Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal Status: Draft Forslag til vedtak i GF AMU 22.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal Status: Draft Forslag til vedtak i GF AMU 22.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Status: Draft Forslag til vedtak i GF AMU 22.10.08

2 2 Erfaringer fra hendelser med storulykkepotensial Statfjord innførte i 2005 en ny modell for D&V. Etter at denne modellen ble innført har SF hatt flere alvorlige ulykker. Etter den siste og mest alvorlige (skafthendelsen) har Ptil sagt at en var sekunder fra en storulykke. Manglende vedlikeholdsstyring var her en sentral årsak (en organisatorisk hendelse). Manglende vedlikeholdsstyring var også et moment etter Snorre hendelsen (en organisatorisk hendelse). Vi registrer at DNVs arbeidsgruppe i rapporten beskriver at de ikke har kjennskap til detaljer rundt teknologi, organisasjon og operative arbeidsprosesser på den enkelte installasjon. Vi stiller oss derfor tvilende til hovedkonklusjonene i denne rapporten. DNV rapport understøtter allikevel de tillitsvalgtes bekymring for økt storulykkerisiko Konklusjon: På bakgrunn av disse forholdene finner vi det uforsvarlig å bruke SF modellen som beste praksis

3 3 Mangelfull analyser av arbeidsmiljøet i ny modell Styringsforskriften§ 17 Analyse av arbeidsmiljøet - veiledningen I analysene bør det blant annet brukes data om: a) personellets individuelle eller gruppevise arbeidsbelastning og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, samt data om arbeidstakernes opplevelse av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, b) arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områdene på innretningen, c) arbeidsbetinget sykdom og arbeidsulykker. Vi kan ikke se av det materialet vi har, at det er gjennomført slike analyser for innretningene. Merk i følge teksten – altså være gjennomført beslutning om endringer tas. Påviste mangler må rettes opp i implementeringsfasen -Arbeidsmiljøanalyser må gjennomføres

4 4 Styringsforskriften §11 Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre En av svakhetene i modellene er skillet mellom kritisk og planlagt vedlikehold, der det er uklart når og hvordan det blir sikret at det er folk nok til å ivareta kritisk vedlikehold Forutsetningene som er lagt til grunn for bemanning og kompetanse, skal følges opp. Når kriterier for hva som er nødvendig bemanning og kompetanse ikke er uttrykt, er det vanskelig å fylle dette kravet i utgangspunktet. Hvordan kan intensjoner om ”å sikre” eller ”sørge for” følges opp systematisk. Det er uklart i modellen i hvilken gras det er lagt strategier for å gripe inn hvis forutsetninger ikke blir fulgt, for eksempel hvis etterslepet stiger Ved endringer i bemanningen skal mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes. Det framgår ikke av det vi har sett at konsekvenser for den enkeltes arbeidsmiljø, psykososiale forhold, arbeidsbelastning etc er vurdert.

5 5 Nye momenter ved detaljering av ny D&V modell Fordelingen av ressursene mellom D&V og PV vil etter vår mening svekke intensjonen om å øke fokus og evne til å ivareta sikkerhetskritisk vedlikehold Deler av oppgavesettet til vedlikehold er delt ut til OFS og FFO på tross av beslutningen som sier at enhetene skal være bemannet for å ivareta ”normalt” driftsansvar og vedlikehold Forpleining overtar utførelsen av helidekkfunksjonene på de store plattformene Kranlag 2 på dag blir ikke bemannet med SH dekksoperatører Vaktmester er fjernet som stilling

6 6 Bakgrunn for vedtaksforslag i GF AMU Bedriftens forslag bygger på en modell for drift- og vedlikehold som vi mener fører til øket risikonivå og svekket regularitet. –Både faglig kompetanse og anleggskompetanse svekkes når fagavdelingene splittes opp –Arbeidsformen er mindre effektiv WR0009 er ikke etterlevd. Her kreves det blant annet gjennomføring av konsekvensanalyse som også skal inneholde en samlet kost/nytte vurdering. Kravet til analyser i Ptil sitt regelverk er heller ikke etterlevd. Modellen er endret på viktige punkter etter at den ble besluttet i ledelsen i UPN –Erfaringene fra kransikkerhetsarbeidet viser at logistikkoppgavene må utføres med egne ansatte Bedriftens forslag til reduksjon i bemanning er ikke forsvarlig –Metodikken med sammenligning mellom plattformens størrelse er ikke holdbar –Etterslep, overtid, sykefravær og aktivitetsnivå viser at dagens bemanning ikke er tilstrekkelig –Bedriften kan ikke dokumentere omfanget av oppgaver som er satt ut på entreprise –Bedriften har lagt til grunn en modell for drift og vedlikehold som vi mener gir dårligere effektivitet

7 7 Konklusjon/beslutningsforslag For å verne arbeidstakernes liv og helse pålegger AMU følgende: 1. AMU pålegger bedriften å innføre en modell for drift og vedlikeholdsstyring i henhold til fagdimensjonen (helhetlige fagavdelinger). Dette medfører at fagledelse og ingeniørtjenester på plattformene videreføres. 2. Bedriften pålegges videre å foreta nødvendig etterrekruttering ifm. 58+ og annen avgang, dersom det ikke kan dokumenteres en effektiviseringsgevinst eller oppgavebortfall. Dette innebærer at dagens faktiske bemanning opprettholdes inntil relevante gevinstområder er realiserte. Dette gjelder særlig for produksjon som ikke kan få tilført ressurser fra OFS på kort varsel. 3. Logistikkoppgavene skal i sin helhet utføres med SH personell 4. GF AMU pålegger bedriften å utsette beslutningen om rotasjon av personell i påvente av arbeidsmiljøanalysen som det er krav til i slike prosesser (ref. styringsforskriftenes §17).


Laste ned ppt "Classification: Internal Status: Draft Forslag til vedtak i GF AMU 22.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google