Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgendagens politi – Politianalysen Molaseminaret på Voss 6. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgendagens politi – Politianalysen Molaseminaret på Voss 6. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgendagens politi – Politianalysen Molaseminaret på Voss 6. desember 2013

2 Politimester Geir Gudmundsen NOU 9:2013 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen

3 Politimester Geir Gudmundsen Politianalysens konklusjoner 3 Det er store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen. Politiet er ikke godt nok organisert og rustet for å møte de trusler og den kriminaliteten som samfunnet står ovenfor Politiet har ikke fått rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som svarer til oppgavene. Politiet har heller ikke evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes.

4 Politimester Geir Gudmundsen Utviklingstrekk og grunnpremisser 4 En mer kompleks,organisert og grenseoverskridende kriminalitet Endret befolkning og bosettingsmønster Teknologisk utvikling og nye samhandlingsformer i samfunnet Viktigheten av å kunne håndtere større og alvorlige hendelser har økt Et lokalt og tilstedeværende politi er fortsatt grunnleggende for kriminalitetsbekjempelse og ivaretakelse av borgernes trygghet og sikkerhet ”Utfordringen blir i fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen bor og samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet og spesialistmiljøer virker effektivt sammen som én organisasjon. Et kompetent lokalt politi er en forutsetning for at spesialistmiljøene skal fungere godt.” NOU 2013:9. Side 9

5 Politimester Geir Gudmundsen 5 Færre tilleggsoppgaver. Økt vektlegging av kjerneoppgavene. 6 robuste politidistrikt Styrke det lokale politiet gjennom økt bemanning og færre små tjenestesteder Helhetlig og mer enhetlig organisering Tydeligere rolle- og ansvarsdeling. Større fullmakter til politiet Reform av styring- og ledelsespraksis Bedret effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen Styrket teknologianvendelse Systematisk analyse og kunnskapsutvikling Styrket kompetansestyring Økt vekt på kjerneoppgaver Ny struktur og organisering Forbedret styring og ledelse Bedre kvalitet og økt vekt på prestasjoner Kvalitetsreform Realisere muligheter Strukturreform Skape forutsetninger

6 Politimester Geir Gudmundsen Fordeling av tidsbruk ved politistasjoner og lensmannskontorer Øvrige oppgaver Kjerneoppgaver Forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie 64 49 PolitistasjonerLensmannskontor KILDE: Tidsbruksundersøkelse 2010 fra POD 10 26

7 Politimester Geir Gudmundsen Politiets oppgaveportefølje i Sverige, Danmark og Finland VirksomhetsområdeOppgave NorgeSverigeDanmarkFinland Polisiære oppgaver Forebyggende virksomhet  Tilstedeværelse, ro, orden og sikkerhet  Redningstjeneste  Bistandsfunksjoner   Straffeforfølgning Teknisk og taktisk etterforskning  Påtaleavgjøre   Forvaltningsoppgaver Utlendingsforvaltning   Utstede og tilbakekalle pass   Øvrige forvaltningsoppgaver ()()()()()() Sivil rettspleie Utleggsforvaltninger  Tvangssalg  Ulike tvangsdekningsforretninger  Lensmannsskjønn  Sekretariatsfunksjon i forliksrådet  Gjeldsordning  Merknad: I Sverige, Danmark og Finland utfører politiet noen øvrige forvaltningsoppgaver, men i mindre utstrekning enn politiet i Norge.

8 Politimester Geir Gudmundsen Merk: Asker og Bærum inkludert i Stor-Oslo i alle modeller. Agderfylkene ikke splittet I fylkesmodellen. Alternative modeller for organisering på politidistriktsnivå

9 Politimester Geir Gudmundsen Tjenestesteder som kreves for å møte etablerte kriterier, inkludert manuell justering, markert med grønne sirkler. Eksisterende tjenestesteder som ikke kreves for å imøtekomme kriteriene er markert med røde sirkler. Videreførte tjenestestederManuell justeringModellert behovLåste lokasjoner Utfall av modellering – 203 videreførte tjenestesteder styrkes KILDE: SSB, politiets politioperativ logg, Politidirektoratet, straffesaksregisteret, Politianalysen

10 Politimester Geir Gudmundsen Hovedinntrykk fra høringsinnspillene Bred støtte til kraftig reduksjon av distrikts- og driftsenhetsstrukturen De aller fleste ser for seg 6-10 distrikter. Driftsenhetsstrukturen minst like viktig å redusere som distriktsstrukturen. Unison støtte til at etaten må få utvidede fullmakter innenfor organisering og innretning Bred støtte til at etaten må få spisset oppgavesett mot kjerneoppgaver Bred støtte til at ressursbruken på tilleggsoppgaver må reduseres Blandet syn på hva og hvordan Overføring av oppgaver Mulighet for å samle og effektivisere oppgaveutførelsen  Understøtter den faktiske anbefalingen om å utrede. Tempo i beslutningsprosessene nødvendig Suksess for kvalitetsreformen krever en god struktur i bunnen  Det som samler etaten er mye mer og viktigere enn det som skiller

11 Politimester Geir Gudmundsen Endringsprogrammet Kompetansekrav til medarbeiderne på operasjonssentralen Anbefalt mer og bedre trening av innsatspersonell Treningsfasiliteter for operativt personell Responstid og responskvalitet Medarbeiderplattform Transportkapasitet

12 Politimester Geir Gudmundsen Lokale prosjekter Felles kriminalenhet Operative fellesfunksjoner til FOE Forvaltningsoppgavene - fremtidig organisasjonsmodell Tjenestelister Lederutviklingsprogrammet


Laste ned ppt "Morgendagens politi – Politianalysen Molaseminaret på Voss 6. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google