjoner (forutsetninger). Barnets kunnskaper og ferdigheter. Omgivelsenes forventninger og krav.

11 Bronfenbrenner Mikronivået: Feltene som barnet er direkte involvert i (familie, skole, nabolag, venner, fritid). Mesonivået: Samspillet mellom flere nærmiljøer samtidig (6-åringen som begynner på skolen). Eksonivået: Samfunnskonstellasjoner som virker inn på barnet uten å involvere direkte (arbeidstidsordninger). Makronivået: Overbygninger av institusjoner på samfunnsnivå (enhetsskolen). Hvilke verdier omsettes i samspillet mellom de ulike økologiske nivåene?


Laste ned ppt "Transaksjonsmodellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google